Kwarta: Paghatag diha sa Gingharian sa Dios

6/10/1999

Oktobre 6, 1999, Lilongwe, Afrika

Sa simbahan diin ako nagpuyo walay tawo nga giswelduhan, walay nangolekta ug kwarta para sa iyang kaugalingon, walay nagwali aron makakuha ug kwarta. Apan ang tagsatagsa nalambigit diha sa paghatag. Sa ingon ani nga nahimutangan wala gyud mahitabo nga nagpatuyok me ug baskit para mangolekta ug kwarta, apan ang tagsatagsa kanamo sa simbahan naghatag pinansyal sa boluhaton sa Dios. Adunay pipila ka mga tawo sa simbahan nga maoy gisaligan sa responsibilidad nga mugahin ug lugar sa ilang panimalay sa sekrito nga pamaagi nga diin ang mga kaigsoonang lalaki ug babaye muhatag. Sa ingon ani nga paghatag sa privado atong gitugot nga ang imong tuong kamot wala makahibalo unsay gihimo sa imong wala nga kamot. Wala sila mipaila aron makita sa mga tawo, apan mihatag sila diha sa kanasingkasing.

Adunay daghang pamaagi kung para sa unsa ang ilang ihatag. Adunay daghang kaigsoonan ilang ibutang ang ilang kwarta sa sobre ug sulatan sa gawas kun unsay gusto nilang gamitan sa ilang kwarta. Pwidi sila musulat, “Alang sa pobre”, alang kini una sa tanan sa mga pobre nga uban kanamo, o pwidi sad sa among komyunidad. Pwidi sila musulat, “Alang sa inug-printa nga balasahon”, susama sa mga libro nga inyong nadawat. Lain-lain nga mga kaigsuonan nihatag sa ilang kinitaan tungod kay ilang pag-ampo ug kasingkasing nga muhatag ug bahin sa maong kamatuoran nga mapaambit diha kaninyo. Laing tawo muhatag ug kwarta alang sa usa ka igsoon nga nagtarbaho alang sa boluhaton sa Dios. Tingali atua siya nagbyahi, ug layo sa iyang pamilya. Wala siya nitarbaho nga maoy normal niya, apan tungod kay siya kinahanglanon man nga makakuyog aron mag-uban sa ubang kaigsuonan sa laing dapit, sila nanghatag sa ilang kinitaan sa niiana nga katuyuan.

Ang pagsulat ug pangalan sa sobri ug unsay gusto nilang tuyo sa ilang kwarta nga gamiton, kini makahatag ug koneksyon diha sa ilang kasingkasing paingon sa nahitabo. Dili lang kay naglabay kita ug kwarta sa baskit, apan ang kwarta nagrepresentar nga bulohaton sa Dios. Busa sa ingon niini nga pamaagi makakonek sila sa ilang insaktong tumong nga tarbahuon sa Dios nga importante sa ilang kasingkasing. Aduna man gani panahon nga walay tumong kun para sa unsa ang ilang gihatag, busa sila musulat “Alang sa mga liders unsaon nila pagdesisyon”. Adunay daghan nga pwiding buhaton.

Sa unang siglo sa simbahan, usahay ang mga tawo namaligya ug mga yuta ug mga balay ug ilang gibutang sa teilan sa apostoles ang halin, ug ila kining gibahinbahin sa nanginahanglan kanila. Busa usahay ingon ana. Apan kasagaran hinuon sila muhatag kun unsay tumong. Tungod kay walay nagtan-aw, dali kaayo kitang mahimong tamaran. Tungod kay ang kamot nga wala wa masayod unsay gihimo sa tuo niyang kamot, pwidi kang mahimong tamaran sa imong paghatag. Tagsatagsa kanato kinahanglan magbantay nga dili kana mahitabo. Nakatubag ba kini sa uban ninyong pangutana? Aduna pa bay idugang nato? Naa ba akoy nakalimtan nga pwidi makatabang?

Unsa ang Ikapulo?

Ang tudlo sa ikapulo wala sa Bag-ong Kasulatan. Kun gusto ka muhatag sa ikapulo, nan kinahanglan sad ka nga muhalad ug mga hayop nga isakripisyo. Kini usa ka tinudluan sa Daang Kasulatan, Daan Tugon. Usa ka disiplina nga dyis pursyento sa ilang kinitaan nga gisugo sa Dios sa Iyang katawhan diha sa Daan Testamento. Ang “Ikapulo” dili na kaparti sa Bag-ong Kasabutan, sa Bag-ong Tugon, pariho ra usab sa hayop nga sakripisyo, o “balaan nga tawo” nga klergy o pari, o templo sa pagsimba, dili na kaparti sa Kasabutan sa Dugo ni Hesus. Dili na apil kining tanan, hasta ang “ikapulo.” WALAY IKAPULO diha sa Bag-ong Kontrata. Ang tawo nga gustong makakuha ug kwarta sa Karnero sa Dios aron sa BARK bayrunon (Bayranan nga gigahin para sa relihiyusong kahimuan) ug sa gipang-hire nga mga trabahanti, musulay paggamit sa Daan Tugon nga mga bersikulo aron lang maagni nila ang Katawhan sa Dios sa paghatag. Apan, hinuon, pariho ra nga mga tawo ang dili mo insistrar nga Sabado (“Adlaw’ng Igpapahulay”) ang simba sa Templo sa Jerusalem, o pagsakripisyo sa mga hayop, nga kabahin man gihapon kini sa Kasabutan. Dili matinud-anon ug pangilad kining mukuha ug usa ka linya gikan sa Kasabutan ug mukuha usab ug laing linya sa lain nga Kasabutan aron makahimo kini ug sanglitanan. Si Pablo klaro nga nisulti nga kita mga patay sa atong mga sala, ug ang Dugo ni Hesus walay pulos kun kita nagpuyo diha sa Kasabutan sa tinuli ug Adlaw’ng Igpapahulay ug ikapulo. Walay “10% nga ikapulo alang sa pastor” nga makita sa Bibliya. Dili kini maoy pamaagi sa Dios.

Sa niini karon nga Kasabutan, gusto sa Dios and tanan, ug gusto Niya ang GIKAN SA KASINGKASING, ug gusto Niya PINAAGI SA ESPIRITO. Si Hesus miingon, “Hangtod ug dili nimo malagpasan ang pagkamatarong sa mga Pariseo, dili ikaw makasulod sa gingharian.” Sa NIINING Kasabutan, mag-agi tanan sa buhi, ug gugma nga relasyon nato sa Miseyas. Ang atong paghatag sa niining Kasabutan kinahanglan sakripisyo, nga giniyahan sa atong pagtuman sa Espirito sa Dios, adlaw-adlaw.

Sa dihang si Hesus nagbarog diha sa Templo, Siya nakakita ug babaye nga naghatag sa iyang duha ka sensiyo sa dihang nangolekta na. Kadtong duha ka sensiya pwirting gamaya. Si Hesus miingon nga wala siya mihatag sa iyang ikapulo, apan iyang gihatag ang tanan niyang kwarta. Gihatag niya ang kwarta alang sa iyang pagkaon. Ang Dios mas importanti kaysa iyang pagkaon. Gihigugma niya ang Dios nga iyang Ginoo sa tibuok niyang kasingkasing, kalag, hunahuna ug kusog. Wala siya mangita ug pamaagi nga makahatag lang siya ug ikapulo. Gusto niyang ihatag ang iyang pinakanindot nga iyang mahatag. Ug si Hesus miingon, “Tan-awa kining bayhana. Ang mga anghel nagpakpak sa ilang mga kamot tungod kay wala siya maghunahuna ug ikapulo, gihatag niya ang tanan niyang kasingkasing, kalag, hunahuna ug kusog.” Mao kini ang mensahi sa Bag-ong Kasabutan. Ang Daang Kasabutan huyang kaayo kung itandi niini.

Ayaw Ibaligya

Sa dihang si Pablo nisulat sa ubang kasimbahanan, siya miingon, “Wala namo gibaligya ang Pulong aron kami makasapi.” Wala gilantaw ni Pablo ang iyang gasa nga pwiding ibaligya. Gitagaan siya niining mga gasaha ni Hesus aron sa pagtukod nga mutubo, dili kay aron makakwarta. Imbes nga iyang kuhaan ug kwarta, naningkamot siyang makahatag. Sa giingon ko na, ang uban nisakripsyo paghatag aron sa pag-imprintar sa mga libro nga among gidala alang kaninyo. Wala kini namo gibaligya. Amo kining gihatag kaninyo ug sa uban. Ang mga tudlo nga anaa diha sa libro naggikan kang Hesus, dili kanamo. Gipaambit kini ni Hesus kanamo nga libre. Busa libre usab namo kining ipaambit kaninyo.

Manghinaot ko nga walay mamaligya niining mga libroha ngadto sa uban. Kun unsa man gani ang gihatag ni Hesus kanimo, mga tudlo man, o kaalam, kahibalo, o abilidad sa pag-awit o pagtugtug ug musika, o abilidad man sa pagpahibalo sa mga tawo sa publiko, dili ikaw ang tag-iya niini. Kundili butang kini nga gisalig sa Agalon alang atong atimanon. Siya gihapon ang tag-iya sa gasa. Apan Iya kining gitugyan diha kanimo aron sa pagpadato sa uban. Adunay panahon si Hesus misulti sa mga Pariseo, “Kun ikaw mag-ampo aron ang uban mubilib kanimo, mao na kana ang imong ganti.” Pariho ra ka tinuod sa matang sa kwarta. Kun ikaw mutudlo, o musulat, o muawit aron ang uban mubayad kanimo, kana nga kwarta mao nana ang imong ganti ug wala nay lain pa. Apan kun imo kining ihatag nga libre kay gitan-aw mo man kini nga gikan sa Dios, ang imong ganti dako. Ang panalangin mukaylap sa ubang kinabuhi nga nagpalibot kanimo, ug kini alang sa dungog sa Dios.

Sa praktikal, ang tagsatagsa magbuhat ug desisyon atubangan sa Dios kun unsaon niya nga mamahimong manggihatagon, o unsaon nila paghatag ang ilang materyal nga bahandi. Taliwala nila ug sa Dios, sila mupili, tungod kay sila nahigugma man sa Dios sa tinuok nilang kasingkasing. Busa sila maghimo ug kapilian, ug unya mudesisyon asa nila ihatag ilang kwarta. Adunay mga kumyunidad nga diin daghang mga kristohanon nagpuyo nga dug-ol. Nagbutang mi ug kahon sa usa niining mga balaya sa nagkalainlaing kumyunidad. Ug ang mga disipolo niadtong lugara muadto sa hilom niadtong balaya kada semana ug mangutana sa Dios sa ilang gasa nga dawaton. Sila musulat uban sa ilang gasa kun unsang bahina sa tarbaho nga gusto nilang muhatag ug sa hilom ilang ibutang didto sa kahon ug unya mulakaw.

Aduna usab kami duha o tulo ka igsoon nga mulibot sa mga komyunidad ug ilang kolektahon ang tanang kwarta ug dal-on sa usa ka lugar. Ug kining masaligan ug matinud-anon nga mga igsoon mag-uban-uban sa bulohaton ug ilang ilahi-lahi ang kwarta nga adunay ngalan alang sa mga pobre ug ila kining bahin-bahinon alang sa mga pobre niadtong komyunidara. Ang kwarta nga adunay ngalan alang sa pag-imprintar sa mga libro, ilang kuhaon ug ilang ihatag didto sa mga tawo nga maoy in-charge sa pag-imprintar. Ug kun adunay mga kaigsunonan nga lalaki ug babaye nga matinud-anon sa pag-alagad sa Dios, nga diin nangausab ang kinabuhi ug ang ubang kinabuhi nga nagpalibot taliwala kanila, ilang gahinan ug butangan sa ilang pangalan. Ug mag-uban silang manglakaw ug siguruon nga ang sobre nga adunay pangalan madawat gayod niadtong tawhana.

Sama ni Pablo, adunay pipila ka mga kaigsuonang lalaki ug babaye naghimo ug mga tulda o laing-laing bulohaton. Tungod kay ang kinabuhi ni Pablo naga-apektar man sa ubang kinabuhi alang kang Hesus diha sa Pilipe ug Tesalonica, ug pwidi sad nilang padalhan siya ug gasa alang sa bulohaton didto. Magahatag usab siya sa mga pobre didtong dapita. Iya usab tabangan ang ubang kaigsuonang lalaki ug babaye sama ni Timoteo ug Tito aron dili na sila magpunay’g himo ug tulda pirmi. Sa sulat ngadto sa Taga-Pilipos, niingon si Pablo nga usahay makadawat siya ug butang gikan sa uban, usahay dili. Usahay maghimo siya ug tulda, usahay dili. Kun ang Dios magatagbo sa iyang panginahanglanon sa laing pamaagi, nan nindot kana. Kun dili, maghimo siya ug mga tulda ug mutabang pagtagbo sa panginahanglanon sa uban. Walay problema. Busa kining mga kaigsuonan nga maoy nangolekta sa tanang kwarta ila kining ihatag-hatag sumala sa pangalan nga nasulat sa sobre o kun para sa unsa ba kaha nga klasi nga tarbahuon nga anaa natali sa sobre ug dili sila manguha ug para sa ilahang kaugalingon. Masabtan ba?

Aduna man gani tawo nga muhatag ug kwarta ngadto sa usa ka tawong nangusab ug mga kinabuhi, walay usa kanila nga nidesisyon nga kinahanglan sila magdawat tungod sila nangusab ug mga kinabuhi. Ang mga tawo nga nausab ang ilang kinabuhi tungod kanila maoy nihimo ana nga desisyon. Walay ni bisan kinsa nga nihimo ug desisyon nga makakuha ug kwarta. Ang tagsa-tagsa nidesisyon nga mualagad kang Hesus uban sa ilang mga gasa. Ang tagsa-tagsa, dili espisyal nga tawo ug unya mga tumatambong. Ang tagsa-tagsa gayod. Ang ubang gasa galamiton kaayo. Sama nga ang mga gasa nakatabang kanimo, gusto sad namong buhian ka sa imong gasa aron sa pagtabang sa uban. Busa usahay ingon ana ang panghitabo. Apan dili gayod tungod kay adunay nagpa-ginansya sa pulong sa Dios. Ang mao lamang tumong ang pagiging matinabangon ug magpagamit sa kaugalingon. Dili kay gustong makakwarta. Dili isyo kun maghimo sila ug mga tulda sulod sa lima ka tuig o i-libre sila sa paghimo kay adunay mga tawo nga nitabang kanila. Sila nangalagad sa Dios sa tibuok nilang kasing-kasing kun unsa man gani. Lahi kaayo ni nga lihok kaysa kasagarang relihiyon niining kalibutana. Gilantaw sa mga tawo ang Pulong sa Dios ingon nga tarbaho, susama sa usa ka karpentero. Wala kini sa Bibliya.

Mas Maayo ang MUHATAG

Usa ka puntos una: Si Hesus miingon, “Mas bulahan kadtong nihatag kaysa nidawat.” Okey man ang mudawat, apan mas maayo ang muhatag. Apan dili gayod okey ang mubungat nga mudawat. Kun ang akong mga anak moingon kanako, “Papa, papa, tagai ko be” ug sila mubungat ug muhilak, ang ako lamang ihatag nila mao ang bunal. Apan kun makita nako sa akong mga anak nga kahibalo mubahin sa ubang tawo, akong bation nga pwidi akong musurprisa kanila ug regalo. Mao ra katinuod diha sa pamilya ni Hesus. Walay usa nga mubungat sa sila makadawat ug kwarta. Walay kinahanglan moingon, “Niingon man kaha nga ‘ang tanang butang ilaha’ Kinahanglan tagaan mo ako ug kwarta.’” Kinahanglan walay moingon, “Niingon man kaha, ‘kun ikaw adunay jaket, ihatag ang usa sa imong igsuon. Aduna man kay duha ka jaket, akoa na ng usa be.’” Sala kana. Kahakog kana. Busa kun adunay mubungat nga siya tagaan ug kwarta o butang, ang simbahan dili muhatag kaniya kay kun siya tagaan imo lang siyang gipasakitan. Apan kun adunay nanginahanglan gayod nga mga kaigsuonan susiha kun unsa ang iyang kinahanglanon ug diha sa gugma ug tinguha sa pag-alagad ni Hesus tagae siya, maanindot kana nga butang; dawaton kini sa Dios.

Ang tagsa-tagsa Nag-alagad sa Dios sa Tibuok Oras

Sa dihang sa Pablo nagbyahi syudad ug syudad ug laing nasod alang sa pagtudlo sa uban, wala siya mag-ingon, “Ako usa ka apostoles sa Halangdong Dios! Dili nako ipaubos ang akong kaugalingon alang sa mga paghimo ug mga tulda. Ako usa ka alagad sa Dios!” Si Pablo nanghimo ug mga tulda sa dihang si Pablo manginahanglan ug kwarta. Kun ang Dios magtagbo sa iyang panginahanglanon sa laing pamaagi, okey sad na. Apan wala siyay pagtagad. Kun siya manghimo ug mga tulda, nan siya makigkita sa mga tawo nga pariho kaniya nga manghimoay usab ug mga tulda, mga tawo nga diin didto siya mupalit ug tila nga iyang himuon, ug mao kana ang iyang tarbaho nga diin asa siya usab nagpanlihok. Wala siyay tagad kun makita niya ning mga tawhana diha sa ilang tarbahuan ug sa sulod sa sinagoga. Ang tibuok niyang kinabuhi mao ang paghigugma sa Dios ug paghigugma sa mga tawo, sakyan niya tanan aron iyang makuha tanan, sudlan ang tanang sirkumstansya nga pwidi niyang sudlan. Kun siya atua sa prisohan, aw iyang danihon ang mga nangapriso. Kun siya gitaral didto sa mga hari, aw iyang danihon ang hari. Kun siya naghimo ug mga tulda, iyang danihon ang mamalitay ug tulda. Maski unsang pamaagi pagpangita niya ug kwarta dili makausab sa iyang tawag sa pagpangabig ug kalag.

Kun ang Dios nagtagbo sa iyang panginahanglanon pinaagi sa mga kaigsuonang lalaki ug babaye nga nahigugma kaniya ug mapasalamaton kaniya, ug libre siyang dili una maghimo ug mga tulda sa pipila ka panahon, busa libre na siyang mubyahi uban ni Sila ug sa ubang kaigsuonan nga muadto sa ubang syudad. Kun mahutdan sila ug kwarta, iya kining gisaysay diha sa sulat sa Pilipos nga nahitabo kini usahay, nan siya manghimo ug mga tulda nasad. Walay problema.

Ang tradisyon sa tawo nagtudlo kanato ug bati nga konsepto unsa ang alagad sa Dios. Si Pablo mas gamhanan pa nga alagad sa Dios kaysa mga gagmay’ng tawo karon nga ningtawag sa ilang kaugalingon ug alagad sa Dios. Si Pablo pwiding mukuha ug kwarta, pwidi sad ug dili. Si Pablo naghago sa iyang kaugalingong kamot adlaw gabie ug maski ang iyang pagkaon iyang bayaran. Didto sa Taga-Tesalonica nga mga disipolo siya miingon, “Maski akong kaugalingong pagkaon akong bayran sa dihang ako uban kaninyo. Maghunahuna unta ako nga inyo akong tagaan ug pagkaon, apan akong gibayaran ang inyong gikaon. Naningkamot ako sa akong kaugalingon aron makatagbo ako sa akong panginahanglanon ug sa panginahanglanon sa uban.”

Kun kini tinuod man sa dakong gasa nga anaa kang Pablo, nganong ang ubang langyaw nga gagmay ug gasa maghunahuna man nga dili sila kinahanglan maningkamot manarbaho sa ilang mga kamot aron sa pagtagbo sa ilang kinahanglanon ug sa panginahanglanon sa uban? Kun ang Dios magtagbo sa atong panginahanglanon sa laing pamaagi, okey ka na. Apan walay kinahanglan mubungat or mag-expek. Kun ang katawhan sa Ginoo adunay kasingkasing sa paglibre kanato aron dili na kita magbuhat ug tulda, nindot na, ug okey sad. Kun sila wala kakita nga kinahanglan tang malibre sa paghimo ug tulda aron mag-alagad nga walay babag, nan maghimo kita ug tulda ug musulay sa pagtagbo sa ubang panginahanglon sa katawhan.

Busa, kini mga praktikal nga mga butang, nga nagbenipisyo kanamo sulod sa 15 ka tuig na karon, uban sa mga kaigsuonan nga ang kasagaran pa gani mga pastors ug liders. Ilang gibiyaan ang ilang mga sweldo sa pagkapastor, ug ang pagkapastor, ug ang Dios matinumanon kaayo sa pagtagbo sa ilang panginahanglanon. Wala gigutom kanila, ug ang tanan kanila nag-alagad sa Dios sa tibuok oras. Ang tanang kristohanon, maski ang mga bata, ang tanan kanila nag-alagad sa Dios sa tibuok oras. Wala sila nag-alagad sa Dios para bayaran; sila nag-alagad sa Dios diha sa gugma, ug ang Dios nagtagbo sa ilang panginahanglon sa nagkalaing-laing pamaagi. Bililhon kaayo nga kamatuoran, apan kuyaw gamay kay usahay ato mang biyaan ang tradisyon sa tawo, labi na mugasto kita ug kwarta gikan sa atong pitaka. Walay tawo nga nisalig ug ingon niini sa Dios ug unya gipakyas siya sa Dios. Ang Dios matinumanon. Nagtagad Siya mga bulak. Nagtagad Siya mga langgam. Nagtagad Siya sa tagsatagsa nga nahigugma Kaniya. Walay espisyal nga grupo-grupo nga kristuhanon.

Walay “caste” nga sistema diha sa Kristyanismo nga diin ang ubang mga tawo namaligya sa ilang gasa aron kakwarta, ug unya ang ubang tawo aduna ray “normal” nga gasa. Sa tinuod nga simbahan wala namaligya sa iyang gasa. Ang Dios magatagbo sa tanang panginahanglanon sa Iyang katawhan sumala sa Iyang nakita. Ang Dios maoy magbuot unsaon niya pagtagbo sa atong panginahanglanon. Kitang tanan nangalagad sa Dios nga “full time” diha sa atong tarbahuan, sa prisohan, o sa atong mga panimalay. Kini importanti nga mga kamatuoran. Kinahanglan natong uyugon ang tanum sa tradisyon sa tawo aron kini matumba. Ang Dios matinumanon; Iya kitang proteksyunan kun kini atong pagabuhaton.

Usa ka praktikal nga example: Ubang mga kaigsuonang lalaki ug babaye nagdesisyon nga kaming tulo muanhi diri. Wala kami midesisyon “Kami kay mga superheroes man, busa kami maoy manglakaw ngadto.” Dili kami ingon ana. Yano ra kaming sulugoon sama kaninyo. Ilahang desisyon, dili amo. Sila usab nihagad nga ilang bayaran among mga bayrunon sa balay samtang kami wala. Dili kami ang nipili ana o nangayo kami kanila. Ang katawhan sa Dios, naminaw sa Ginoo, nag desisyon nga nagkauban nga kinahangan kami mulakaw. Usa ka sayon nga isyo.

Ang mga tintasyon ni Hesus nga Iyang nadawat diha sa kahitas-an sa templo, ang-gid ang-gid ra sa tintasyon nga atong nadawat usahay, dili ba?

Nituo Ba Gayod Kita?

Pangutana: Kun among pilion nga musangyaw sa mensahi sa Hari ug sa Iyang Gingharian sa among mga amigo diha sulod sa mga denominasyon, unsa may among isulti mahitungod sa pundo nga ilang nadawat? Kasagarang tawo gasalig sa ilang pagpanginabuhi niini diha sa ilang denominasyon?

Kun ang tawo nagpili nga magpabilin siya nga kaparti sa denominasyon tungod sa kwarta, ang Dios maghusga kanila. Kun ang tawo misalikway sa Kamatuoran sa Dios tungod sa kwarta, nan sila magsisimba sa yawa. Dili kini mahitungod ug kwarta! Kini mahitungod sa DIOS, nga labaw pa kaayo sa kwarta! Kinahanglan natong saligan ug tumanon ang Dios maski unsa pa ang balor. Kun ang balor atong pamilya, o atong balay, o atong trabaho, o atong tanang kwarta – kining mga butanga alang kang Hesus ug takos kini sa tanan.

Si Pedro ug si Juan miingon, “Bulawan ug plata WALA AKO, apan ania nako si Hesus ug kini akong igahatag kanimo.” Kun ang denominasyon nanglabay ug kwarta ngadto sa mga tawo ug mao kini ang ilang panginabuhi, ug kining mga tawhana musugod ug tuman ni Hesus maski unsa pa ang sangputanan, nan usa ang pwiding mahitabo niining duha ka butang. Usa nga mahitabo mao ang kamatuoran sa Dios mudagayday diha sa denominasyon ug mausab ang tanang denominasyon. Ang tawo mismo muhatag pa ug daghang kwarta tungod kay nausab ang ilahang kinabuhi. Ang laing pwiding mahitabo ang denominasyon mahutdan ug kwarta. Ug kun mawala ang kwarta…moingon ako, “BUSA UNSAMAN!? Ang Dios magatagbo sa tanan nga matinumanon.

Nagtuo ba gayod kita nga ang Dios tag-iya sa mga baka sa kalibuan nga bukid? Nagtuo ba gayod kita nga kun unsay atong pangayuon Kaniya sa Iyang Ngalan, Siya magatagbo? Nagtuo ba kita nga Siya nahigugma kanato labaw pa sa mga goryon ug sa bulak sa uma? O kini lang ba usa ka relihiyosong duwa-duwa nga atong giapilan aron aduna kitay makuha sa atong kaugalingon? Kun gusto nimong sundon ang pamaagi sa Dios mahitungod sa kwarta, o kun gusto nimong areglohon ug ipadaplin ang Kamatuoran sa Dios tungod sa kwarta, nan ako magaingon kanimo sama sa gisulti si Pablo ngadto kang Simon nga mangbabarang: “Hinaot nga ikaw ug ang imong kwarta matigok ngadto sa impyerno!” Kinahanglan dili maapektuhan sa kwarta. Kinahanglan natong mutuo ug mutuman sa Dios maski unsa pa ang balor. Siya Katingalahang Amahan nga nahigugmaong muhatag ug mga maayong gasa ngadto sa Iyang mga kaanakan.

Konsideraha kini…

Sa dihang ang Ethiopia usa ka Kristian nga nasod ug daghang mga tawo nituman sa Dios, ang Ethiopia gitawag nga “breadbasket”, ang ipasabot sila maoy tubod sa bugasan sa Afrika. Hinuon, ang Dios maoy nagtawag sa ulan nga mahagbong, sa ani mga mutubo, sa baka nga mulambo ug sa nasod nga mouswag. Sa dihang ang Ethiopia nahimo nga Islamic nga nasod ug ang Kristyanismo ilang giareglo, gihukman sa Dios ang maong dapit ug ang ulan wala na mahagbong. Ang Ethiopia usa na ka disyerto karon, dili na tubod sa bugasan.

Hunong ug hunahunaa kini tungod kay ang gusto nakong isulti sa imoha nga ang baliktad ani tinuod. Kun tukuron nato ang Panimalay sa Dios ug dili ang atong mga panimalay, ug kun atong igugol ang atong kaugalingon alang sa Dios kaysa naningkamot kitang proteksyunan ang atong bahandi, nan ang Dios magahatag ug pagtubo sa imong mga ani. Ang Dios magabubo sa Iyang uwan, Iyang pagauswagon ang atong mga negosyo, ug mangita Siya ug mga pamaagi nga matagad Niya ang atong mga panginahanglanon.

Kun, sa laing bahin, atong sulayan paghatag ug proteksyon ang atong kaugalingon, ug atong alegruhon ug supakon ang kamatuoran tungod kay kita nahadlok kun unsay mahitabo, nan ang Dios magahusga kanato pag-ayo. Ang atong mga bulsa mangabuslot. Ang kwarta nato kunuhay nga daghan mahibulong ka kay kulangan na. Ang mga liso nga atong ipugas sa uma dili kaayo mutubo. Apan, kun kita musalig sa Dios, Siya gustong magtagad kanato. Sa samang paagi, kun kita musupak ug mualegro, Siya magahusga kanato (Haggai, Kapitulo 1).

Kanus-a man ang Dios makabaton ug mga tawo nga musalig Kaniya sa kinatibuk-an ug musugot Kaniya maski unsa pa ang dangatan? Gusto ka ba nga ikaw kana nga katawhan? Kun dili, ikaw maDUGTA! Kun ikaw, ikaw mouswag diha sa KAHIMAYAAN SA DIOS!

Dios nga Labing Gamhanan, palihug ko ug pamati sa among mga pag-ampo karon. Kami magahangyo nga Imong abhihan ang langit. Palihug padayon sa pagbubo ug pinadayag niining mga sinsero nga kaigsuonang lalaki ug babaye. Padayon sa pagbubo sa lana sa imong kalipay niadtong mga nituman. Padayon sa pagtukod sa Imong Simbahan uban sa dako nga kaalam, gugma ug sakripisyo sa kaugalingon alang niadtong mutuman kanimo maski unsa pa ang balor. Kami usab magahangyo kanimo, Ginoo, diha sa Imong mga saad diha sa libro sa Deuteronomy, nga magdala Ikaw ug mga tunglo ug husga niadtong dili mutuman Kanimo. Imbitahon Ka kanamo nga mamahimong among Amahan kun kami nahigugma Kanimo ug mutuman Kanimo. Amo Ikaw nga imbitahon nga mahimo namong Huwes kun kami dili mutuman Kanimo. Kahibalo kami nga Ikaw dili malipay sa pagdala ug kalamidad, apan usahay kami kinahanglan bunalan aron pagbuak sa among espirito. Imbitahon ka namo sa pagbunal sa among mga gahi nga espirito kun ania kini kanamo. Hangyuon ka namo nga mugakos ug mutabang diha sa among kahuyangon. Palihug gub-a ang among pagkamasinupakon, ug tabangi kami sa among kahuyangon. Imbitahon Ka namo nga mutul-ed sa Imong mga kamot ug maghimo ug mga katingalahang mga butang sa niining paagiha. Kahibalo kami nga Ikaw Tinuod, Buhi, ug Mahimayaon. Dili ni siya duwa-duwa ug misulay lang pagpili Kanimo nga mahimong among Ginoo. IKAW GINOO, ug among pikuon ang among mga te-il diha Kanimo. Kami mga buang-buang ug huyang usahay, apan imbitahon Ka namo nga himuon Mo kami nga mga lalaki ug babaye sa Dios, nga pugsaan ang among pagkamasupilon. Among ihatag ang Dungog diha Kanimo bilang Tag-iya ug among Manghihimo, ang Trato sa among mga kalag, ug ang Magtutukod sa Imong Simbahan. Bantogan ang Imong Ngalan! AMEN!

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon