زندگی کلیسایی واقعی روزانه

از قضا ، این ویدئو در واقع هیچ ارتباطی با قالب یا روش ندارد و همه چیز مربوط به نوع نگاه ما به عیسی و زندگی و دنیای اطرافمان است - در زندگی روزمره ما. بیایید!

عیسی گفت کلیسای او به عنوان روابط عمیق و روزمره توصیف می شود - و به اندازه ی صمیمی بودن"صدها مادر ، برادر ، خواهر ، سرزمین ، دارایی و زندگی ابدی" است. و او در این باره گفت ، که "دروازه های جهنم" نمی توانند در برابر چنین هجومی مقاومت کنند!

29/5/2014

jesuslifetogether.com
فارسی Languages icon
 Share icon