فصل بیست و دوم: زنان در کجا جای می‌گیرند؟

16/12/1990

قطعاً سؤال در مورد “نقش زنان” مطرح خواهد شد، و البته به درستی. دلیل بسیار خوبی وجود دارد که نقش زنان در رابطه با جلسات مورد بحث قرار گیرد. میدانیم که پولس صلاح دید تا چندین بار در این باره بنویسد، و ما نیز باید آن را به عنوان یک موضوع کتاب مقدسی بسیار مهم بشناسیم؛ تظاهر نکنیم که اهمیتی ندارد.

پارانویا، غرور، ناآگاهی از کتب مقدس، و سنتهای بشری چهار دشمن در این نبرد برای درک نقش زنان هستند که هرکدام منجر به راه متفاوتی برای از دست دادن خدا میشوند.

پارانویا آن حریف حقیقت و جشن روح خداست که مردان از هر چیزی که به نظر میرسد ممکن است مشکلساز باشد، فرار میکنند. “پیشگیری بهتر از درمان است” شعاری خداناشناسانه از سوی بزدلان و مردان و زنان بیایمان است. در این حالت ما هر آنچه را که خدا ممکن است در نسل ما بخواهد انجام دهد، خفه خواهیم کرد. اگر پدر ایمان ما، ابراهیم، نسبت به خدا و امور خدا چنین نگرشی داشت، ابراهیم هرگز اسحاق را به آن کوه برای قربانی کردن نمیبرد. (“این قتل است -- خدا قائن را به شدت به خاطر چنین عمل شرارتآمیزی مجازات کرد.”) داوود قطعاً هنگام جشن گرفتن در برابر صندوق عهد، رقص نمیکرد. (“موسی هرگز این کار را نکرد. این غیرمجاز است.”) یوحنا به خاطر ادعای اینکه مردان باید توسط او غسل تعمید دهند، دیوانهای غیرکتابمقدسی خوانده میشد، چرا که در زمان او هیچ آیهای در کتابمقدس برای حمایت از چنین ایدهای وجود نداشت. دیدگاه خدا کاملاً متفاوت بود. هر کسی که غسل تعمید یوحنا را رد میکرد “هدف خدا برای زندگی خود را رد کرده بود” (بر اساس سخن خود خدا)، هرچند یوحنا بدون هیچ “مجوز” کتبی و بدون هیچ “معجزه و نشانهای” برای اثبات خود، غسل تعمید میداد. آیا میگویم “هر چیزی مجاز است؟” ابداً. با این حال، میگویم که تفسیر مردهپرستانه ما از کتاب مقدس تا این حد ناقص است که بهتر است سیستم سختگیرانهای از “راههایی که برای خشنود کردن خدا باید باشد” ایجاد نکنیم و اجازه ندهیم پارانویا ما را از برکات خدا محروم کند. و در این مورد، زنان را از مسئولیتها و فرصتهایشان به عنوان کاهنه در پادشاهی خدا محروم کند.

غرور دشمن شماره دو است. برخی در این اردوگاه واقعاً نگران آنچه کتاب مقدس درباره این موضوع میگوید نیستند، چرا که در نهایت، هر محدودیتی در نقش زنان احتمالاً فقط یک چیز فرهنگی است. “من حقوقم را دارم، میدانید.” “پولس زنستیز بود.” لطفاً خود را بالاتر از خدا و کلام او به این شیوه مضحک مبادرت مکنید. “کلام با خدا بود؛ کلام خدا بود.” بیتوجهی غرورآمیز موضعی کشنده برای اتخاذ است.

و ناآگاهی از کتب مقدس منجر به آشفتگی میشود. وقتی “خانهای در کلام او نداریم” و به جای آن هر آنچه در نظر خودمان درست به نظر میرسد انجام میدهیم، راه خودمان را میرویم و قوانین خودمان را وضع میکنیم. این هم مسلماً اراده خدا نیست.

سنتهای بشری، دشمن شماره چهار، همچنان همانطور که عیسی گفت، کلام خدا را “باطل و تهی” میکنند. ابداً مهم نیست که شما با چه چیزی “راحت” هستید یا پدربزرگ چطور انجام میداد. شوکهکننده است؟ چهره خدا را بجویید، نه راحتی خودتان را. هیچ کس پس از عیسی، در روزهایی که او از این سیاره در جسم بازدید کرد، از تعابیر و اعمال “غیر متعارف” او شوکه نشد. عیسی تغییر نکرده است. آماده شوکه شدن باشید... و باز هم دنبالش بروید.

این چهار دشمن باید کاملاً درهم شکسته شوند تا بتوانیم راه خدا برای زندگی و کلیسای ما را بشناسیم. در یک “مراسم” رسمی، با مناسکی از پیش برنامهریزی شده از سرودها، دعاها و بازیگران، “نقش زنان چه باید باشد” سؤالی حتی سختتر است. وقتی فرمتی از پیش تعیین شده دارید، برنامهای چاپ شده که در ورودی توزیع میشود، و افرادی که نقشهای مشخصی دارند، بسیاری از موقعیتها پیچیدهتر از آن چیزی هستند که نیاز است. “چه کسی این یا آن نقش را بازی خواهد کرد؟ آیا جرأت میکنم یک زن دعا کند؟” از آنجا که ساختار نهادی از ابتدا قصد خدا نبوده است، البته دانستن اراده خدا برای نقش زنان در آن فرمت غیرکتابمقدسی سخت است! وقتی مناسک و مذهبی ماشینی دارید به جای خانواده خدا، تنشهای غیرضروری ایجاد میشود. در بافت زندگی در مسیح، پاسخ به این سؤال دشوار نیست.۶۳ وقتی قوم خدا در زندگی، به عنوان یک خانواده، بدون زرق و برق و برنامه عمل میکنند، میتوان این سؤال را از منظر ساده خانوادگی مورد بررسی قرار داد. وقتی برنامه، سیستم و ماشینی دارید، تصمیمگیریهای مهم لازم است. وقتی که به عنوان یک خانواده هر روز با هم زندگی میکنید، خدا از طریق آن بسیاری از سؤالات را پاسخ میدهد.

هر جا که هستید، پیشنهاد میکنم در این نقطه از نقش یک زن، به رهبری آن مجلس تسلیم شوید. و با اشتیاق به آن تسلیم شوید، هر چه تصمیم بگیرند. اگر انتخاب کردهاید بخشی از آن بدن محلی باشید، تحت حکومت محلی بیان عیسی (اشعیا ۹: ۷؛ عبرانیان ۱۳: ۷, ۱۷؛ عبرانیان ۱۲: ۱۵)، به وحدت و زندگی جمعی عیسی در آنجا مفید باشید، نه خاری در گوشت.

صرفاً برای اطلاع، روشی که اینجا در کلیسا یاد گرفتهایم با یکدیگر رابطه برقرار کنیم این است که زن، برای “بیاحترامی نکردن به سر خود”، “مرد” (۱قرنتیان ۱۱: ۵، ۳، ۸‐۹؛ ۱تیموتائوس ۲: ۱۱‐۱۵) هرگز در حین جمعآوری نمیپرد و کنترل نکتهای که مطرح شده یا زمانهایی که به سوی خدا رو کردهایم را در دست نمیگیرد. او هرگز نباید حضوری باصلاحیت و آشکارا سخنگو در جلسه داشته باشد، گویی “بالاتر از” (به جای “تسلیم”) مردان حاضر است.۶۴ بر اساس کتاب مقدس، باید تفاوتی میان نقش مردان و زنان در کلیسا باشد -- هیچ سؤالی در این باره وجود ندارد. تنها کسی که کتاب مقدس خود را نمیداند، فکر دیگری میکند. یک زن باید بپرسد: “آیا دعا کنیم؟” به جای “بیایید دعا کنیم.” “آیا سرود ‹جلال› را بخوانیم؟” به جای اینکه مستقیماً سرود را شروع کند همانطور که بسیاری از برادران انجام میدهند. با دلی درست، حتی “آیا اجازه دارم این سرزنش شدیدی را که خدا بر قلبم گذاشته در مورد... به اشتراک بگذارم؟” “غصب قدرت”نیست اگر اراده خدا باشد و برای مردان پذیرفتنی باشد که او آنچه را دیده بگوید. (در واقع، “نافرمانی” خواهد بود اگر آنچه در دل دارد را اگر مردان دوست داشته باشند که او بگوید، به اشتراک نگذارد) اگر با فروتنی، ملاحظه، زیبایی و احترام انجام شود، مشکلی نیست. اگر زنی از روی ناامیدی یا غرور، سعی در پر کردن نقش مردان داشته باشد، خدا نمیتواند از او برای انجام آنچه برایش خوانده شده استفاده کند. وقتی همه نقشی را که خدا برای او طراحی کرده پر میکنند (چه نادر است!) شگفتآور است که چقدر چیزها به هم میچسبند. خدا مورد احترام قرار میگیرد و همه ارضا میشوند.

هنگامی که درباره این چالش تأمل میکنیم، باید توجه کنیم که ذات عهد دوم (و آخر) شامل جایگاه برجستهای برای زنان است. حداقل بخشی از نقش آنها توسط روحالقدس چنین توصیف شده است:

اعمال ۲: ۱۵‐۲۱

“پسران و دختران شما اسرار الهی را بیان خواهند کرد... حتی بر بندگان من، مرد و زن، در آن روزها روح خود را خواهم ریخت و آنها اسرار الهی را بیان خواهند کرد.”

۱قرنتیان ۱۱: ۵ از زنانی سخن میگوید که دعا میکنند و نبوت میکنند. بسیار محتمل است که مردان حضور داشتند، وگرنه کل دلیل نوشتن هشدار (خطر “بیاحترامی” به سر زن، مرد) چندان مربوط نمیبود. ۲۵ سال پس از پنطیکاست، فیلیپ موعظهگر چهار دختر داشت که نبوت میکردند (اعمال ۲۱: ۸‐۹).

این آیات، حداقل، به نظر میرسد فراتر از تصور معمول مسیحیت درباره “زنان در کلیسا” میروند.

بخش دیگری از مسیحیت احترام چندانی برای کتاب مقدس قائل نیست و فقط در “همنوایی با الگوهای دنیا” فرو میریزد. هر چیزی که دنیا اجازه میدهد یا ایجاب میکند، سرانجام برای این “کلیساهای” دروغین پذیرفتنی میشود. به نظر میرسد گسترش نقش زنان در جامعه و کسبوکار “کتاب مقدس را دوباره مینویسد” در گروههایی مانند این.

معتقدم وقتی کلام خدا را در این موضوع مدّ نظر قرار میدهید، خواهید دید که جمعآوریهایی مانند آنها در صحن سلیمان (یک پارک عمومی در اورشلیم، مگاهزاران حضور داشتند، اعمال ۲‐۵) و جمعآوریهای “کل کلیسا” (قرنتیان، تعداد نامعلوم، ۱قرنتیان ۱۴: ۲۳)، قسمت “روزانه در انظار عموم” از “روزانه در انظار عموم و از خانه به خانه” کمی متفاوت از قسمت “خانه به خانه” در مورد نقش زنان عمل خواهد کرد. اگرچه دقیقاً به همان اندازه آزاد (۱قرنتیان ۱۴: ۲۶ قسمتی از “کل کلیسا” است)، امکان “بیاحترامی به سر” (۱قرنتیان ۱۱) در محیط بزرگتر بسیار بیشتر است -- و هشدارهای متفاوتی به زنان در این مورد لازم است. دربارهاش فکر کنید؛ دعا کنید.

علیرغم همه فشارهای قوانین و آزادیهای ساخت بشر، زنان باید زنانی باشند که اسرار الهی خدا را بیان میکنند. این ماهیت مسیحیت عهد جدید است که توسط یوئیل پیشگویی و توسط پطرس در اعمال ۲ تکرار شده است. ماهیت کلیسای عهد جدید شامل هم پسران و هم دختران است -- هم مردان و هم زنان، که اسرار الهی خدا را بیان میکنند. اراده خدا این است که زنان، و مردان نیز، از روی فروتنی عمل کنند، اما عمل کنند. متوقف نشوید. استعدادتان را پنهان نکنید. راه و مکانی را که به نظر روحالقدس و شما و خانواده خدا نیکوست (اعمال ۱۵: ۲۸؛ عبرانیان ۱۳: ۷، ۱۷)، و آشکارا با کتاب مقدس، اندیشه الهی خدا، مطابقت دارد پیدا کنید.۶۵

تحت پوشش

چه مزیت و چه افتخاریست

پیروی و تسلیم شدن به رهبری شما

چقدر دلم می خواهد همه بچشند

طعم این موهبت در تسلیم را

تو حافظ من هستی

گروه کر:

اخیراً دارم میبینم

خرد تو امنیت می آورد

در محدوده ی تو امنیت هست

این مکان آرامش و استراحت

محدوده ی تحت پوشش تو

تکه ای از بهشت مرا در بر گرفته است

تو هرگز بر من "ریاست" نمی کنی

اما همیشه مرا به سوی حقیقت هدایت کرده ای

روش های فروتنانه ی تو قلبم را می کشاند

مرا می سازد تا وظیفه ام را انجام دهم

تو حافظ من هستی

فرشتگان قدرتمند می فهمند

در بهشت تحت فرمانش

این نظم روی زمین نیز چنین خواهد بود

قلمرویی از موهبت های زنده و رایگانش

گروه کر:

اخیراً دارم میبینم

خرد تو امنیت می آورد

در مرز تو امنیت هست

این مکان آرامش و استراحت

محدوده ی تحت پوشش تو

تکه ای از بهشت مرا در بر گرفته است

اخیراً دارم می بینم

چقدر با محبت مرا پوشانده ای

در مرز تو امنیت هست

این مکان آرامش و استراحت

محدوده ی تحت پوشش تو

تکه ای از بهشت مرا در بر گرفته است

- جنا

----

۶۳ اگر این موضوع برای شما مهم است، ممکن است کتاب نقش زنان در خانواده خدا برایتان مفید باشد.

۶۴ اول تیموتائوس ۲: ۱۱-۱۲.

۶۵ دوباره، اجازه دهید شما را تشویق کنم که بنویسید و نقش زنان در خانواده خدا را بخواهید، اگر این برای شما دشوار به نظر می رسد. در این کتاب به طور قابل توجهی عمق و بحث های بیشتری در مورد اول تیموتائوس ۲ و اول قرنتیان ١۴ خواهید یافت. یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم مربوط به کودکان است! لطفاً اگر اطلاعات مهمی در این مورد میخواهید، بنویسید.

 

jesuslifetogether.com
فارسی Languages icon
 Share icon