Ang Pangasaw-onong Geandam

6/9/1996

Septembre 1996, Komba, Africa

Sa dili pa dugay, Si Hesus mubalik alang sa Iyahang Pangasaw-onon nga geandam (Pinadayag 19:7). Ug, ang kabubut-on sa Amahan kanato mao nga dili kita muapil sa Pangasaw-onon, kundili kita ang Pangasaw-onon…dili muapil sa balay, kundili kita ang Balay. Mahimo lamang nato kini samtang kita nagkahigugmaay sa matag-usa ug magkabaylo ang atong mga kinabuhi sa matag-usa kada-adlaw.

Kita magtinabangay sa matag-usa nga makaila kang Hesus pa gayud pinaagi sa pagtinabangay sa matag-usa nga isalikway ang sala, magkahigugmaay pa gayud sa usa-ug-usa pag-ayo, ug magtagad sa usa-ug-usa nga panginahanglanon labaw pa sa pagtagad sa atong kaugalingong panginahanglanon. Mao kini ang mga tinudluan ni Hesus. Ingon niini ang Iyang pagkinabuhi alang kanato, ug karon Iya kitang getawag nga magkinabuhi usab nga ingon niini sa usa-ug-usa. Ingon niini ang buhaton sa Pangasaw-onon aron maandam sa pagbalik sa Iyang Pamanhunon, nga si Hesus.

Ang kabubut-on sa Amahan nga mao kita mamahimong maanindot pa gayud pag-ayo samtang magpadayon kita sa pagkat-on unsaon sa paghigugma nga matuod ngadto sa matag-usa. Samtang atong isalikway ang atong mga pagkahakog sa kaugalingon ug garbo nga maoy nag-ula kanato sa matag-usa, ug samtang gusto natong ablihan ang atong mga kasing-kasing nga pwedi nga mahilabtan sa matag-usa, nan ang Espirito sa Dios, ang Grasya sa Dios ug ang Gugma sa Dios ibubo dinhi kanatong tanan…ug kita mamahimong guapa nga Pangasaw-unon nga ANDAM sa pagbalik sa atong Pamanhunon, nga si Hesus. 

Mao kini ang Simbahan --- nga magkinabuhi nga ingon niini kada-adlaw, dili kay muapil sa balay sa Dios, kundili kita gayud ang mamahimong lugar puloy-anan sa Dios. Ug unya ang atong mga panimalay, atong tarbahuanan ug atong Simbahan mamahimong usa. Wala nay mga babag gekan sa akong kasing-kasing diha kanimo ug wala nay mga babag taliwala sa akong panimalay ug imoha. Akong isalikway ang akong pagkahakog sa akong kaugalingon ug garbo, akong isalikway ang akong pagka-tamaran ug way pagtoo, ug akong higugmaon ang uban susama sa paghigugma ni Hesus kanako. Kun ang matag-usa muhimo niini, gekan sa pinakabata ngadto sa pinakahamtong, ibubo ni Hesus ang Iyang lana sa kaayuhan ug kita Simbahan ug Guapa nga Pangasaw-onon.

Inbitasyon sa Dios ngadto sa Kalibutan

Ang inbitasyon sa Dios ngadto sa kalibutan nga mamahimong Panimalay nga kauban alang sa Amahan, Anak ug Sa Espirito Santo --- nga mamahimong Pangasaw-unon nga nangandam sa iyang kaugalingon alang sa pagbalik sa iyang maanindot nga Pamanhunon, nga si Hesus (Juan 13-15, Epeso 2-5, Pinadayag 19:7). Si Hesus miingon, “sa ingon niini pagkahibalo sa tanang tawo nga kamo Akong mga tinun-an,” --- dili pinaagi kun unsa ka kusog kamo muawit inig Domingo sa buntag, dili pinaagi kun unsa maayo kamo mangwali, dili pinaagi sa inyong mga panagtapok --- kundili “pinaagi kun geunsa ninyo paghigugma ang usa-ug-usa matag-adlaw.” Ingon niini makahibalo ang tanang tawo nga kini gekan sa Langit. Ang kalibutan KINAHANGLAN makakita kanato nga nagkahigugmaay kita sa matag-usa. Dili sila makakita kanato lapos sa bongbong sa kwarto kausa sa usa ka semana. Lisod gayud hinuon paghigugma sa usa-ug-usa diha sulod sa kwarto. Sila makakita kanato nga nagkahigugmaay sa matag-usa sa dihang makita nila nga nagtinabangay kita sa pagpas-an sa atong mga gebug-aton, sa dihang atong atimanon ang matag-usa kun kita mangasakit, sa dihang atong makita nila kanato nga naghinatagay kita sa atong pinakanindot nga mga butang. Sa ingon niini mahibaw-an sa tanang tawo nga kita Iyahang mga tinun-an --- dili lang pinaagi sa atong pagtoo, kundili pinaagi sa ilahang pagkakita kanato nga nagkahigugmaay sa matag-usa. Mao kini ang tawag sa Dios ngadto sa Iyahang Katawhan karong adlawa.

Getukod diha sa Bato

Ikaw nagatukod diha sa bato kun ang mga Pulong sa Dios imoha kining gepraktisan unsaon pagtuman. Kun ikaw aduna may nakuha o nadungog maski-unsa sa gesulti ni Hesus, paghimo ug maski unsa aron sa pagtuman niini karon dayon. Buhata, karon, para mausab ka alang kang Hesus. Ayaw lang ug paghunahuna mahitungod niini. Lihok. Si Hesus miingon nga ang pagtukod siha sa bato mao ang pag-praktis ug tuman ug dili lang sege ug paminaw. Ang mga tinun-an ni Hesus nagahimo niini! Busa, mga igsoon ko nga lalaki ug babaye, mamahimo ikaw nga Simbahan ngadto sa kahimayaan sa Dios. Mamahimo kitang Pamilya nga kauban matag-adlaw. Himua nga si Hesus mamahimong hambog tungod kanimo. 

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon