Dios sa Kaligdong ug Epeso 4

9/9/1996

Malemia, Africa 1996

Ang Mabuntugong Hari ug Gasa alang sa Iyang Katawhan

Ang atong halangdong Ginoo wala magpakyas kanato sa pagpasiplat sa Iyang kasing-kasing alang sa Iyang Simbahan. Kun imong lantawon ug susihon pag-ayo ang Kasulatan, Makita nimo ang kusgang himaya nga mga butang mahitungod sa atong Hari nga si Hesus, ug Iyang Gingharian.

Si Hesus usa ka gamhanang magbubuntog. Sa Epeso 4:8 nag-ingon, Siya “nagdala ug panon sa mga bihag; ug ngadto sa mga tawo, sa mga gasa Siya nanghatag.” Ehulagway ang maong paagi sa usa ka mabuntugong hari nga maabot gikan sa langyaw’ng yuta nga nagdala ug bulawan, plata, ug mga halangdong butang gika sa lugar nga Iyang gebuntog. Gibuntog ni Hesus ang Iyang mga kaaway ug mibalik Siya nga nagparada sa kadaugan, nanghatag ug mga gasa sa Iyang mga katawhan. Kining mga gasaha nalista sa Epeso 4:11 – mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, mga magbalantay ug mga magtutudlo – kining tanan kaparti kun kinsa si Hesus. Sa dihang si Hesus mikanaug gikan sa hataas nga panganod ug gipadala ang Iyang Balaang Espirito, wala lang Niya gipapuyo ang Iyang Espirito sulod kanato niadtong mga ningtuo, kundili mingkuha Siya ug parti sa Iyang kaugalingon ug gihatag Niya sa nagkaling-laing mga tawo nga mingtoo Kaniya. Siya mao ang matinud-anong Pari nga nag-alagad sa tanang Panimalay sa Dios. Siya mao ang apostol, ang propeta, ang Maayong Magbalantay, ug ang Master nga Magtutudlo. Siya mao ang Maayong Balita nga gipadayag sa unod.

Ang Lawas Nanginahanglan sa Tanan Niyang mga Gasa

Ang Biblia nag-ingon nga sa dihang si Hesus mikaylap sa Langit ug Iyang gipadala ang Espirito, nagkuha Siya ug parti sa Iyang kaugalingon ug gisabwag ngadto sa Lawas ni Kristo, nga mao ang Iyang Simbahan. Klaro kaayo sa atoa nga ang atong nagkaling-laing parti sa pisikal nga lawas nagbuhat ug nagkalain-laing butang. Makakita ka sa imong mga mata ug makadungog ka sa imong mga dunggan. Apan dili ka makadungog pinaagi sa imong ilong ug makakita pinaagi sa imong baba. :) Ang tanang parti sa lawas dili pariho, apan, silang tanan nagdepende pag-ayo sa usa’g usa kanila.

Una ta mupadayon sa Epeso 4:11 kinahanglan kang makasabot kun unsa ka kinahanglanon nimo ang tanang Lawas ni Kristo. Kitang tanan nanginahanglan sa TANANG Lawas ni Kristo. 1 Korinto 12 nag-ingon nga dili kita makaingon sa uban, “Wala ka namo kinahanglana.” Kundili moingon kita sa usa’g usa, “Kinahanglanon ko ikaw, kinahanglanon ko ikaw.” Mao kini ang kinaiyahan sa kasing-kasing nga diin si Hesus mahimuot pag-ayo.

Si Hesus daghang gasa sa sulod Kaniya, ug ang uban niini nalista diha sa Epeso 4. Sa Simbahan, ang Lawas ni Kristo nanginahanglan niining tanan nga gasa. Hinuon, ang kada usa ka lokal nga panagtigum dili makaangkon niining tanang gasa. Kayha kinahanglanon nato ang mga maayong relasyon sa ubang komyunidad ug syudad. Kining mga relasyuna maayo ug kinahanglanon.

Ang Gasa sa Pagtukod

Ang apostol nga gasa mao ang usa ka gasa alang sa pagtukod. Sa unang siglo gamay ra ang mga apostoles, ug dili kaayo daghan ang mga propeta. Kayha mas daghan ang mga magtutudlo ug mga magbalantay, apan dili sad daghan ang mga ebanghelista. Dili ang tanan niining mga gasaha anaa sa kada lokal nga panagtigum, busa sila nanginahanglan sa ubang kaigsuonan nga gikan sa laing syudad nga makighalobilo kanila. Kun ang simbahan o lawas ni Kristo mahimong lig-on sa maong syudad, kini tungod sa mga Magtotoo nga makaingon sa usa’g usa nga sila nanginahanglan sa ilang tagsa-tagsa nga mga gasa.

Ang sakyanan adunay daghang parti – samin, puthaw ug guma. Aduna usab kini makina, manubila, suga, serbato ug mga ligid. Kun ato silang patong-patongon sulod sa room, dili GIHAPON kini makahatag ug abilidad sa pagmaniho aron mudagan. Maski pa ang mga kaparti niini mga maayong parti, dili gihapon ka makasakay ug sakyanan ug MANIHUAN – gawas lang kung kining mga partiha mataod ug tarong. Sa laing pamaagi, mahimo lang kining hardwer ug walay dakong bili. Dinhi makita ang importansya ang gasa nga apostol.

Kining partiha ni Hesus, kining gasaha sa pagtukod, mao ang gasa nga maoy nakakita unsaon nga ang tanang parti mahiusa aron ang “sakyanan” mudagan. Wala kaayo’y mga apostol sa kalibutan susama nga wala sad kaayo’y apostol sa unang siglo. Ang Biblia naglista lang kayha ug 26 ka apostoles sa tibuok unang siglo: ang una kay ang 12 ka Apostoles ug unya ang ubang 14. Ang uban man gani sincero ug tinuod nga nahigugma sa buluhaton sa Ginoo, apan walay gasa sa pagtan-aw unsaon pag-asembol sa sakyanan. Ang uban, ug wala kining gasa sa apostol, dili makakita unsaon pag-asembol sa maong Simbahan nga mamahimong lig-on – simbahan nga adunay usa ra ka kasing-kasing, usa ra ka hunahuna, ug usa ray tumong.

Ang Gasa sa Propeta

Ang ikaduhang gasa nga nalista sa Epeso 4 mao ang gasa sa propeta. Ang propeta maarangang makakita ug makasimhot sa mga butang nga maayo kaayo o bati kaayo. Dili siya dependente tungod lang kay nadungog niya o nakita sa iyang natoral nga mga mata. Siya maarangang makabati ug makasimhot kun kining matanga gikan ba kang Hesus o dili. Sa niining paagiha, ang propeta makatabang sa paghatag ug mga putli nga mga materyales nga igtutukod alang sa apostol. Ang tanang upat o lima ka mga gasa nga nalista diri adunay espesyal nga lugar sa Lawas ni Kristo. Ug kun ikaw wala niining mga gasaha sa inyong panagtapok, kinahanglan kang mag-ugmad pag-ayo sa pagtukod ug relasyon sa mga tawo nga adunay gasa nga atua sa laing syudad. Kun imong basahon ang libro sa Mga Buhat, makita nimo kini nga mga panghitabo nga nahitabo ng pirmi. Ang nagkalaing-laing gasa nga nalista sa Epeso 4 sila nagkuyog ug byahi syudad to syudad ug nitabang pagdasig ug pagtukod sa mga lokal nga kasimbahanan.

Aron kini matuman, ang gasa sa apostol ug propeta pinaka-importante kaayo nga nalista uban sa walo o siyam ka importanting pang puntos. Kun wala kining mga gasaha, ang Katawhan sa Dios mahiagum sa teribli nga kapobrihon. Pwidi silang sincero kaayo ug mahigugmaon kaayo sa Dios, pero pirmi lang sila mapakyas ug maglisod sa mga sitwasyon. Apan pinaagi sa tabang niining mga gasaha, ang mga komplikadong sitwasyon maresolba.

Pag-ayo sa Lawas ni Kristo

Ang mga gasa sa Epeso 4:12 gikinahanglanon alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad. Ang pulong “sangkap” nagpasabot “sa pag-ayo o pagsumpay sa tanan.” Sa Grego, mao kini ang pulong nga gipili sa Dios alang sa paghulagway kun unsa o para asa kining lima ka gasa – alang sa pagtabang “sa mga bukog nga mahibalik sa ilang butanganan.” Kun ang bukton nabali, ang doctor muplastada sa bukog balik ngadto sa iyang nahimutangan. Usahay sakit ibalik kining bukoga nga nabali ngadto sa iyang normal nga nahimutangan apan kinahanglanon kay kun dili nan ang lawas mahiwi ug kini wala nay pulos. Kining mga gasaha nga nahisgutan diha sa Epeso 4:12 mutabang sa pag-ayo sa Lawas ni Kristo ug itumong ang kada parti diha sa insakto niyang lugar.

Bilang Konektado sa Usa’g-usa sa Pagsabot sa mga Tudlo ni Hesus

Sa Epeso 4:13 atong Makita nga kining mga gasaha aduna pay daghang bulohaton sa usa ka panagtigum – sila mutabang kanatong tanan nga makab-ot ang pagkahiniusa sa pagtoo! Kita gimanduan ganiha sa libro sa Epeso nga huptan nato ang panaghiusa diha sa espirito. Ang Dios nag-expek kanato nga makabaton kita ug panaghiusa diha sa espirito, ug ang Dios nagmando kanato sa tinud-anay nga paghigugma sa usa’g usa.

Hinuon, adunay kalahian taliwala sa panaghiusa diha sa espirito ug pagkahiniusa sa pagtoo. Kun wala kining mga gasaha (sa gihisgutan sa Epeso 4:14) nga mulambigit kauban sa atong mga lokal nga panagtigum, kita mangalibog ug unsay atong tuhuan nga mga butang. Tungod niining mga gasaha kita masangkap paingon ngadto sa pagkahiniusa sa pagtoo.

Ang panaghiusa diha sa espirito nagkonektar kanatong tanang nga gipalit sa dugo ni Hesus. Atong gidawat ug gihigugma ang tagsa-tagsa nga adunay dugo ni Hesus nga nagtabon kanila. Ug atong gitinguha ang pagdawat kanila susama sa pagdawat nato ni Hesus. Ang pagkahiniusa diha sa pagtoo mao ang atong panag-ubang pagsabot sa mga panudlo ni Hesus – mga tudlo mahitungod sa bawtismo, pagtapion sa atong mga kamot, pagsimba, panagtapok, ug gasa sa Espirito. Kining mga gasaha mutabang pagtin-aw unsaon paghigugma sa usa’g usa, ug mahitungod sa pagpangulo, ug mahitungod unsa gayod ang pagiging usa ka Kristyano. Kun ang atong mga panagtigom walay relasyon niining mga tawhana nga adunay lima ka gasa, dili kita makabaton ug pagkahiniusa sa pagtoo, ug kita mangalibog.

Lawom nga Kasuod

Sa Epeso 4:13 nag-ingon usab nga kining mga gasaha mutabang kanato nga makabaton kita ug puno nga kahibalo sa Anak sa Dios. Ang intensyon sa Amahan nga kita makasabot sa tanan mahitungod kang Hesus. Ang pulong sa “puno nga kahibalo” niining kasulatana mao ang “epignosis.” Ang maong pulong gipasabot nga kita makabaton ug lawom nga kasuod ni Hesus. Gipili sa Dios kining pulonga aron sa pagsulti nga kinahanglan makabaton kita ug lawom nga panagsuod nga relasyon kauban sa Iyang Anak. Dili kini pulong mahitungod sa kahibalo nga anaa sa utok, apan kini mahitungod sa kahibalo sa kasing-kasing. Parihos kini nga pulong sa dihang si Maria ug Jose wala “makaila” sa usag’ usa hangtod nahuman si Hesus pagkatawo. Parihos nga pulong ang gigamit sa dihang si Adan “nakaila” ni Eba ug sila nagka-anak.

Busa, kining lima ka gasa labihang pagka-importante gayod sa Simbahan. Sila mutabang sa katawhan sa Dios nga makabaton ug igong panagsuod uban ni Hesus ug molingiw sa ilang mga nawong paingon Kaniya ug makakaplag ug kapahulayan ug kusog diha Kaniya sa dihang maabot ang kalisdanan. Sila makakat-on sa pagtawag sa pangalan sa Ginoo ug dili sila maulaw o madismaya.

Ang pulong sa usa ka alawiton nag-ingon, “Unsang klasiha ang atong panag-amigo ni Hesus, ang tanan natong sala ug kaguol iyang gipas-an. Unsa nga prebilihiyo nga atong madala ang tanan ngadto Kaniya sa pag-ampo.” Kining lima ka gasa kinahanglanon alang sa pagtabang sa katawhan sa Dios nga makabaton ug panag-amigo uban ni Hesus – usa ka suod gyud kaayo nga relasyon uban Kaniya – kay kun muabot ang bayolenti nga bagyo, dili sila makalimot manago kang Hesus. Elingiw nila ang ilang mga dagway ngadto paingon Kaniya, makita ang Iyang init nga pahiyom, ug maarangang makahimo pagsugat lapos ngadto sa bagyo. Kining lima ka gasa kinahanglanon aron makabaton ug puno nga kahibalo, igong panagsuod, ni Hesus.

Estide diha sa Bagyo

Sa Epeso 4:13 nagpadayon kining mga gasaha nga kinahanglanon aron sa pagkab-ot sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo. Kini gipasabot nga ang atong personalidad mamahimong muparihos kang Hesus, aron dili kita mapalid dinhi ngadto sa hangin sa nagkalain-laing sayop nga pagtulon-an o sayop nga kahitabuan. Kita maarangang makabarog nga lig-on diha sa Gugma sa Dios. Ug sa dihang ang bagyo muharos ug uyugon niini ang tanang mauyog, ang kinabuhi ni Hesus nga ania sulod kanato maarangang makatubo ug kita mamahimong makusganon pa gayod. Usahay tugutan sa Dios ang bagyo nga uyugon kita ug dalhon kita sa tumoy-tumoy sa katalagman. Ang Amahan nagbuhat niini ngadto sa Iyang Anak nga si Hesus. Ug si Pablo, nga laing apostoles, “naglangiob maski sa kinabuhi,” ang kasulatan nag-ingon. Mao kini ang mga oportunidad nga gihatag sa Dios aron kita mahisama Kaniya. Ug sa dihang ang bagyo maabot, ug ang mga balod musablig, ug ang hangin muhapak, dili kita matuya-tuya ug moliyok-liyok. Hinuon, kita mamahimong makusganon pa pag-ayo samtang kita nagkaduol diha kang Hesus ug diha sa matag-usa kanato.

Magasulti sa Tinuod Dinuyugan sa Gugma

Sa Epeso 4:15 nag-ingon nga kita magkat-on sa pagsulti sa tinuod nga dinuyugan diha sa gugma. Kining mga gasaha mutabang kanato sa paghimo sa pagkomunikar sa usa’g usa sa hinigugma ug tinuod-anay nga paagi. Kini importanting butang sa maski unsa nga relasyon sa gugma. Ang panagsultihanay diha sa tinuod nga dinuyugan sa gugma mao ang pagpangita ug pamaagi nga makapahimuot sa Dios ug sa usa’g usa pinaagi sa pagkomunikar sa insakto. Kinahanglan kita magasulti sa tinuod, apan kinahanglan kini ubanan diha sa gugma, pasensya ug pagkamaloloy-on. Atong kahumok maoy ebidensya, atong gugma ug atong pasensya maoy ebidensya. Ang mga gasa mutabang kanato nga makahimo kita sa pagkomunikar diha sa gugma sa pamaagi nga dili nato mahimo kun wala kining mga gasaha.

Pagkat-on sa Pagsalig sa Atong Mahigugmaong Agalon

Ang kasulatan usab nag-ingon diha sa Epeso 4:15 nga kining mga gasaha mutabang kanato sa pagtubo diha kang Kristo nga mao ang ulo. Si Hesus mao ang ulo sa tanang butang. Siya ang Agalon o Boss ug Master sa yuta ug sa kadagatan. Siya ang Master sa kapanganuran nga muolan ug sa kahanginan nga muhoros. Siya ang Master sa tanang nagkamang nga mga kahayupan ug sa mga dagkong hayop. Siya ang Master sa tanang langgam sa kahanginan. Siya ang Master sa kada bato nga naa sa kadalanan. Ang atong Hesus mao ang Master sa kada bituon sa kalangitan ug sa kada buwan ug adlaw. Siya usab gusto nga mamahimo Siyang atong Master, apan Siya nag-imbetar kanato sa Iyang eskwelahan, ang eskwelahan si Kristo, nga diin makakat-on kita sa Iyang pagka-master dinhi kanato. Makakat-on kitang musalig Kaniya. Makakat-on kita sa Iyang pagkamaalamon, nga Siya kahibalo sa tanang butang, ug Siya kusgan aron makahatag kanato ug proteksyon. Kun dili kita gusto nga Siya mahimo natong Master kini tungod lang sa rason nga wala gayod kita musalig Kaniya, o dili kita kasalig sa Iyang pamaagi nga perpekto, ug sa Iyang gugma nga dako, nga diin dili kini mapakyas.

Ug busa kining mga gasaha magatabang kanato sa pagtubo diha ni Kristo nga maoy ulo, aron makita ug unsa Siya ka anindot – unsa Siya ka masaligon, kusgan, maalamon ug mahigugmaon. Sa niining pamaagi, makasalig kita Kaniya maski unsa’y Iyahang buot himuon dinhi kanato.

Si David, ang mahigugmaon sa Dios, nagsulat ug daghang alawiton mahitungod sa gugma sa Amahan. Ang Amahan usab nagsulat ug mga alawiton sa gugma ngadto kang David, ug gitawag siya nga usa ka tawo nga tukma sa kasing-kasing sa Dios. Usa sa mga rason nganong gitawag siya nga usa ka tawo nga tukma sa kasing-kasing sa Dios tungod kay siya nakaila sa Dios nga maayo kaayo ug maanindot nga dili siya pakyason sa Dios o giyahan sa sayop nga dalan. Ang Dios dili modismaya kaniya. Ang Dios dili muhatag kaniya ug bato kun mangayo siya ug pan. Ang Dios mutagbo sa tanan niyang panginahanglanon, kun siya mutan-aw lamang Kaniya ug mangita sa Iyang pamaagi sa tanang butang. Buhaton ni David ang tanan nga ipabuhat sa Dios kaniya, dili tungod kay siya murag robot nga way laing buhaton kundili mutuman unsay emando, apan tungod kay siya masaligon sa gugma sa atong Amahan ug sa Iyang pagkamaalamon. Mao kini ang atong makat-onan nga magkauban uban niining mga gasaha: Unsa ka masaligon gayod ang atong Amahan, ug si Hesus nga nanghatag sa Iyang mga maayong gasa, dili mga daotan nga gasa, ngadto sa Iyang mga kaanakan. Busa ato Siyang masaligan bilang ulo nga nagdumala kanato, tungod kay Siya maayo gayod kaayo sa atua.

“Ako Nagkinahanglan Kanimo”

Sa Epeso 4:16 nag-ingon nga ang tibuok lawas “natakdo ug nasumpay pinaagi sa matag-usa ka lutahan.” Susama sa mga bukton ug mga paa haom silang nagkauban sa lawas, kining mga gasaha mutabang sa Lawas ni Kristo nga magkuyog aron makahimo sa bulohaton sa Dios. Imong ma-imagin ang lawas wala kaayo’y gamit kun ang mga bukton ug mga paa nagkabulag-bulag sa nagkalain-laing lugar. Maanindot nga mga partiha ug kusgan kun sila ra, apan kun dili sila konektado sa usa’g usa diha sa gugma, ug dili konektado sa ulo para sa direksyon, nan ang lawas dili kaayo magamit nga epektibo.

Gusto ko ikaw’ng dasigon, igsoon, nga makasabot sa importansya sa niining mga gasaha ug makita nimo ang tanang maanindot nga butang nga gidala niini. Pagkomitar nga imong dawaton ang kaigsuonang lalaki ug babaye nga nag-gikan sa nagkalain-laing lugar aron sa pagtabang kanimo nga makabaton niining maanindot nga butang nga nag-gikan sa pagpakig-relasyon niining mga gasaha. Aron kita magamit alang kang Hesus. Mamahimo kitang mahigugmaon ug maalamon sama Kang Hesus. Makahimo kita sa pagdala sa atong kumunidad diha sa ti-elan sa Dios, makahimo sa paghigugmaay sa atong mga pamilya, makahimo kitang makapabarog ug mahigugmaong, matinumanong mga anak, ug makahimo nga gamiton nato ang atong kaugalingong gasa diha sa gugma, tungod kay atong gidawat kining lima ka gasa diha sa atong kumunidad. Wala gayo’y usa ka lokal nga panagtigom nga aduna niinng tanan nga gasa (wala pako kakita ug usa). Busa kita gipugos sa Dios nga manginahanglan sa usa’g usa nga gikan sa nagkalain-laing lugar ug syudad. Gusto Niya nga makahibalo kita nga kita nanginahanglan sa usa’g usa, aron dili kita magpabiling bata o nagsuso pa. Gusto Niya kitang MUTUBO diha sa KAPUNO sa IYANG ANAK!

Alang sa dugang pagtulun-an pa sa maong tapik, palihug ug duso didto sa Pundasyon nga serye nga mga libro nga nag-ulohan “Ang Tonton.”

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon