Unsay Ipasabot sa Pagiging Pari

29/8/1996

Mzuzu, Africa, 1996

Walay Espesyal nga mga Titulo - KItang Tanan Mga Pari

Ang libro sa Pinadayag naga-ingon nga kita gipalit na ni Hesus ug gihimo kita Niyang usa ka Gingharian ug mga pari aron sa pag-alagad sa atong Dios (Pinadayag 5). Kun kita mamahimong mga pari, kinahanglan kitang mahibalo unsay ipasabot sa maong pagkapari. Kun atong isinati ang gahom sa Dios sa atong mga kinabuhi, kinahanglan atong oyunan ang panghunahuna sa Dios sa atong kinabuhi. Si Hesus miingon, “Lakaw…ug ako magauban kanimo.” Siya nagatudlo kanato, “Buhata ang akong kabubut-on…ug tagaan Ko ikaw ug Kinabuhi ug Gahom.”

Sa kadaghan nga katuigan ang Bakak nga Kristyanismo nagduot paubos sa mga tawo. Gamay lang nga mga tawo ang gidala niini ug ilahang gipataas ug gihimo ang uban kanila nga mga “liders” nga mga datu ug ilado ug gamhanan, samtang ang ubang tawo giduot paubos. Sa Estadus Unidos, India, Poland, Romania, Brazil, ug sa tibuok kalibutan, adunay mga “hero” nga Kristohanon ug “ubos” nga mga Kristohanon. Kini sayop kaayo. Si Hesus nag-ingon sa dose Niya ka disiplolos diha sa Mateo 23 nga “Ayaw kamo pagtawag ni bisan kinsa nga maestro, ayaw pagtawag ni bisan kinsa nga amahan, ayaw pagtawag ni bisan kinsa nga lider, ayaw pagtawag ni bisan kinsa nga agalon, ayaw pagtawag ni bisan kinsa nga ‘magtutudlo’ o ‘rabbi,’ ayaw pagtawag ni bisan kinsa nga ‘pastor,’ ayaw pagtawag ni bisan kinsa nga ‘reverend’ - kay kamong tanan mga igsoon man nga adunay usa lamang ka Amahan!” Walay “heros” sa Tinuod nga Kristyanismo gawas lamang ni Hesus. Walay opisyal nga bossing nga maoy magkontrol sa mga desisyon, kwarta, ug mga tawo - gawas lamang kang Hesus diha ug paagi sa Iyahang Katawhan nagkauban diha sa Iyahang Espirito.

Ang Buhing Halad

Kung gusto sa Dios nga kita mamahimong mga Pari, Siya adunay gihunahuna sa Iyahang hunahuna. Ang pari muhalad ug mga sakripisyo ngadto sa Dios. Makahimo ikaw niana. Gusto sa Dios nga himuon nimo kana. Dili kana para sa mga “heros.” Kana para kanatong tanan. Ang espirituhanong sakripisyo - adunay daghang parti niana. Usa ka bahin sa espirituhanong sakrispisyo, ingon ni Pablo, nga atong ihalad ang atong lawas ingon nga buhing halad. Gusto sa Dios nga ikaw mahimong usa ka pari pinaagi sa paghalad sa imong lawas ingon nga buhing halad. Gusto sa Dios ang imong dila, imong mata, imong dung-gan. Gusto sad Niya ang imong hunahuna, kamot, ug ti-il. Pwidi nimong ihalad ang parti sa imong kalawasan ingon nga mga instrumento sa pagkamatarong lamang. O imong tagaan ug luna ang sala, pagkahakog, garbo, kaulag, ug kahadlok. Apan gusto ni Hesus nga atong ihatag kining tanang parti sa atong lawas diha Kaniya bilang sakripisyo kada-adlaw, ug kita mamahimong mga pari - ihalad ang imong lawas ingon nga buhing halad. Daghang tawo dili muhimo niini, apan kasagarang tawo kahibalo niini. Muhimo ka ba niini?

Alagari ang Katawhan, ug Tabangi ang Usag-usa nga Mamahimong Pariho ni Hesus

Laing bahin nga tuyo o parti sa trabaho sa usa ka pari sa Daan Tugon nga dyutay lang nga mga tawo ang nakahibalo mao ang pag-alad sa mga tawo - dili lang ang paghalad ug mga sakripisyo, apan ang pag-alagad usab sa mga tawo. Ang pari sa Daang Tugon, iyahang dalhon ang Dios ngadto sa mga tawo. Karon, sa Bag-ong Tugon, kitang tanan mga pari. Kun ikaw tinuod gayod nga sumusunod kang Hesus, ikaw usa ka pari. Dili kita mulingkod ug mutan-aw sa pari nga maghimo ug Diosnong butang. Kita mga pari. Mitoo ba ikaw sa imong kasing-kasing nga ikaw pari? Busa dalha ang Dios ngadto sa mga tawo. Adunay duha ka butang nga imong madala ang Dios ngadto sa mga tawo. Usa ka pamaagi niini mao nga sultihan nimo ang imong silingan mahitungod kang Hesus. Kitang tanan pari, busa atong dalhon si Hesus sa atong mga kasilinganan ug ngadto sa atong mga amigo ug mga pamilya. Amen?

Ang pari usab iyang dalhon si Hesus ngadto sa pamilya sa Dios. Atong suginlan ang ubang tawo mahitungod kang Hesus ug sa Iyahang pamaagi, apan adunay laing pamaagi nga madala nato si Hesus sa mga tawo. Praktikalon kuno nato kining bahina. Kun ikaw pari, ikaw mutabang sa uban nga mamahimong silang kapariha ni Hesus. Kun atong tan-awn ang dagway ni Hesus sulod sa atong kasing-kasing ug makita kun Kinsa Siya, nan tan-awon nato ang atong kaigsoonan ug unsay deperensya taliwala kanila ug kang Hesus, bilang mga pari, kita nagkinabuhi aron mamahimo silang kaparihas kanato. Si Hesus ba hakog sa Iyahang kaugalingon? Aduna bay kaigsoonan natong hakog? Ikaw pari; tabangi sila. Mahadlokon ba si Hesus? Kun ikaw nakakita sa usa nato ka igsoon nga nagpuyo diha sa kahadlok, tabangi sila. Si Hesus ba nagtagad sa mga gagmay’ng mga bata? Niingon ba Siya, “Dal-a Kanako ang mga bata.”? Kun ikaw makakita ug atong igsoon nga wala mahigugma sa mga gagmay’ng mga bata ug wala magtagad kanila, nan tabangi sila nga mag-usab. Mao kana ang buhaton sa usa ka pari. Tabangan mo sila nga mamahimong parihas kang Hesus. Kun si Hesus naminyo, nasuko ba kaha Siya sa Iyahang asawa ug Iyang syagitan? Kung si Hesus asawa, masuko ba kaha Siya o hakog alang sa Iyang kaparis? Kabalo kana sa mga tubag niining mga pangutanaha. Si Hesus Katingalahan sa TANANG butang!

Ikaw pari. Kinahanglan mong tabangan ang imong igsoong lalaki ug babaye nga mamahimong parihas kang Hesus. Kini risgo kaayo. Kini dilikado. Ngano? Tungod kay adunay maghunahuna nga diin ikaw garboso o kusug manghusga na hinuon. Apan dili, ikaw nahimong pari kay gitawag man ikaw sa Dios ingon nga pari. Dili kita gusto ug garboso o kusug muhusga. Gusto kita nga adunay lawon nga paghigugma diha sa usag-usa. Pero ato silang hangyuon nga mausab, nga mamahimong parihos kang Hesus - tungod kay kita mga kaparian man sa Dios. Ang tagsa-tagsa kanato pari sa Dios. Apan ang tagsa-tagsa kanato adunay kaugalingong problema usab. Adunay mga butang kanato nga diin dili kaparihas ni Hesus. Kun ako mitoo nga ikaw usa ka pari, nan ako maminaw kanimo kun ikaw makakita kanako ug mga butang dili kaparihas ni Hesus. Kinahanglan dawaton ko ikaw ingon nga pari nga mulantaw sa akong kinabuhi ug mutabang kanako. Busa aduna kitay kaisog ug gugma sa pagtabang sa uban. Aduna kitay kaisog ug pagpaubos aron ang uban mutabang kanato ug musulti sa atong kinabuhi. Ang Simbahan DILI usa ka lugar nga diin atong adtuon. Ang Simbahan mao ang mga tawo nga nahimong mga pari nga nag-uban. Ikaw nahimong Simbahan kun ang tagsa-tagsa nagtinabangay adlaw-adlaw nga mamahimong parihas ni Hesus. Wala ka nahimong Simbahan tungod kay miadto ka ug usa ka lugar ug naminaw lang. Ikaw nahimong Simbahan tungod kay ikaw naghatag ug lawon nga pagtagad sa usa ug usa adlaw-adlaw. Ang Simbahan gitawag ug Lawas ni Kristo. Kun dili kita magtinabangay sa usa ug usa nga mamahimong kaparihas ni Hesus, nan dili kita kaparti sa Iyang Lawas. Kinahanglan magtinabangay kita sa usa ug usa.

Balaan nga Amahan, Ginoong Dios nga Makagagahom, ang among mga pag-ampo nga Imong ablihan ang among mga mata ug kadtong Imong mga anak sa nagkalaing-laing lugar. Balaan nga Dios, ipakita kanamo unsaon nga mahimong pari. Hangyuon Ka namo nga tagga mo kami ug kaisog, ang tabang ug ang kaalam nga makapatandog sa among mga kinabuhi. Hangyuon Ka namo nga tagaan mo kami ug pagpaubos ug kaisog nga dawaton ang ubang tawo nga makigsulti sa among kinabuhi. Gikinahanglan Ikaw kanamo. Gusto namo nga mamahimo kaming Imong Simbahan. Gusto namong patiran ug tumbahon ang ganghaan sa impyerno ug higugmaon ang usa ug usa diha sa kabantug. Balaang Espirito, tabangi kami. Tudlui kami sa Imong pamaagi. Tabangi kami nga mausab pagdali. Kami nahigugma gayof Kanimo pag-ayo. Tagai kami sa Imong kaalam. Kahibalo kami nga ang Imong panimalay natulod diha sa kaalam, ug amo gayod kining gikinahanglan pag-ayo. Amen.

Pagsulbad sa mga Problema

"Kon ang imong igsoon makasala batok kanimo, adtoa siya, ug tali kanimo ug kaniya lamang, padaygi siya sa iyang sayup. Kon maminaw siva kanimo, nan, nakabig mo siya. Apan kon dili man siya maminaw kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo uban kanimo, aron nga pinaagi sa pagmatuod sa duha o tulo ka mga saksi mamalig-on ang matag-usa ka pulong. Kon magadumili man gayud siya sa pagpaminaw kanila, isumbong siya sa iglesia; ug kon dili gihapon siya maminaw bisan pa sa iglesia, nan, isipa siya nga usa ka Gentil ug maniningil sa buhis. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan unsay inyong pagabugkoson dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga binugkos; ug bisan unsay inyong pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon kini nga linuagan. Usab sultihan ko pa kamo, nga kon ang duha kaninyo magakauyon dinhi sa yuta mahitungod sa bisan unsa nga ilang pangayoon, alang kanila pagabuhaton kini sa akong Amahan nga anaa sa langit. Kay diin gani ang duha kon tulo magakatigum sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala." (Mateo 18:15-21)

Kasagaran sa mga tawo nga makadungog sa bersikolo 20 naghunahuna nga kini gipasabot nga kung diin ang Simbahan magakatigum ug ang tanan malipayon sa pagsimba nan si Hesus ana uban kanato. Mag-awit kita ug mga alawitong pagdayeg ngadto kang Hesus, nindot atong bation ug bation nato ang Iyang presensya. Samtang kining tanan tinuod, dili kini mao ang buot ipasabot sa bersikolo 20. Kining bersikoloha wala naghisgot mahitungod sa mga tawo nga nagakatapok ug si Hesus muabot uban kanila, apan Siya wala naghisgot ug sinimbahon diri. Siya naghisgot mahitungod sa pagsulbad ug mga problema. Siya naga-ingon nga kitang tanan mga pari man ug nagtinabangay sa usag-usa nga mamahimong kaparihas ni Hesus, adunay mga panahon nga diin kinahanglanon mag-abot kita ug maghisgot ug mga butang sa atong kinabuhi. Kun ikaw makakita kanako nga hakog, kinahanglan ka muduol kanako ug sultihan mo ako niini. Kun ikaw makakita ug mga kaigsoonang babaye nga nagdaut sa usa ka igsoong babaye, adtua siya ug pakigsulti kaniya mahitungod niini. Ang pagdinaotay sala. Ang pagdinaotay makaguba sa kasing-kasing ni Hesus. Ang pagdinaotay daotan ug makapasakit ni Hesus. Busa kun kining mga butanga atong nakita nga sala ug nakasamad sa kiliran nga lawas ni Hesus, bilang pari ug bilang lawas ni Kristo, kinahanglan natong tabangan ang usa ug usa.

Si Hesus miingon nga kun dunay sala kinahanglan “muduol ka kaniya ug sa iyaha lamang” (v.15). Dili nato siya pwiding pakaulawan o pakaulawan nato sila. Diha sa gugma, gusto lang nato nga sila mahisama pag-ayo parihos ni Hesus. Kun sila hakog sa kaugalingon o kusug manaot, dili sila makadungog sa Ginoo. Unya gusto man nato nga sila makadungog sa Dios, kinahanglan ato silang tabangan. Kun sila hakog o garboso o daotan, nan dili sila makahigugma sa Dios o sa mga tawo. Busa, ingon nga mga pari, kinahanglan ato silang adtuon ug tabangan nga mahisama sila kang Hesus. Apan kinahanglan kitang mapaubsanon sa atong kaugalingon. Wala nato ewagaw-way atong mga tudlo aron ipunting diha kaniya; kundili atong gihakop ang iyang mga ti-il ug hangyuon sila nga ihatag ang ilang kinabuhi kang Hesus. Daghan ta ug ihatag kanila aron maangkon nila ang pakig-amigo sa Dios, ug kini dili nila maangkon kun adunay sala sa ilahang kasing-kasing. Busa ang atong Agalon ug maestro nga si Hesus nag-ingon nga adtua sila ug sila lamang. Ayaw sila pakaulawi. Higugmaa sila. Apan adtua sila ug tabangi sila. Ikaw usa ka pari - kinahanglan nimo silang adtuon.

Kun Duha o Tulo ang Uban Muabot…Muabot usab si Hesus!

Si Hesus naghatag kanato ug mga solosyon sa atong mga problema kun ang mga butang magkalisod. Kun kita makig-estorya sa atong igsoong lalaki o babaye diha sa pagpaubos aron sulayan sila sa pagtabang ug kun sila moingon, “Pahawa, dili ko gusto maminaw,” o “Ayaw ko husgae. Kuhaa una ng tukog nga anaa sa imong mata.” Adunay solosyon nga gihatag si Hesus nianang problemaha. Adunay chansa nga diin sayop ka, apan kinahanglan ka makig-estorya kun tan-aw nimo nga sakto ka. Kinahanglan ka musulay. Kung nahadlok kang musulay, nan dili ka pwidi nga ma-pari. Dili malipay si Hesus nimo hangtod dili ka musulay. Usahay masayop ka ug OK rana, tungod kay pwidi man sad ka makat-on sa sayop. Si Hesus nag-ingon nga kun adtuon nimo kining tawhana nga nakasala ug unya dili siya maminaw kanimo, nan magdala ikaw ug duha o tulo ka kaigsoonan aron tabangan siya. Dili kini usa ka panudlo mahitungod sa “disiplina sa simbahan”. Tudlo kini mahitungod unsaon pagtabang sa usa ug usa.

“Kay diin gani ang duha kon tulo magakatigum sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala” (Mateo 18:20).

Nakita mo ba kini unsa ka nindot?!! Kung kinahanglan nimong magdala ug duha o tulo ka tawo aron estoryaon kining tawhana, si Hesus muabot usab. Kun diin duha o tulo ang nagakatapok aron sa pagbuhat sa Iyahang tarbaho, Siya muabot. Kining kasulatana dili mahitungod ug sirbisyo sa simba. Kini mahitungod sa pag-uban sa paglihok aron tabangan ang matag-usa nga mahisama kang Hesus. Kun estoryaon nato ang usa ka igsoong lalaki o babaye nga nakasala, ug sila dili maminaw kanato kay tungod wala sila kasabot o wala dili sila ganahan, nan magdala kita ug duha o tulo nga kaigsuonan kauban nato. Wala Siya nag-ingon nga kun dili sila maminaw kanato, ato lang hikalimtan o e-ampo nalang nato. Siya nag-ingon nga kun dili siya maminaw kanimo, pagdala ug duha o tulo ka maayong igsoong lalaki ug babaye, ug si Hesus muabot usab. Kun buhaton ta kini diha sa Iyahang Pangalan, Siya muabot aron sa pagtabang. Siya nagpadayon ug sulti nga kun ang tawong nakasala dili pa gayud maminaw sa duha o tulo ka testigo, nan sultihi ang tibuok ka-Simbahanan. Akong usbon, dili kini “disiplina sa simbahan.” Kini mahitungod sa pagtapok sa tanang pari aron sa pagsulay ug tabang sa pagsulbad sa usa ka problema. Kana usa ka maayo gayod nga buhaton.

Walay makasukod sa kaalam sa atong Hesus. Siya usa ka Katingalahang Magtatambag, dili ba? Si Hesus miingon nga kun kita adunay mga problema nga mga pari nga diin nagtinabangay sa matag-usa, pwidi kitang magdala ug ubang mga tawo aron sa pagtabang. Kun ako muduol kanimo kay ako naghunahuna nga ikaw nakasala ug dili ka mouyon, tingali sayop ko - tingali wala nako nakita ang sakto nga sitwasyon. Kun magdala kita ug duha o tulo ka testigos, tingali sila moingon nga ako ang sayop. Busa daug si Hesus, ug ang tanan makat-on ug mutubo! Mao kini ang usa ka espesyal nga butang nga kinahanglan nimong masabtan kun ikaw pari. Dili ang tanang butang mahitabo takdo sa atong gusto, apan kinahanglan makabaton kita ug kaisog ug gugma. Kinahanglan natong tumanon si Hesus sa Iyang gisulti nga Iyang buhaton kung ang mga butang dili mahisubay sa insakto. Kung ang sitwasyon lisod sulbaron, kinahanglan atong apilon ang ubang kaigsoonan ug maminaw kitang tanan kang Hesus. Usahay usa ka tawo sakto. Usahay ang laing tawo sakto. Usahay duha sila sakto. Apan kun atong buhaton ang sugo ni Hesus nga magdala ug duha o tulo ka kaubanan sa pagtoo - kun kitang tanan maminaw kang Hesus ug nagtagad - nan sulbaron ni Hesus ang atong mga problema ug tabangan kita Niya.

Ang Katingalahang Hiramenta

Ang Labing Dako nga Pari mutabang sa tanan Niyang kaparian. Apan kinahanglan kini natong buhaton sa Iyang pamaagi ug dili magtinamad nga dili mu-estorya sa uban. Kinahanglan dili kita mahadlok nga magdala ug ubang tawo ug estoryaan kining mga butanga. Ug kun adunay muduol kanato ug makig-estorya, kinahanglan musugot ko nga mangimbitar ug duha o tulo ka tawo nga muapil kanato sa panag-estorya. Tungod kay ako nahigugma man kang Hesus, nahigugma sa kamatuoran, ug musugot nga masayop, ang pag-imbita sa uban nga mutabang usa ka kahibulongang paglantad sa kaalam sa Dios. Kahibalo ko nga kun adunay duha o tulo nga muapil, muapil usab si Hesus.

Bilang mga pari, kinahanglan nato kini nga hunahunaon ug praktison. Dili kini duwa. Wala nato gipasakitan ang usa ug usa pinaagi ug balik balik nga estorya. Dili kini nga mura ta ug polis. Apan kini mahitungod sa paghigugma aron sa pagsulay ug tabang. Diin asa ang sala, ang dung-gan sirado sa pagpaminaw sa tingog sa Dios. Diin asa ang sala, ang mga mata buta ug dili kakita sa Dios. Busa bilang mga pari tabangan nato ang matag-usa nga makadungog ug makakita sa Dios pinaagi sa pagtangtang sa sala.

Gitagaan kita ni Hesus ug hinagiban gikan sa panudlanan sa Iyang hiramenta. Kun dili nato masulbad ang problema nga kita rang duha, nan bilang mga pari Iya kitang gihatagan ug hinagiban nga diin magdala kita ug mga kaubanan aron sa pagsulbad sa maong problema. Kini tinuod sad gani sa usa ka managtiayon. Kun ang akong asawa adunay problema kanako ug ako dili maminaw, ako mag-expek nga mutuman siya kang Hesus ug magdala ug duha o tulo ka tawo. Si Hesus wala mag-ingon nga kining tanan tinuod gawas lamang sa kaminyuon. Siya nagaingon nga kini tinuod alang sa tanang magtotoo. Kining tanan tinuod sa tanang pari. Kun ang akong asawa nakakita ug sala diri kanako ug ako dili maminaw, kinahanglan siya magdala ug duha o tulo ka tawo. Gusto nako nga iya kining buhaton kay ako nahigugma man kang Hesus. Mao ba kini ang gusto kanatong tanan? Usa kini ka hagit, dili ba?

Dawata ang Kutsilyo…alang sa Kaayuhan

Sa tanang panahon, ang kutsilyo sakit gyud. Apan si Hesus mao ang atong Pinakadakong Magtatambal, ug Iyang hiwaon ug tangtangon ang cancer para kita maayo ug kusgan. Kining mga butanga nga atong gi-estoryaan medyo usahay sakit kini gamay. Apan kun maminaw kita sa pamaagi ni Hesus ug mapaubsanon ug mahigugmaon, nan himuon ka Niyang kusgan ug maalamon ug maayo. Iyang ayuhon ang tanan nimong gibati nga sakit diha sa imong kasingkasing ug lawas. Iyang ibutang ang lawon nga gugma diha sa imong kasingkasing ug Kinabuhi. Makabaton ikaw ug Sapa nga adunay Buhing Tubig nga nag-agay-ay gikan sulod kanimo ug Kalinaw nga dili masabtan. Makabaton ikaw ug Kalipay nga dili malitok, puno sa kahimayaan. Makabaton ikaw ug gahom nga dili mapukan nga Kinabuhi. Kun imong buhaton ang mga pamaagi ni Hesus ug magiging pari, dili ka na lang ‘normal’ nga tawo nga pariho sa uban. Mapuno ikaw sa Balaang Espirito Santo ug Kaalam. Apan kinahanglan nimong dawaton ang kutsilyo nga maoy muhiwa ug mubuwag sa sala gikan kanimo. Kinahanglan ka nga malipay kung naay tabang sa uban, maski sakit. Mao kini ang panghunahuna sa usa ka tinun-an ni Hesus.

Basig kinsa pwidi mulingkod sa lingkuranan sa simbahan diha sulod sa bilding ug unya maminaw sa gipangsulti. Apan gitawag kita ni Hesus ingon nga mga pari ug mga hari. Gibadlong ni Pablo ang mga Taga-Korinto nga magtotoo sa dihang miingon siya, “Kamo nagkinabuhi ingon nga normal nga mga tawo.” Apan ang Dios nagtawag kanato nga muhusga maski sa mga anghel. Gitawag kita Niya nga Puno sa Kinabuhi ug Himaya ug Gahom hisama sa Iyang Anak nga si Hesus. Apan kinahanglan nato dawaton ang kutsilyo nga maoy muhiwa sa sala. Kinahanglan natong tabangan ang matag-usa aron ato kining masinati sa atong kaugalingon ug sa Simbahan. Kining mga butanga tinuod gayod kini. Ang Dios nag-ingon, “Sulayi Ako, sukda Akoug tan-awa.” Tumana ang pamaagi ni Hesus ug buhata ang pagkapari kada-adlaw. Buhata ang pagkapari diha sa imong kasilinganan. Ihalad ang imong lawas ingon nga buhing halad ug tabangi ang usa ug usa ngamahisama kang Hesus, ug ang Dios magabobo sa Iyang madagayaong panalangin sa inyong mga kasingkasing.

Duol aron sa Paghatag

Adunay laing bahin sa pagiging usa ka pari ug kinahanglan kini nimong masabtan. Kini gamay lang kun ikumparar sa ato ng nahigutan daan. Kinahanglan natong ihalad ang atong kaugalingon ingon nga buhing halad ug magtinabangay kita sa usa ug usa nga mahisama kang Hesus. Apan adunay laing parti kining pagka-pari nga adunay kalabutan sa atong panagtigum o panagtapok. Kun dili nato ihalad ang atong kaugalingon ingon nga buhing halad diha sa paghigugma sa mga tawo sa atong kasilinganan, ug magtinabangay sa usa ug usa nga mahisama ni Hesus kada-adlaw, nan ang atong mga panagtigum walay ayo. Apan kun kining mga butanga imong gihimo bilang usa ka pari, nan adunay laing bahin sa pagka-pari.

Kun si Hesus ania sa atong taliwala sa pisikal sulod sa kwarto karon, muhilom man gani Siya usahay apan kasagarannaa gayud Siyay isulti nga importante. Si Hesus ani karon. Kun ikaw nitoo gayud nga pari ka tungod kay ang Dios maoy nag-ingon pinaagi sa dugo ni Hesus (dili kay tungod gibati nimo nga takos ka, maalamon ug kusgan), nan kinahanglan ka magiging pari usab sa panahon nga diin ang mga kaigsuonan nagakatapok. Kun si Hesus nagpuyo sulod kanimo ug ikaw nabawtismuhan diha Kaniya, diha sa Iyang Kinabuhi ug diha sa Iyang Espirito, nan makadungog usab ikaw sa Dios. Bilang pari, si Hesus makigsulti usab pinaagi kanimo. Dili ka muapil sa panagtigum aron maminaw lamang ug muawit. Dili ka muapil aron musabay sa pag-ampo sa uban. Kun ikaw pari, muapil ikaw aron sa paghatag. Ang libro sa Hebrohanon nagsulti mahitungod niini.

“Ug mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ug usa ngadto sa paghigugma ug sa mga maayong binuhatan sa dili pagbiya sa atong panagtigum, ingon sa ginabuhat sa pipila, hinonoa sa pagdasig sa usa ug usa, ug ilabina gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na” (Heb. 10:24-25).

Kini naghisgot nga diin ang mga kaigsuonan nagakatigom. Sa unang bahin nag-ingon nga pamalandungi unsaon sa pagtabang sa usa ug usa nga mutubo. “mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ug usa ngadto sa paghigugma ug sa mga maayong binuhatan.” Busa bilang pari, ako muapil sa panagtapok nga adunay naghunahuna kun unsay akong mahatag ug unsay imong mahatag. Kinahanglan nga aduna kay kaisog nga musulti kung unsay ipasulti ni Hesus kanimo. Ayaw kahadlok nga masayop. Kun ikaw masayop, ikaw mutubo. Unya mipadayon pag-ingon, “dili mubiya sa panangtigum.” Kinahanglan nga padayon kitang magtigum “ug ilabina gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na,” makita nato nga nagkaduol na ang Iyang pagbalik.

Walay Nagpakaaron-ingnon, OK?

Si Hesus masuko sad gyud sa mga ubang butang. Suko Siya sa mga hipokrito. Nasuko Siya sa mga tawo nga diin nagpakaaron-ingnon nga ingon ani daw sila unya diay sa ilahang kasingkasing lahi sila. Suko kaayo si Hesus nianang mga butanga, ug hangtod ron suko gihapon Siya ana. Kinahanglan dili kita magpa-pretend nga ingon ani ta, apan sa tinud-anay diay, sa atong kasingkasing, lahi diay ta. Kinahanglan natong estoryaan sa atong mga kaigsuonan ug sulbaron ang problema sa dayag ug matinuoron. Ang Dios nag-ingon, “Isugid ang inyong sala sa usa ug usa.” Isugid ug pag-ampo aron kamo mamaayo. Daghang mga tawo nga masakiton sa ilang kinasulodran, sa espirituwal ug pisikal, tungod kay dili nila ablihan ang ilang kasingkasing ug ikumpisal ang ilang sala sa usag usa. Mahadlok sila kun buhaton nila kini. Apan sa Panimalay sa Dios kinahanglan dili kita mahadlok, tungod kay nahigugma kita sa usa ug usa ug gusto kitang magtinabangay. Dili kita maglinibakay. Dili nato isalikway ang usag usa. Magtinabangay kita sa usag usa. Aron makumpisal nato ang atong mga sala nga gawasnon. Magmasulub-on kita, apan dili mahadlokon. Si Hesus mutabang kanato ug muhinlo kanato. Apan kun magpa-pretend ta nga wala kitay sala, nan kita mga hipokrito ug musuko si Hesus. Si Hesus nasuko sa mga hipokrito ug karon masuko usab Siya kun kita hipokrito. Dili kita gusto nga masuko si Hesus kanato, mao ba? Busa ato ablihan ang atong mga kasingkasing.

Ayaw Ilubong ang Imong Talento

Si Hesus aduna usay laing klasi nga tawo nga gikasuk-an. Nasuko Siya niadtong tawo nga naglubong sa iyang talinto (kwarta). Gitawag ni Hesus kadtong tawhana nga daotan nga suluguon. Iya kining gitambog sa labaw’ng kangitngit sa gawas. Unsay akong buot isulti kaninyo nga bilang mga pari, ayaw ilubong ang inyong talento. Ang Dios naghatag kaninyo ug espisyal nga butang sa inyong kinabuhi. Kun ikaw usa ka pari gamita kanang butanga nga gihatag sa Dios kanimo. Ang tawo nga naglubong sa iyang kwarta, siya nahadlok. Wala malipay si Hesus kaniya nga naglubong sa iyang talinto. Kun ang tanang magtotoo magakatigom, dili gusto ni Hesus nga mulingkod ug maminaw lang kita. Dili Niya gusto nga imo lang taguan kanang gibutang ni Hesus sa imong kasingkasing. Ikaw usa ka pari. Pagbaton ug kaisog, kusog, ug pagtoo sa Dios nga makasulti ka sumala sa gasa nga Iyang gihatag kanimo, sa kanatong tanan. Ug ayaw kahadlok sama sa tawo sa panultihon.

Pamalandongi unsaon nga madasig ang uban. Kun ikaw usa ka pari ngadto sa imong silingan, sa kauban sa pagtoo, ug sa imong lawas, nan ikaw usab mamahimong pari kun ang tanan magakatigom sa usa ka lugar. Kinahanglan gusto ikaw magdala ug alawiton nga espisyal kanimo. Tudlui ang uban sa awit nga imong nakat-onan samtang nag-ampo ka ni Hesus pagkabuntag. Tingali nagbasa ka diha sa mga Salmo ug nangayo ka ni Hesus ug tunada sa maong alawiton sa Salmo. Ang bilang pari, agdahon ang uban nga magakatapok, ug tudluan sila sa among awit nga gihatag ni Hesus kanimo. Mao kini ang pagiging usa ka pari. Kinahanglang gusto ikaw nga mubuhat niini. Ayaw ilubong ang imong talinto.

Ugaling adunay usa ka igsoon sa pagtoo nimo nga makig-estorya mahitungod sa sala sa imong kinabuhi. Ikaw maminaw kaniya, ug muhilak, sama sa panahon ni Nathan nga nakig-estorya kang David ug ang kasingkasing ni David nabuak, nihilak siya. Ang Dios magpadala ug Nathan - usa ka igsoon sa pagtoo - kanimo ug sultihan ka niya sa imong sala ug mabuak ang imong kasingkasing ug mahumok kini paingon sa kabag-ohan. Ikaw makig-estorya ni Hesus mahitungod niini ug mamalandong ug laing-laing bersikolo sa Biblia bahin niini. Ug unya agdahon ang tanang magtoo nga magtapok ug usa ka lugar ug ugaling imo silang sultihan ug unsay gitudlo ni Hesus kanimo. Imong ipakita ang mga bersikolo nga imong nakat-onan nga nakapabag-o sa imong kinabuhi, sultihi sila naunsa ka pagkahulog diha sa sala ug tudlui sila unsay buhaton nga dili sila matagak sa maong susamang sala. Sultihan mo sila unsay gipakita sa Dios kanimo. Mao kini ang pagkapari. Ikaw mao ang pari. Ug unsay gihimo sa Dios sa imong kinasuludran imong ablihan ang imong kasingkasing ug ipasundayag ngadto sa imong mga kasigsuonan. Gusto sa Dios nga ato kining himuon. Kitang TANAN. Gusto mo ba kini?

Busa magakatigum sila sa Ngalan ni Hesus ug maminaw. Apan si Hesus kasagaran dili tak-om ang Iyang baba sa madugay. Ug kung ugaling man gani taas-taas ang pagkahilom, lagmit tungod kay adunay igsoon sa pagtoo nga wala nagtagad sa iyang pagkapari. Ugaling siguro gusto ni Hesus nga ipaambit nimo ang awit nga imong nakat-onan ug ikaw nahadlok sa paghimo niini. Ugaling siguro gusto ni Hesus nga ako ipaambit ang bersikolo nga akong nabasa ganinang buntag, apan ak naghunahuna nga “Dili ko kaayo maayo musulti. Di ko kahimo ana.” Ug busa mingaw ang panagtigum, tungod kay gusto ako nga gamiton ni Hesus apan dili ko gusto. Akong gidesisyonan nga akong ilubong akong talinto. Kung si Hesus ania pa lang sa pisikal dili taas ang kamingaw kay daghan man kaayo Siyang ipaambit kanato. Kun kita mga maayo nga pari, maminaw ta Kaniya. Gamiton kita ni Hesus. Siya makigsulti kanatong tanan ky Iyaha man kitang mga kaparian, kana kung gusto kita. Gusto ba kita? Pagamit ni Hesus.

Gusto Niya nga Magbuhat ug mga Kahibulongang Butang

Kahinumdom ka niadto si Hesus ug usa ka lugar, gusto Niyang magbuhat ug mga milagro didto, apan dili Siya makahimo kay ang mga tawo dili man motoo. Gusto sa Dios nga maghimo ug mga milagro pinaagi sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi, apan dili Siya kahimo niini gawas lang kun motoo ka. Kinahanglan ikaw motoo sa imong kasingkasing nga gusto kang gamiton sa Dios. Makig-estorya ikaw ni Hesus niining mga butanga. Sultihi Siya, “Motoo ako. Tabangi ako sa akong pagka-dili matinuohon.” Hangyua si Hesus nga Iya kang humukon ug mapainubsanon. Hangyua si Hesus nga tabangan ka Niya nga makabaton ug kaisog nga gamiton ang imong mga gasa. Hangyua si Hesus nga tangtangon ang imong garbo, kay usahay ikaw masayop. Apan okey ra kun masayop. Magtinabangay kita sa usa ug usa. Di bali nalang masayop kaysa ilubong ang imong talinto. Kun ikaw masayop, pwidi tang tanan makat-on ug mutubo, apan kun imo ilubong ang imong talento, si Hesus masuko. Busa hangyua si Hesus nga tabangan ka Niya nga mamahimong mas maayo pa nga pari.

Dili kini mahitungod kay isog ka sa imong kabubut-on o maayo ka musulti. Mahitungod kini sa paghangyo ni Hesus nga tabangan ka Niya. Buhi Siya. Gusto Niyang magapanlihok ug mga kahibulongang butang sulod sa imong kasingkasing ug pinaagi sa atong kasingkasing ngadto sa uban. Apan aron Siya makahimo ug mga milagro, kinahanglan kitang motoo. Busa pakig-estorya ni Hesus niining mga butanga. Ayaw lang kini hunahunaa sa imong olo ug imong oyunan. Kundili, pakig-estorya ngadto sa atong buhing Hesus mahitungod niining mga butanga, ug Iya kitang tabangan, ngadto sa Iyang Kahimayaan.

Hangyua Sila nga Magkinabuhi ingon nga mga Pari

Samtang nagbuhat ikaw sa imong pagkapari sa imong kasilinganan, makatabang ka kanila nga makat-on mahitungod kang Hesus. Kun sila membro sa relihiyusong grupo, hangyua sila nga magbuhat usab sa ilang pagkapari. Ayaw sila paadtua sa ilang panagtigum nga diin maminaw lamang. Hangyua sila nga lantawon ang kinabuhi sa ubang kaigsuonan ug mutabang nga mahisama sila kang Hesus. Kun ang tagsa-tagsa maski asa magahimo niini, ang kalibutan mausab. Kini usa ka gamhanang butang - tungod kay atong gibuhian ang atong kinabuhi nga mahisama kang Hesus. Kun dili nato gamiton ang atong pagkapari, si Hesus magpabilin diha sa libro sa Biblia. Kun kita mubuhat sa atong pagkapari ug hangyuon ang uban nga nagdala sa Pangalan ni Hesus nga mamahimong pari, mabuhian si Hesus MASKI-ASA! Ang atong mga komyunidad mausab. Ang atong mga syudad mausab. Ang atong mga nasud ug kontininte mausab. Si Hesus sa atong kinabuhi mapadayag kun kita magbuhat sa atong pagkapari. Amen?

Samtang milabay ang napulo ka tuig sa among pagkaila ni Hesus, kami nakat-on pag-ayo unsa ang Simbahan ug unsa ang pagkapari, ug unsay buhaton sa usa ka pari. Samtang kami nakat-on niining mga butanga, gidala kami sa sitwasyon nga diin among nasabtan ug unsay buhaton sa denominasyon. Ang mga tawo nga anaa sa denominasyon dili nato kaaway. Ang ubang tawo anaa kanila tungod kay mao rana ang ilahang nahibaloan. Kun nakaila lang gayud sila pag-ayo ni Hesus, sila malipayong musunod Kaniya. Busa importante kaayo nga mahigugmaon kita ug tawo, maski kadtong atoa sa denominasyon. Magbantay kita nga dili kita garboso. Kun gitagaan sa Dios ang mga manglilimos nga parihas nato ug gamay’ng pagkaon, ato kining ibahin-bahin sa uban ug dili husgaan ang uban nga walay pagkaon. Mao kini ang pamaagi ni Hesus nga mamahin kita ug pagkaon sa uban - dili kay maglinahi tungod sa pagkaon, kundili ihalad ang pagkaon.

Kining mga butanga importante kaayo nga sakto sa atong kasingkasing ug hunahuna. Dili ta mudawat ug pagkabugnaw ug areglo. Apan nagtoo gayod kita nga pagatukuron ni Hesus ang Iyang Simbahan. Busa kun kita makakita ug mga tawo nga nahigugma ni Hesus diha sa denominasyon, ugaling dili ta musulti, “Gawas kamo,” kundili, “Tumana si Hesus kauban sa mga tawo nga imong nailhan.” Tudluan nato sila sa pamaagi ni Hesus nga Iyang gitudlo kanato. Hangyuon nato sila nga mutudlo sa uban sa ilang nahibaw-an nga pamaagi ni Hesus. Kun kini ilahang buhaton sa ilang denominasyon, sila pagawason. Sa daghang denominasyon adunay mga tawo nga gusto mutuman sa Dios. Ang uban mutuman. Ang uban dili.

Sa tinuod nga Simbahan ni Hesus nga Iyang gitukod, ang TANAN gustong mutuman sa Dios ug ang TANAN nahigugma kang Hesus. Tungod kay kitang tanan mga pari man, magtinabangay kita sa usa ug usa. Kun adunay wala mahigugma kang Hesus, sila mugawas.

Ang propesiya ni Jeremiah 31 sa Bag-ong Kasuguan nga Simbahan mao nga “silang tanan makaila Kanako, gikan sa gagmay paingon sa dagko.” Sa tinuod nga Simbahan, ang tanan nakaila ni Hesus. Kasagaran sa denominasyon dili kini tinuod, ug daghan kaayo ang mabugnawon. Ang mga tawo nahigugma sa kalibutan ug nagpuyo sa sala ug wala nangausab ang kinabuhi. Tiribli kini ug maguol sad ta. Apan aduna usay mga maayong mga tawo sa denominasyon. Ang atong tarbaho dili nato sila pagawason. Ang atong tarbaho mao nga tabangan nato sila nga mamahimong pari kung asa sila nga denominasyon. Kun sila magtuman sa ilang pagkapari maski asa sila, daghang mga tawo ang mausab, o kundili, aw pagawason sila.

Kun Asa si Hesus…ang Sala Dili Makapuyo

Kun ang atong kaigsuonang lalaki ug babye mahisama kang Hesus diha sa ilang denominasyon, kini makausab sa denominasyon o patyon sila sa denominasyon ug itambog pagawas (susama sa ilang gihimo kang Hesus). Dili kita mahadlok sa denominasyon. Susama sila sa mga dagkong pukot nga gitapok ang tanang klasi nga isda. Adunay nindot nga mga isda ug adunay dili sad kaayo nindot. Ang atong tarbaho mao nga tawgon ang mga maayong isda nga mamahimong pari kun asa sila. Ug ang mga butang manga-usab didto.

Nausab ba ang Nineveh? Si Jonah giluwa sa dakong isda didto sa tiribli nga syudad. Ang sala miusbong didto apan ang tibuok ka-syudaran nausan alang sa Dios - maski ang hari. Kinahanglan kitang motoo nga mabuhat kini sa Dios diha sa mga denominasyon. Kinahanglan kita nga motoo nga mahimo kini sa Dios dinhis sa Mzuzu. Busa kun aduna kitay mga kaila diha sa mga denominasyon dili nato sultihan nga mugawas. Kundili ato silang hangyuon nga mahisama ni Hesus ug musulti sa Pulong sa Dios sa mga tawo didto, ihatag ang ilang kinabuhi sa uban, higugmaon ang mga tawo, ug dili mudawat ug alegro. Ang mga tawo sa Nineveh pwiding mupatay kang Jonah, siya ra man usa. Apan sila naghinulsol ug nausab. Ug mao kini ang atong kasingkasing sa tanang denominasyon - nga mamahimo kitang mga pari ug sulayan sa pag-usab sa kinabuhi sa uban. Atong sulayan pagtabang ang mga tawo nga atong kaila nga mamahimong pari diha sa mga tawo nga ilang nailhan sa ilang denominasyon aron tabangan sad nila pag-usab sa ilang kinabuhi.

Hangyuon nato ang Dios sa atong mga luha nga mausab ang denominasyon. Si Hesus mihilak. Iyahang gipatud-an sa Iyang mga luha ang Jerusalem. Siya miingon, “Tapukon Ko unta tika susama sa mungaan ngadto sa iyang mga anak.” Apan ang Jerusalem dili musugot ug misalikway Kaniya - ila Siyang gipatay. Kun kita matinumanon sa atong pagkapari, pwidi ta nilang patyon. O tingali ang atong syudad mausab. Apan kinahanglan kita nga matinumanon nga mga pari. Atong hangyuon ang atong tanang kaila nga mamahimong matinumanon nga mga pari maski asa sila. Kun ilang tabangan ang mga tawo nga ilang kaila, sila makabaton ug kaisog, ug pwidi sad silang itambog pagawas. Apan kun mag-uban-uban sila sa ubang magtotoo nga parihas ug kasingkasing, sulayan una nila. Mao kana ang trabaho sa pagkapari. Higugmaon nato sila nga anaa sa denominasyon. Mao kini ang buhaton ni Hesus. Apan dili ta mudawat ug alegro. Kinahanglan kitang magkinabuhi diha sa kamatuoran ug atong hangyuon ang uban nga anaa sa ilang denominasyon nga magkinabuhi usab sa kamatuoran. Kun ang tanan maghimo niini nan tukuron ni Hesus ang Iyang Simbahan.

Mao kini ang Maayong Balita ni Hesus. Kinahanglan kitang magkinabuhi nga ingon niini sa atong mga kumyunidad. Walay alegro, walay pagkabugnaw…apan ato silang higugmaon ug musulay sa pagtabang kanila. Walay kinahanglanong pagkabulagbulag tungod sa nagkalaing-laing pangalan ug mga denominasyon. Ang panagbulag mahitabo lang tungod kay adunay uban nga wala mahigugma kang Hesus. Wala kita makahibalo niini hangtod dili kita musulay. Ang denominasyon nga pangalan wala magpasabot nga ang tawo nga anaa sa diha daotan nalang ug dili gustong mutuman kang Hesus. Wala kita makahibalo niana hangtod dili kita musulay ug tabang kanila. Ingon ani ang atong tratar sa mga tawo nga anaa sa mga denominasyon. Atong ihatag atong kinabuhi kanila ug tagaan sa Buhing Pan nga ilang kaonon ug aron mao usab ang ilang buhaton ngadto sa uban. Ug unya atong tan-awn unsay buhaton ni Hesus dayon. Si Hesus miingon nga kun atong buhaton atong parti, Iyang pagatukuron ang Iyang Simbahan ug ang ganghaan sa Impyerno dili makapukan. Atong atakihon ang syudad sa Yawa, sukdon ug timbang-timbangon ang bongbong ug unya tumbahon dayon. Kita nahigugma sa mga tawo ug ato silang dalhon gikan sa kangitngit ngadto paingon sa kahayag. Dili kita magbulag-bulag tungod lang sa pangalan, apan maghigugmaay sa usa ug usa - hangtod sa kamatayon. Atong trabahuon ang trabaho sa usa ka pari, ug ang Dios magatukod sa Iyang Simbahan.

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon