Kasingkasing, Kalag, Hunahuna ug Kusog

7/10/1999

Oktobre 1999, Afrika

Bag-o lang, nakig-estorya ko kauban sa Amahan mahitungod unsay buot ipasabot niining nahigugma kita Kaniya. Ang akong paghisgot uban Kaniya para kini sa akoa. Apan tungod kay ang panulun-an unsay buot ipasabot sa paghigugma sa Dios nga gikan sa kasingkasing nalakbitan man sa maong kanta nga gisugdan sa atong usa ka igsoon alang sa atua, akong gibati nga tingali sultihan ko kamo unsay Iyang gustong itudlo kanako bag-ohay lang. Kun okey lang, gusto nakong ipaambit diha kaninyo unsay gipakita sa Dios diri kanako mahitungod unsay ipasabot sa paghigugma Kaniya.

Nakasiguro ako nga kitang tanan kahibalo sa pinakadakong sugo. Sentido kumon nga kun gusto natong supakon ang ubang sugo, dili kita magsugod ug supak sa pinadakong sugo. Bitaw dili nato gusto nga musupak ni basin unsa nga sugo, apan ang usa nga gisulti ni Hesus nga mao ang pinakadako sa tanang kasuguan sigurado nga takos sa atong atensyon. Sa nangutana ako sa Amahan unsay buot ipasabot niining nahigugma Kaniya, Iya akong gipahinumduman niining pinakadakong sugo, unya gipangutana ako Niya nga sumadahon namong duha ug unsay ipasabot nianang sugua. Ang Ginoo nag-ingon gyud nga higugmaon nato Siya sa tibuok natong kasingkasing, sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong hunahuna, ug sa tibuok natong kusog. Samtang amo kining hisgot-hisgotan unsay ipasabot sa matag-usa niini, naghunahuna ako niini ug gisulat ko kini. Ako kining gihimo alang sa akong kaugalingon, ug sa akong relasyon uban Kaniya, apan kun gusto kamo, sultihan ko kamo sa ubang gihisgotan namong duha.

Tanan Natong Kasingkasing

Sa dihang niingon ang Dios nga ato Siyang higugmaon sa tibuok natong kasingkasing, adunay klarong mga butang unsay buot Niyang ipasabot niini. Buot Niyang ipasabot nga ang tanan natong gugma ato unang mahatag ngadto Kaniya. Gusto Niya nga walay kompetisyon sa atong kasingkasing. Busa, kun akong pilion nga mutuman sa kasuguan sa paghigugma Kaniya sa tibuok nakong kasingkasing, kinahanglan magbinantayon ako sa akong kasingkasing. Kinahanglan maghimo ako ug mga desisyon mahitungod sa akong kasingkasing. Aduna panahon nga diin atong isampig kining atong gugma sa mga nagkalain-laing butang. Ang ubang mga tawo adunay gugma sa pagkaon. Sa ubang nasod, kining gugma sa pagkaon importante kaayo alang kanila. Pananglitan sa nasod sa Italy, ilang simhuton ang pagkaon ug moingon, “Oh la la!!” Aduna silay gibati sa ilang kasingkasing; ilang simhuton ang pagkaon ug nahigugma sila baho niini. Ang Dios nag-ingon, “Dili tika tugotan nga adunay pagbati sa imong kasingkasing alang sa pagkaon (kana o kini nga pagkaon) ug moingon, “Pagkaanindot niini! Kining pagkaona perfekto ug humot kaayong simhuton ug lami kaayo ug damil! Paskang lamia niining pagkaona!” Ang Dios niingon na, “Dili! Kinahanglan ka nga mudesisyon nga dili nimo ihatag ang imong pagbati diha sa usa ka butang nga buang-buang sama sa pagkaon.” Ang Agalon nag-ingon, “Gusto ko nga ang tanan nimong pagbati dinhi lamang Kanako – walay para sa pagkaon.” Maayo man ang pagkaon, apan dili kinahanglan nga ihatag nimo ang imong kasingkasing diha niini.

Sa kasagarang nasod, kasagarang kultura, ang mga tawo wala makasabot sa Simbahan, ug ang Simbahan dili tinud-anay nga Pamilya. Ang mga tawo nihatag sa ilang kasingkasing ngadto sa ilahang pisikal nga pamilya. “Oh ako kining pamilya!” Embis ihatag nila ang ilang kasingkasing ngadto sa giingon ni Hesus nga ang kinatibuk-ang katawhan sa Dios maoy Pamilya, aduna hinuon silay espisyal kaayo nga pagbati ug seloso kaayo alang sa “akong pamilya, akong pamilya.” Kining mga tawhana man gud pariho ug apilyedo nako. Kining mga tawhana pari-parihos nako ug dagway – AKONG mama, AKONG papa, AKONG mga anak.” Ilang gitugotan ang DNA, ang unod ug dugo, nga mubayas kanila sukwahi sa Kamatuoran sa Espirito ni Kristo ug unsa ang TINUOD nga pamilya nga mao unta ang matawo ka sa MAKADUHA. Unsay gisulti ni Hesus mahitungod niini? “GATUSAN ka mga inahan, igsoong mga lalaki ug babaye.” “KINSA ang Akong mga inahan ug mga kaigsuonang lalaki ug babaye? Kadtong NIBUHAT SA KABUBUT-ON SA DIOS.” Ubang tawo, maski niadtong relihiyusong tawo, adunay kasingkasing nga nibunlot kanila ngadto sa ilang pisikal nga pamilya sa pamaagi nga sila nabutaan unsay gisulti sa DIOS unsaon sa pagkinabuhi ug unsaon nato pagbati.

Aw maayo gyud kun kita mag-atiman sa atong pamilya. Kinahanglan natong atimanon ang atong pisikal nga pamilya kundili mas daotan pa kita kaysa mga walay Dios, nag-ingon ang Bibliya. Sigurado gayod nga atong higugmaon ang atong mga asawa, mga bana ug mga anak. Apan kun ang pagbati sa akong kasingkasing anaa lang diha ug nagbuta ngadto sa uban, nan mao na ang AKO! AKO! AKO! Kini usa ka seryoso nga sayop. Si apostol Pablo nisuwat kanato pinaagi sa Balaang Espirito, “Kadtong adunay mga asawa kinahanglan magkinabuhi daw ingon nga wala. Kadtong adunay mga bahandi kinahanglan magkinabuhi nga dili hinuptan kanila.” Mao kini ang gitudlo sa Kasulatan kanato. Wala siya mag-ingon nga dili nato higugmaon ug atimanon ang atong mga asawa, o dili nato higugmaon ang atong mga bana ug dili magtagad sa atong mga anak. Ang Dios nag-ingon, “Seloso lang ako sa pagbati sa inyong kasingkasing!” Ang Dios nag-ingon, “Gusto nako ang tibuok nimong kasingkasing! Gusto nako ang tanan nimong pagbati! Ug unya ako kining ebahin-bahin sa mga katawhan.” Kinahanglan dili nato angkunon ang atong pisikal nga pamilya ug mahuptan ta nila nga mabuta. Ang atong kasingkasing una sa tanan atua sa Dios – TANAN natong kasingkasing.

Naakoy nailhan nga mga tawo nga ilang gihatag ang kaparti sa ilang kasingkasing sa mga ubang buang-buang nga butang. Gihigugma nila ang mga bukid, mga panganod, mga tubig. Maglingkod sila daplin sa dagat pipila ka oras ug magtan-aw-tan-aw sa mga balod nga mubanwas nganhi ngadto tungod kay nahigugma sila pag-ayo sa tubig. Ang Dios nag-ingon, “Gusto Nako nga mapasalamaton ka sa Akong hinimo. Gusto Nako nga magpasalamat ka Kanako tungod sa Akong Gihimo! Apan kinahanglan dili mo ihatag ang imong gugma ug pagbati ngadto sa mga hinimong butang.”

Ang ubang mga tawo ilang gihatag ang ilang kasingkasing ngadto sa pagiging nasyonalismo. Seloso sila sa nasod nga ilang gipuy-an. Kun mutan-aw ikaw ug duha nga football, o soccer o rugby sa telebisyon, adunay gitawag nga World Cup nga duwa, nga ang usa ka nasod sangka sila sa laing nasod. Niining usa ka dakong lugar sa pagdula makita nimo ang mga tawo nga manghilak tungod kay ang ilang grupo napildi. O linibo usab ang nangalipay – tungod kay ang ilang grupo nidaug! Ang Dios nag-ingon, “DILI! Ang imong kasingkasing ania lamang Kanako! Dili nimo ihatag ang imong kasingkasing sa mga buang-buang nga butang. Pwidi kang malingaw sa dula, pwidi kang malipay kun ang imong grupo mudaog, pero ang luha sa paghilak ug ang kalipay, ereserba kini alang lamang Kanako!”

Ang Dios nag-ingon kanako nga gusto Niya ang kinatikbuk-an sa atong kasing-kasing. Sa dihang ako ng bation ug sugod kining mga butanga sa akong kasingkasing, pagkaon man o pisikal nga pamilya o duwa o maski unsa, kinahanglan ako mudesisyon nga mutuman sa Dios ug dili nako ihatag ang kaparti sa akong kasingkasing nga alang lamang Kaniya. Siya nag-ingon, “Gusto Nako nga kinatubuk-an sa imong kasingkasing; gusto Nako ang ang tanan nimong pagbati diri lamang Kanako.” Kini mao ang sugo, busa akong desisyunan nga mubuhat niini. Kun akong bation nga ang akong kasingkasing muaksyon na gani pagduol sa ubang butang, kinahanglan ako nga mudesisyon nga ipahilayo kini ug eduot ngadto lamang Kaniya. Usa kini ka sugo ug, busa, usa ka kapilian nga kinahanglan nakong buhaton. Akong ihatag ang akong pagbati ug kasingkasing ngadto lamang Kaniya.

Tanan Natong Kalag

Ang sunod mao ang “tanan nakong kalag.” Daghan kini ug ipasabot nga mga butang. Kini adunay dakong kalabutan sa pulong “garbo.” Aduna kini kalabutan sa mga butang sa kailhanan sa akong kinabuhi. Kinsa ako? Kinsa ako sa akong hunahuna? Kini maoy akong kalag. Mahilig akong muhatag ug garbo sa akong kaugalingon tungod sa mga butang nga akong nabuhat.

Aduna akoy nahimo nga mga dagkong butang diha sa negosyo, ug nindto nga pagbati ang akong gibati sa akong kaugalingon. Aduna akoy nahimo nga mga dagkong butang sa esports, ug nindot ang akong pagbati. Nindot kaayo akong lantawon, ug busa nindot akong pagbati. Nindot akong mudala ug senina, busa nindot ang akong pagbati. Utokan ako, brayt, busa nindot ang akong pagbati. Mat-an ko, nindot ang akong pagbati. Pwidi nakong pakataw-on ang mga tawo ug maghimo ug estorya, nindot ang akong pagbati. Maayo akong magpadako sa akong mga anak, mas maayo pa kaysa uban – nindot ang akong pagbati. Maayo kaayo kung muhinumdom, taas ang akong memorya, mas maayo pa sa uban – busa nindot ang akong pagbati. Kusgan ko ug dili dali musurender, kaysa uban huyang – busa nindot ang akong pagbati.

Mao kini ang kalag nako nga garboso ug kini GIKASILAGAN sa Dios nga itugot kining mga panghunahunaa! Makahunahuna pa siguro ka ug mga butang nga susama niini. Kahinumdom ba ikaw sa dihang si Lucifer gilabay gikan sa Langit? Kun ikaw mubasa sa sugilanon ni Lucifer diha sa Daan Kasulatan, siya gitambog sa Langit, imo siyang madunggan nga nag-ingon, “Ako, ako, ako, ako, ako”, sa makadaghan. Si Lucifer wala gitambog kay siya nakapatay ug laing manulonda. Wala siya gitambog gikan sa langit kay tungod nangawat siya ug bahandi sa uban. Siya gitambog tungod sa iyang batasan. Naghunahuna siya mahitunogd sa iyang kaugalingon kaysa mahitungod sa Dios.

Siya miingon, “Pagkamaanyag nako. Ako mukayab mupariho sa Labing Gamhanang Dios. Aduna akoy gasa sa pagtukar ug naggilak-gilak ako sama sa nagkalaing-laing kolor nga mga alahas ug mga bato. Aduna akoy katungod nga mamatikdan ug mahimong importante. Aduna akoy katungod nga ang mga tawo maghunahuna mahitungod kanako ug magtagad kanako tungod kay ako espesyal. Mas espirituwal ako kaysa ubang anghel.

Ang Dios nag-ingon, “Layas sa Akong Presensya sa kahangturan.” Ang Dios nag-ingon, Simbaha ug higugmaa Ako sa TIBUOK nimong kasingkasing! Kinahanglan nimong kontrolon ang imong kalag aron makasimba ka Kanako ug higugmaon mo Ako sa TIBUOK mong kalag.”

Si Apostol Pablo nag-ingon, “Daghan ako ug ikapangandak, apan mangandak ako diha lamang kang Hesu Kristo ug sa Iyang pagkalansang. Ako gilansang ngadto sa kalibutan ug ang kalibutan gilansang uban kanako.” Siya nag-ingon, “Ako ang hepe sa makasasala; ako ang pinakadaotan ug pinakaubos sa tanang kasantusan. Mangandak ako diha sa akong mga kaluyahon.” Mao kini si apostol Pablo, nga maayo kaayong tawo. Apan naghimo siya ug desisyon nga higugmaon niya ang Dios nga iyang Ginoo sa tibuok niyang kasingkasing ug sa tibuok niyang kalag. Dili siya mukuha ug garbo diha sa iyang nahuman o unsay iyang dagway o sa kaayo niyang manabi. Kining tawhana gidala na didto sa ikatulong langit, diha tungod sa presensya sa Dios. Apan, dili gani niya gusto nga hisgutan kini. Siya miingon, “Ako nakaila ug tawo, daghan ng katuigan ang milabay…” Wala siya nagpasigarbo, “Ako si apostol Pablo; gidala na gani ako sa langit.” Mapainubsanon siyang maghisgot niining mga butanga. Dili siya gustong mukuha ug atensyon sa kaugalingon niini. Dili niya gustong mahimong bayani. Dili niya gustong matuboy. Parehas ni Juan Bawtista, gustong niyang muobos aron si Hesus ang mapataas.

Sa kada-oras muhirit kita ug atensyon sa kaugalingon sa paghunahuna sa atong kaugalingon, atong gipahimulag ang atong kaugalingon gikan sa Dios. Sa kada-oras mubuhat kita ug desisyon nga maghunahuna sa atong kaugalingon nga labaw pa sa atong kinahanglan ug sa kada-oras nga muhusga kita sa uban tungod kay naghunahuna kita sa atong kaugalingon nga espisyal sa nagkalaing-laing paagi, atong gipahimulag ang atong kaugalingon gikan sa Dios. Ang Dios nag-ingon, “Gusto ko nga ikaw mahigugma Kanako sa tibuok mong kasingkasing. Ang tanan nimong gibati ug ang tanan nga butang nga espisyal para kanimo maputos lamang kini dinhi Kanako. Ug gusto Ko nga imo akong higugmaon sa tibuok mong kalag. Gusto Ko nga makit-an nimo ang imong kapalaran diha LAMANG sa Akong Anak nga si Hesus ug sa Iyang dugo. Maski unsa nga gasa nga Akong gihatag kanimo usa lamang kini nga galamiton sa pag-alagad Kanako ug maayo. Dili ikaw ang tag-iya niining mga gasa sa musika o pagka-intilehinti o maayo’g memorya o maayo’g dagway o maski unsa pa. Pwidi ikaw maparalisa sa higdaanan kay naligsan ka ug kalit. Dili ka takos tagaan ni maski unsa nga gasa sa Dios. Kinahanglan dili ka mangangkon niini. “Kinahanglan dili kita garboso o ambisyoso ni maski unsa nga mga butang nga gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Kini alang Kaniya ug sa Iya Lamang.”

Kun magtukod kita ug balay pinaagi sa atong mga kamot ug unya musuruy-suruy kita ug moingin, “Nindota sa akong gihimo!” Kanindot sa balay nga gihimo sa akong mga kamot! Maayo kaayo kong magpadako sa akong mga anak!” Kinahanglan dili kita mukuha ug enerhiya sa atong kaugalingon. Ang tanan natong enerhiya alang lamang kang Hesus ug sa Iyang Amahan. “Gusto Ko nga higugmaon mo Ako sa TANAN nimong kasingkasing ug TANAN nimo nga kalag.”

Tanan Nimong Hunahuna

Ug unya nangutana ako sa Amahan unsay ipasabot sa, “Gusto Ko nga ikaw mahigugma Kanako sa tibuok nimong hunahuna.” Sigurado, kining mga butanga adunay gamay’ng pagsaylop sa usa’g usa. Apan usa ka butang nga Iyang gipakita kanako mahitungod sa paghigugma Kaniya sa tibuok kong hunahuna kay ang kada-pangisip nga mosulod sa akong hunahuna nagpresentar kanako ug kapilian nga akong kinahanglan buhaton. Kun ako Siyang higugmaon sa tibuok kong hunahuna, nan kinahanglan nakong desisyunan ang kada-butang nga mosulod sa akong pangisip. Ang kasulatan nag-ingon, pinaagi ni apostol Pablo, nag-ingon nga ginabihag namo ang tanang panghunahuna. Atong isalikway ang mga imahinasyon o pangisip nga mosulod sa atong hunahuna nga dili tinuod. Ang Dios nag-ingon, “bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganan, bisan unsang butang matarung, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsay butang maayong pamation, kon aduna may kahalangdon, kon aduna may pagkadalaygon, palandunga ninyo kining mga butanga.” Si Pablo nag-ingon, “usba hinoon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan.” Roma 8 nag-ingon, “Ang utok nga kontrolado sa Espirito sa Dios kinabuhi ug kalinaw.”

Aduna ba dinhi kaninyo nga adunay pangisip nga kaligotgot sa iyang hunahuna? Pangisip nga seloso? Pangisip nga kasuko? Pangisip nga kaulag? Pangisip nga garboso? Mao kining mga butanga nga girepresentar sa imong atubangan. Murag usa ka gamay nga tawo nga milabay kanimo ug nag-ingon, “Gusto nako ning epaila-ila kanimo.” Atong desisyonan kining matanga sa hunahuna kun atong dawaton o isalikway ug atong ingnon, “Dili! Pahawa!” Ingon niini ang pagbihag sa hunahuna nga dili maayo. Aduna ka bay panghunahuna nga depresyon o suko sa imong kaugalingon? Naghunahuna ka sa imong kaugalingon, “Depres kaayo ko ron; suko ko sa akong kaugalingon.”Apan dili kana ang dagan sa utok sa usa ka kontroladong hunahuna sa Dios. Kinahanglan natong bihagon ang kada hunahuna. Kun kining gamay’ng tawo muhapit sa atong hunahuna ug magpaila-ila siya ug pangisip sa atong utok, kun dili kini ulay, hiligugmaon ug dungganan ug pagkadalaygon, kinahanglan natong isalikway! Ang Dios nag-ingon, “Gusto Nako ang imong panghunahuna. Gusto Ko nga imo akong higugmaon sa tibuok mong hunahuna. Ayaw toguti ang mga pangisip gawas lamang ang gikan Kanako. Ikaw mausab pinaagi sa pagbag-o sa imong panghunahuna.” Ato lamang togutan sa atong utok ang ulay, dungganon ug pagkadalaygon nga panghunahuna. Kinahanglang natong isalikway ang ubang imahinasyon. Kun kini atong buhaton, kita mausab. Kun atong ilisan kining mga panghunahunaa sa paghunahuna sa Pulong sa Dios, kita mausab.

Tanan Natong Kusog

Ang matag-usa kanato maghimo ug mga desisyon matag-adlaw. Atong pilion asa nato ihatag ang atong pagbati o higugmaon ba kaha nato Siya sa atong tibuok nga kasingkasing. Atong pilion unsay atong itugot nga mga butang nga buhaton sa atong kalag. Ako bang togutan ang akong kalag nga mokuha ug personalidad sa ubang butang gawas lamang sa dugo ni Hesus? Si Pablo nag-ingon, “Gilansang na ako uban ni Kristo, dili na ako ang nabuhi. Dili ako, kundili si Hesus ang nagpuyo dinhi kanako.” Gihigugma ni Pablo ang Amahan sa tibuok niyang kalag. Ang iyang kailhanan anaa sa krus ni Hesu Kristo. Walay bili ang iyang kaugalingon gawas lamang sa krus ni Hesus. Susama usab sa ato. Kun ato Siyang gihigugma sa tibuok natong hunahuna, ato lamang tagaan ug permiso ang Pulong sa Dios ug ang panghunahuna sa Dios sa atong hunahuna. Dili nato togutan ang hunahuna sa depresyon o kaulag o kahadlok. Dili! Ato kini silang iduot pagawas. Dili nato tagaan ug permiso ang panghunahuna sa pagkadili-mapinasayloon o pagkaaligotgot o selos. Ato kining iduot pagawas sa atong hunahuna. Dili kita magkinabuhi nga daw mga hentil (walay Dios) nga mapakyason sa ilang hunahuna. Apan atong sakmiton ang matag-hunahuna ug bihagon kini alang sa kahimayaan sa Dios. Ato Siyang higugmaon sa tibuok natong kasingkasing. Atong egogul ang atong panghunahuna ngadto Kaniya ug dili sa mga buang-buang nga mga butang. Atong higugmaon ang Dios nga atong Ginoo, dili lamang sa tibuok natong kasingkasing (pagbati), dili lamang sa tibuok natong kalag (atong kailhanan ug ambisyon ug plano), dili lang sa tibuok natong hunahuna (mga panghunahuna sa atong otok), ug sa tibuok natong kusog.

Ang Amahan nagpakita kanako nga ang atong kusog nagsakop ug daghang butang. Kun ato Siyang higugmaon sa tibuok natong kusog, kinahanglan atong maamgo nga ang atong oras nahisakop diha Kaniya. Ang atong oras kaparti sa atong kusog. Ang atong oras kaparti sa atong naangkon dinhi sa pisikal nga kalibutan aron sa pagbuhat ug mga butang. Atong tugotan si Hesus, ang hinigugma sa atong kinabuhi, nga ipakita kanato unsaon paggamit sa atong oras alang Kaniya. Dili nato tugotan nga mausik ang atong oras sa mga butang nga naggikan sa gugma sa kaugalingon, kundili sa gugma ni Hesus ug sa Iyang Amahan. Ug usa sab, kun ato Siyang gihigugma sa tibuok natong kusog, nan Siya usab ang magbuot kapila kita matulog. Siya ang Dios kun unsa ang atong kaonon ug unsa ka daghan ang atong kaonon. Unsay atong gikaon kaparti kana sa atong kusog.

Si David, usa ka “tipo” o klasi ni Hesus, ang Ginoo, nagpakita kanato ug laing bahin sa paghigugma sa atong Ginoo ug Amahan sa tibuok natong kusog. Siya nag-ingon nga ilang toyuon ug pugong ang ilang kaugalingon sa dihang mag-atubang sila ug pakig-gubat uban sa Dios (1Sam.21:5). Ang atong abilidad sa Pagpagamit sa Dios limitado o muoswag pinaagi kun unsaon nato paggamit ang atong kusog! Aduna kitay igong kusog pisikal nga atong gamiton sa nagkalaing-laing butang. Kun mupili kita sa paggamit niini alang sa atong kaugalingon, makapuyan kita ug madisturbo sa pag-alagad sa Dios, busa dili kita makahigugma Kaniya sa atong tibuok kusog. Magpili kita sa atong mga desisyon nga himuon aron aduna kitay igong kusog sa pag-alagad sa Dios sa dayag ug mahikap nga mga butang.

Ang atong kwarta kaparti usab sa atong kusog. Ang kwarta naggikan sa kakugi sa atong mga kamot. Kaparti sa kapilian nga atong buhaton kun unsaon paggamit sa atong kusog mao ang unsaon pag-gasto sa atong kwarta. Si apostol Pablo, samtang miadto siya sa nagkalaing-laing syudad ug nasod, nag-ingon, “Tungod kay akong giusab ang imong kinabuhi ug gitagaan ko ikaw sa espirituhanong kamatuoran, aduna akoy katungod nga imo akong tagaan ug kwarta. Tungod kay ako naghatag man kanimo niini, sakto lang nga imong ihatag kanako ang imong cake, ang imong manok, ang imong senina.” Apan siya miingon, “Dili. Gusto ko ikaw nga tagaan hinuon. Mangita ako ug pamaagi nga maningkamot – gabie ug adlaw kung kinahanglanon – aron ako makahatag kanimo. Maski otang nimo ang imong kinabuhi diri kanako tungod sa mga espirituhanong butang nga akong gitudlo kanimo, dili nako gustong kuhaon ang imong mga manok o mga senina o imong kwarta. Gusto kong mangita ug pamaagi nga makahatag hinuon ko diha kanimo. Ang Dios nag-ingon man nga mas bulahan ang muhatag kaysa nagdawat, busa gusto kong mangita ug pamaagi nga makahatag diha kanimo.” Busa si apostol Pablo niingon nga iyang gikusokuso ang iyang lawas kada-adlaw aron sa pagpangita ug pamaagi nga maka-alagad sa Dios.

Ang Kasulatan nag-ingon nga atong ihalad ang atong lawas ingon nga buhing halad, ug ang mga parti sa atong lawas bilang instrumento sa Pagkamatarong. Si Pablo ug ang ubang alagad sa Dios naglansang sa ilang lawas pinaagi sa kulang ug tulog ug sa kakapoy. Iyang gilansang ang iyang lawas sa usahay diha sa kagutom o sa paglatos sa mga tulisan – sa dihang gilabay siya ug bato ug gibiyaan nga daw patay nga naghigda diha sa dalan. Tungod kay gihigugma niya ang Dios sa tibuok niyang kusog, gibangon niya ang iyang bun-og ug nagkadugo-dugo nga lawas nga gikan sa yuta ug milakaw paingon didto sa syudad ug nagsangyaw mahitungod kang Hesus. Si Pedro ug si Juan adunay mga paksi sa ilang mga panit gikan sa mga paglatos. Ang mga relihiyusong mga lider ug mga mat-an sa Bibliya maoy nagbunal kanila, ug sila nagmaya kay giihap o giisip nila ang ilang kaugalingon nga takos sa paglutos alang sa pangalan ni Hesus. Ug nibalik sila didto sa mga merkado ug didto sa mga lugar nga relihiyusong mga tawo – ang lugar sa mga tawong adunay kasuko sa Dios. Nibalik sila didtong mga lugara ug misangyaw sa tibuok Maayong Balita sa kinabuhi ni Hesus tungod kay sila nahigugma man Kaniya – maski ang ilang mga dugo mibuhagay diha sa yuta – sa tibuok nilang kusog. Si Esteban ug Santiago ug si Juan Bawtista, ug daghan pa kanila nga naghatag sa ilang nahibiling kusog sa pagserbisyo ni Yahweh ug sa Iyang halangdong Anak. Kita usab, “wala mahigugma sa atong kaugalingon, maski hangtod sa kamatayon.” Gusto sa Dios nga magtotok kita diha Kaniya, sa paghigugma ug pagsalig Kaniya sa hingpit, maski sa tanan tang kusog.

Nagkalawom ug nagkalawom

Sa pagkahuman nako ug pangutana sa Dios kun unsay ipasabot sa paghigugma Kaniya, nakugang ako sa paghisayod unsa ka lawom ang mga tubag niini. Ang Iyang gikinahanglan gikan kanako mao ang paghigugma Kaniya sa TIBUOK kong kasingkasing, tungod kay Siya seloso nga Dios. Nagkinahanglan Siya nga akong higugmaon sa TIBUOK kong kalag, tungod kay Siya seloso nga Dios. Siya nagkinahanglan kanako nga higugmaon Siya sa TIBUOK kong hunahuna ug sa TIBUOK kong kusog. Karon, samtang ako nagdumog niining mga butanga ug misulay pag-ayo sa pagsiguro sa akong kinabuhi nga mahiduol niining mga butanga, akong nasayran nga Iya akong gisalo sa tungatunga ni Kristo ug nagkalawom. Akong nasayran nga Iya akong gihimo nga mas maalamon pa ug mas mahigugmaon ug kawasnon. Akong nasayran nga makahimo Siya sa paghimo ug sapa nga buhing tubig nga mibugwak gikan kanako sama sa gisaad ni Hesus. Akong nasayran nga makabutang Siya ug daghang gahom nga dili daling mapukan nga kinabuhi. Akong nasayran nga makabutang Siya ug hinagiban sa pagkamatarong sa akong wala ug tuo nga kamot. Si Elias, tawo nga pareho nato, gimanduan niya ang mga panganod nga mohunong ug uwan ug gimanduan usab nga muowan. Ang kasulatan nag-ingon nga si Elias parehos ra nato. Unsay aduna kanato diha kang Hesus, kun tinuod nga kita nahigugma Kaniya sa tibuok natong kasingkasing, kalag, hunahuna ug kusog, labaw pa sa atong panabot. Gamay ra nga mga tawo ang naka-experyensya niini tungod kay gamay raman nga mga tawo ang nahigugma Kaniya sa tibuok nilang kasingkasing, kalag, hunahuna ug kusog.

Ug Magtinabangay sa Matag-usa

Kaparti sa atong paghigugma Kaniya mao ang atong paghigugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon, ug higugmaon nato sila sa igo aron tabangan nato sila sa paghigugma Kaniya sa tibuok nilang kasingkasing, kalag, hunahuna ug kusog. Kun ikaw makakita ug kaigsuonang lalaki o babaye ug wala sila mahigugma sa Dios sa tibuok nilang kasingkasing, kalag, hunahuna ug kusog, nan nag-ingon ang Dios nga ato silang tabangan sa paghimo niini. Ela lamang gikawatan ang ilang kaugalingon ug ang Dios. Kun ato silang tabangan sa ingon niini nga pamaagi, nan ang simbahan mahimong usa ka butang nga nindot sud-ongon. Apan kini magsugod kanimo sa sukaranan nga sugo – higugmaa ang Dios sa TIBUOK mong kasingkasing, sa TIBUOK mong kalag, sa TIBUOK mong hunahuna ug sa TIBUOK mong kusog. Amen?

Kini alang kanako, taliwala kanako ug sa Dios, apan kun kini makatabang kanimo, nan nalipay ako nga aduna kitay kahigayunan sa pag-estoryahanay mahitungod niini.

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon