Isalikway ang mga Bongbong nga Babag

4/9/1996

Mzuzu, Africa 1996

Sa kalibutan nga atong gepuy-an, halos tanang nasod, ang lawas ni Hesus nagkapikas-pikas ngadto sa nagkalaing-laing parti. Adunay daghang mga rason ngano ang Lawas ni Hesus pwerting gubaa. Usahay tungod kini sa garbo ug ambisyon sa ubang tawo. Usahay tungod sa nagkalain-laing pagtulon-an, ug ang mga tawo magkabulag-bulag sa pagtulon-an. Daghan panghitabo ang lawas ni Hesus magkabulag-bulag tungod sa mga problema personalidad, nga diin ang mga tawo magkasumpaki sa matag-usa ug unya managbulag.

Atong obligasyon ug tulumanon ngadto kang Hesus nga isalikway ang mga bongbong nga maoy nakababag ug nakaula kanato sa usa-ug-usa. Gusto ni Hesus nga ang Lawas ni Kristo mamahimong USA maski asa sa kalibutan. Adunay mga butang nga kinahanglan usbon aron kini mahitabo. Ang atong pagkahakog sa kaugalingon ug garbo kinahanglan isalikway. Kinahanglan kita magkatapok aron masabtan nato ang mga panudlo ni Hesus --- magkauban, dili magkabulag. Kinahanglan kitang magmahumok ug mapainubsanon alang sa pagkat-on ug pagka-ila-ila sa matag-usa.

Usa sa mga butang nga maoy hinungdan sa pagkabulag-bulag sa lawas ni Hesus ngadto sa daghang parti mao ang tinguha sa mga tawo nga magbutang ug pangalan sa mga simbahan. Kun atong tan-awon ang Biblia lamang, ato gayong makita nga ang tinuod nga Simbahan wala gayo’y pangalan. Wala’y “Baptist church” nga simbahan sa Biblia, o “Apostolic” o “Nazarene church” nga simbahan. Wala’y “Mennonite” o “Charismatic.” Aduna lama’y Lawas ni Hesus.

Kun basahon nimo ang mahitunogd sa simbahan sa Biblia, Sila nahibaw-an sa daghang pangalan. Apan kini mga hulagway, dili mga titulo. Ang simbahan pwedi tawagon ug “ang simbahan sa Korinto.” Pwedi usab tawagon, “ang unang mga anak.” Pareho ra sila. Pwedi tawagon nga “mga pinili,” o ang “mga gipili.” Pareho ra sila sa simbahan sa Dios sa Korinto. Kining tanan nga pangalan mga hulagway kung kinsa sila, dili titulo nga ilahang gesul-ob. Pananglitan, kung ako kunuhay musulti, “Igsoong Henry,” kana titulo. Apan kun ako musulti “Henry, ang akong pinalanggang igsoon,” kana hulagway, dili titulo. Ang mga kasimbahan sa Biblia getawag sa mga pangalan nga mga hulagway. Apan wala gayud kini sila gepangtawag nga adunay titulo. Ni makausa walay getawag nga simbahan ingon nga titulo. Ang “Baptist Church” titulo kana sa usa ka denominasyon o grupo; ang “mga igsoon ko diha ni Kristo” usa ka hulagway. Ang “Baptist” usa ka titulo. Usa kini sa mga butang nga diin maoy nakapahimulag nato sa usa-ug-usa. Tungod kay kun ikaw adunay titulo nan lahi kana sa akong titulo, nan dili ta parehas.

Aduna pa bay gahum ang Dugo ni Kristo? Kinahanglan ba natong bulagon sa mga pangalan? Kinahanglan ka ba ug laing pangalan gawas sa pangalan ni Hesus? Walay laing pangalan taas sa langit ug ubos sa yuta nga diin ang tawo maluwas. Dili kita kinahanglan nga mahimong mga “Baptist” o mga “Mennonites”, o maski “Apostolic” o “Seventh Day Adventist.” Kinahanglan kitang mamahimong mahigugmaon ni Hesus ug mahigugmaon sa matag-usa. Mao lamang kana tanan. ADUNAY gahom sa Dugo, ug walay makaula kanato sa usa-ug-usa. Kun aduna man gani nagbulag taliwala kanimo ug kanako, nan tungod lamang kini kay ang usa kanato dili gusto nga mahigugma ug mutuman kang Hesus. Kana makahimong panagbulag kanato. Ug mao lamang kana ang maoy hinungdan nga diin maoy makababag sa atong isig ka igsoon. Kun ikaw adunay titulo nga “Baptist” ug ako “Sabadista,” nan kita adunay babag taliwala kanato nga maoy makapasubo ni Hesus. Kun nagkinabuhi kita sa atong mga kinabuhi nga magkauban ug magtagad sa matag-usa nga walay titulohay nga “Baptist” o “Sabadista,” nan magkauban kitang magkat-on ug musunod kang Hesus. Apan kun kita adunay nagkalain-laing titulo, dili kita magkakuyug.

Unsay Pangalan sa Imong Simbahan?

Alang sa atong pinalanggang Hesus, kinahanglan walay mga makababag kanato. Ang paagi sa pagsulti ni Pablo mao kini, “Tinunglo ni bisan kinsa ang wala mahigugma sa Dios.” Walay laing tunglo. Kinahanglan isalikway ang mga babag, mga nagpahimulag kanto, ug mga titulo. Busa kun adunay simbahan sa imong syudad, ug adunay gahom diha sa Dugo, nan kitang tanan mga Kristohanon nga dili kinahanglan ug pangalan. Sa simbahan nga diin kami kaparti sa napulo na ka tuig, wala gyud mahitabo nga aduna kami pangalan, tinuod. Kun adunay mangutana kanamo, “Unsay ngalan sa imong simbahan?”. kami moingon, “Kami nahigugma kang Hesus.” Kun sila Baptist, nan walay babag. Dili sila pwedi maghunahuna nako nga kompetisyon, ug ako silang inbitahon nga higugmaon na lamang usab si Hesus, nga walay titulohay. Kun adunay mangutana sa usa sa among mga anak, “Unsa nga ‘simbahan’ ka muadto?”. dili sila kahibalo unsaon pagtubag, maliban nalang mutubag ug, “Sa akong nahibaw-an ang matag-usa nahigugma kang Hesus.” Kun ang usa mangutana, “Unsa nga ‘simbahan’ imong geapilan?”, ang among mga anak moingon lang ug, “Unsay buot nimong ipasabot?” Sila kauban sa simbahan adlaw-adlaw. Dili sila muapil sa ‘simbahan.’ Kami ang simbahan. Ug ang among anak kahibalo niini sa ilahang mga kasing-kasing, maski pa sa dihang mga bata pa sila.

Importante kaayo nga wala kitay mga titulo sa atong mga kinabuhi. Kinahanglan magsugod kini diha kanimo ug sa mga kinabuhi nga imong gekab-ot diha sa relihiyusong kalibutan. Pakilooy kanila nga palihug ayaw pagbutang ug babag. Kun aduna pay gahom ang Dugo ni Hesus nga molimpyo sa atong mga kasing-kasing, kinahanglan walay mga butag makababag kanato. Magbutang kita ug mga pangalan nga wala sa Biblia kini makahimong makababag kanato. Ang ubang tawo moingon, “Apan ang among pangalan naa sa Biblia. Ang ‘simbahan’ namo getawag ug ‘Simbahan sa Dios’, ug ang Biblia nag-ingon nga ang Simbahan sa Korinto getawag ug ‘Simbahan sa Dios.’ Busa, aduna kami pangalan nga anaa sa Biblia.” Dili maayo nga panghunahuna tungod kay kini nga simbahan wala tawaga ni Pablo ingon nga titulo. Ang iyang giingon mao, “Kini ang simbahan nga nahisakop sa Dios.” Di siya, “Ang Simbahan sa Dios sa Korinto” kundili ang katawhan sa Dios nga nagpuyo sa syudad sa Korinto. Usa ka hulagway, dili titulo, ug gitawag kana niyang mao rang grupoha sa mga tawo ug duha ug tulo pa gyud nga laing pangalan. Tungod kay hulagway man, busa adunay dagang pangalan para sa simbahan. Apan kun maghimo kita sa atong kaugalingon ug usa ka ngalan ug mahiusa nianang pangalana, atong getamak-tamakan ang Dugo ni Kristo tungod kay naghimo kita ug babag taliwala sa usa-ug-usa kanato ug sa ubang tawo nga nahigugma kang Hesus. Kung gusto ka, ang maayong tubag kun adunay mangutana kanimo, “Unsay ngalan sa inyong simbahan,” tubaga, “Ako nahigugma ni Hesus, ikaw?” Mao kini ang pinaka-maayo nga tubag. Mao kini ang pamaagi sa Dios ug pamaagi sa Biblia. Wala kita gibulagbulag pinaagi ug mga nagkalian-laing pangalan. Gesulti ni Juan apostol, “Mga anak, paghigugmaay kamo sa usa-ug-usa.” Mao kini ang butang nga atong buhaton. Manghinambog kita dili sa atong mga ‘simbahan,’ kundili sa atong pamanhunon, nga si Hesus, Amen?

Naakoy kaila nga naay ka-estorya nga ‘pastor.’ Nakurat pag-ayo ang pastor sa dihang kining tawhana miingon kaniya nga sila daw ang Simbahan. Ang hunahuna sa pastor nga ang ‘simbahan’ mao lamang ug usa ka lugar nga imong apilan matag-domingo diha sulod sa bilding. Busa kun adunay mangutana kanimo unsang ‘simbahana’ ikaw nahisakop, pwedi ikaw mangayo sa Dios nga tagaan ka ug kaalam unsaon pagtubag kanang pangutanaha. Adunay pila ka gatos nga nagkalain-laing tubag. Samtang basahon mo ang Bag-ong Kasulatan, makita nimo nga ang magtotoo pweding mutubag nianang pangutanaha sa makagatos nga pamaagi, tungod kay sila wala may titulo. Kun ikaw mangayo sa Dios ug kaalam unsaon pagtubag kanang pangutanaha, ang Dios magpadayag kanimo unsay isulti. Apan kun ikaw adunay titulo ug ikaw pangutan-on, “Unsang ‘simbahana’ ka nahisakop?” aduna lamay usa nimo ka tubag - ang titulo. Kung karon wala kay titulo, pwedi nimo silang tabangan nga mupaduol kang Hesus pinaagi sa pagpasundayag ngadto kanila nga si Hesus buhi ug ang Iyang Lawas mao ang Simbahan. Dili usa ka lugar nga imong adtuan, kundili mao ikaw. Pamilya, dili organisasyon. Pwedi nimong isaysay kining tanan kun adunay mangutana kanimo unsa ang ‘simbahan’ ka nahisakop - kana kun ikaw walay titulo, kay kun naa, aw dili sila mutoo kanimo. Sila maghunahuna nga pareho ra ikaw sa uban nga musulod ug bilding, gawas lang nga lahi ka ug tinuohan kaysa ilaha. Apan kun ikaw walay pangalan, ug unya sila mangutana sa ngalan sa imong ‘simbahan,’ masuginlan mo sila mahitungod sa kaanindot sa Pamilya ug Lawas ni Hesus, ug sa Iyang Kinabuhi nga buhi diha sa Iyang katawhan.

“Sumbanan sa Pagtoo” --- Laing Babag

Usa sa rason nga adunay daghang denominasyon mao ang garbo sa tawo. Laing rason kay ang managlahi nga kredo, lahi nga ‘sumbanan sa pagtoo.’ Kadtong geingon nako nga pastor ganina wala kato siya kahibalo sa ‘sumbanan sa pagtoo’ niadtong tawhana nga iyang ka-estorya. Kun silang duha ug ang ubang mga kaigso-onan gustong magkaila pa sa matag-usa, sila maghisgutay ug mga laing butang, bunga sa ilahang relasyon. Pwedi sila maghisgot sa pagkatawo ni Hesus, mahitungod sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw, mahitungod sa panghitabo nga diin Siya mubalik pag-usab alang sa Iyang katawhan. Magsugod sila paghisgot-hisgot unsay ipasabot sa pagiging Kristuhanon --- nga ug hangtod dili nimo buhian ang imong kinabuhi para kang Hesus dili kini nimo makit-an, ug hangtod dili nimo pas-anon ang imong krus dili ka Niya mahimong tinun-an. Bunga sa ilahang relasyon, sila magsugod ug pangita ug un ang ilahang ‘sumbanan sa pagtoo.’

Aduna ka bay asawa ug mga anak? Unsay ‘sumbanan sa pagtoo’ sa imong pamilya? Adunay mga butang nga importante sa imong pamilya, apan wala kay sumbanan sa pagtoo sa imong pamilya. Kun buot hunahunaon naa gud, pero murag wala; dili kini nimo isuwat ug ipatapik sa bongbong, apan anaa kini sa imong kasing-kasing, ug anaa kini usab sa kasing-kasing sa imong mga anak. tungod kay imo man kining getudlo kanila. Kung ako magpuyo sa imong panimalay, dili kinahanglan imo akong sultihan sa imong ‘sumbanan sa pagtoo.’ Ako kining makita sa imong dagway. Ako kining makita geunsa nimo pagtratar sa imong asawa ug mga anak. Ako kining makita unsa ka kahago sa imong tarbaho, ug diha sa inyong kan-anan, ug makita ko kini diha sa imong mga teil nga nagluhod sa pag-ampo. Dili kini nimo ipatapik sa bongbong, apan tinuod nga aduna kay ‘sumbanan.’

Kun ang Simbahan Pamilya, pareho sila niana. Wala kitay kredo nga gepatapik sa bongbong, apan kun ikaw makaila kanamo, makita nimo kini sa among mga kasing-kasing. Kun adunay muabot nga tawo ug makighalobilo sa among Pamilya, among Simbahan (nga adunay gatus-an ka tawo), ug dili siya mutoo nga si Hesus natawo sa birhin nga babaye, nga Siya Anak sa Dios ug ang Dugo ni Kristo maoy nagluwas kanato sa atong mga sala, dili namo siya hatagan ug listahan sa among ‘sumbanan sa pagtoo,’ tungod kay kami Pamilya man ug wala kami listahan. Mura ug imong pamilya walay listahan sa pagtoo. Apan tungod kay anaa sa among kasing-kasing, susama sa imong pamilya, dili madugay sa among pag-inistoryaanay mahisgutan gayud ang importanting mga butang.

Ang problema sa paghimo ug ‘sumbanan sa pagtoo’ ug ipatapik kini sa bongbong pareho lang kini nga aduna kay pangalan sa simbahan. Nagtukod kini ug bongbong nga maoy nagpataliwala sa ubang tawo. Kun ang usa ka tawo moingon kanako, “Baptist ka?” ug ako moingon, “O, Baptist ko,” siya maghunahuna nga kaila siya nako. Apan wala gud, ang iyang nahibaw-an mao ang mga butang mahitungod sa Baptists, ug karon siya naghunahuna kunuhay nga kaila nako. Sa laing bahin, kun ako usa ka Kristuhanon nga walay titulo, nan siya dili mahadlok nako kay tungod dili man siya maghunahuna nga nakaila na siyang daan nako. Ug karon iya akong estoryaon ug susihon kun kinsa gayud ako. Tungod kay wala man ako manago sa titulo nga “Baptist,” pwedi siyang mangutana kanako ug mga detalye nga butang, susama sa dugo ni Hesus, ug ako siyang sultihan ug unsay akong pagtoo mahitungod niini. Kun ako sayop, tingali siya makatabang kanako. Pero kun ako Baptist, siya daw miingon na, “babay.” Kun walay nagpasiula kanato, nan kita adunay relasyon nga diin makatabang kita sa matag-usa.

Higugmaon ang Katawhan, apan Kasuk-i ang Pagsagul-sagul

Samtang ang Simbahan diha sa Biblia walay pangalan nga maoy makapahimulag kanila nga makapalahi kanila sa usag-usa ka Kristohanon diha sa usa ka syudad, apan aduna kining butanga nga gitawag ug lokal nga Simbahan. Gisulti ko kini tungod kay importante man nga suod ang atong mga relasyon sa usa ug usa. Sa Estados Unidos adunay tulo ka klasi nga sitawasyon sa Kristohanong kalibutan. Ang usa ka klasi kay kaparti ikaw sa denominasyon nga adunay titulo. Adunay mga tawo nga maayo sulod niini ug aduna usay dili kaayo maayo. Aduna usay mga tawo nga nigawas niining mga denominasyon apan wala nila gihatag ilahang kinabuhi didto sa pag-alagad sa ilahang isigka magtotoo, busa sila nahimulag. Sila nahigugma kang Hesus ug mitoo sa kamatuoran, apan kinahanglan sila ug katawhan matag-adlaw sa ilahang kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon nga magdinasigay kita sa usag-usa matag-adlaw, samtang gitawag pa kining adalaw nga karon. Ug, kun dili nato dasigon ang usag-usa kada-adlaw, nan magmagahi ang atong kasing-kasing ug mailad kita sa atong kaugalingon (Heb. 3:12-13).

Unya aduna usay ubang mga tawonga diin natakdo ug nasumpay ang ilahang kinabuhi adlaw-adlaw. Dili sila kaparti sa maong denominasyon, apan sila nahigugma sa mga tawo nga anaa niini. Sila debotado sa usa ug usa adlaw-adlaw, ug sila Simbahan. Wala sila naglibot-libot nga walay tumong. Sila ang maoy gitawag sa Biblia nga “natakdo ug nasumpay pinaagi sa matag-usa ka lutahan.” Kun ang usa ka bahin nag-antos, ang tanan nag-antos. Kun ang usa ka bahin napanalanginan, ang tanan naghudyaka. Sila mubarog, mulingkod ug manglakaw ug dungan. Kini Simbahan, apan walay pangalan ug bilding o basin unsa nga atinan. Ang matag membro anaa sa ilahang usag usa ka kinabuhi, nagkahigugmaay sa usa ug usa matag-adlaw.

Busa, adunay tulo ka klasi nga sitwasyon. Kasagaran sa mga tawo miage sa unang sitwasyon sa ilahang kinabuhi. Kasagaran nato nahigmata sa kang Hesus diha sa denominasyon, busa ang ubang mga maayong butang gekan diha kanila. Ang ubang tawo, tungod kay ilahang konsensya mahumok man, dili niya kaya nga mabuhi diha sa denominasyon. Si Hesus miingon nga Iyang iluwa sa Iyang baba kadtong mabugnawong nag-alagad Kaniya. Sa ubang denominasyon adunay init nga mga tawo, aduna usay bugnaw nga mga tawo nga nag-alagad. Kun imong sagulon ang init ug bugnaw unsay imong makuha? Aw bugnaw-bugnaw nga di sad kaayo init. Nan, tungod kay si Hesus masakit man ug bugnaw-bugnaw nga tawo, ang tawo nga pareho ug hunahuna ni Hesus maglisod sa sitwasyon nga diin adunay sagul. Komportabli lang kita nga naay sagul-sagul nga klasi nga tawo kun kita dili konektado ni Hesus, tungod kay dili man Siya gusto nga naay sagul. Nan, kini naghatag kanato ug dakong problema. Gehigugma nato ang mga tawo, gusto nato silang tabangan ug alagaran, ug kita nanginahanglan usab kanila. Apan adunay pag-sagul-sagu, ug wala kita mahibalo unsay buhaton. Ang ubang mga tawo kinahanglan mubiya sa maong sitwasyon. Gepagawas man gani sila, o sila migawas nga masulob-on ug nag-inusara nalang sa ilang kinabuhi. Ato silang dasigon dayon nga makiglambigit sa ubang magtotoo kada-adlaw ug dili magdugay sa pag-inusara. Kinahanglang kitang mag-ampo sa mga denomonasyon ug sa mga tawo nga anaa niini, apan kinahanglan nga ang babag matangtang ug ang pagkabugnaw muhunong. Ang kasulatan nag-ingon nga kuhaon ang patubo diha sa pan. Mao kini ang atong tumong --- nga mutabang pagkuha sa patubo didto sa pan.

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon