DINHI KARON

PARAISONG NAWALA: KINABUHING WALAY DIYOS

19/12/2007

Hunahunaa nga Walay Relihiyon

Hunahunaa’ng naglakaw ka sa Ginoo. Sa literal…

Gabie niadtong higayuna sa harden sa imong kalibutan. Ang kainit sa kahapunon nagpalibot kanimo, apan sa likod kanimo usa ka mabugnaw’ng hangin nga nagagikan sa huyohoy sa mga kahoy. And adlaw, mipasundayag sa kalangitan, midan-ag sa tanaman daw ingon bulawan. Sa dili madugay kini mupasundayag ug maanindot nga panan-awon diha sa kabukiran. Ikaw gayud malipay sa maong panan-awon, ug ang imong kasing-kasing modayeg niini, apan kining mga katingalahan dili masaysay sa kadako sa imong kalipay nga nagagikan sa kinasuluran nga mura ug usa ka awit sa imong kalag. Aduna kini laing rason.

Siya maabot. Ug sa dili madugay!

Ang Tawo nga nagbuhat kanimo misaad nga makigtagbo kanimo diri. Ug sa gabie Siya kasagaran maabot, kay nasayod Siya nga mao kini ang paborito nimong oras sa pagpakiglakaw. Ug samtang manlakaw kamo pakit-on ka niya’g daghang butang—langub, bukid, dagat, katubhan, ug mga binuhat nga mananap nga getawag nila kining lugara ug panimalay. Kada oras kauban sa imong Amigo puno sa maanindot nga mga pag diskobre ug kahibulungan. Apan ang pinakadakong pasundayag sa tanan mao ang Iyang pagka Siya. Siya lalum pa sa mga langub, habog pa sa mga bukid, dako pa kay sa dagat, maaghop ug tam-is pa sa bisan unsang panan-awon, apan bangis pa sa tanan Niyang mga binuhat.

Siya ang imong kalipay, ug mao usab Siya. Gitawag mo Siyang Amahan, ug Iya ikaw’ng getawag nga anak.

Dili Siya pareha nimo. Apan—kahibulungan—ikaw may pagka ang-gid ang-gid Kaniya. Kanunay Siyang magsugyot sa imong trabahuon niining Paraiso. Ikaw, kauban sa kapikas nga Iyang gehatag kanimo, ang mag atiman ug magdumala ingon nga Iyang representante. Arang kadako nga responsibilidad, apan wala kay kahadlok, tungod kay Siya anaa man kanimo pirmi sa pagtudlo ug paggiya kanimo. Sa kinatibuk-an ikaw nag depende Kaniya, apan contento. Siya mao lamang ang imong kinahanglan.

Wala gayud naabot sa imong pagbati nga mahadlok o makuyawan o gilty kun kamo mag-uban. Dili sad ka mapul-an o boringan sa Iyaha! Wala sad kay mabati nga ‘religiyoso.’ Sa pagkatinuod, walay tawo nga makasaysay kun ang inyong gehimo relihiyoso ba kaha, maski pa ug adunay musulay, dili gayud.

Wagyud ka ingon nga ‘ka-ampo,’ o ‘kayamyam,’ maski sige mo ug estoryang duha.

Wala ka ka-organisa ug mang-aawit, maski kanunay kang naga-awit Kaniya—susama nga Siya naga-awit kanimo.

Wala gyud ka kahatag ug pasundayag mahitungod Kaniya, maski sege ka ug hisgot mahitungod Kaniya sa Iyang Magtatabang nga Iyang gehimo alang kanimo ug maski sa Iyang mga binuhat nga halas nga mga mananap sa kabukiran kun ikaw makasugat kanila.

Siya mao ang rason nga ikaw mitungha. Sa literal gayud ikaw dili mabuhi kun wala Siya. Wagyud miabot sa imong huna huna maski pa ug sulayan. Ang imong kinabuhi puno na sa mga mahalamdong ug mabungahong mga laraw. Kanyahay ra nga ikaw nagahulat gyud Kaniya karon!

Kini bang hulagwaya sa kinabuhi nindot kanimo? Mao gyud unta.

Ikaw gibuhat niini.

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon