Zimathandauza Chiani Kukhala Wa Nsembe

Kuchita Zinthu mu njira ya Yesu, (Mzuzu)

Mu bukhu la chibvumbulutso limati Yesu anatigula ife kukhala ufumu wa nsembe kutumikira Mulungu wathu (Chibvumbulutso 5) ngati tonse tingakhale ansembe tiyenera kudziwa kuti kukhala wansembe ndi chiani ngati tikufuna kukhala ndi mphamvu m’moyo mwathu tiyenera kukhala ndi maganizo a Mulungu pamoyo yathu. Yesu anati “pitani ndipo ndidzakhala nanu” Anatiphunzitsa, chitani chifuniro changa ndipo ndidzakupatsani inu moyo ndi mphamvu.

29/8/1996

Download Entire MP3 Album | File size: 25.60MB

 1. Popanda maudindo – ndife tonse Asembe.
  Time:
  04:55
  File Size:
  1.5MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 2. Kutumukira anthu ndi kuthandiza wina ndi mnzake kukhala Yesu!
  Time:
  11:14
  File Size:
  3.31MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 3. Kuthetsa Mabvuto
  Time:
  14:54
  File Size:
  4.36MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 4. Chida chodabwitsa
  Time:
  08:59
  File Size:
  2.66MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 5. Nyimbo (1)
  Time:
  01:31
  File Size:
  0.52MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 6. Bwelani Mudzapeleke
  Time:
  05:51
  File Size:
  1.76MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 7. Musakwirire Luntha lanu
  Time:
  15:33
  File Size:
  4.54MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 8. Afunseni kuti akhale Ansembe (gawo lo yamba)
  Time:
  02:14
  File Size:
  0.73MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 9. Nyimbo (2)
  Time:
  04:21
  File Size:
  1.34MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 10. Afunseni kuti akhale Ansembe (gawo lo chiwiri)
  Time:
  05:17
  File Size:
  1.6MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 11. Pamene Yesu ali——————chimo silingakhale
  Time:
  08:13
  File Size:
  2.44MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:
 12. Nyimbo (3)
  Time:
  02:36
  File Size:
  0.83MB
  Direct Link:
  direct link icon
  Download Link:
  download icon
  Share Link:

 

jesuslifetogether.com
chiCheŵa Languages icon
 Share icon