Si Hesus Lamang ang "Amo"

1/9/1996

Mulowe, Africa 1996

Unsay Makahimo nga Lider?

Adunay duha ka klasi nga liders. Ang usa ka lider gikan sa kasingkasing, nag-gikan sa iyahang adlaw-adlaw nga relasyon sa Dios. Ang laing lider pinaagi ug posisyon nga adunay titulo ug mao ang opisyal nga “head person” o “nag-una nga tawo,” o opisyal nga amo o boss. Si Hesus miingon nga ang lider pinaagi ug posisyon, kinahanglan dili kamo ana. Ang mga liders sa Simbahan kadtong naglakaw sa kauban sa Dios KARON. Kun ang igsoong lalaki or babaye wala maglakaw kauban ni Hesus karon, dili siya makonsiderar nga lider. Kun ang usa ka tawo niaaging semana wala maglakaw kauban sa Dios apan siya naghinulsol sa iyang mga sala ug karon makadungog na sa tingog sa Dios, nan siya mas maoy lider karong semanaha kaysa niaging semana. Ang “pagiging lider” nag-gikan sa iyang relasyon sa Dios ug sa katawhan sa Dios. Dili gikan sa iyahang pag-opisyal o sa iyang titulo. Aduna kami daghang liders sa syudad nga akong gipuy-an, apan wala kami mga “officers” o opisyalis. Ang lider karong semanaha pwidi sad dili lider sunod semana. Si Hesus nag-ingon nga ang tanang otoridad sa langit ug dinhi sa yuta nag-gikan Kaniya. Kini tinuod gihapon. Busa, sa gidaghanon sa atong nadungog kang Hesus, nga diin anaa Kaniya ang tanang otoridad, mao kana usab ang gidaghanon sa iyang otoridad - gikan lamang sa gidaghanon sa iyang nadungog kang Hesus. Mao ra kana tanan. “Ang tanang otoridad sa Langit ug dinhi sa yuta” nag-gikan kang Hesus, Siya miingon. Ang tawo nga wala makahibalo o wala mituman Kaniya, siya usa lamang ka “taw-taw.” Kining kalsi nga tawo kinahanglan lang tumanon tungod sa imong konsensya, kun naa silay “posisyon,” apan sila mamahimo lamang mga “lider” kun sila nakaila, nahigugma, ug nagtuman sa maong Olo, nga si Hesus.

Natawo Gikan sa Pagkatamaran

Adunay badlis sa pagkatamaran sulod kanato nga gusto natong taguan sa luyo ug unya tugotan ang uban nga maoy muaway sa atong mga gubat alang kanato; dinhi nagagikan ang klero (mga relihiyusong lider) ug laity (mga tawo nga maoy gisilbihan sa mga klero). Pinakasayo nga estorya sa simbahan, niadto pang ikaduhang siglo, 1800 ang milabay, ang tawo nagsugod ug pangita ug hari nga maoy magmando kanila. Gusto nila nga adunay “tawong balaan” nga maoy magdumala sa simbahan.

Kaha tingali kining tawhana duol kaayo sa Dios, apan imbis nga ang tanan mamahimong pari, ang katawhan sa Dios gusto makabaton ug “tawong balaan” nga maoy makigyera sa ilang gubat. Gusto nila ug usa ka tawo ug himuon nilang hari sa simbahan. Kaha tingali kining tawhana maayo kaayo sauna. Ang problema dili nga siya dunay relasyon sa Dios sauna; maayo gani nga ang tanan adunay relasyon sa Dios. Kaha tingali kining tawhan adunay lig-on ug tinuod nga gasa, apan kun siya gilahi ingon nga espisyal ug gitawag nga “boss sa simbahan,” nan adunay problema. Kanang maong lugara alang sa kang Hesus lamang. Si Hesus lamang ang boss sa basin unsa nga Tinuod nga Simbahan. Ang “pastor” kinahanglan dili siya ang dako-dako sa simbahan. Walay mga dako-dako gawas lamang kang Hesus.

Labon adunay pananglitan diha sa Biblia niining duha ka managlahi nga klasi sa maong liders. Si Samuel ug si Saolo pariho silang nagdumala ingon nga mga liders sa katawhan sa Dios nga mao ang Israel. Si Samuel mao ang tawo sa Dios nga adunay influwensya sa nasod tungod kay siya nakaila man sa Dios. Si Samuel adunay daghan nga kwalipikasyon sa pagiging hari sa Israel - apan si Samuel dili hari! Hinuon si Saolo maoy gitawag nga hari. Gusto sa Israel nga aduna silay hari - gusto nila nga adunay usa ka tawo nga magdumala kanila ingon nga boss. Gusto nila nga maoy mupuli ni Samuel, ug gusto nila nga dunay “hari” susama sa ubang kanasuran nga nagpalibot kanila. Sa nagkalaing-laing pamaagi ang pagdumala medyo ang-gid ang-gid ra, apan si Samuel wala sa “posisyon” nga adunay otoridad. Si Samuel naglihok sumala sa iyahang relasyon sa Dios, ug si Saolo naglihok sumala sa iyahang posisyon o titulo. Si Samuel walay opisina, sekretarya o sweldo. Wala siyay apil sa “grupo nga adunay mga posisyon” diha sa hari. Si Samuel usa lamang ka tawo sa Dios nga gerespituan nga labaw pa sa usa ka hari, apan siya walay posisyon o titulo. Dili sa mao ang hari. Dili siya ang “pastor.” Gusto lang niyang mahigugma sa Dios sa tibuok niyang kasingkasing. Ug tungod kay siya makadungog man sa Dios, siya adunay influwensya. Wala siyay posisyon...aduna siyay influwensya. Kun ang usa ka tawo nakaila gayud sa Dios, siya mutabang sa katawhan sa Dios. Kung siya gitawag sa Dios, siya nagtabangan sa mga tawo. Akon isulti pag-usab: ang tinuod nga tawo sa Dios walay posisyon...adunay influwensya. Sa Jakobo, kapitulo 29, maoy hulagway sa tawo nga respitado sa Dios ug sa tawo, ug gikahadlukan ug gikasuk-an sa yawa. Kining klasing tawhana dili kinahanglan ug opisina o titulo o sweldo. Kun ikaw parihos ni Hesus, dili ka kinahanglan ug “gahom” nga gikan sa “posisyon” nga pagkalider.

Bilang pananglitan, kun ako karpentero, ako magatukod pinaagi ug kahoy. Maghimo ako ug lingkuranan, lamisa, pultahan pinaagi ug kahoy kun ako karpentero. Kun ako mason, nan ako magatukod pinaagi ug briks. Maski unsa nga hinimo gikan sa briks nagpamatuod nga ako usa ka mason. Maski unsa nga hinimo gikan sa kahoy nagpamatuod nga ako usa ka karpentero. Diha sa Biblia ang pulong “pastor” (pobre nga pagkahubad) nagpasabot nga usa ka gigasahan nga magbalantay, naglihok adlaw-adlaw uban sa katawhan sa Dios kauban sa ubang laing gasa - dili siya boss o “tig-pa-ma-ba” sa panagtapok. Asa man ang proweba ana nga ako pastor/magbalantay? Ang proweba nga mao ako nahigugma sa katawhan sa Dios! Ako silang gitabangan buntag ug gabie. Dili ko kinahanglan ug opisina aron mohimo ana. Dili ko kinahanglan ug titulo. Dili ko kinahanglan nga boss. Gusto lang akong mahigugma sa katawhan uban sa akong gasa, ug ako silang tabangan. Ang proweba nga ako karpentero tungod sa lingkuranan nga akong gihimo. Ang proweba nga ako pastor/magbalantay tungod kay akong gipakaon ang katawhan sa Dios kada-adlaw, ug sila nahaduol sa kang Hesus tungod nako. Kun ako makakita ug usa katawhan sa Dios nga gigutom, mabuak ang akong kasingkasing. Kun ako makakita ug usa katawhan sa Dios nga anaa sa kagubot o dilikado, ang akong kasingkasing nga magbalantay muadto kanila ug proteksyunan sila. Mao kini ang proweba nga ako giniyahan sa Dios bilang pastor. Dili ko kinahanglanon nga may nakasulat nga pangalan sa akong dughan. Dili ko kinahanglanon nga adunay sirtipikit nga ibutang sa bongbong o diploma gikan sa Bible eskol. Kinahanglan ko ug kasingkasing nga mahigugmaon ug mutarbaho sa buluhaton sa Dios, ug busa magapamunga kini ug mga supernatoral nga bunga sa maski asa nga luna nga diin Iya akong gigasahan.

Busa, ikaw ba karpentero? Nan paghimo ug mga lingkuranan. Aduna ka bay gasa sa usa ka magbalantay? Nan higugmaa ang katawhan - pakan-a sila, proteksyuni sila, ug tabangi sila. Tinuod kini sa maski unsa nga gasa! Ang proweba sa maski unsa nga gasa anaa sa bunga nga iyang gipakita.

Ang kaatbang niining tanan tinuod usab, unsa paman diay. Kahibulongang kamatuoran diha sa mga pagano sa sayans (science) ug medicina ug industriya nga diin nagdemand niadtong adunay mga opinion ug kritiko ug ni-claim nga sila “experto” nga adunay ikapakita, mga bunga sa ilang kinabuhi, nga ilang ipasundayag nga naghatag kanila ug katungod sa pagdumala nga labaw sa uban o mutudlo o mokondinar sa uban. Diha sa kalibutanong relihiyon, kahibulongan, adunay layo kaayo sa ilahang integridad labaw pa sa gipakita sa mga pagano. Sa relihiyon, ang mga tawo mas buta ug dali muhatag sa ilahang opinyon, sa mupabor man o dili, ngadto sa uban. Ang mga kritisismo, expertis, paghusga, ug maski ang pagsabotahi sa relasyon ug pagdaut sayon mudagayday gikan sa mga teribli ug bunga sa ilahang mga kinabuhi, mga pamilya, ug kapundukan. kahibulongan, apan tinuod, kun imong tan-awon pag-ayo ug sa tinud-anay ang relihiyon sa tawo. Ang tawo nga naghimo niini sa bakak o pagdaut o nagbuhat ingon nga experto diha sa engineering, o medicina, o negosyo pwidi gayod siya nga mapriso. Apan, diha sa relihiyon dali ra silang makatapok ug tigpaminaw nga mga mahadlokon o mga tanga o dali mapugos, hadlokun ug bulatikan dayon aron musubmitar diha sa walay bungang makinarya ug “mga experto.” Mga wird, pero tinuod. Kini pirming nahitabo, tungod kay mao kini ang palyado nga imperyo magtipig sa ilahang numero sa membro. Panghadlok ug pagbulatik, tabi-tabi, panghulga, pagdaut, o pagbahad sa pagbati. Dili kahibulongan sa panahon ni Hesus wala kaayo’y nidawat Kaniya diha sa kalibutanong relihiyon. Apan, kita makakat-on Kaniya ug hangopon ang Kasulatan, ug pangitaon ang Bunga, dili hungihong uban ang agenda ug tinagong bukog, o badyet ug hambog aron maproteksyunan.

Nakuha na nimo ang idiya. :)

“Emu AKONG Gisalikway!”

Kini tinuod ni maski unsa nga gasa. Apan ang tawo daghang giguba sa Kristyanismo sa kagustohan nga makaangkon ug hari. Si Samuel dili mao ang hari. Siya mao ang tawo sa Dios. Si Saolo mao ang kari, ug iyang giguba ang katawhan sa Dios. Ang Dios nag-ingon, “Dili ikaw ang ilang gisalikway Samuel; sila misalikway Kanako.” Sa dihang gusto nato nga atong amo usa ka tawo, kita misalikway sa Dios. Si Samuel adunay dakong influwensya tungod kay siya nakaila sa Dios, dili kay tungod siya adunay posisyon ingon nga hari.

Daw parihos sila kun lantawon, dili ba? Kun adunay tawo nga gikan sa laing nasod nga muadto sa Israel siya makaingon, “Aduna kamo’y hari! Si Samuel ang inyong hari!” Ang Israel moingon, “Kabalo ako nga mura siya ug hari lantawon, tungod kay lawom nga respito ug pagtamod ang among gihatag kaniya, apan siya dili mao ang hari. Wala kami laing hari gawas sa Dios. Si Samuel nakaila lamang sa Dios pag-ayo. Busa kami nirespito kaniya ug nahigugma kaniya.” Ang ubang mga nasod naghunahuna nga ang Israel adunay hari, si Haring Samuel. Apan siya dili mao ang hari. Siya mao ang tawo sa Dios. Wala siya’y posisyon. Siya muanhi, siya muadto, siya mawala, ug unya mubalik. Ang mga hari dili muhimo niana. Ang tawo sa Dios muhimo ana. Ang mga Israelita gustong nilang ilisan si Samuel sa dihang natigulang na siya. Gusto nila nga aduna silay hari susama sa ubang nasod (o susama sa ubang denominasyon)!

Sa dihang gusto nato nga adunay magdumala kanato, usa ka tawo nga maoy makigbatok sa atong mga gubat, nan atong gisalikway ang Dios. 1 Samuel 8:7: “Dili ikaw ang ilang gisalikway Samuel, ang Dios maoy ilang gisalikway.” Kinahanglan dili nato sulayan nga ang tawo maoy maghari kanato. Kinahanglan natong higugmaon ang mga Samuel’s nga ania kanato nga maoy nakaila sa Dios, respitoan nato sila ug moresponde o mutubag kanila, samtang walay gidawat nga posisyon ingon nga boss gawas lamang Kang Hesus. Kita maminaw sa tingog ni Hesus diha kang Samuel. Ug, sa gisulti pa sa 1 Korinto 14, kun ang pinadayag maabot sa sunod nga “Samuel,” palingkura ang unang “Samuel.” Kini maayo kaayo.

Ang Sangputanan

Gusto nakong paminawon unsay mahitabo kun ikaw magbaton ug hari taas kanimo. Kun gusto ikaw nga magbaton ug “bossing,” usa ka relihiyosong tawong labaw sa tanan. Ania ang mga bati nga bunga nga nag-gikan niini:

“Ug siya miingon: Kini mamao ang kinaiya sa hari nga magahari sa ibabaw ninyo: siya magakuha sa mga anak nga lalake, ug magatudlo kanila ngadto kaniya alang sa iyang mga carro, ug mahimong iyang mga magkakabayo; ug sila manalagan una sa iyang mga carro;

Ug siya magatudlo kanila alang kaniya nga iyang mga capitan sa mga linibo, ug mga capitan sa mga tinagkalim-an; ug magabutang siya ug pipila sa pagdaro sa iyang yuta, ug sa pag-ani sa iyang alanihon, ug sa pagbuhat sa mga kasangkapan niya sa gubat, ug sa mga kasangkapan sa iyang mga carro. Ug siya magakuha sa inyong mga anak nga babaye aron mahimong mga magbubuhat sa pahumot, ug mahimong mga magluluto, ug mahimong mga magbubuhat sa tinapay. Ug siya magakuha sa inyong mga uma, ug sa inyong kaparrasan, ug sa inyong kaolivahan, bisan ang labing maayo kanila, ug magahatag niana ngadto sa iyang mga sulogoon. Ug siya magakuha sa ikapulo ka bahin sa inyong binhi, ug sa inyong kaparrasan, ug magahatag niini sa iyang mga punoan sa kasundalohan ug sa iyang mga sulogoon. Ug magakuha sa inyong mga sulogoon nga lalake, ug sa inyong mga sulogoon nga babaye, ug sa inyong labing ambungan nga mga batan-ong lalake, ug sa inyong mga asno, ug magabutang kanila sa iyang bulohaton. Siya magakuha sa usa ka ikapulo ka bahin sa inyong mga panon sa carnero; ug kamo mahimong iyang mga sulogoon. Ug kamo managtu-aw nianang adlawa tungod sa inyong hari nga inyong pagapilion alang kaninyo; ug si Jehova dili motubag kaninyo nianang adlawa. Apan ang katawohan nagdumili sa pagpamati sa tingog ni Samuel; ug sila ming-ingon: Dili; apan magabaton kami ug usa ka hari sa ibabaw namo. Aron kami usab mahisama sa tanang nasud, ug nga ang among hari magamaghuhukom kanamo, ug magauna kanamo, ug moaway sa among mga gubat.”

Sa dihang gustohon nato nga adunay maghari kanato, kun gustohon nato nga adunay opisyal nga boss sa simbahan, iyang kawaton ang atong panan-awon, kawaton niya ang atong mga anak ug ang atong kwarta, ug himoon kita niyang iyahang mga kiko (puppets). Kining mga butanga dili maayo. Apan kini nahitabo sa kinatibuk-ang relihiyosong kalibutan. Maski asa kaming lugara muadto, basta adunay clergy/laity, basta adunay duha ka klasi nga kristohanon - mga boss ug normal nga tawo - ang kasingkasing sa mga tawo gikawatan. Ang ilahang mga gasa dili manggawas. Ang gasa sa kalooy ug ang gasa sa pagtabang nangapi-it. Ang gasa sa pagtudlo ug ang gasa sa pagkamang-gihatagon...kining mga butanga nangapi-it. Sa dihang ang magbuot usa ka tawo nungka nga si Hesus maoy magbuot, ang kasingkasing sa katawhan sa Dios gikawatan.

Ang katawhan sa Dios milambo sa pagdumala ni Samuel tungod wala siyay posisyon, ang anaa kaniya mao ang gasa. Gamay’ng kausaban gikan kang Samuel ngadto kang Saolo tungod kay sila daw mga hari. Apan ang usa mao ang gasa ug ang usa mao ang posisyon. Kun gasa ang katawhan sa Dios mulambo. Kun tawo nga adunay posisyon, ang katawhan sa Dios mangapi-it ug dili makalihok, sumala sa giingon sa kasulatan. Pwidi ra gihapon nga magamit sa Dios sa ubang maayong butang. Si David maayo nga hari. Ang ubang mga maayong butang mahitabo maski ang sistema sayop. Apan ang Dios nag-ingon, “Aduna akoy mas maayo pa nga pamaagi. Ang akong pamaagi mao si Samuel, dili si Saolo.” Siya nag-ingon, “Makabuhat Ako ug ubang mga maayong butang kun kamo adunay hari, apan kun muabot ang problema ug kamo mutawag Kanako, Ako dili mutubag.” Mao kini ang nangahitabo sa mga denominasyon, tungod kay sila nagatukod sumala sa gasa sa usa ka tawo ug gihimo nilang hari. Pwidi unta siya nga Samuel, apan gihimo nila siya nga Saolo. Ug siya gusto usab nga mamahimo nilang hari.

Ang ubang mga maayong butang pwidi nga mahitabo, apan sa adlaw sa kalamidad, sila magatawag sa Dios ug Siya dili maminaw kanila, ug mangagulpog ang mga butang. Ug adunay pulitika nga mahitabo ug pagduladula sa mga kagahuman ug adunay pagdinaotay, ug kining tanan nga tunglonga giingon sa Dios mahitabo. Samtang ang Dios arangan nga makahimo ug mga maayong butang taliwala sa maski unsa nga sitwasyon, gusto lang nato ug unsay gayo’y pinaka-maayo. Tinuod ba kini? Pwidi nga makapanalangin ang Dios sa maski unsa nga butang diha sa Iyang kalooy, sa Iyang pagkamaloloy-on ug sa Iyang pasensya. Apan magatukod kita sa Iyahang pamaagi aron makuha nato ang Iyahang kinatibuk-ang panalangin! Magbaton kita ug daghang Samuel embis nga usa ka Saolo. Amen?

Lain nga pwiding mahitabo nga ang usa ka tawo musulod ug seminaryo aron makakuha ug relihiyusong titulo, ug, insakto man ugali ang iyang kasingkasing, siya mapugos sa iyang titulo nga mag-tigpakaaron-ingnon nga siya mao kini apan dili diay. Pwidi siya nga nagkalisod sa iyahang panimalay, gubot ba kaha ang iyahang kaminyuon uban sa iyang mga anak, o sa iyang mga kaubanan o ginikanan. Apan, tungod kay siya aduna may relihiyusong titulo, ang tinan-awan kaniya sa mga tawo lahi, embis nga mura ra ug igsoon susama sa uban. Siya magpanglihok nga lahi sa iyang linihukan kaysa naa sa iyang panimalay, nga sukwahi bilang usa lamang ka normal nga igsoon. Adunay butang sulod kanato nga lisod kwestyunon ang kinabuhi sa usa ka “boss.” Busa, ang mga liders sa simbahan dili gyud unta musugot nga adunay mga titulo nga diin maoy makababag pagtabang sa uban sa atong mga kinabuhi.

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon