فصل بیست و یکم: بصیرت

16/12/1990

اجازه دهید صراحت، اعتراف صادقانه به گناه، دعا برای سلامتی (و سایر درخواستها)، و شفافیت کامل با بصیرت - نه با غرور، ترس یا بیتفاوتی اداره شود. اگر شفافیت کامل با بصیرت هدایت شود، زمانهایی خواهد بود که چیزها را نگه داریم. به عنوان مثال، اعتراف به گناهان جنسی در میان زوجها و افراد مجرد، معمولاً تشخیص بدی است، زیرا با انجام این کار، مردم به راحتی وسوسه میشوند. بدون اینکه قصدی داشته باشند، درباره آن فکر خواهند کرد و جزئیات اعتراف ممکن است برای مدت طولانی در ذهنشان بماند. نمیخواهند، اما هر بار که شما را ببینند، ممکن است به آن اعتراف فکر کنند. آنچه قصد داشتید یک اعتراف صادقانه و فروتنانه باشد، در واقع وسوسهای برای شخص دیگری ایجاد کرد. در مورد صحبت کردن درباره مسائل در زمانها و مکانهایی که به دیگران صدمه میزند، مراقب باشید. این مسئلهای از حکمت و حساسیت است.

مطمئن شوید که بصیرت عامل حاکم است، نه غرور، ترس یا بیتفاوتی. ترس نباید مانع اعتراف شما به هر چیزی شود. و نباید به خاطر بیتفاوتی نگران اعتراف کردن یا نکردن نباشید. و فقط به خاطر غرورتان که نمیخواهید به دیگران نشان دهید گاهی فرد ضعیفی هستید، از اعتراف خودداری نکنید. هیچکدام از این عوامل نباید حاکم باشند؛ فقط تشخیص در روح مسیح باید حکمرانی کند. متوجه میشوید؟

اگر تعدادی جلسات بزرگ یا کوچک بگذرند بدون اعتراف گناه یا شکستگی در برابر خدا (نه خودکاوی ضعیف، بلکه فروتنی و نفرت پرشور از دشمن عیسی)، من نگران طول عمر آن گروه خواهم بود. مشکوکم که روزهای آن محدود خواهد بود - حداقل زندگی واقعی نزدیک به سقوط خواهد بود. خدا با افرادی که به صد روش مختلف اشتباه کردهاند کار خواهد کرد، اگر فقط از گناه متنفر باشند و آن را با صداقت و بازگویی کامل اعتراف کنند. گناه، به یاد داشته باشید، چیزی است که میان خدا و انسان ایستاده است. فروتنی و اعتراف خود را با حکمت انجام دهید، اما آن را توجیه نکنید تا به حالتی بسته و ریاکارانه تبدیل شود.

وقتی خدا بر تخت است و ما با آزادی و تشخیص به راحتی به نور میآییم... خود او به ما ملحق میشود. و شما نمیتوانید از این بهتر داشته باشید!

هیچ کس چون تو نیست

هیچ کس چون تو نیست

خدای من، بسیار وفادار و راستین

در هر کاری که انجام می دهی

می بینم که آرزو دارم چه کسی باشم

اگر فقط بپرسم، عمیق ترین آرزوی تو را می فهمم

وقتی برخوردت را با خودم می بینم نمی توانم تحسینت نکنم

قدرت خود را بشناسید، هرچند برای مدتی دردناک است

اثبات می کند تو خدای من هستی و من فرزند تو هستم

- دیو

 

jesuslifetogether.com
فارسی Languages icon
 Share icon