Ang Uluran sa Alibangbang

6/10/1999

Oktobre 1999, Afrika

Pangutana: Samtang atong ipaambit sa katawhan ang Kamatuoran ni Hesus, ug ang tawo gustong maghinulsol ug mugawas sa ilang denominasyon, unsa may atong isulti kanila?

Maski pa ang usa ka tawo gustong mugawas sa iyang denominasyon, kun mahimo mas labing maayo nga sulayan nimo silang pugngan sa paggawas! Ang rason niiini mao…Kun sila nakahibalo na or ilaha nang nasayran ang Kamatuoran sa Dios susama sa pagsinugiray kamo sa inyong mga sala, pagpinas-anay kamo sa inyong mga gibug-aton, pagminatngunay kamo sa usa ug usa matag-adlaw, ug papahawaa ninyo ang tawo nga makadaot kaninyo (kining mga Kamatuorana anaa lang gayod sa Bibliya apan nakalimtan, o gibaliwala, o gisukwahi), nan kinahanglan nilang ipaambit kining mga butanga diha sa ilahang mga suod nga higala. Atong iduot kining tawhana nga ilang dawaton ang Kamatuoran nga ilang nakita gikan sa Dios ug ipaambit kini sa mga tawo nga anaa diha sa mga denominasyon.

Aduna silay mga higala ug membro sa pamilya nga anaa diha sa ilahang denominasyon. Ang Bibliya nag-ingon nga siya nga gihatagaan ug Pagsalig kinahanglan magpakita nga masaligon. Kun kanang tawhana nga atong naila-ila adunay mga gasa gikan sa Dios pinaagi sa Pulong sa Dios, kinahanglan silang magmatinumanon ug masaligon sa ilahang mga relasyon sa ubang tawo, ug duha ang pwiding mahitabo. Daghang kinabuhi ang mangausab diha sa denominasyon, ug mag-uban sila ug labay sa ilang mga “pangalan” ug “titulo”, o kun dili gani, mapariho sila ni Jerimiyas ang tawo nga nagsulay ug gunit ug kinabuhi sa kamatuoran sa Dios gilabay didto sa timba, ug gipatiran pagawas sa denominasyon.

Apan ang tawo nga naghinulsol ug unya moikyas lang dayon wala siya nagmatinumanon sa Kamatuoran sa Dios nga gihatag kaniya. Kun ikaw anaa sa hotel ug unya nakasimhot ka ug aso ug nakita nimo nga adunay kayo, kun ikaw muikyas dayon nan respansibol ikaw sa mga tawo nga mangamatay. Kun adunay tawo nga nadiskobre nga ang denominasyon “naugdaw sa kalayo,” ayaw sila pagawasa. Atong tudluan ang mga tawo nga musyagit, “Pagkat-on sa pamaagi sa Dios! Aduna akoy maayong balita – aduna pay daghang kamatuoran nga wala pa nato nasinati! Makapagawas kanato sa sala! Mahimo kitang usa ka katawhan sa Dios kaysa nagkatibulaag! Mamahimo kitang tinuod nga Simbahan nga diin ang ganghaan sa impyerno dili kapukan!” Busa atong dasigon ang mga tawo nga magpabilin diha sa ilang denominasyon ug magpabiling matinud-anon sa ilang pamilya ug mga higala, ug unya pwidi nga adunay milagro nga mahitabo, o sila itambog pagawas. Apan dili nato sila paikyason sa likod kun aduna silay masimhot nga aso.

Kun ang tagsatagsa magtuman niini, ug atong tawagon ang uban nga magmatinumanon niini, nan dili kita ang nagtukod sa Simbahan, kundili si Hesus ang nagtukod sa Iyang kaugalingong Simbahan. Dili kita mangolekta ug mga tawo nga parehos nato ug panghunahuna. Atong paningkamutan nga ang tagsatagsa mamahimong matinumanon sa pamaagi sa Dios maski asa sila. Ug sa dihang si Hesus muoyog sa tanom, ang mga maayong bunga mangahulog. Aduna siguroy napulo ka maayong tawo diha sa denominasyon. Tingali usa ka gatos pa. Apan kun adunay usa nga muikyas sa likod ug sekrito, aduna pay napulo o usa ka gatos unta ka tawo nga pwiding mangausab ang ilang kinabuhi…wala nato kini hibaw-e.

Kun ikaw adunay uluran sa alibangbang, ug magkuha ka ug kutsilyo ug imo kining ablihan ug birahon ang alibangbang, dili kini kalupad. Ang away sa proceso lamang ang makahimo sa alibangbang nga makusganon kini alang mulupad!

Busa sultihi ang mga tawo nga nauna ug kakita niining mga kamatuorana sa Dios nga magpabilin ug maalagaron sa ilang mga higala ug pamilya sa walay kompromiso ug walay sagol nga pagkamasupilon. Engna sila nga mubarog diha sa kaisog niining mga Kamatuorana nga ilang nadiskobre diha sa Dios. Kun sila mapadayunon, matinumanon, maisugon, ug musugot nga bayaran ang prisyo maski unsa pa ang tumang pagsalikway, nan sila mga ulod nga mamahimong mga alibangbang ug mugawas diha sa ilang uluran.

Ang tawo makakat-on ug daghang mga pamaagi sa Dios tungod lang sa mga pagsalikway nga ilahang naeksperyensya. Busa dili nato kawaton ang ilang pagtubo pinaagig paghiwa sa ilang mga uluran ug mapugngan ang ilang pagkahimo ngadto sa usa ka alibangbang. Ato silang paawayon sa ilang paggawas…aron SILA MAKALUPAD!!!!

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon