Ha meghalok, mielőtt felébrednék…

Kész vagy venni a bátorságot megvizsgálni a saját szívedet és kivetni onnan azokat a dolgokat, amelyek akadályoznak abban, hogy valóban elhidd az igazságot a Mennyről és a Pokolról, arról, ki is Jézus, ki is Isten, Isten törvényeiről és a vele való járásról? Kész vagy ELFELEJTENI, amiket mindig is gondoltál, és MEGTALÁLNI mit mond Isten, mi az igazság?

29/8/1985

Akarod látni a valóságot?

A modern gondolkozás oda vezetett, hogy a Pokol nem létezésének tagadása ma ugyanolyan felkapottnak tűnik, mint 50 évvel ezelőtt. Inkább nem hinnénk a Pokolban. Hinnénk a Menny létezésében, de a Pokoléban nem. Hallottad már, hogy valakit így beszél: “Az én Istenem nagyobb annál. Az én Istenem a szeretet Istene… Ő soha nem küldene senkit a Pokolba.” Természetesen ezek az emberek tovább is lépnek, azt állítva hogy Istennek valószínűleg nincs semmilyen mércéje életükre nézve, mivel: “Az én Istenem azt akarja, hogy boldog legyek.” Valójában az ő istenük kisebb, mint a VALÓDI ISTEN mert csupán saját elképzelésük képmása (ahelyett, hogy az elképzelésüket igazítanák Istenhez, saját elképzelésük szerinti istenben hisznek).

Az élet ilyen megközelítése nem válik a javunkra. Hinni valamit valamiről egy bizonyos módon—még nem változtatja meg a valóságot. Ha valaki hiszi, hogy a föld lapos, attól a föld még nem válik azzá. A valóság a döntő. Isten nem szavazás kérdése . A Menny és a Pokol léte sem attól függ, hogy mi mit választanánk. Nem igazán az lényeges, mi mit gondolunk. A mi feladatunk szorgosan keresni az igazságot és életünket az igazságba és a valóságba öltöztetni…

Kész vagy venni a bátorságot megvizsgálni a saját szívedet és kivetni onnan azokat a dolgokat, amelyek akadályoznak abban, hogy valóban elhidd az igazságot a Mennyről és a Pokolról, arról, ki is Jézus, ki is Isten, Isten törvényeiről és a vele való járásról? Kész vagy ELFELEJTENI, amiket mindig is gondoltál, és MEGTALÁLNI mit mond Isten, mi az igazság? Talán kiderül, ha megvizsgálunk néhány gyakorlati és idevágó dolgot.1

Csak kevesen találják meg

És városokon és falvakon megy vala által, tanítva, és Jeruzsálembe menve. Monda pedig néki valaki: Uram, avagy kevesen vannak-é a kik idvezülnek? Õ pedig monda nékik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun: mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni és nem mehetnek. Mikor már a gazda felkél és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani és az ajtót zörgetni, mondván: Uram! Uram! nyisd meg nékünk; és õ felelvén, ezt mondja néktek: Nem tudom honnét valók vagytok ti;

(Lukács 13:22-25)

Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.

(Máté 7:13-14)

Jézus e két, Bibliában lejegyzésre került állításából világos, hogy senki sem kerül a Mennybe véletlenül vagy áhítozása beteljedeséként. Valójában sokan lesznek, akik a Mennybe akarnak jutni és Isten Fia (akiről állíthatjuk, tudja miről beszél) azt mondja, nem lesznek alkalmasak rá!

Azért mondom ezt, hogy közös gondolkozásra serkentselek ennek az írásnak a hátra lévő részére, ami különben csak időpocséklás lenne számodra. Ezt nagyon komolyan és személyesen vedd. Magadra nézve vonj le következtetéseket, ne valaki más számára. Másképp Isten nem tud szólni hozzád és szíved megkeményedik. S akkor kicsi az esélye, hogy Isten meg tudja érinteni a szívedet és visszafordítson, hanem még jobban megkeményedsz. Vedd fontolóra, amit mondok—fogadd személyesen és alkalmazd.

Ragadd meg az igazságot

Mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van õ bennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniilik az õ örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az õ alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az õ okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az õ balgatag szívük megsötétedett. Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek; …

(Róma 1:18-23)

Ez a bibliai vers világosan mondja, hogy Isten megítéli, hogy “feltartóztatjuk-e az igazságot”, amit mutat nekünk és ezzel gonosz, én-középpontú életet választunk vagy megragadjuk az Ő igazságát. Odaszánjuk magunkat arra, hogy megtaláljuk Isten útjait vagy lusták és fásultak vagyunk?

Az életünk feladata a Biblia szerint az, hogy “az igazságot szeretve megmeneküljünk” (üdvözül-jünk). Aki keres, az talál. Ezt kell mindannyiunknak tennie, függetlenül attól, hogy az Igazság keresésünk milyen állomásánál járunk. Isten válaszol azoknak az imádságára, akik buzgón keresik, s nem azoknak akik kényelmesen csücsülnek a babérjaikon (akik a múltra tekintenek és néhány jó dolgot elégségesnek tartanak).

Nincsenek kifogások

Mi van abban a helyzetben, ha a környezetünk valahogy elvakított bennünket? Talán nagyon gonosz vagy meglehetősen anyagias környezetben nőttünk fel, ami elhomályosította előttünk Isten igazságát. A rossz családi körülmények vagy későbbi életünk során más borzasztó dolog miatt ilyen dolgok voltak a szemünk előtt. Mi van ezekkel?

Bár néhányan azt gondolnák, hogy ezek megalapozott okok arra, hogy valaki ne vegyen tudomást Istenről és az Ő igazságáról, a Biblia azt mondja, hogy Isten világossá tette az Ő igazságát. Isten tudja, mit tesz. Azt mondja “egy embernek sincs mentsége”. Nem lényeges milyen volt a környezeted. Nem lényeges milyen fizikai, testi, társadalmi korlátaid vannak—ezeknek egyáltalán nincs szerepük ebben. Egy embernek sincs mentsége ,hiszen Isten lehetségessé tette hogy az Ő tervéből elég igazságot lássunk ahhoz, hogy nyilvánvalóvá legyen, követjük-e az igazságot vagy eltávolodunk attól. Elegendő igazságot mutatott nekünk arra, hogy ismerté váljon szívünk hajlandósága.

A Jn.16-ban azt áll, hogy a Szent Szellem azért jött a vétkes világba, hogy meggyőzze a bűn tekintetében. A “világ” mindenkit jelent. Senkinek sincs mentsége. Ebben az értelemben könnyen megérthetjük, ha Istennek van “Mennyországa” és “Pokla”. Isten nem lesz igazságtalan. A választást világossá tette számunkra.

Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak. Néktek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az õ hatalmának angyalaival. Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik nem ismerik az Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának. A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az õ hatalmának dicsőségétől, A mikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az õ szenteiben, és csodáltassék mindazokban, a kik hisznek (mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt ti nálatok) ama napon.

(2 Thessz 1:6-10)

Amikor Jézus visszatér, vigasztalást nyújt Isten népének. Akik azonban nem ismerik Istent és nem engedelmeskednek Jézus Krisztus evangéliumának azokra büntetés vár. Ők kivettetnek Isten csodálatos jelenlétéből.

Mi a pokol?

Mi is valójában a pokol? Ahol Isten eldönti, hogy előveszi-e az ostort és megkorbácsol, mert nem az Ő akaratát tettük? A válasz erre: NEM. A pokol valójában kivettés Isten dicsőséges jelenlétéből.

Ha kitekintünk az ablakon láthatjuk Isten Dicsőségét. Erről beszéla Biblia a Róma 1-ben. A teremtés megmutatja a Teremtő fenségét, dicsőségét és szeretetét. Látjuk amint fák nőnek a porból, és sok más lenyűgöző dolgot. Hogyan lehetségesek ezek? A napsütés, a kék ég, a madarak a levegőben, az oxigén, amit lélegzünk, a hűs este, a Hold, a csillagok—az egész teremtés csodálatos. Ez Isten természetének a része. Ezeket a dolgokat mind azért adta nekünk, mert szeret minket. Nem lényeges az élethelyzeted (Istennel szembeni teljes lázadás jellemez-e, vagy Istennel teljes közösségben vagy),jelenleg még részesülsz a mennyeik dicsőségében. Most még részesedünk Isten jóságában és közösségünk van az Ő teremtésével.

De eljön egy nap, amikor az elemek a forró tűzben elolvadnak, a föld eltöröltetik, és az a nap váratlanul határt húz a világosság és a sötétség közt, ami már most is létezik. Nyilvánvalóan létezik sötétség, bűn és romlottság a földön. Ez egyáltalán nem lehet kérdéses. A világosság és sötétség öszevegyül még, de mindannyiunknak nyilvánvalóan megadatott a lehetőség, hogy elegendő világosságot lássunk ahhoz, hogy kövessük azt, magunk mögött hagyva a sötétséget. De lesz idő amikor a határ határozottan meghúzattik, és mindazok, akik Istennel szembeni lázadásban járnak kivettetnek Isten jelenlétéből. És akkor semmiben sem lesz Isten.

Képzeld el, mi történne, ha holnap reggel nem kelne fel többé a nap. Csak egy kis dolog—egy picike része Isten teremtésének. Ha a nap nem kelne fel, akkor szelek tombolnának, a fák, az állatok elkezdenének pusztulni, havazások jönnének és az élet egészen fullasztóvá válna, a föld valami nyomorúságos, csúnya hellyé változna és minden élet elpusztulna.

Ez történne, ha Isten elvenné a napot, ami csak egy kis része az Ő jóságának. Ha elképzeled, hogy Isten azonnal elvesz mindent, ami szép és jó—minden szeretet, minden kedvességet, minden szépséget—és nem marad más csak sötétség, csúfság, gyűlölet és utálat …

Istenből nem marad semmi a pokolban. Ez a pokol. Nem valami ítélet , amit azokra emberekre ró ki, aki nem teszik a dolgokat az Ő útja szerint. Egyszerűen, akik az Istennel való közösséget választották a Földön, azok teljes közösségben fognak vele lenne,amikor meglátják Őt színről színre.Akik a saját bűnös természetüknek való tetszést választották és a hazugság atyját szolgálták—azok látni fogják, hogy Isten visszavonja a közösséget, amit eddig megosztott velük. Ez minden. És ami marad, az leírhatatlanul rettenetes—az a pokol. Isten megosztja a közösségét azokkal, akik közösségben voltak vele itt, és visszavonja magát teljesen és tökéletesen azoktól, akik nem a vele való közösséget választották. Ezt jelenti a pokol.

Ki van a pokol csapdájának veszélyében?

A következő verset a Biblia Galata levéléből idézzük:

A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalóak, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság (ami nyilvánvalóan más, mint a paráznaság), bujálkodás, bálványimádás(bármit, akármit Istennél előrébb helyezni—a pénzed, az időbeosztásod, a gondolataid), varázslás (ami magába foglalhatja azt az újságrészt is, ami a napi horoszkópodról szól), ellenségeskedés, versengések, gyűlölködések, harag (Hogyan bánsz a vérmérsékleteddel? Hogyan viselkedsz a szobatársaiddal, munkatársaiddal, házastársaddal, gyermekeiddel, szüleiddel, a közlekedésben…?), patvarkodások, visszavonások, pártütések, Irigységek (úgy tekinteni más dolgaira, hogy azokat magadénak kívánod), gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. (Galatáknak 5:19-21)

Ne hagyd magad félrevezetni. Ha a fentiek közül bármelyik jellemzi az életstílusodat, életmódodat, ne gondold, hogy Isten országának örököse leszel. “Járhatsz közösségbe” kilenc nap a héten, az sem fogja megváltoztatni ezt az igét. Hajlamosak vagyunk elfelejtkezni a saját életünk vizsgálatáról, abban bízva, hogy a vallásosság valamilyen formája meg fogja menteni a lelkünket. Ez azonban nincs így. Isten Szava azt mondja, “Ne gondold, hogy bárki a Mennybe juthat, aki így él.” Ez azért igaz, mert létezik olyan, hogy “bűn” és a bűn zsoldja mindig a halál. Ez a világmindenség természete. S csak EGY ember szabadíthat meg minket, JÉZUS!

A Pokol létezik

Most térjünk vissza és beszéljünk még többet arról a mai modern tévedésről miszerint “A Pokol nem létezik” . Van egy régi mondás, ami így szól: “Ha valaki megpróbálja bebizonyítani, hogy nem létezik a pokol, annak általában személyes okai vannak.” Az tény, hogy a pokol létezik. Mivel ez igaz, Isten, aki gondot visel az Ő teremtésére biztosan akarja, hogy ez a ismeret elérhető legyen számunkra! Isten akarja, hogy megérthessük azt a tényt, hogy a pokol nagyon is valóságos. Ez nem egy olyan dolog, amit egyszerűen csak félresöpörhetünk, mert nekünk nem tetszik. Ha nem akarunk tudomást venni a pokolról, az még ugyanúgy nem fogja megszüntetni a létét, mintha valaki nem akar tudomást venni a haláról, az nem fogja megszüntetni a halált. A Pokol valóságos. Meg kell értenünk, hogy éppúgy valóságos, mint a Menny.

Nem mulatság vagy játék

Néhány ember viccet csinál a pokolból, mondván “Ha így is—úgy is oda kerül minden barátom, legalább együtt marad a társaság ott lent. Akkor rendezünk majd egy nagy partit.” Szeretném ha tudnád, hogy ez nagyon veszélyes gondolkozásmód. Egyrészt nem veszi figyelembe az Írásokat—eltorzult, nem-biblikus és végzetes. A pokolban nem lesz egyáltalán semmilyen mulatság vagy játék! Az a teljes sötétség, a sírás és fogcsikorgatás helye. Nehéz lenne bármilyen mulatságot találni a barátaiddal, ha teljes sötétségben vagytok és gyötrődtök. Isten világosság és ott nem lesz jelen. Még arra se leszel képes, hogy az orrod hegyéig ellás. Ott nem lesz semmilyen világosság, vagy társaság nyújtotta vigasz.

A Jelenések Könyve 14:11 szerint “És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké…” Jel 20:10 : “és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. “ Ott nem lesz semmilyen szórakozás vagy kikapcsolódás. Csak mindig ugyanaz. Semmi mulatság vagy játék—csak szánalmas elhagyatottság és mély kiáltás valamiért vagy VALAKIért, aki nincs ott. Teljes elhagyatottság. Mindenki egyedül lesz a gyötrelem helyén.

Teljes örök sötétség

A legrosszabb az egészben, hogy a pokol örökké tart. Hogyha csak 1000 évig tartana, akkor mondhatnád az első nap már csak 999,997 év van hátra. De ez nem így működik. A Pokol örökké tart.

Máté 25:46 “És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre. “ A pokol örök büntetés—sírás és fogcsikorgatás. Örök büntetése van azoknak, akik távol vannak Krisztustól és ÖRÖK ÉLETET ad az igazaknak. Néhányan azt mondják, hogy a büntetés egyszeri dolog—ahol a lelkek teljesen elpusztulnak és ez a vége az egésznek. Néhányan azt mondják, hogy a pokolban már nem lesznek problémáink, mert egyszer s mindenkorra elpusztulunk. Ezek teljesen figyelmen kívül hagyják, amit Isten mond erről a dologról.

“És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké…” Jézus ugyanazt a szót használja az “örök “ életre és az “örök “ büntetésre. Amilyen hosszan tart a Menny, olyan hosszan tart a Pokol is. Egymással párhuzamosan futnak. Az élet nem fejeződik be azzal, hogy valaki hirtelen meghal.

A pokol a tűz helye. Ezt a leírást találjuk újra és újra. Kérdezheted magadban: “Hogyan lehet a tűznek a helye és nem emészti fel magát?” Istennek aki mindeneket teremtett, lehetne BÁRMI is lehetetlen? (Emlékezz Mózesre és az égő csipkebokorra, ami nem égett el.) Attól függetlenül, hogy a mi gyenge elménk megérti-e, Isten képes ehhez hasonlót tenni. Ha visszautasítjuk azt, hogy megváltoztassuk az életünket és Krisztusért éljünk és neki engedelmeskedjünk mindenben, akkor magunkat a soha el nem emésztő tűznek a helyén találjuk. Isten ezt az ígéretet adta s Ő nem hazudik, hanem beteljesíti ígéretét.

A miképen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: akképpen lesz a világnak végén. Az embernek Fia elküldi az õ angyalait, és az õ országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, a kik gonoszságot cselekesznek, És bevetik őket a tüzes kemencébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az õ Atyjuknak országában. A kinek van füle a hallásra, hallja.

(Máté 13:40-43)

Jézus nyilvánvalóan azokra az emberekre utal, akik nem akarnak rá hallgatni. Jézus azt mondja “ha van fületek, kérlek hallgassátok, amit mondok” Krisztus bizonyosan nem azért jött, hogy elpusztítsa a világot, hanem megmentse. Nem kívánja azt, hogy bárki is a pokol fogságába kerüljön. Nem azt mondta: “Hihi, néhányan közületek a pokol tüzébe kerülnek” hanem “Kérlek hallgassatok rám, figyeljétek, mit mondok. A pokol valóságos. Valóban létezik.” Kérlek ennek megfelelően ítéljétek meg az életeteket és így viszonyuljatok hozzá. Ott tűz lesz—ez a valóság! Mi nem a a halál utáni élet tündérmese változatáról beszélünk. A pokol rendkívül valóságos. Jézus sok időt szánt arra, hogy erről beszéljen. A tűz és a sötétség helye. Még néhány szó Jézustól ebben a témában:

És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

(Máté 25:30)

A ki pedig megbotránkoztat egyet ama kicsinyek közül, a kik én bennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik. És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt: jobb néked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre.

(Márk 9:42-43)

Még egyszer azoknak ,akik azt állítják, hogy a pokol azonnali megsemmisülés: Jézus nem tévedhet. Jézus azt mondta, a pokol a sírás és fogcsikorgatás helye. Hogyan tudna bárki is sírni, aki azonnal elporlana? Hogyan lenne ideje a fogát csikorgatni? A pokol egyértelműen nem azonnali megsemmisülés, mint ahogyan ezt néhányan állítják.

“A hol az õ férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik. “

(Márk 9:48)

A lélek tudatos

A Pokol a sötétség, a tűz és a gyötrelem helye. A lélek tudatos. A Pokol nem egyszerűen a feledés helye, ahol nem értesz és nem ismersz föl semmit sem. A Lukács 16-ban Jézus elhúzza a függönyt és betekintést enged nekünk az örökkévalóságba. Bár néhányan jelképesnek tartanák Jézusnak e’ tanításait, a szövegösszefüggés és a tartalom azt mutatják, hogy egészen nyilvánvalóan és komolyan beszél arról, milyen is az örökkévalóság. Az örökkévalóság természete teljesen olyan, amilyennek Jézus azt leírja! Mit tudunk ebből kamatoztatni?

Lázár megszabadul ezen élet terheitől. Megszabadul a nyomortól, a megaláztatástól, és a szégyentől, ami ebben az életben koldusként érte őt. A túlvilágon pompába és nagy gazdagságba öltöztetett. Valójában ez a Mennyország. Ez a rendeltetése azoknak, akik úgy járnak, ahogy Jézus járt és Jézus akarata szerint élnek.

A gazdag azonban teljesen más helyzetben találja magát. A gazdag ember megfosztatott minden javától és minden gazdagságától. Elvétetett saját méltósága, dicsősége, ereje—mások irányítására való képessége. Alávetetett Isten haragjának, megaláztatást és keserű kínt szenvedett, azáltal, hogy halála után már távol volt Istentől. Ilyen volt a gazdag ember sorsa a földi élete során hozott döntései miatt.

A Lukács 16-ban látjuk, hogy a gazdag hívja Lázárt, hogy adjon egy csepp vizet a nyelvére. Ez már önmagában mutatja a tudatosságot. Az is világos, hogy a gazdag megemlékezett testvéreire, akik ugyanolyan veszélyben vannak. A pokol nem valami feledés, ahol nem értünk vagy érzünk semmit. Ott sírás és fogcsikorgatás van. Végtelen szenvedés teljes sötétségben.

A bűnhöz méltó büntetés

Egy szokványos kérdés: “Nem túl hosszú-e az örök szenvedés? Nem gondolod, hogy az örök büntetés túl hosszú a néhány rövid évig tartó földi lázadásért?” Ez jó kérdés, de két másik kérdésem lenne ehhez. Az első, milyen alapon gondolod azt, hogy valaha is megérdemelnéd a Mennyországot—az örök paradicsomot, dicsőséget, békességet, vigaszt, igazságosságot, örökkévaló életet—azért a pár évért, amit Jézus vérének átadva éltél? Hogyan gondolhatod, hogy rászolgáltál az örökkévalóságra néhány rövid földi év alatt? S mégis olyan könnyű azt megkérdőjelezni, hogy örök gyötrelem jár néhány rövid év öncélú életéért. Ez nem tűnik becsületesnek és ésszerűnek, ugye?

Másrészt, figyelembe veszi-e a bíró a büntetés kiszabásakor, mennyi ideig tartott a bűncselekemény elkövetése vagy inkább arra tekinti, hogy mennyire erőszakos a bűn jellege?

Tegyük föl egy személynek öt másodpercbe telt a bűn elkövetése. Helyes lenne a bírótól az, hogy börtönbe zárja egész életére azért, amit öt másodperc alatt elkövetett? Például megölte a gyermekeid vagy szomszédaid? Nem tart sok ideig míg valakinek golyót repítenek a mellkasába. És ha valaki brutálisan legyilkolja az egyetlen gyermeked, akkor lenne mit mondanod a bírónak, aki csak öt másodperc börtönre ítélné? Még akkor is, ha öt évet kapna ezért …

Nem számít mennyi ideig tart a bűn elkövetése. Két dolog nyom a latban: milyen természetű a bűncselekmény s ki az a törvényhozó, aki megállapította a bűnt.

Ha nem engedelmeskedek a könyvtárosodnak, akkor nem sok mindent tud tenni. Nincs sok tekintélye. Ezzel szemben országod kormánya sokkal nagyobb tekintélyt képvisel, ugye? Így ha megkárosítom, akkor nagyobb büntetést rónak ki rám. Akkor fontold meg, mekkora büntetése lesz azoknak, akik a Mindenható Istennel szállnak szembe! Akik a Teremtőjük ellen fordulnak nagy bajban vannak. A törvényhozó magasztossága miatt a büntetés sokkal súlyosabb és bizonyosabb. Magunkat tesszük istenekké és azt állítjuk, Isten nem számít. “Úgy teszek, ahogy én akarok. Szabad vagyok. Úgy irányítom az életemet, ahogyan az nekem a legjobbnak tűnik.” Magunkat istenné tenni—ez nagyon gőgös és komoly bűn.

Isten azt mondja, hogy büszkeségünk, féltékenységünk, önzésünk vagy rágalmazó nyelvünk megöli egyetlen Fiát. Nem tartanád ezt komoly bűntettnek? Valóban súlyos bűn ez, akár így gondolod, akár nem. Ezért van az, hogy a Pokol az örök büntetés és örökre elítéltetünk, nem csak egy rövid időre. A Jelenések könyve az “örökkön örökké” kifejezést tizenháromszor használja, tízszer Isten vagy Jézus életidejére és a mennyei dicséretekre. A másik három alkalommal a pokolbeli gyötrelem füstjére használja. Tehát amilyen hosszú Isten életideje, olyan hosszú ideig tart a pokol is. A pokol tudatos végtelen szenvedés.

Ha ez még nem elégséges magyarázat (pedig annak kellene lennie), másik oldalról is szemlélhetjük. Bűneink hatása sosem korlátozódik csupán a saját életünkre, hanem hatnak más emberek életére is. Bűneik kihatnak, fájdalmat okoznak, befolyásolnak másokat. Döntéseink és életmódunk hatással bír és megváltoztatja mindazok életét is, akikkel összetalálkozunk. Éppen ezért nem létezik “kis bűn”.

Egy bölcs ember egyszer azt mondta, hogy a Pokol ajtajára ez van felírva: “Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!” Ha egyszer átmentünk azon a kapun, akkor már nincs remény. A Zsidó 10:31 nem ok nélkül mondja: “félelmetes dolog az Élő Isten kezébe esni” Nincs olyan rémálom, ami meg tudná közelíteni akár egy percnyi pokolbeli lét milyenségét, s milyen lehet az örökre…

Micsoda lehetőség!

Most vizsgáljunk meg egy másik közkedvelt kérdést… Eltűnődtél-e valaha is azon, miért engedi a csodálatos, kedves, nagylelkű, szerető, dicsőséges Isten azt, hogy egy ilyen rettenetes hely létezzen? Azért, mert ez a rettenetes hely nem NEKED lett szánva!!! Egyik oka annak, hogy miért ilyen rossz az, hogy nem nekünk készíttetett, hanem—ahogy Jézus mondta—”az ördögnek és az ő angyalainak”. Jézus nem akarja, hogy te oda kerülj. Ezért olyan rettenetes hely. Jézus azt mondta, hogy a pusztulásba, pokolba vezető út széles. Az emberek nagy többsége ezt az széles utat választja, ami a pusztulásba vezet. De Isten nem ezt kívánja neked!

Szeretnéd tudni, hogy mi vár azokra, akik teljesen és tökéletesen odaadják az életüket Neki? Isten azt akarja, hogy az Ő teljességében éljünk, ahol az idő nem létezik és túláradó öröm uralkodik. Biztos vagyok abban, hogy tapasztaltál már olyat, amikor együtt voltál valakivel vagy olyan körülmények között, ami nagyon szép és fantasztikus idő volt. Ránéztél az órádra, mert azt gondoltad mintegy 30 perc volt és közben órák teltek el! Az idő nem létezett. Ilyen kapcsolatot szeretne velünk Jézus és hogy ilyen kapcsolatunk legyen egymással, egy olyan közegben—ahol az idő nem létezik. Annyira elmerülünk a Vele való kapcsolatban az Ő túláradó örömében, hogy kilépünk az idő kötelékeiből. Bármilyen nyomás, prioritás, a követelmények hatalma, aggodalmaink, elképzeléseink—nem számítanak. Nem ez történik, amikor valóban a szeretet, túláradó bőség és öröm állapotában vagy, ami teljesen betölt, valódi, és eleven? Egyszerűen kiesel az idő keréknyomából. “Óh, úgy tűnt, hogy csak néhány percet voltunk itt…” Mindegyikőnknek voltak olyan pontjai az életünknek, amikor Isten megmutatta nekünk annak az árnyékát, milyen lehet Vele együtt lenni—ha csak kinyitnánk a szemünket, hogy meglássuk Őt. Isten valóságában nem létezik idő.

Ha időnket arra szánjuk, hogy Istennel legyünk, akkor kimunkálja az Ő jellemét bennünk, melyek lenyűgözőek. Akkor vesztjük el az időérzékünket, amikor valami bámulatos történik velünk. A vele töltötött idő kiragadhat a dolgok folyásából, amik megterhelnek vagy lehúznának. Ámulatba ejthet ez, ami kívül esik a tapasztalataid megszokott világán. Jézus ilyen, s arra hív, kövessük Őt. “Gyere elmélkedjünk együtt. Én lenyűgözlek téged kedvességem, kegyelmem és soha el nem múló megbocsájtásom megtapasztalásával.

“Az én személyem vonzó lesz számodra… látni, hallani és tapasztalni fogsz dolgokat, amik átemelnek egy másik valóságba, ahol nem létezik már idő. Meglátod a vezetésemet, erőmet, milyen elszántan szállok szembe a bűnnel, s világos képet mutatok, milyennek is kell lennie az életnek. Érezni fogod bátorító ölelésem melegét. Tudom, hogyan vigyelek téged oda! Jöjj kövess engem. Vezetést és erőt adok neked. Szilárd jellemet és olyan minőségű élet mutatok neked, ami annyira elkápráztat téged, hogy követésemre késztet, mert ahol én vagyok az biztos és biztonságos. Kedvességet és érzékenységet adok szívedbe és életedbe. Ha Hozzám jössz és leteszed a nyomorúságos, önző életed, akkor megmoslak, megtisztítalak, Szellememet adom beléd s királlyá teszlek.

Jézus képes minderre, ezerféleképp figyelmesebb és bölcsebb, mint elgondolhatnánk. Ez nem valami tündérmese. Ez nem egy történet valamilyen istenről, aki a földet teremtette és egy nagy fehér trónon ülve mindannyiunkat megítél. Ez Jézusról és az Atyáról szól, aki uralkodik fölöttünk. A probléma abból adódik, ha nem vagyunk hajlandóak rábízni magunkat teljesen az Ő hozzáértő, szerető kezeire. Isten megbízhatósága és hűsége meghalad minden hitet. Mi azonban nem mindig kerülünk elég közel ahhoz, hogy megtapasztalhassuk, mert túlságosan elfoglaltak, önzők, figyelmetlenek vaygunk—egyszerűen nem szánunk időt arra, hogy elkápráztathasson és megnyerjen magának minket.

Jézus építeni akarja követőinek seregét, de ez nem csak valami elméleti, logikai, vagy tanításbeli dolog—“Kövess engem vagy a pokolba jutsz.” Bár ez igaz, de nincs semmi köze ahhoz, amit Jézus a tizenkettőnek meg akart mutatni. Azt gondolod, azért követték Jézust mindenfelé, mert Ő ujjával fenyegetve azt mondta, hogy vagy követtek vagy a pokolba juttok? Emlékszel ehhez hasonló igére? Ezt tette amikor elment és egész este az Atyához imádkozott? Ezt mondta-e: “Atyám kérlek mutasd meg, mit mondjak” és utána felállt és ezt mondta, “ Ti tizenketten kövessetek engem, mert ha nem, akkor a pokolba juttok. “ Nem. Ők Vele akartak lenni, mert megmutatott nekik valamit, ami egészen lenyűgözte őket. A tanítványok látták Jézus bölcsességét, kedvességét, türelmét, erős vezetést és szilárd jellemét. Látták azt, aki fel tudja fogni az élet csapásait és meg tud állni mosolygó arccal, a szemében bátorsággal. S a tanítványok olyanok akartak lenni, mint Jézus—vele akartak lenni. Azért Követték mindenhová, mert nem akartak sehol máshol lenni, csak mellette. Jézus nem fenyegette meg őket s nem fenyeget minket sem. Arra hív minket, hogy lássuk ki Ő, s az Ő csodálatos lényét és személyiségét…hogy mi is akarjunk Vele lenni, ebben az életben és az eljövendőben.

Tiéd a meghívás a menyegzőre

Milyen képpel fejezi ki az Írás a Krisztusért, Krisztussal való élet csúcspontját? Ez a menyegző, a lakodalmi vacsora képe. Minket kérlelve szól “Az a bizonyosságom van Magamról, mondja az Úr, hogyha velem akarsz lenni, meglátod ki is vagyok én, és nem lesz egy kérő sem, aki hozzám hasonlítható lenne. Nincs semmi az egész világegyetemben, ami úgy meg tudná ragadni a szívedet, ahogyan azt én tudom, mivel téged Magamnak teremtettelek. Más dolgok elvonták a figyelmedet, de ha rászánod az időt és hozzám emelkedsz, akkor látni fogod, milyen életet terveztem. Azt akarom, hogy a házastársam légy, gyere Velem és légy az Enyém. Azt akarom, hogy feladd a bűnös, lázadó életedet és jöjj Hozzám. Hullj a karjaimba és engedd, hogy én gondoskodjam rólad. Engedd, hogy megmossalak és fehérré tegyelek, mint a hó. Azért haltam meg, hogy tiszta lehess… vedd fel a keresztedet és kövess Engem. Tedd a kezedet az enyémbe és olyan helyre viszlek, amit álmodni se mertél. És esküvőnk olyan csodaszép lesz, amilyet soha sem láttál.”

Ez a meghívás vezette az embereket az idők kezdetétől fogva arra, hogy vágyódjanak Isten után. A mi meghívásunk ugyanez, meghívás az “imádságra”, az “engedelmességre” . Erről szól minden s nem csak valami külsődleges tantételbeli dologról. Ez vonzódás és belső vágyakozás, isten lényére való figyelés: “Én nem tudok és nem akarok nélküle élni! Sosem vágyakozom arra, hogy az Ő akaratától vagy céljaitól eltérjen az életem. Követni akarom a Bárányt, bárhová megy, bármit akar az életemben. Éltem az Övé. Jézus életem kenyere, amiben minden táplálékomat és beteljesülésemet találom. Jézus a vezetés, kedvesség, megbocsájtás és kegyelem, ami nélkül nem tudok és soha nem is akarok élni. Látni szeretném, hogy Jézus erős, szigorú, kedves, szerető és könyörületes. Látni szeretném, hogy Ő bölcsebb, mint azt szavakkal kifejezhetnénk. ÉS VELE AKAROK LENNI! Akarom hallani minden szavát, amit mondani akar, és soha többé nem akarok eltávolodni Tőle életem hátralévő részében. Nem akarok többé már hátat fordítani Neki önző büszkeségem, lustaságom, vagy sértődés miatt. Ezek kísértése felmerülhet, de oly’ nagy lenne a veszteség.”

Utolsó Lehetőség? Ne hagyd ki!

Remélem életed Jézusnak adtad és megtértél a bűnből s eldobtál magadtól minden gonoszságot, hitványságot és önzést. Remélem Őérte élsz és a döntéseid Érte és Őbenne hozod, nem dédelgetsz magadban látszólag “kis” rossz szokásokat és nem élsz a test szerinti gondolkodásmód szerint. Más szavakkal, remélem átadtad az életedet Jézus karjaiba és így megmosattál az Ő vérében. Nincs semmi ok arra, hogy sekélyes életet élj. Istennek valami sokkal jobbat gondolt el számodra.

A pokol létező hely, nem képzelődés. Isten nem űz játékot a teremtésével. A Biblia nem keveri össze a képzelődést a valósággal. Isten sosem él üresen fenyegetéssel—egyetlen egyszer sem. Még ha nehéz is lehet, mindezekkel az igazságokkal neked is, nekem is foglalkoznunk kell.

Azon a “nagy és félelmetes napon” akik maguknak és a saját elképzeléseik szerint éltek, ott fognak állni a Trón előtt, és “számot fognak adni mindenért, amit tettek” Ott nem lesz semmi kifogás, nem lesznek pótlólagos lehetőségek, és kivételek sem az Ítélettel szemben. Akik nem élnek most odaadóan Isten Fia akaratának és parancsainak… el lesznek szakítva családtagjaiktól, s örök száműzetésre jutnak gyötrelemben és egyedüllétben. Ez fog történni és ez nagyon valóságos. Már beleborzongok, ha arra gondolok, mi vár arra, aki Krisztustól távol van és visszautasítja a neki való engedelmességet. Nagyon rossz lesz , mind a megtéretlen “keresztény” tömegeknek (Mt.7),s mindazoknak, akik sosem vallották magukat annak.

Néhány ember hallgatta és hallgatta, de visszautasítottak azok megcselekvését, amiről hallottak. Sokszor szent szavakat hangoztattak, de a tetteik nem támasztották alá ezeket. Nagyon sok levelet hajtottak, de nem hoztak gyümölcsöt. Jézus ugyanezért átkozta meg a fügefát. A Lukács 12:47-48—ban azt mondja, hogy a legsúlyosabb büntetése lesz azoknak, akik megértik a Mester akaratát, de nem teszik. Nem készítik fel magukat a Jézussal való találkozásra. Akik hallják a Mester szavait, de visszautasítják az engedelmeskedést vagy a felkészült találkozást Jézussal, azokra a pokol legrosszabb helye vár.

Merem mondani, hogy nagyon sok ember hallotta és értette meg ezeket újra és újra. Te is egy vagy ezek közül? Biztos vagy abban, hogy van még hátra egy másik holnap? Néhányotoknak talán már nincs. Néhányotoknak már talán őszültök és az idő nagyon gyorsan múlik. Szeretném ha megértenétek ezek valóságát, ahogyan Jézus is ezt újra meg újra világossá tette. Ha bebizonyosodik, hogy híján vagy a megbánásnak vagy tagadod Jézus uralmát azáltal, hogy konokon ragaszkodsz rossz szokásaidhoz, és a saját akaratodat teszed az Övé helyett, akkor ebbe a bűnbe belekerül a lelked is. A makacs ellenállásod az Ő akaratánal cselekvésével szemeben életedbe és lelkedbe fog kerülni. Ne gondold “még kapok néhány évet, hogy rendbe hozzam ezeket a dolgokat.” Lehet, hogy Isten azt mondja neked: “Te bolond. Még ma este elkéretik tőled a lelked.” Bolondos dolog a jövővel így kalkulálni. Hívjad Őt amíg közel van.

De emlékezz, ha Krisztushoz jössz, aki teljes és szabad üdvösséget hoz, minden bűn eltöröltetik Éppen ezért most már nincs semmilyen kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, érte élnek és az Ő szeretetében, irgalmasságában, könyörületében járnak. Ez egy olyan döntés amit egyszer s mindenkorra hozol. Van emlékezetünk a túl világon és remélem a te emlékezetet nem lesz tele sajnálkozással a égő pokol miatt. “Én valóban vágyom arra, hogy bárcsak engedelmeskedtem volna Jézusnak és válaszoltam volna az Ő tárt karjaira.” Nagyon remélem, hogy ez nem a te sajnálkozásod lesz . Remélem bárhol is vagy helyreállítod Jézussal a kapcsolatodat és odaadod az életedet teljesen és tökéletesen Neki. Enélkül nincs megváltás, ez a Bibliai hit meghatározása. Szeretném, hogy megértsed, milyen helyet szán neked Isten és ez nem az a hely, amit az ördögnek és az angyalainak készített.

A poklot nem neked készítették! Válassz más folyást az életednek. Rendben? Gyere velünk és találd meg mi az, amit Ő ELKÉSZÍTETT neked!

©1995 RealPeople@JesusLifeTogether.com

1) Jézus sokkal többet beszélt a Pokolról, mint a Mennyről, vagy más témáról s azt akarta, hogy a Pokollal kapcsolatban világosan lássunk. Gondolom látod mennyire igazságtalan lenne elhallgatni Jézus tanításának egy ilyen fontos részét..Ha nem tárjuk eléd az igazságot úgy ahogy Jézus tette, akkor mi nem “járnánk úgy, ahogyan Jézus járt. “ Pál apostol szavai szerint: “Ismerve az Úrnak félelmét embereket győzünk meg”

Egy felekezet szavazást folytatott tagjai között és kiderült, hogy a kétharmaduk nem is hisz az örökkétartó szenvedés helyében, amit Pokolnak hívnak. Vallásosnak lenni, nem jelenti, hogy szükségszerűen érted is azt, amit Isten mondott teremtése örök céljáról, Paradicsom vagy Szenvedés lesz-e.

jesuslifetogether.com
Magyar Languages icon
 Share icon