فصل ششم: سرریز زندگی، نه مفاهیم

16/12/1990

اگر دریافتهاید که نگاه کردن به پشت سر مردم شیوه ارتباطی شما در خانه نیست، آنگاه هرچه بیشتر درباره این موضوع تأمل کنید، برایتان روشنتر میشود که این روش بیان خودمان در خانواده خدا (در “نیمکت”ها یا هر چیز دیگر) نیز نیست. سپس با این معضل مواجه میشویم که “به جای تنها راهی که میشناسیم چه باید اتفاق بیفتد؟” اگر آماده هستید که به عنوان قدیس خدا زندگی کنید و کار خدا را در گردهمایی برگزیدگانش انجام دهید، بیشک در مورد چگونگی عملکرد دچار تردید هستید. اگر مراسم برنامهریزی شده را کنار بگذاریم، چه چیزی باقی میماند؟ چگونه میتوانیم در حالتی که کتاب مقدس آن را بیان میکند به نحوی که “هرگاه به هم میآیید، هر کس آهنگی، کلام آموزشی یا وحی دارد” بدون ایجاد هرج و مرج عمل کنیم؟ به عبارت دیگر، “گردهمایی چه شکلی دارد وقتی به عیسی زنده اجازه داده میشود که هدایت کند، مورد خطاب قرار دهد و پیروان جمع شدهاش را آموزش دهد؟” ۳۴

به عنوان یکی از اعضای قدیسان، و دیگر نه “تماشاچی” در “مراسم”، چگونه میتوانید در یک گردهمایی مشارکتکننده باشید و نه فقط ناظر؟ یک مسئله عملی ضروری این است: هنگامی که خارج از جلسه، کلام خدایمان را مطالعه، مرور یا گوش میدهید، هرگز برای “اشتراکگذاری” گوش ندهید یا نخوانید، بلکه فقط برای تغییر یافتن. راه خدا این است: صرفنظر از اینکه حقیقتی را که شنیدهاید یا آموختهاید چقدر عمیق باشد، او تنها واقعاً کار کسانی را ارزشمند میداند که در حال حاضر کلام خدا را در زندگی خود اعمال میکنند. لطفاً وقت بگذارید تا این موضوع عمیقاً در قلب و ذهن شما فرو رود. این بسیار حیاتی است! او تنها در صورتی میتواند از زندگی شما سرازیر شود که در او و کلام او “بمانید” — سکونتگاه خود را بسازید. کلمات شما کلمات او خواهند بود اگر او هویتی که میاندوزید را از زندگی خود در قلبی قابل اعتماد و مطیع پر کند.

در تمثیل خاکها،۳۵ عیسی از اطاعت و پاسخ به کلمات خدا صحبت میکند. در واقع، همانطور که ما دغدغههای دنیا و فریب داراییها را از زندگیهایمان باز میکنیم، خدا میتواند به کلام خود در زندگیهای ما بیافزاید. مطابق با وفاداری ما به بذرها، خدا (آیه ۲۶-۲۸) “نمیدانیم چگونه” از طریق ما ۳۰، ۶۰ یا ١۰۰ برابر افزایش خواهد داد. نمیدانیم چطور، اما هنگامی که بذر را میکاریم و شبها به رختخواب میرویم، زندگی خدا به نحوی جوانه میزند. این موضوع مربوط به نوآوری زبانی، استعداد یا تجهیز فکری در روششناسی نیست. به جای آن، او ما را به اطاعت از کلام خدا فرا میخواند.

پس در اصل، تمام “مفاهیم عالی” که مطالعه می کنید، اگر آنها را در زندگی خود به کار نبرید، چیزی جز کاه نیستند. چیزها را برای آنکه با دیگران به اشتراک بگذارید نخوانید، نگاه نکنید و گوش نکنید. خدا کار ماوراء طبیعی تغییر زندگی دیگران را اینگونه انجام نمی دهد. اگر ما اطاعت خدا کنیم و برای شنیدن کلام او به منظور تغییر زندگی خودمان گوش دهیم، او از طریق ما ۳۰، ۶۰ یا ١۰۰ برابر خواهد داد.

کار ما این است که مست روحالقدس شویم و تا حد لبریز شدن از زندگی و مقام مسیح پر شویم. سپس خدا از سرریز آن برای رسیدن به دیگران استفاده خواهد کرد. جام خود را با اطاعت و جستجوی خدا پر کنید - گوش دادن به سخنان خدا تا بلکه حقیقت را بر قلب خود اعمال کنید. کلام خدا را برای اعمال بر قلب خود بخوانید... نه اینکه چیزی برای گفتن در جلسه یا به کس دیگری داشته باشید. شما در نهایت ممکن است آنچه یاد گرفتهاید را به اشتراک بگذارید، اما نه به عنوان “سخنران این ساعت”، “معلم” انتصاب شده یا “ستاره سخنور”. به جای آن، ممکن است به عنوان عضو دیگری از خانواده، حقیقت را پس از هضم آن در قلبتان و اکنون آشکار شدنش برای خیر همگانی، به اشتراک بگذارید.

حقیقت اعمالشده بر قلب شما، اگر آماده باشید، در زمان مقرر خدا سرریز خواهد کرد. شاید کسی چیزی بگوید یا گناهی را اعتراف کند، سرودی خوانده شود یا آیهای تلاوت شود، و زندگی خدا در شما برانگیخته شود و جوش بخورد و بیرون بریزد. زندگی واقعی از نوعی چیز برنامهریزی شده، فکری “خوش تراش” که میخواستید با مردم به اشتراک بگذارید، نخواهد آمد. از سرریز زندگیتان که “در مسیح پنهان است” بیرون خواهد آمد.

اگر زندگی شما واقعاً متعلق به اوست... پس آن را رها کنید! پس از اینکه در مورد موضوع مورد نظر با عیسی رودررو شدید، تا آنجا که میتوانید، جلو بیایید! هدایای سرودهایی را که برای یا به عیسی نوشتهاید بیاورید! شعرهایی را که برای خداوند یا برادران و خواهرانتان نوشتهاید به اشتراک بگذارید. فصلی از کتابی را که میخوانید و “آتشتان را روشن کرد” برای برگزیدگان با صدای بلند بخوانید! اگر اخیراً کتاب رومیان در قلبتان میسوخته است و دیگران هم موافقند که زمان مناسبی است، آن را با هم با صدای بلند بخوانید. آیا نمایشنامه دراماتیکی وجود دارد که در ذهن خود دیده باشید که بتوانید از خانواده ای کمک بگیرید تا به عنوان هدیه به مقدسین و نجات دهنده خود ارائه دهید؟ قلبت را پر کن و انجامش بده!

عالی نیست؟

عالی نیست آیا؟ آزاد بودن، زنده بودن

زندگی در سایه ها کافیست

من شده ام آشکار ، کاملا شناخته شده

در تازه ترین زندگی ام قادرم به قدم زدن

عالی نیست آیا؟ آزاد بودن، زنده بودن

عالی نیست آیا؟ تمیز بودن، تولد دوباره،

معصوم در برابر تاج و تخت

پاک شد گناه ، فرا رسید آرامش

می رقصند پاهای من به سادگی

عالی نیست آیا؟ تمیز بودن، تولد دوباره،

آسمان آبی است، درخشان است پسر

این روز جدید هست امید من

پاهای رقصان، دستانی که کف می زنند

خون بره

پاک کرده است مرا

آیا تعلق داشتن عالی نیست، فرزند او؟

سپرده شد در من روح او

پروردگار است او ، منم متعلق به او

من فقط می خواهم عشق بورزم و اطاعت کنم

آیا تعلق داشتن عالی نیست، فرزند او؟

عالی نیست آیا؟ ایمن بودن، محکم نگه داشته شدن،

در بابا پنهان شده است زندگی من

او آرامش من است، اوست پناه من

در دستان اوست آینده من

عالی نیست آیا؟ ایمن بودن، محکم نگه داشته شدن،

آسمان آبی است، درخشان است پسر

این روز جدید هست امید من

پاهای رقصان، دستانی که کف می زنند

خون بره

پاک کرده است مرا

حال وظیفه ای دارم که

شهادت دهم به عشق بزرگ او

زنده است او و می آید برای عروس خود

- چاریس، بل

----

۳۴ این ایده را با یک سناریوی امروزی مبالغهشده اما دردناک واقعی مقایسه کنید: “گروهی از مردم به یاد او گرد هم میآیند تا زندگی و آموزههای او را مطالعه کنند و تا بهشت به انتظار بمانند”. من یک ترجیح شخصی بین این دو احتمال دارم! شما چطور؟!

۳۵ مرقس ۴: ۱۴-۲۰، ۲۶-۲۹.

 

jesuslifetogether.com
فارسی Languages icon
 Share icon