Zimathandauza Chiani Kukhala Wa Nsembe

Kuchita Zinthu mu njira ya Yesu, (Mzuzu)

Mu bukhu la chibvumbulutso limati Yesu anatigula ife kukhala ufumu wa nsembe kutumikira Mulungu wathu (Chibvumbulutso 5) ngati tonse tingakhale ansembe tiyenera kudziwa kuti kukhala wansembe ndi chiani ngati tikufuna kukhala ndi mphamvu m’moyo mwathu tiyenera kukhala ndi maganizo a Mulungu pamoyo yathu. Yesu anati “pitani ndipo ndidzakhala nanu” Anatiphunzitsa, chitani chifuniro changa ndipo ndidzakupatsani inu moyo ndi mphamvu.

29/8/1996

Download Entire MP3 Album | File size: 25.60MB

 

jesuslifetogether.com
chiCheŵa Languages icon
 Share icon