Өдөр тутмын Үнэн Сүмийн Амьдрал

Хачирхалтай нь энэ видео нь арга барил эсвэл хэлбэрийн тухай биш, харин өдөр тутмын амьдралдаа бид Есүсийг, Амьдралыг, биднийг хүрээлэх Ертөнцийг хэрхэн ойлгодог тухай юм. Тийм байцгаая!

Есүс хэлэхдээ Түүний Чуулган нь гүн гүнзгий, өдөр тутмын харилцаа гэж тодорхойлсон байдаг. Зуун эх, ах нар, эгч нар, газар нутаг, эд зүйлс, Мөнхийн амьдрал шиг ойр дотно байх тухай гэж тодорхойлсон. “Тамын хаалга” улангассан дайралтыг үл дийлнэ гэж хэлсэн байдаг!

29/5/2014

jesuslifetogether.com
Монгол хэл Languages icon
 Share icon