BALIK SA SINUGDANAN

Gihisgut-hisgutan sa walay pagpangandam diha sa nagkalain-laing lugar

Sinulat gekan sa pipila ka mga espesyal nga panahon sa panagtigom didto sa Afrika, gesulti kini nga walay pagpangandam sa matag bario. Sa sulod niining mga panid, makaplagan ang pipila ka mga Tubag sa mga masulub-ong kagubot ug bakak nga anaa sa kultural nga kristiyanismo. Walay mga gimik, Krus lamang. Magkauban.

6/1/2003

  1. Ang Pangasaw-onong Geandam
  2. Isalikway ang mga Bongbong nga Babag
  3. Unsay Ipasabot sa Pagiging Pari
  4. Si Hesus Lamang ang "Amo"
  5. Dios sa Kaligdong ug Epeso 4
  6. Ang Puloy-anan sa Dios
  7. PAGKAPUNO DIHA SA BALAANG ESPIRITU NGA MAGKAUBAN!!!

 

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon