زندگی واقعی کلیسایی روزانه

از قضا، این فیلم هیچ ارتباطی با قالبی یا روشی ندارد. این ارتباط دارد با طرز فکر ما در زندگی روزمره ما راجع به عیسی مسیح و زندگی و جهان پیرامون ما. بیایید باشیم!

عیسی گفت کلیسای او به عنوان روابط عمیق روزمره توصیف می شود - و به صمیمیت "صد مادر ، برادر ، خواهر ، سرزمین ها ، دارایی ها و زندگی ابدیت با هم". و او در این باره گفت، که "دروازه های جهنم" نمی توانند در برابر چنین هجومی مقاومت کنند!

29/5/2014

jesuslifetogether.com
فارسی Languages icon
 Share icon