Ang Puloy-anan sa Dios

9/9/1996

Komba, Africa, 1996

Ang “Himsog” nga Pamilya --- Ang Pangasawhonong Geandam

Si Hesus mubalik alang sa Iyang Pangasaw-onon. Ang Bibliya nag-ingon nga si Hesus mubalik alang sa Iyang Pangasaw-onon kun siya naandam na. Unsaon nato pag-plastar sa atong kinabuhi aron maandam? Lantawa kining hulagway uban kanako.

Sa dihang ang atong relihiyusong buhat o espirituhanong paninguha mahitabo sa usa ka lugar kausa sa usa ka semana, nan mura kini ug nikaon ta ug kausa sa tibuok semana. WALA kita gihimo sa Amahan nga ingon-ani nga mabuhi. Kinahanglan natong pakan-on ang atong lawas halos kada-adlaw aron mabuhi. Gibuhat usab Niya ang atong mga espiritu nga kinahanglan mukaon sa makadaghan sa tibuok semana --- nga mukaon sa pan gekan sa langit ug maghigugmaay sa usa’g usa adlaw-adlaw. Iya kitang gihimo nga mga Harianong Pari nga magkauban ug maghinatagay sa Pan sa Kinabuhi samtang kita mubangon, mulingklod, ug magdungan ug panglakaw sa atong kapaingnan.

Ang atong simba kang Hesus mao nga magkuyog kita ug pamutol ug kahoy ug magkuyog kita nga manglaba sa atong mga senina. Atong gitudluan ang usa’g usa sa Pulong sa Dios diha sa lugar sa atong mga kinabuhi samtang kita nagkuyog ug panglakaw paingon sa merkado. Kun atong nakita ang usa ka tawo nga hars sa iyang asawa, atong dal-an ug Pulong sa Dios ug makigbatok uban kaniya aron matabangan nato siya nga makakita kang Hesus. Kun Makita nato ang usa ka lalaki o babaye nga hakog sa iyang bahandi, atong siyang higugmaon uban sa Pulong sa Dios kada-adlaw. Dili kita maghulat nga adunay “muwali’g seremonyas” niya mahitungod niana inig abot sa adlaw’ng Domingo, apan ato dayon siyang hatagan sa Pulong sa Dios tungod kay kita mga pari man.

Ang gamay’ng bata nga mukaon lamang kausa sa usa ka semana, siya masakit ug maluya. Kini tinuod usab sa usa ka minyuonon ni Kristo. Kinahanglan mag-isig-pakan-anay kita sa usa ug usa kada-adlaw --- adlawan ug gabie, adlawan ug gabie --- aron kita motubo ingon nga kusgan. Atong pakan-on ang usa ug usa sa Pulong sa Dios. Atong simbahon ang Dios nga magkauban kada-adlaw. Atong pangayuon sa Dios nga Iya kitang tabangan kada-adlaw.

Kasagarang tawo maghunahuna nga ang pisikal nga pamilya pwidi nga masakit kun mag-uban lang sila matag adlaw’ng Domingo ug Merkules. Sa Biblia, mabasa nato ang mahitungod sa Pamilya sa Dios diha sa Mga Buhat 2. Kini klaro nga nag-ingon nga sila nagkauban matag-adlaw ug mahinalaron nilang gihatag ang ilang adlaw diha sa pagtulun-an sa mga apostoles, diha sa pagpakigdait sa usa ug usa, ug diha sa mga pag-ampo nga magkauban. Kada-adlaw, kada gabie. Wala nila isipa ang ilang bahandi nga ilaha; nagpikas-pikas sila sa tinapay ug nakigdungan sila sa pagpangaon diha sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay kada-adlaw.

Natudluan kita sa pipila ka mga katuigan nga ang Kristyanismo ug simbahan mao ang pag-apil ug mga relihiyusong kalihukan kausa o kaduha sa usa ka semana ug unya mamauli ug mubalik sa atong daang kinabuhi. Aduna kitay duha o tulo ka klasing kinabuhi niining kalibutana. Kinabuhi sa atong mga panimalay ug pamilya, laing estilo sa kinabuhi sa atong trabahuan o negosyo, ug laing kinabuhi sa atong “simbahan.” Dili ingon niini ang kinabuhi ni Hesus sa dihang diri pa Siya sa kalibutan. Ang atong Hesus nagtudlo nga usa ray estilo sa pagkinabuhi diri sa kalibutan. Maski kinsa ang naghatag sa iyang kinabuhi sa kang Hesus adunay 100 ka mga amahan, inahan, kaigsounan lalaki ug babaye, kayutaan, ug mga bahandi – dili kay 100 ka mga silingan ug ikatulong parenti, apan 100 ka mga mama ug papa. Mao kini ang getudlo ni Hesus kanato. Mao unta kini ang SIMBAHAN. Dili lugar nga adtuonon, apan diin kun kinsa kita kada-adlaw. Ang Simbahan mao ang kasuod nato sa usa’g usa susama sa inahan ngadto iyahang gagmay’ng anak. Mao kini gayod ang pulong ni Hesus.

Mga Babag

Nya unsay may nakapugong kanato sa pagkinabuhi niining mga butanga? Ang unang babag mao ang dili kompletong pagtulun-an nga atong nadawat sa pipila ka mga katuigan nga nanglabay. Apan maski pamilyar na nato ang mga tinudluan ni Hesus mahitungod niining mga butanga, aduna pay laing mga babag nga maoy nagpugong kanato sa pagkinabuhi nga gustong ikinabuhi nato ni Hesus bilang Simbahan. Kun kita hakog o tamad, dili kita gustong magkinabuhi sumala sa gusto ni Hesus nga atong ikinabuhi. Gusto natong magkinabuhi sumala sa atong gustong estilo sa pagkinabuhi. Kun adunay muduol kanato ug magdala sa pulong ni Hesus mahitungod kung unsaon pagtratar sa atong mga asawa o bana, ang hakog nga tawo moingon, “Pahawa, ug atimana ang imong kaugalingon.”

Apan dili kini ang pamaagi ni Hesus. Si Hesus miingon, “Basin kinsa ang nakaila Kanako ug nahigugma Kanako, nahigugma sa mga pagtulon-an nga Akong getudlo.” Ang tawong mahigugmaon ni Hesus moingon, “Salamat kaayo sa pagtabang kanako. Gusto ko nga mahigugma pa gayod pag-ayo ni Hesus. Nabuta ako ug imo akong gitabangan nga makakita ug gamay, ug kana ako nagapasalamat kanimo.” Ingon niini ang pagkinabuhi sa Pamilya sa Dios nga magkauban kada-adlaw. Atong gitabangan ang matag-usa nga makaila pag-ayo ni Hesus pinaagi sa pagtabang sa usa’g usa nga biyaan ang sala, maghigugmaay pag-ayo sa usa’g usa, ug magtinagdanay sa panginahanglanon labaw sa pagtagad sa atong kaugalingong panginahanglanon. Mao kini ang panudlo ni Hesus. Ingon niini ang Iyang pagkinabuhi alang kanato, ug karon Iya kitang gitawag sa pagkinabuhi sa ingon niini alang sa usa’g usa. Mao kini ang pag-andam sa minyuonon sa pagbalik sa iyang pamanhunon nga si Hesus.

Mas mahimo pa kitang matahom pag-ayo samtang nagkat-on kita unsaon paghigugma sa usa’g usa pag-ayo ug sa tinud-anay. Samtang atong isalikway ang pagkahakog ug garbo nga maoy nagpaulang kanato sa usa’g usa, ug samtang gusto natong ablihan ang atong kasing-kasing aron masakitan kita sa usa’g usa, nan ang Espirito sa Dios, ang Grasya sa Dios ug ang Gugma sa Dios igabubo dinhi kanato…ug kita mamahimong matahom nga minyuonon nga na-ANDAM alang sa pagbalik sa atong pamanhunon nga si Hesus.

Mao kini ang kabubut-on sa Amahan dinhi kanato --- dili ang “mutambong sa minyuonon,” kundili mamahimong minyuonon. Mamahimo lamang kitang Iyang simbahan ug magkinabuhi sa Iyang Kinabuhi samtang kita naghigugmay sa usa’g usa ug nagbinayloay sa atong mga kinabuhi matag-adlaw. Kini dili lang nalambigit sa pagtagad ug “hi” ug “Gihigugma tika!” kun magkasugat kita sa dalan. Kundili, akong ablihan ang akong kasing-kasing sa imoha ug hangyuon ko ikaw nga imo akong tabangan. Kun ikaw nakakita ug sala sa akong kinabuhi, mga butang nga dili pareho ni Hesus, nan imo akong duolon ug magpakilooy ka kanako nga mubalik kang Hesus. Dili ka mutalikod ug imo akong ibaliwala. Ikaw usa ka ambahador ni Hesus nga murag ang Dios maoy niapila kanako pinaagi kanimo.

Mao kini ang Simbahan --- nga magkinabuhi ingon niini matag-adlaw, dili mutambong sa panimalay sa Dios, apan mahimong usa ka lugar nga diin ang Dios magapuyo. Ug unya ang atong mga paminalay, atong trabahuan ug ang atong simbahan, ang tanan mamahimong usa ra. Mangawala na ang mga babag ngari sa akong kasing-kasing diha sa imoha ug wala nay mga babag taliwala sa atong mga panimalay. Akong isalikway ang pagkahakog, garbo, pagkatamaran ug pagka dili matinuohon, ug akong higugmaon ang uban susama nga ako gihigugma ni Hesus. Kun ang tanan muhimo niini, gikan sa gamay paingon sa dako, ibubo ni Hesus ang Iyang lana nga makaayo ug kita mamahimong simbahan, ang maanyagong minyuonon. Kun kita kuntinto lamang sa pagtambong matag-domingo sa buntag, wala nato makuha ang kasing-kasing ug ang ang tawag sa atong Dios, ug mahisama ra kita sa ubang relihiyon nga walay kahulogan.

Ang Pagdumala diha sa Panimalay sa Dios

Sa Mga Buhat 20, si Pablo nakigsulti sa ubang mga liders ug miingon, “Ang Balaang Espirito ang naghimo kaninyo ug mga magbalantay.” Lahi kaayo kini sa pamaagi sa tawo. Sa kasagarang mga nasod nga among naadtuan, ang pamaagi sa usa ka tawo nga mamahimong usa ka lider sa panimalay sa Dios kay tungod siguro gikan siya sa bible school o seminary, o tungod siguro kay mas maayo pa siya mubasa kaysa sa uban. O tungod ba kaha siya’y nangulo sa usa ka negosyo, o tungod kay maayo siya nga makiglantugi kaysa sa uban. Apan kining tanan mga sayop nga rason. Dili kining mga matanga ang pamaagi sa Dios sa paghimo ug mga tigdumala o liders.

Adunay mga panahon nga kami mubyahi sa mga kasimbahanan sa nagkalain-laing syudad ug imbitahon kami sa pagpakigsulti sa mga liders. Sa dihadiha adunay duha ka pamaagi nga among mahisayran kinsa gyud ang mga nangulo. Ingon niini ang normal nga pamaagi pagdesisyon, “Kinsa ang mga tawo nga anaa sa opisina, o kinsa ang mga tawo nga gipili sa tawo nga mamahimong liders?” Kaha ang mga liders kadtong adunay mga titulo, susama sa “pastor” o “reverend.”

Apan dili kini mao ang pamaagi ni Hesus sa pagpili ug Iyang mga liders. Wala Niya gipili ang mga tawo nga adunay kolehiyo o adunay seminaryo nga kasinatian. Nipili Siya ug tawo samtang nagtan-aw Siya sa ilang kasing-kasing ug nakita nila nga andam silang mubiya sa ilahang mga pukot ug sa tinguha nilang magkinabuhing tawhanon ug musunod Kaniya aron sa pag-alagad. Busa kun kami awhagon sa pagpakigsulti sa mga liders sa nagkalinglaing syudad ug nasod, imbes imbitaron ra kadtong adunay mga titulo o posisyon nga mutambong, kami moingon, “Maski kinsa nga adunay gibati nga gamiton o gigamit siya sa Dios sa pagtandog ug kinabuhi sa ubang tawo, maski kinsa nga matulog ug nag-ampo sa ubang kaigsuonan, o ni bisan kinsa nga sa ilang mga adlaw nag-atiman sa ubang kaigsuonan ug mga dili magtotoo, o kinsa nga adunay kasing-kasing sa pag-alagad sa tuyo sa Dios niining kalibutana, babaye o lalaki, batan-on o tigulang, kun ikaw nagtagad sa kalag sa usa ka tawo ug dili lang kanimo, nan ikaw usa ka lider. Apil. Mag-estorya ta.” Ingon niini ang paghimo sa Espirito ug mga magbalantay. Lahi kaayo ni sa pamaagi sa tawo, nga diin himuon kang usa ka lider butangan ug posisyon ug edukahon.

Sa Mga Buhat 6, adunay daghang bulohaton sa Jerusalem. Wala sila moingon, “Pagpili ug katawhan uban kaninyo nga adunay diploma sa seminary ug kanang maayo mubasa ug mulantugi kaysa sa uban.” Sila miingon, “Pagpili ug katawhan uban kaninyo nga puno sa Balaang Espirito ug kaalam.” Makita nimo sila nga mahigugmaon ug tawo ug matinabangon ug tawo sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mao kining mga tawhana nga lalaki ug babaye nga gituboy sa Espirito Santo. Dili kinahanglan ug certipikit nga ibutang sa bongbong sa panimalay nga selyado pa ug bulawan. Kinahanglag lang ug dako ug kasing-kasing nga sinilyuhan sa Espirito. Busa mao kini ang tudlo mahitungod sa pagpangulo, tungod ang Dios gustong maghimo ug mga ubang liders nga gikan sa nagkalain-laing tawo.

Ug unsa ang gihunahuna sa tawo nga importante, dili importante sa Dios. Sa dihang si Samuel nangita ug tawo nga mamahimong hari, ubang kaigsoonan ni David mura ug nindot himuon mga liders. Apan ang gamay, walay grado nga bata nga magbalantay ug karnero maoy gipili sa Dios. Wala Siya’y tagad ug unsay gawasnong hulagway sa lalaki o babaye. Siya nagtan-aw sa kwalidad ug sa gidak-on sa kasing-kasing sa tawo. Si David andam nga murisgo sa iyang kinabuhi alang sa pagluwas sa iyang gagmay’ng mga karnero gikan sa leyon ug sa oso. Ang gamay’ng David nakapatay ug leyon ug oso alang sa pagluwas sa usa ka gamay’ng karnero sa Dios. Giingnan ni David si Haring Saul, “Akong gipatay ang leyon; akong gipatay ang oso; pwidi nakong patyon si Goliath.” Tungod andam si David murisgo sa iyang kinabuhi alang sa pagluwas sa gagmay’ng karnero, nakita sa Dios si David nga murisgo sa iyang kinabuhi alang sa mga Karnero sa Dios. Mao kini ang marka sa lalaki ug babaye nga gustong pabarugon sa Dios ingon nga lider, dili kinahanglanon kadtong adunay kredensyal o edukasyon, kundili ang tawo nga nagrisgo sa iyang kinabuhi alang sa mga Karnero sa Dios.

Ang libro sa Mga Buhat nag-ingon usab nga si David usa ka tawo nga pareho ug kasing-kasing sa Dios tungod kay buhaton niya unsay isulti sa Ginoo kaniya. Nakahimo si David ug mga sayop; kahibalo kita niana. Apan ang iyang kasing-kasing gustong mubuhat maski unsay isulti sa Dios. Sa niini nga rason, ang Dios maarangang makabubo sa Iyang lana sa dihog palibot kaniya ug Iyang getugot kang David nga mamahimong ngilngig nga lider sa Iyang katawhan – tungod kay iyang ge-risgo and iyang kinabuhi alang sa mga karnero sa Dios ug buhaton niya ang maski unsay ipabuhat sa Dios kaniya. Mao kini ang klasi sa pagpangulo sa Dios: Ang lalaki, babaye ug mga bata nga murisgo sa ilahang mga kinabuhi alang sa karnero sa Dios, nga buhaton maski unsay isulti sa Dios, nga buhaton maski unsay isugo sa Dios ngadto kanila – kining mga tawhana nga lalaki, babaye ug mga bata maoy kaparehos ug kasing-kasing sa Dios. Amen ba?

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon