“Kabalayan “?? “Simbahan nga Balay “?? O kaha, duna pay MAS TAAS NGA LUNA?

Ang tuyo sa Dios mao nga karon makaambit kita sa Iyang labihan ka suod nga Kinabuhi diha sa sulod nato, kauban sa Iyang Anak ug ang matag-usa!

31/10/1998

Sabado sa Gabie, Oktobre 31, 1998

Kini mahitungod sa KINABUHI SA DIOS!!! (nga gitawag sa Grego nga pinulongan “Zoe “ nga kinabuhi)

 “Kini ang imong panahon, kini ang imong Sayaw,

Puy-I ang matag yugto—ayaw gayod usiki.

Langoy diha sa dagat, inom gikan sa kinahiladman,

Gaksa ang Misteryo sa makapahimo nimong mao ikaw gayod.

Kini ang imong panahon. “ – ms

Kana mahitungod sa KINABUHI NGA ZOE!!!

“Ang Zoe diha na KANIYA, ug ang Zoe mao ang iwag sa katawhan.”

”Si Hesus miingon kaniya, ’Ako ang pagkabanhaw ug ang Zoe’ ”

“Si Hesus miingon kaniya, ’Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang Zoe.’ ”

“Ang Zoe gikapakita na, nakita namo ug gipamatud-an ug giwali nganha kaninyo ang walay katapusang Zoe, ”

“Kon si Kristo anaa sa sulod nimo, bisan kon ang lawas patay tungod sa sala, sa gihapon ang espiritu mao ang Zoe tungod sa pagka-matarong.”

“Kamo nagsusi sa kasulatan, kay naghunahuna man kamo nga diha kanila anaa kamoy kinabuhi nga dayon, ug kana sila maoy nagdalag panghimatuod mahitungod Kanako;ug manuol kamo Kanako aron kamo makabaton ug ZOE!”

“Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga mahanaw ra, kondili alang hinoon sa pagkaon nga magpabilin ngadto sa ZOE nga walay katapusan, kansa ihatag kaninyo sa Anak sa tawo;kay Siya gisilyohan sa Amahan, sa Amahan nga Dios.”

“Kay ang tinapay sa Dios mao Siya nga nanaog gikan sa langit ug mihatag ug ZOE sa kalibotan.Busa sila miingon Kaniya, “Ginoo hatagi kami nianang maong tinapay.” Ug si Hesus miingon kanila, “Ako ang tinapay sa ZOE: siya nga moduol Kanako dili na gayod gutomon, ug siya nga motoo Kanako dili na gayod uhawon bisan kanus-a.Apan Ako nagsulti na kaninyo, nga kamo nakakita na unta Kanako apan wala kamo mango.”

“Kay kini ang pagbuot sa Akong Amahan, nga ang matag-usa nga makakita sa Anak, ug motoo Kaniya, makabaton gayod ug ZOE!” “Busa si Hesus misulti kanila pag-usab, ug miingon, “Ako mao ang kahayag sa kalibotan; siya nga mosunod Kanako dili gayod maglakaw sa kangitngit, ug makabaton sa kahayag sa ZOE.”

“Akong ihatag kanila ang ZOE nga walay katapusan;ug sila dili mahanaw, ug walay makailog kanila gikan sa Akong mga kamot.”

“Ug mao kini ang walay katapusang ZOE, nga sila (karon)makahibalo Kanimo, ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Hesu-Kristo nga Imong gipadala.”

“Apan usa ka anghel sa Ginoo panahon sa kagabhion ang miabli sa pultahan sa prisohan, ug sa dihang sila gipagawas, miingon ang anghel, “Lakaw kamo ug barog ug isulti sulod sa templo ngadto sa mga tawo ang tanang mga pulong niini nga ZOE!”

Ang Kahoy sa Kinabuhi…Isaac… (Zoe)!

Kini daw klaro gayod! Ang Kinabuhi kauban sa matag-usa diha kang Kristo dili mahitungod sa “unsaon paghimog mga panagkatigom. “Unsay gidala ni Hesus sa kalibotan inubanan sa pagpahibalo sa mga anghel dili sama ka mabaw o makita sa gawas susama nianang tanan. “Ang mga Panagkatigom“—diin adunay daghang tawo ang “moapil“—MAO BAY gipakamatyan ni Hesus? DILI OY! Niay pangutana: “Giunsa nato pagsangpit ug pagpakighigala ang Dios?! “Giunsa nato pagsinati ang usa ka relasyon ug paghibalag ang mahikap nga kausaban ngadto sa Iyang Imahin? Asa man nato makit-an kini nga Dios kinsa dili masangpit pinaagi sa lima ka paagi sa pagmatikod, maayong binuhatan, plastado nga mga doktrina o mga hinashasan nga pamaagi o mga pulong, kakugi, o bisan unsa nga susama nianang mga butanga?

Ang kasagaran misulay pagbuhat ug mga butang  “alang kang Hesus“ ug kana nakapatagbaw sa konsensya diha lang sa pipila ka tinawhanon nga ang-ang. Apan atubangon o dawaton ta kana: nga kana wala gyod ka tunong ug daw napulo ka libo ka milya ang kalay-on gikan sa tinuod nga kahimtang o pinakagamot sa hisgotanan. Laing paagi sa pagpahimutang niana, alang kaninyo nga mga lig-on pag tuhod: Unsa may klaro nga kalahian tali niadtong duha ka kahoy sa tanaman?? Kana hisgotanan sa tanang hisgotanan.

Ang kalahian tali sa girepormang relihiyon sa denominasyon ug sa tinud-anay nga hiniusang pagpuyo uban sa nabanhaw ug buhi nga Hesus…wa gayoy klaro. Uban sa pagkamanggibuhaton ang gipanindot nga “mga panagkatigom“ ug “ang tigomanan“ (diha sa relihiyon o sa “kabalayan“) dili gayod ingon niana ka importante kon atong itandi sa kahigayonan nga gihatag NIYA kanato niining mga adlawa. Wala Siya magtawag kanato aron pasudlon ngadto sa “bag-o ug masgipanindot“ nga tigumanan. Nagtawag Siya kanato ngadto sa inadlaw –adlaw nga pakigrelasyon nga kaubang nangaon gikan sa Kahoy sa Kinabuhi, uban sa Usa nga Dinihugan! Oo tinuod, kana maoy makapausab sa atong “mga panagkatigom“—apan kana nga kausaban Bunga lamang ug dili maoy tumong o kalab-oton. Ang pagbalhin-balhin ngadtos lain laing relihiyon o kaha pagdawat og mga bag-o konohay nga mga doktrina o sistema sa relihiyon, sa tinud-anay wala gayoy kwenta. Ang ato gyod untang apason o tinguhaon (kon atong tinguhaon ang Iyang gitinguha) mao ang usa ka puy-anang lugar nga gipuy-an usab ug “gipadagan“ ni Hesus (Gipadayag 1-2) nga walay nagbabag Kaniya ingon nga Buhi ug maoy Nagmando nga HARI. Kana lamang mao na ang ZOE nga KINABUHI (sumala sa tawag ni Hesus niana). LABAW PA sa kasarangan, Langitnon nga Kinabuhi, nga iya sa kinaiyahan nga dili gayod magun-ob ug molungtad hangtod sa hangtod, nagalibot sa tanan nga Katinud-anan sa dili makita nga hawanan sa Gahom, Kamatuoran, Gugma ug Kinabuhi. Si Hesus maoy nagdala niini nga “Kinabuhing Puno“,  “mga Suba sa Buhing Tubig“, Kinabuhi ngadto sa Iyang mga katawhan gikan sa laing kawanangan, uniberso nga dili makita sa mga mata sa tawo ug dili maabot sa kahayag nga kalibotanon.

Sa Biblia, kini nga Balaang dapit (nga nagpalibot, nagmando, ug nag-uban sa tanan diha sa tanan)gitawag ug “langitnong hawanan“—nga mao ang Kinabuhi ni Hesus. Ug sumala sa gipakita sa atong Mesiyas, diha Kaniya walay bisan unsang kaalam sa tawo nga naglungtad. Ang maong mga kaalam “unodnon lamang“—ug mga “tawo ra usab“ maoy malandongan sa maong limitadong mga butang diha sa ilang mga panan-aw. Si Hesus nagpuyo diha sa maong dapit nga anaa ang ZOE, sa pagkakaron, nga naghimo sa Iyang kaugalingon nga Agalon sa mga “balaod“ sa kinaiyahan ug sa tawo. Ug dugang pa, Iyang gibuntog bisan ang sala ug ang kamatayon. Karon ania ang katingalahan nga bahin: mahimayaon Niyang gipaambit ang maong ZOE NGA KINABUHI nganhi kanato!

Wala moanhi si Hesus sa kalibotan aron magdala ug bag-ong pamaagi sa pagbuhat ug panagkatigom o bag-ong pamaagi sa pagbuhat ug “simbahan“ o “mga kalihokan.“ Kana walay mahimo alang sa “Iyang mga katuyoan“, karon pinaagi sa Iyang Iglesia! (Efeso 3:10). Gusto Niyang wagtangon, gub-on ug ipakaubos ang kaaway diha sa publiko—ug usbon ang matag kinabuhi, ngadto sa Kinaiya, Kinabuhi, Kaalam ug Kusog sa Anak. Siya “nagdala ug daghang mga anak ngadto sa himaya“—dili sa kaluwasan lamang. Siya nagtukod sa Iyang IGLESIA, nga DILI mabuntog sa ganghaan sa imperno. Pinaagi sa grasya ni Hesu-Kristo ug sa Iyang Otoridad, ato pod kuhaon pagbalik ang atong mga anak nga lalaki ug babaye ug mga pamilyag kasilinganan gikan sa limbong ug pagpangulipon ni satanas. Ang mga kinabuhi nangausab. Iya kitang gidalhan ug us aka bag-o nga hawanan gayod nga atong puy-an diha sa Iyang kiliran—bag-ong hangin nga ginhawaon, bag-ong mata nga igtatan-aw, bag-ong dunggan nga makadungog ug bag-ong kasingkasing nga mobati ug mahigugma. Kini nga kalahian nakaapekto sa matag butang sa kinabuhi, apil na sa “matag-panagkatigom.“!

Dili kana mahitungod sa medyo makapahulayg dyotay ug daw pinasagdan samtang magbuhat sa atong giplano o wala planoha nga mga panagkatigom, ug sa pagtawag niana nga “giniyahan sa Espiritu. “Dili tungod kay wala kita kahibalo sa sunod natong buhaton pwede na natong ingnon nga kita “gigiyahan sa Espiritu. “ Malisod gayod. DILI ingon niana. Ang peke pariparihas ra tan-awon sa tinuod nga mga butang sumala sa tinan-awan sa kalibotan sama kang Janes ug kang Jambres.

Ismael Nagsalikway kang Isaac (Gal. 4:29-30)

Sa makausa pa, dalhon ko ikaw sa 1 Corinto 2 ug sa sumpay niini aron paghatag sa kalahian sa gitawag ug “tawo lamang “ ug sa gitawag nga pagpuyo sumala sa Hunahuna ug Espiritu sa Pagka-Dios. Ang tinuod nga mga lalake ug babaye nga “Nahimugso diha sa Espiritu, “nagpuyo ( sa matag-adlaw nga kauban sa usag-usa, ug samtang maghimo silag panagkatigom usab) nga naggamit ug lahi nga paagi sa pagsabot nga lahi sa lima ka naandang paagi sa pagmatikod. Kita nagpuyo “dili pinaagi sa pagtan-aw sa mata ug pagpaminaw sa dalunggan“ kon kita puno sa IYANG Espiritu. Ang mga “nagmando niining panahona“ kinahanglang mogamit sa lima ka paagi sa pagmatikod, ug naanad na pagbuhat niana. Apan sa gihapon ang ZOE “ binuang alang kanila, kay dili man sila makahimo pagsabot nians.

Busa, sublion ko pag-ingon. Nga kini dili mahitungod sa mga panagtigom nga ginahimo sa balay o simbahan. Dili kini mahitungod sa banda o sa pastor nga nagparking sa ilang sakyanan atubangan o kilid sa ilang simbahan panahon sa sabado sa gabii kay nagbansaybansay sa ikanta o iwali pagka-dominggo. Tingali walay motoo nga si Pablo nagpraktis sa iyang iwali pagka-Dominggo o kaha naghimo daan ug programa alang sa usa ka “panagkatigom“!). Kasagaran, kadtong mga tawo nga dunay ikabuga ( kwarta, pagkailado, kahayahay nga kalibotanon, mga ikapasigarbo o kaha daghang kaila nga tawo nga naninguha pagpatubo sa ilang gitawag nga “pagministeryo“) dili modawat niini nga kamatuoran ug masuko pa gani kon nganlan sila. Dakong alkanse sa tinuod nga kinabuhi alang kanila nga ganahan kaayo niining “tradisyon sa mga tawo.“ Ang kinabuhi sa Dios nga mahimong sawhan ( 1 Corinto 12), nga gipakita sa kada adlaw nga Himaya sa Nabanhaw nga Ginoo, nga nakig-uban pagpuyo sa matag-adlaw, nga “nag dugtong “ sa matag-tawo—maoy usa ka eskandalo alang kanila nga nahigugma niini nga kapanahonan ug sa ilang kauagalingon lamang. Kining butanga makapahatag ug kasuko alang niadtong napuno sa garbo ug mga bangis nga mga makasasala nga nagsalig lang sa ilang kaugalingon—diin sila ra usab ang kinabuhi ug balaod sa ilang kaugalingon. Usa ka makauulaw gayod kon ang “mga nangulo“ ug ang mga kalibotanon nga nag-angkon nga sila Kristohanon dali ra kaayong mobiya, gikan nianang makapausab unta sa ilang kinabuhi ug sa kinabuhi sa mga anaa sa ilang palibot ngadto sa hulagaway ni Hesus. “Ang Bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimo na hinoong patukoranan nga Bato.“ Kadtong mga dunay ikabuga sa kinatibuk-an mao usab ang magsupaksupak sa kamatuoran---kamatuoran nga mao untay mogiya sa mga katawhan sa Dios ngadto sa Walay Katapusang Hawanan—aron paglingkod uban kang Cristo ug pagagakson Niya.

Ang Unod sa Bag-ong Kasabutan!

Kining giambitan sa usa’g usa nga Zoe nga kinabuhi mao ang UNOD sa Bag-ong Kasabotan! “Dunay gatusan ka mga inahan, mga igsoong lalake ug mga igsoong babaye!“ Apan ang katinud-anan nga nagshisgot mahitungod sa hawanan ni Cristo, dili gayod mapasabot pinaagi sa kalibotanong kaalam. Kining maong Zoe nga kinabuhi, walay kaluha o kaha mahimo nga “ilain o ibuwag gikan sa usa“. Tingali dunay mangutanan nga,  “unsa man diay sayop nianang ____!!!!!!??? Koan? Sayop ba diay nang…..!!!!???? koan? Maayo na oi!!! “ Maayo gyod tong maoy naandan, kanang kinaraan bah. “Pero makasusubo kaayo nga aduna pagyoy daghan nga nagkinahanglan nga mopadayon sa ilang “naandan nga sestema“ ngadto sa unahan ug makadiskobre rapod sila nga ang ilang kalake way kapaingnan, human sa pipila ka mga katuigan. Ang pipila makakita nga uban sa ilang sestema daghang mga batan-on ang nalimbongan sa kalibotan ug lain pang linibo ka mga kaminyoon ang naguba ra – tungod kay “nagbuot buot sila pagpadagan sa glesias a ilang kaugalingong pamaagi.“

Ang hisgotanan mahitungod sa kada-adlaw nga ZOE. Kinabuhi –nga giambitan sa usag-usa mao ang pinaka-larawan sa kasingkasing ug kalag sa gidala ni Hesus dinhi sa kalibotan, nga mao ang Bag-o nga Kasabotan. MAO KINI ang “Misteryo nga gipadayag“. Usa ba kini ka butang nga ato lang pahiyoman, ug unya ipadaplin lang? Puparihas ra kini sa pagkahimugso diha sa babayeng ulay. Ingon niana kadako kining butanga. Ang “Komunidad “ batok “Simbahan sa Balay“ batok “ginagmayng panagtapok“ batok sa “Panagtapok nga Giprograma na Daan“ batok sa unsa pay moabotay nga estilo.Purya. Hala pagtukod ug bag-ong simbahan, pagsugod ug bag-ong programa, pagbuhat pag dugang maayong binuhatan, pagsweldog bag-o nga “membro sa mga piniyalan “o kaha “tigwali“, o kaha pagtukod napod ug bag-ong “banda“?? PERHISYO!! Ang Tinuod nga Kinabuhi dili gyod moduol pinaagi anang way hinungdan, hinimo lang sa tawo—nga materials!!

Wala ba nimo na makit-I karon? Basin sa sige nimog subay sa karsada makakita raka ug mangutanag NGANO, apan sa pagkakaron, angay nimong masayran nga Tinuod kana. Pagbantay ug pag-ampo. Kon ingnon ka sa usa nga wala gyoy kasinatian mahitungod sa Zoe nga ang tinuod nimong kinabuhi naa sa “pagsimba sa simbahan“ ug naa pod sa “pamilya nimo nga yutan-on“, unsa may imong itubag? “Na hala segi. Tinuod. Reberendo Smith, ang imong pamaagi parihas gyod kamaayo sa ZOE“. Pero dili na madawat namo!! Ang Kasinatian sa kada-adlaw nga Zoe nga maambitan sa tanan grabe ka kinahanglanon kaayo alang sa katoyuan sa Bag-ong Kasabotan nga gipamatud-an ni Kristo. “Ang Pagtilaw sa Gahom sa Umaabot nga Kapanahonan “ ug ang pag-apil diha sa “gahom sa dili maguba nga Kinabuhi“ ug ang pag sangyaw sa pinilo-pilo nga Kaalam sa Dios ngadto sa mga Nagmando ug mga Gahom, KARON, pinaagi sa IGLESIA“, ug ang kasinatian sa “gatusan ka mga inahan, mga igsoong lalake, mga igsoong babaye, mga kayutaan, ug mga gipanag-iyahan, ug sa kinabuhi nga umaabot, nga mao ang Kinabuhing walay Katapusan“… dili mga butang nga pintot-pintoton lang.

Walay “ Unsaon Man “ nga Talamdan!

Ang KRISTIANIDAD dili usa ka hinashasang pamaagi, o usa ka panagkatigom nga mahimo natong apilan diha sa pinuy-anan o tinukod nga tigomanan, o kaha kaalam nga tinawhanon mahitungod sa estilo sa kinabuhi, o kaha sistema sa usa ka tinuohan, o kaha tawhanong kahugpungan alang sa maayong binuhatan. “Ang IGLESIA “ dili usa ka butang nga puydi natong kab-oton uban sa kahibalo ug paghago ug pagka-sinsero. Kana maoy usa ka Pinakataas nga hisgotanan mahitungod sa plano sa Dios, ug sa Iyang pagtakda sa hustong panahon, ug mga Gasa. “Nagpasalamat ako Kanimo Amahan tungod niana!:)”

Ang Zoe nga kinabuhi labaw pa kay sa natoral. Sumala na sa atong gihisgotan sa taas. Ang Zoe nga gipakig-ambitan-uban sa pakigsuod sa Dios kinahanglan nga dili magapos sa mga sistema, o mga programa, o mga pakigpulong nga giplano nang daan, morag pagkaon nga de lata, o kaha relihiyon, o kaha paghari sa usa ka pamilya. O kaatbang sa mga “panagsimba nga gihimo sa balay“ (ang Tinuod nga Kinabuhi sa labing siguro gipuga kana gikan sa kinaraan nga konsepto sa “pag-adto sa Simbahan“—apan kana wala magpasabot nga aduna nay ZOE nga kinabuhi tungod kay nanggawas kita sa simbahan ug namalhin ug “tigom “ sulod sa sala),  “ang gipaangat“ nga mga teknik o mga hinashasang pamaagi ug ang gipatam-is nga mga sagol sa relihiyon dili makatabang pagkab-ot sa maong Kinabuhi.

Ang Tinuod nga ZOE nga kinabuhi kauban ang Dios ug ang matag-usa mahinungdanon alang sa umalabot ug sama kini ka mahinungdanon sa pagkahimugso ni Hesus diha sa usa ka birhen. Gani, mao man kana ang atong napanunod gikan sa pagkahimugso nga nahitabo diha sa usa ka birhen, sa Paghugas sa atong mga sala, ug sa Pagkabanhaw. Mao kana ang paglaom ug ang gikasaad nga KINABUHI sa Bag-ong Kasabotan. Mao kana ang bugtong paglaom nga maoy mousab kanato aron mahimo kitang mga lalake ug mga babaye nga “ Iya sa Dios“—dili ang pagkahimong membro sa usa ka relihiyon. “Akong tukoron ang Akong IGLESIA, batok sa ganghaan sa imperno nga dili makapildi niini.“ Ang pipila ka mga “tawo“ nga gustong mogamit kanimo alang sa ilang “pagministeryo“, uban sa ilang isa ka trakan nga hinulamang ideya ug mga pagtulon-an, nagtukod ug mga “kaiglesiahan“ nga gidaogdaog sa imperno sa matag-adlaw. Apan ang atong Destinasyon ug hiniusang Tawag mao ang tinuod nga “Iglesia“—nga nagpuyo diha sa tagoangkan sa Pagka-Dios.

Mao kini ang ZOE nga kinabuhi—ang pagpuyo ingon nga anak Lalake kauban ang Amahan, sa walay Katapusan. Mao kini ang ZOE nga kinabuhi—ang pagkahibalo Kaniya, nga bugtong tinuod nga DIOS, ug kang Hesu-Kristo nga Iyang pinadala. Ang ZOE nga kinabuhi atong panulondon alang sa atong personal nga kinabuhi diha sa sekretong dapit kauban si Hesus, ug ingon man, alang sa matag-usa diha sa Iglesia nga walay pagka-alanganin ug mga pagsupak. “Gikan sa pinakagamay ngadto sa labing dako, silang tanan nakahibalo KANIYA“ ug ang “TANANG mga magtotoo nagkakuyog diha sa tanang bahin sa ilang mga kinabuhi, nga labihan ka suod gayod kaayo“. “Ipagawas ang igpapatubo gikan sa mga nagkauban nga katawhan.“ Kini dili kay sugo lamang, kondili kini mao gayod ang paglarawan sa Dios sa kon unsay tinuod—dili “minugna lamang nga panghunahuna gikan sa usa ka damgo.“ Usa ka naggilakgilak ug walay mansa nga pangasaw-onon “nga nag-andam sa iyang kaugalingon“ alang sa iyang Hinigugma ug Pamanhonon, nga si Jesus sa Nazaret! Mao kini ang pagbuot sa Amahan ug pinitik sa Iyang KasingKasing.

Klase-klaseng Porma sa Kinabuhi, Lahi-lahing puy-anan.

Diha sa “relihiyon“ sayon ra kaayo ang pagkalibog sa pag-ila sa tinuod nga ZOE nga kinabuhi ug sa “natoral nga tawhanong kinabuhi“. Ang kinabuhing tawhanon mao ang kinabuhin nga anaa ra taman sa natoral nga kahimtang, nga makita diha sa pagka-siya sa usa ka tawo, diha sa iyang pagbati, panghunahuna ug uban pa nga susama niana. Kini nga pulong gigamit diha sa Lucas 9:24—25, Marcos 10:45, Buhat 20:10, Mateo 2:20, Gipadayag 8:9, ug uban pa. Ang Zoe nga kinabuhi lahi usab sa “bios“ nga kinabuhi.Ang Bios mao ang natoral nga kinabuhi, nga adunay gitagal nga panahon kon asa ra taman ang paglungtad niini. Ang ZOE life maoy us aka kinabuhi nga gikan sa Dios nga wala maggikan niining kinabuhia, nga usa ka libreng gasa alang sa tanan nga mobiya sa ilang kaugalingon ug modulo kang Hesus, nga Anak sa Dios. Ang Zoe maoy usa ka labaw pa sa natoral nga kinabuhi nga gibatunan sa Amahan diha sa sulod Niya, nga kanunayng anaa kaniadto ug kanunayng anaa sa umalabot (Juan 17:3) ug dili gayod mahimong gub-on (Heb.7:16). Mao kana ang pinaka-kasingkasing sa kinabuhi sa Dios(Juan 5:26, I Juan 1:2).

Bisan kon kini nga kinabuhi nawala sa tawo didto sa tanaman sa Eden, ug pinaagi sa atong kaugalingong binuhatan Namatay kita diha sa ZOE nga Kinabuhi(Roma 6:23, Efeso 2:1-5, 4:18, Colosas 2:13, 1 Timoteo 5:6), apan sa makausa pa Iyang gipaambit na usab ang Iyang pinaka kinasulorang kinabuhi ngadto kang bisan kinsa nga manugyan sa ilang kinabuhi ngadto kang Hesus nga Iyang Anak!!( 1 Corinto 2, Juan 3:15, Buhat 3:15, Colosas 3:4, I Juan 3:14).Usa kana ka butang nga naabot sulod sa daghang mga katuigan diha sa kaanyag ug gahom ug himaya. Ang kapasayloan sa mga sala, ug ang sinugdanan sa ato unyang “pag-adto sa langit sa umaabot nga mga adlaw.“ Ang mesiyas nakig-ambit sa kamatayon nga angay unta kanato—aron usab makaambit kita sa Iyang tinuod gayod nga kinabuhi, kinabuhi nga TIBOOK GAYOD! Ang ZOE! Ang plano sa Dios mao nga karon palang ato nang maambit ang Iyang pinaka suod nga kinabuhi sa sulod Niya, kauban ang Iyang Anak ug ang matag-usa kanato! Mao kana ang MAAYONG BALITA, nga lapad gayod kaayo! Ang Dios nagplanog para karon, pinaagi sa Iglesia nga gibistihan sa ZOE nga kinabuhi nga giambit sa tanan, ug niana atong gipakaulawan ang mga naghari ug ang mga kagahom(Efeso 3:10, 1 Corinto 2).

Ang Iglesia---ingon nga sug-anan.

Ang Iglesia masabtan LAMANG niini nga paagi. Adunay kahugpongan nga medyo ubos pa niini nga medyo maayog-kahulugan o kaha maayog binuhatan ug relihiyoso ( inubanan sa pipila ka mga tawo nga naluwas na), apan dili kana Iglesia ni Hesu-Kristo, nga mao ang sug-anan sa usa ka dapit, labina kon kanang mga tawhana walay panag-sandorotay sa matag adlaw uban sa maong KINABUHI (1 Corinto 12).

Ang Iglesia ba ug ang matag tawo nga sakop niini kinahanglan perpekto? Syempre dili kana posibli( 1 Juan 1) Apan sumala sa pulong sa Dios, ang gikinahanglan mao kini: nga ang isa gatos ka porsento sa mga sakop niini … “nahigugma sa Kahayag“,  “nahigugma sa Kamatuoran“ ug nakasinati sa Dios sa tinuoray gayod diha sa paagi nga “dili mahimong ikapadayag sa unod ug dugo.“ Oo, gikinahanglan kini (Mateo 16:16-18, Juan 3:19-21, 1 Juan 1-3, Eze. 11:19, Eze.36:26, Jer.31:34). Mao kanay tukoran ni Hesus sa Iyang Iglesia sumala sa Iyang giingon.

Kinahanglan nga isulti ko kana pag-usab. Ang Iglesia sumala sa gipamulong ni Hesus ug sa Iyang mga Sinugo, naglangkob sa TANANG nakabaton sa pagpadayag sa Anak, “nga WALA ipadayag sa unod ug dugo kondili gipadayag gayod sa Amahan sa Langit“ ngadto kanila “tagsa-tagsa“. Ingon nga resulta sa kamatayon ug ika duha nga pagkahimugso, sila karon nag-ambitay sa kinabuhi nga LABAW pa sa Natoral diha sa sulod nila,  “nahigugma na sila sa kahayag“,  “nahigugma sa Kamatuoran ug mga luwas na. “Ang Tinuod nga Kahayag, ang Tinuod nga Iglesia MAO LAMANG (100% sa mga sakop) kadtong adunay nadawat nga pagpadayag mahitungod sa Anak“ nga wala ipadayag kanila sa unod ug dugo kondili ang Amahan gayod nga Langitnon ang nagpadayag niini ngadto kanila. “Seinto porsento sa ilang mga “sakop “ nakasinati sa “kamatayon sa ilang daan nga kinabuhi “, ug nabanhaw na diha sa bag-ong kinabuhi pinaagi sa dugo sa Anak. Sento porsento “ gikan sa kinagamyan hangtod sa kinadak-an “ ug dili kay 10% lamang kanila, diin karon nag-ambitay sa labaw pa sa natoral nga Kinabuhi diha sa sulod nila diha sa “Pagka Dios uban sa matag-usa, ug “sama sa bag-ong natawo nga bata, nangandoy kanunay sa puro nga gatas nga ESPIRITUHANON nga mao ang Pulong sa Dios. “ Ang uban nga nakasagol nga wala niini nga kasinatian, mga “bisita ra “( 1 Cor. 14) ang maong mga bisita nakasayod nga bisita ra gyod sila, nga igo lamang naniid sa Kinabuhi ug wala gyod makasinati niini. Mga tawo nga dugay nang naglibotlibot sa maong lugar, apan nagpuyo gihapon nga sila ang hari sa ilang kaugalingon. Mga “bisita ra gihapon “. Malagmit adunay mamisita sa maong kahugpungan ug nakita nga ang maong mga bisita nga gikan sa laing dapit, napamatud-an nga mga kabahin sa “Kristo nga gikan sa Dios“, ug Iglesia diay usab. “Si bisan kinsa nga nag-angkon nga nagkinabuhi uban Kaniya, kinahanglan maglakaw nga sama kang Hesus.“ Dili gayod kana mahitungod sa pagka-managsilingan ra, o kaha pagka-parihas ug kahibalo, o kaha pagpakigsaad sa usag-usa o kaha tungod kay diha nagdako sa maong grupo. Kondili mahitungod kana sa personal nga pagkahibalag sa Amahan nga Dios, diha sa Iyang Anak, diin ang kamatayon sa daang pagkatawo miresulta ug kinabuhi nga Diosnon, ang ZOE nga kinabuhi, nga wala maggikan sa bisan unsa (Juan 3;5-8; Juan 12:24; Roma 6:1-14; Gal. 6:14-17). Duany pipila nga nagkinhanglan ug “espirituhanong pormalidad“ ug duna poy uban nga mohimog desisyon sa dugang pang “laing tuig“ (Juan 13:8-9, Juan 15, 1 Juan 2:19, Judas 11-25).

Mahimong nga kita makabaton nianang labaw pa sa natoral nga Kinabuhi uban sa Dios ug sa matag-usa, o kaha anaa kita sa DILI sibo sa Bibliya nga Kristianismo ug dili tinuod nga Iglesia. Seguro gayod nga adunay naluwas na nga mga tawo nga “nagtambongan “ug mga grupo nga dili gayod tinuod nga Iglesia, bisan kon gitawag nila ang ilang kaugalingon ug Iglesia. Mahimong moingon kita nga ang binulan nga paghiusa diha sa pagpangaon dili makaputol niana. Bisan “magtapok “ kita sa “Balay “ o diba kaha diha sa mga “tigomanan sa relihiyon“ dili kana maoy hinungdanon. Bisan ang atong mga panagkatigom “walay programa “ o kaha gipasikad sa uga nga listahan sa “programa sa tawo (nga hinimo sa “Pastor“ o sa “Direktor sa banda sa simbahan“) dili kana maoy saktong plastar. Dili kita makatandog sa Iyang trono niana (ang matandog lamang mao ang atong mga tawhanong pagbati – gitawag kini ug “psuche” sa Grego nga pagkasulti nga kinabuhi) labina kon dili kita magpuyo nga hiniusa diha sa ZOE nga matang sa kinabuhi—sa matag gutlo nga nahisumpay ngadto sa Ulo ug sa usag-usa! Ang usa ka “seremonyas sa pag-alagad“ nga “gibuhat alang sa Iyang kadungganan“, o ang pagkat-on ug mga impormasyon mahitungod Kaniya, o kaha magtawag ug emosyon nga gikan sa langit uban sa atong mga musika—sumala sa kasaysayan, kini wala maka-usab ug daghang kinabuhi ngadto sa larawan sa Anak.

Sa makausa pa, ang 1 Corinto 2 mahinungdanon kaayo alang sa atong pagsabot, ingon nga kini naglarawan sa kalahian sa ordinaryong kinabuhi ug sa Zoe nga kinabuhi. Ang Dios naghisgot mahitungod sa hilabihan nga kahayag ug sa pagpaanindot---ug sa laing bahin naghisgot usab Siya mahitungod sa mga “yanong tawo “nga mga pagano ug ingon man usab mahitungod sa mga magmamando sa atong kapanahonan karon. Sa laing bahin pa gayod, naghisgot usab Siya mahitungod niadtong konektado ngadto sa pinaka-hunahuna ni Kristo sa pagkakaron—nga gigakos ug napuno ug gilukop sa Espiritu nga karon buhi diha sa sulod sa Dios mismo.

Kalimti kini: “Nagtoo ako sa saktong mga butang, ug ako buotang tawo, nga naggikan sa ‘Kristohanon nga pamilya’, ‘mag-ampo pod ug gamay’, mosimba pod ko sa simbahan ug mohatag ug ikapulo kanunay ug gusto pod nako ‘magpuyo diha sa simbahan nga balay’ o ‘simbahan sa komonidad’”. Malagmit atong naambit ang unod sa pagka-Dios sa matag adlaw kauban sa usag-usa, o kaha wala gyod kita makaambit sa tinuod nga kinabuhi nga walay katapusan, ug dili kita suga ug tinuod nga Iglesia, sumala sa pagbuot sa Dios. “Ang dyotayng patubo makapatubo sa TIBOOK minasa.”

Si Jesus namatay aron dalhon pagbalik dinhi niining kalibotana ang ZOE, uban sa Iyang gahom sa pagbanhaw!

Ang Pagpasabot sa mga Pulong.

Unsa ang “Kristohanon?” Ang Kristohanon mao LAMANG kadtong nanugyan sa ilang kaugalingon ug sa ilang kinabuhi ngadto kang Hesus, ug tungod niana Gitandog siya sa Langit ug Gipuy-an sa Magbubuhat sa mga kabitoonan tinuod gayod nga luwas, ug “sakop na“ sa IYANG Iglesia (Roma 8:9-11; Lucas 9:57-62; Juan 1:12-13, 3:16-21; 1 Juan 3:8-10, 5:18—20).

Kining gitawag ug “IGLESIA“—naglangkob ug mga katawhan nga nakasinati niining ZOE—ug naligo kanunay diha sa “suba sa buhing tubig“ sa matag-adlaw (Buhat 2:42—47; 1 Corinto 12; Hebreo 3:12-14; Galacia 6:2, ug uban pa).

Mao kini ang ZOE! sa kinatibuk-an gayod.

Mao kini ang Kristianidad.Mao kini ang Iglesia.

MAO KINI ANG ATONG PANULONDON.

“DUNAY GINATOS KA MGA INAHAN, IGSOONG LALAKE, IGSOONG BABAYE, KAYUTAAN ug mga GIPANAG-IYAHAN ug sa kinabuhi nga umalabot, Kinabuhing Walay Katapusan!“

Hinomdomi kining naggikan sa “Kuhaa ang Tinuod nga Butan“?

“Kon kita magtukod ug paglarawan kon unsa ang pulong nga “Kristohanon“ ug ang pulong nga “Iglesia“ basi sa kultura ug dili basi sa mga ebedensya sa tinuod nga kinabuhing LABAW PA sa natoral, atong maani sa dili madugay ang dili maayong mga linugdangan. Kini nga mga linugdangan magsilbing daw mga alimpos ug malagmit mobuhat kinig liki nga mahimong agianan sa kakapoy, sakit sa kasingkasing ug mga pundohanan sa kalibog. Uban nianang tanan moabot ang mga pagtintal sa pagsalikway sa mga prinsipyo ug kasugoan sa Dios aron lang paghupot sa duha ka butang. Ang paghari sa usa ka pamilya, programa, gitun-an daan nga mga lihok ug uban pang mga hinimo sa tawo nga mga patakaran, ug ang pagsupak sa Kamandoan mahimong mosulod, aron sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay diha sa mga panagkatigom ug sa mga pamaagi. Ang gamayng minasa maka-apekto sa TIBOOK minasa, sumala sa Agalon.

“Si bisan kinsa mahimong anaa sa dili mao nga kahimtang kon dili siya mahatagan sa saktong pagpasabot mahitungod sa mga butang sa Dios, labina diha sa pagtukod kunohay sa pagtoo nga dili sibo sa Biblia ug nahisibo hinoon sa tradisyon sa mga tawo, mga tawhanong pangatarongan ug sa mga organisasyon nga gitukod diha sa tawhanong estruktura. Kon magtukod kitag pagtoo nga gipasukad sa tawhanong pamaagi, ang mga kalag mangahanaw, ang kinabuhi sa mga batan-on mahimong basura(75 % o sobra pa), daghang kaminyoon ang mabungkag (60% ug sobra pa niana), ug matag relasyon mosangko sa pagka-way nada. Gawas pa nianang tanan ang pagka-espirituhanong batang masuso nagpadayon hangtod karon ug malagmit sa umaabot pa diha sa kadaghanan sa mga membro sa mga tawhanong binuhat nga paagi sa paghimog “iglesia“. Ang panagbangi, sakit sa kasingkasing, pagharihari sa mga trabahanteng sinuholan sa simbahan, ug daghan pa…kining tanan naingon niini tungod sa sayop nga paghatag pagsabot kon unsa ang pagka-Kristohanon, ug kon unsa ang Iglesia, ug kon unsa ang pagka-pangulo sa Iglesia. Ug kining tanan mahitabo bisan pa kon naa kita sa “simbahan nga balay“ o kaha sa “simbahan nga tinukod sa tawo“ labina na gayod tungod kay wala hatagi ug saktong paghulagway ang matag butang.

 “Busa gitawag ang matag-Kristohanon nga motrabaho ingon nga mga Pari, nga nagdinasigay sa matag-adlaw diha sa makitang kinabuhi ug sa klaro nga gugma, kagawasan, ug sa pagtinabangay sa pagbuhat ug maayo inubanan sa kalipay ug kalinaw.

 “Atong pangitaon ang MILAGROSONG KINABUHI SA DIOS, ‘ang pagpamuhat niining parihas ra nga gahom nga nagbanhaw kang Jesus gikan sa mga patay!’ Nga maoy tinubdan sa Iyang pagka-manluluwas ug pagka-magtatandog sa kinabuhi sa tawo. Labaw pa kana kay sa sistema sa tinuohan (hinoon kinahanglanon man pod nga tunay tinoohan basta nagpadulong lang sa sakto) o kaha estilo sa kinabuhi( kaya raman hinoon nga papason sa kamot sa Ginoo kining mga sayop kon, tugotan lang Siya nga moapil sa linok).

“Uban sa saktong “ZOE“ nga kinabuhi diha kang Kristo, nga saktong gilarawan ug wala usab-usaba, makahimo kitang motabang sa uban sa pag-alagad sa Dios sa maayong pamaagi. Magkinabuhi kita nga sama sa atong DAKONG Igsoon nga lalake nga nagtunol sa Iyang gugma ug Kamatuoran, ug motan-aw kita Kaniya ingon nga atong Tinubdan, ug Kinabuhi, ug Dalan.

 “Ang ZOE nga kinabuhi ‘bag-o nga pakigsaad’ ( Bag-ong pakigsaad –sa Bag-ong kasabotan). Ang Amahan naghimog katawhan diha sa Iyang Anak. Ang ganghaan sa imperno magpadayon sa pagdaog ngadto kanila nga mga luya sa tanan. Apan Siya adunay gitaganang butang nga mas nindot pa alang kanato. Ang anaa karon, nga makab-ot nato, nga labaw pa sa natoral…nga mao ang pinaka-kinabuhi ni Hesus sa sulod nato: AYAW PAGDAWAT KON NAAY IPULI nga LAIN!“

Ang Zoe diha KANIMO, sa Imong Personal nga Kinabuhi?

ANG HALAWOM UG DATO NGA KINABUHI—Ang Pagkinabuhi diha kang Hesus sa TINUD-ANAY—anaa ug andam alang kanato nga sa karon naghatag na sa atong kinabuhi ngadto Kaniya, nga nagtugyan sa atong kinabuhi ngadto kaniya inubanan ang gugma ug pagka-masinugtanon. Nga gisakop diha sa pakigsaad nga gibuhat sa Anak diha sa Amahan, ang Zoe nga kinabuhi ato gayod alang sa atong pagpuyo –usa ka katingalahan nga dili gayod masabtan sa atong kaugalingong panabot lamang.Anaa diha magsugod ang tinuod nga pagkakaplag, tinuod nga kahinam, ug tinuod nga kasadya. Mao kana ang ganghaan paingon sa katingalahang bag-ong kalibotan. Ang dapit nga puloy-anan ug balay sa Zoe nga kinabuhi, nga kana mahimong sudlon bisan karon rayon.

Sa matag yugto sa matag-adlaw naghimo kitag pagpili sa atong pagapuy-an ug paga-sination gikan nianang duha ka kalibotan. Makahimo kitang mopili sa pagpuyo diha sa Zoe nga kinabuhi nga maoy luwas ug ania na karon; o mopili kita nga magpabilin diha sa kakapoy sa kasagarang ordinaryo nga kinabuhi.

……Diha sa kasagaran nga kinabuhi, ang mga tawo kanunay lang gyod naghunahuna sa ilang kaugalingon ug unsaon nga ang matag panghitabo mosibo sa ilang kinabuhi. Diha niana, ang kinabuhi sa tawo mahimong mapadayonon, nga gamayng sirado nga kwarto sa panghunahuna nga alang ra gyod sa kaugalingon.

Diha sa ZOE nga kinbuhi, ang tawo mogamit sa matag butang nga nanghitabo ingon nga kahigayonan sa pagkat-on ug usa ka butang mahitungod kang Hesus ug sa iyang kaugalingon, ug sa iyang palibot. Kini nga mga tawo malipayon nga nagsalig sa ilang kaugalingon diha sa pagpuyo nga tibook gayod karon niining kinabuhia nga wala na magdomdom sa kagahapon ug walay kabalaka sa ugma. Kay dili man sila bisi sa paghunahuna lamang sa ilang kaugalingon, wala gali sila magkalingaw ug bantay sa mga butang sa ilang palibot ug malipay na bisan sa ginagmay lang nga makapalipay sa usa ka panahon: malipay na sila bisan gani sa adlaw nga misubang, o bisan gani samtang magtan-aw sa eroplano nga milabay diha sa asul nga kalangitan, ug bisan gani sa yamog diha sa tumoy sa udlot sa tonam.

…….Diha sa kasagarang kinabuhi, nagsige lang kitag gukod sa atong sunod nga gusto—atong gilipay ang atong kaugalingon pinaagi rapod sa atong kinaugalingong huna-huna. “Ang atong paborito nga panultihon kana ra gayong,“ sige pa dugangi pa gyod! Samtang magsigi kitag kayod o kon dunay moabot nganhi kanato. Ang pagtagbaw sa atong kaugalingon mao ray giisip nato nga pribilihiyo. Kon unsay atong makontrolar (sama sa atong yutan-ong pamilya ug uban pang “atoa“) dili pod malimod nga kitay hari diha nana.

Kon magpuyo kita sa ZOE nga kinabuhi, maghilomhilom ra kita nga magpaabot sa bahandi nga dad-on sa kinabuhi, nga wala kitay gidahom o giplano gawas lang sa mga plano alang sa atong inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Ang paboritong panultihon sa maong KINABUHI mao ang “ang IMONG kabobot-on o Dios maoy matuman“.

…….Diha sa komon nga kinabuhi ang atong punto nga gibasihan kanunayng naglibotlbot diha sa kon unsay atong gidahom sa kinabuhi.Nagsige lang kitag pangitag pamaagi unsaon paglikay sa kasakit ug paglipay sa kaugalingon. Atong gipangita kanunay ang mga natigom nga panghunahuna alang sa sunod napod nga buhatonon nga mapuslanon ug makapalipay sa atong kaugalingon ug makatagbo sa ATONG gusto. Unyag makakita na kitag pamaagi nga daw makapanalipod kanato, ato dayon sirad-an ang atong mga dalonggan batok sa uban pang mga impormasyon nga kasupak sa estilo nga atong gikinabuhi.

Diha sa Zoe nga kinabuhi—nga mao ang kinabuhing dayon—ang usa ka tawo nahibalo nga dili siya Dios, ug sa pag-angkon nga wala gayod silay bisan gamay nalang nga timailhan kon unsay pinaka-maayo. Sila relaks ra kaayo ug gipasagdan lamang ang Dios nga maoy mopili, samtang magpuyo diha sa kinabuhi nga gikalimtan ang kaugalingon.

…….Sa komon nga kinabuhi, kanunay kitang nagdumili kon unsay mahitabo kanato. Kon makita nato nga kita anaa sa bag-ong sitwasyon o kaha sugoon kita nga mobuhat ug bulohaton nga dili komon sa atong pagsabot, motungha dayon ang higanting kinaiya sa pagkakusog mobalibad. Kini naglarawan kon giunsa nato pagpriso ang atong mga kaugalingon pinaagi sa pagdumili sa kabag-ohan.

Diha sa ZOE nga kinabuhi—ang kinabuhi nga “INABLIHAN SA LANGIT“ ang tawo nasayod nga nagtagana kanunay ang Dios para kanato nga DILI mosibo sa atong katoyuan ug pangatarongan—nga nagpasabot nga aduna pay dili matapos nga mga kahigayonan. Kay NASAYOD man kita nga kini tinuod, kay DIOS man ang DIOS, wala gayoy bisan usa nga limitado rag panabot. Aron masinati ang Zoe nga kinabuhi, MAMINAW kita uban ang pagpaubos, ug dili magpataka lang ug “desisyon“. Ang Zoe nga kinabuhi ug Doulos nga kinabuhi mag-uban gayod. (Ang Doulos nga kinabuhi mao ang pagkinabuhi ingon nga sulogoon ni Hesu-Kristo nga dili na mahimong mangamo ug lain).

…….Kadtong napriso diha sa hagip-ot nga prisohan sa komon nga kinabuhi wala kasabot nga aduna diay kinabuhi nga—LANGITNON. Mao nga naghunahuna sila nga kinahanglan depensahan nila ang ilang kinabuhi, dumilian ang kausaban sa kinabuhi, magtigum alang sa kasigoroan, tagoan ang ilang mga sala gikan sa ilang kaugalingon, mangitag mouyon kanila, motago diha sa ilang kagrupo, ilikay ang ilang kaugalingon gikan sa pagkadyotay ra ug sa pagka wala yamo.

Ang Zoe nga kinabuhi mao ang LARAWAN sa Iglesia, ang tinuod nga sug-anan.

Asa gani ang Zoe nga kinabuhi nga gikinabuhi sa matag-usa matag adlaw gikan sa labing ubos ngadto sa labing taas (Buhat 2:42-47), duna gyoy kalidad ug kaayohan nga sobra pa sa tinuohan. Ang panagka bungkag ug ang panagbahinbahin wala gyod diha. Ang duwa sa gahom ug ang mga ambisyon dili gyod madungog samtang manglabay ang mga katuigan. Samtang adunay mga problema duna gayoy porohan nga masulbad, nga walay kahadlok ug panagbasolay, o pagpatuyang. Kay ang Alpa ug ang Omega “naglibot man“ diha sa mga suga.

KON ASA GANI ANG ZOE NGA KINABUHI NGA GIAMBITAN SA TANAN, MAO KANA ANG SUG-ANAN….

Ang pulong sa Dios molambo gayod, ug bisan kon walay buhaton nga naandan sa simbahan nga “Bible Study“ o kaha “panagkatigum“ o kaha “panagkatigom sa mga batan-on“ o kaha “magtutudlo“—bisan gani ang mga bata molabaw pa sa kaalam sa mga “ maalamon sa kalibotan “ sa ilang pagsabot sa Kasulatan. Si Jesus sa edad nga 12 maalamon na kaayo ug kini dili aksidente o dunay anomalya nga gihimo. Kay nagpuyo Siya diha sa ZOE nga kinabuhi!

Si Kristo naglibot ug nagpuyo pinaagi sa Iyang presensya, diha sa lab-as ug bag-o nga pamaagi, bisan sa mga katuigan. Nga wala imbitaha sa mga drama-drama, ug sa mga hinimo sa tawo nga mga musika nga makapadani sa tono ug pulong niini—anaa Siya uban sa tinuod Niyang kinabuhi, nga maoy nag-usab kanato.

Si Kristo gawasnon nga nagmando sa Iyang mga katawhan, sa tanan nilang mga desisyon, bisan diha sa matag-gutlo sa ilang mga kinabuhi, sa matag adlaw.

Ang mga kamatuoran sa Dios gihimong prisko ug buhi, sa matag kapanahonan, pinaagi sa IYANG pagpili, ug gipakatag diha sa nga kaliwatan niining panahona ug sa mga kanasoran, nga wala na maghago pag-ayo.

Kadtong wala masayod kang Kristo nakasulod ngadto sa Hari, ug nakaambit sa Iyang paghari, diha sa Iyang Gingharian.

Ang labing daotan sa mga makasasala giusab ug nahimong mga balaan sa taas nga hut-ong, nga gipang-usab dugang ug dugang pa sa matag-adlaw ngadto sa Imahin ni Hesus. Ang ganghaan sa Imperno WALA gayod magmadaugon.

Ang matag kinabuhi, diha sa Zoe nga kinabuhi, nga gipakig-ambitan diha sa lamparahan, gibutangan ug timaan nga mailhan diha sa kainiton nga alang kang Hesus. Ug labing hinungdanon—ang tanan 100%, magpakita ug Gugma alang sa Kahayag.Dili ka makadungog nga adunay moingon “ayaw panghilabot nako “o “bantayi ang imong kaugalingon “o kaha moingon nga “ imo-imo rana “ o kaha moingon nga “ nasubrahan ra ka “. “Sa kanunay ug hangtod sa hangtod, Mao kini ang hukom “, “ nag-ingon ang Ginoo: Ang Akong mga katawhan mailhan dili pinaagi sa ilang hingpit nga lihok, kondili pinaagi sa ilang gugma sa Kahayag sa pagka-abli sa tanan, nga walay gitago, ug klaro gayod.Mao kini ang Mensahi.

Ang kalibotan nausab tungod sa kahayag.

Ang kalayo diha sa Kandelero nakapadasig sa daghan diha sa kanasuran nga ang kahayag nagkahanap na…tungod kay wala nay lana, wala nay panan-awon, kulang sa pakig-sandurotay, ug kulang na sa giya.

Ang kalayo sa Zoe nga giambitan sa tanan gigamit aron sa pagsindi sa bag-ong mga suga, ug naghatag kinig dugang kahayag diha sa kalibotan.

Bisan kon ang matag-usa nga makaambit sa kahayag niini nga Kandelero mamatay diha sa unod, ang kalayo ug ang kahayag niini magpabilin nga hayag kaayo sa gihapon. Ang mga karnero sa Amahan bisan mamatay sa kamatayon nga way klaro, apan anaa ang kalinaw. Ang ilang Manluluwas may kalipay, ug ang Iyang katoyuan nasilbi diha sa ilang henerasyon.

Asa gani ang kandelero, diha usab maghimo ug puy-anan ang Dios.Iyang Lugar, Iyang Dugo-nga may Kinabuhi, Iyang paglaom, ang pangasaw-onon sa Iyang matahom nga Anak.

Diha sa kandelero, nga nagpuyo diha sa Zoe nga kinabuhi, ang Iyang otoridad dili gayod ikalimod. Walay lalake o babaye nga nagbuhat lamang sa “maayo sa ilang panan-aw ra “.Ang espiritu sa pagka-rebelyoso ug pagka-independente wala magpuyo diha niini ug dali ra usab nga mailhan kon anaa kini sa ilang taliwala. Ang baho sa garbo, pagka-independente, kinaugalingon nga ambisyon, ug uban pa nga sama niini mailhan gayod ug dili gayod kini dawaton, bisan sa mga batan-on pa diha sa maong Suga.

Tungod kay Siya “naglibot man diha sa maong mga suga,“ ang Iyang pinasahe nga presensya nga anaa sa maong mga suga maoy nahimong hinungdan nga panahon sa mga suliran sila moliso ug mosalig diha Kaniya, uban sa kalipay, nga dili masabot sa panghunahuna nga iya sa kalibotan nga maoy nahitabo karon sa bisan asa nga anaa ang maong mga suga. Ang pagdayeg ug ang pagsalig, nahimugso gikan sa Tinuod Niya nga kinabuhi, dili sa mga teolohiya ug mga pakigsaad nga anaa ra sa gawas dili gikan sa kasingkasing.

Ang baynte ka mga tuig uban ang lain pang mga kasinatian( gawas sa pagkakabig ni Pablo didto sa dalan sa Damasco) dili gayod ikatandi sa duha lamang ka tuig nga pagtobo( bisan pinaagi kinig kalayo) diha sa sug-anan.

Dili katoohan, apan diha sa sug-anan, walay kahadlok nga basin adunay mopahiyom kanimo karon apan manglibak ra usab kanimo unya. Ang pagka-matinud-anon ug ang kamatooran mao gayod ang modaog—kay mao kana ang gininhawa nato diha sa sug-anan. Ang mga gasa gibutang osa diha sa altar hangtod masulbad ang tanan. Ang Zoe nga kinabuhi dili magpabilin diha sa mga pangutana nga walay katubagan, mga panghunahuna ug paghukom nga walay hinungdan, mga akusasyon nga tinago, panagbulag niadtong mga “sakop na sa usag-usa“ tungod sa mga nag-una nga paghukom, mga opinyon, mga gipihig nga pinili, o mga pinasahi nga grupo. Ang pagpakaaron ingnon ug ang pagka-dagaang dili gayod mahimo nga tugotan lamang diha sa Mesiyas ug dili kini makabarog diha sa Iyang presensya, diha sa tinuod nga sug-anan. Apan ang maong mga butang magpabilin sulod nianang dili tinuod nga sug-anan, o diha sa usa nga hapit na kawad-ig sug-anan. Ang matag tuhod mangluhod inig sangpit sa Iyang ngalan, diha sa Sug-anan.Apan sa panggoberno sa dili sibo sa Biblia nga relihiyosong natad, ang pipila magpalingoglingog lang ug dili mamati o kaha mangiyugpos lang sa ilang mga bukton.

IGO NA NIANA! Duna pay daghan nga angay hunahunaon. Pukos lang osa. Pangayoa “alang sa kalibotan, ingon nga mao kana sa langit“—ang Iyang gingharian maga-abot, ang Iyang Kinabuhi monaog diha sa mga katawhan: ZOE. Alang kanimo, alang sa Iyang Iglesia, asa kaman magpuyo. Apil. Ikea.

Sumala sa giingon sa awit,

“Kini ang imong panahon, kini imong panahon sa pagsayaw,

Puy-I ang matag yugto—ayaw gayod pagbilin ug panahon.

Langoy sa dagat, inom sa kinahiladman,

Gaksa ang misteryo sa imong pagkahimong ikaw gayod.

Kini ang imong panahon.“ -ms

“Ang Maayong Magbalantay sa karnero motugyan sa Iyang kinabuhi(psuche)alang sa mga karnero…aron kita makabaton ug TINUOD NGA KINABUHI. Ang ZOE !!!!!(Juan 10:10-11).

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon