Pag-asdang didto sa Relihiyusong Kalibutan

2/10/1999

Oktobre 2, 1999, Salima, Africa

Gusto akong makig-estorya uban kanimo sa pipila ka mga minutos mahitungod sa Katawhan sa Dios nga nagkinabuhi niadtong 3,000 ka katuigan ang milabay. Sila mao ang mga Israelitanhon. Aduna silay templo sa Jerusalem diha sa bukid nga gitawag ug Zion. Usa kini nga bilding. Kini nalakip ug tapak sa bulawan ug maanindot nga mga kinulit nga kahoy. Makadaghan sa usa ka tuig ang mga tawo muadto niadtong bildinga. Adunay mga espisyal nga mga adlaw. Mga adlaw sa kapistahan. Maabot na gani sila nianang lugara, sila manganta diha sa Dios. Sila maghalad sa Dios ug mga sakripisyo. Gusto nilang mapaduol sa Dios. Adunay didtoy mga pari sa templo nga mutabang kanila. Ang trabaho sa pari kay ilang tabangan ang mga tawo nga mapaduol ngadto sa Dios. Ang mga pari maoy maghalad ug mga sakripisyo nga mga mananap. Iyang patyon ang mananap ug iyang isalibo ang dugo niini didto sa altar aron ang mga sala sa mga tawo mapasaylo ug mahiduol dinha sa Dios.

Ingon niini saona sa 3,000 na katuig ang milabay. Atong hisgutan ang katawhan sa Dios sa karon nga panahon. Atong hisgutan ang tinuod nga Israel. Mga kaigsuonan kong lalaki ug babaye, kun imong gihatag ang imong kasingkasing ngadto ni Hesus, ikaw ang tinuod nga Israel sa Ginoo. Amen. Kun imong gihatag ang imong kasingkasing ngadto sa Dios, Siya imong Hari, ug ikaw ang Israel sa Dios.

Naglingkod ko diri ganina sa pipila ka minutos nagtan-aw sa usa ka tawo nga naglakaw paingon sa gawas. Samtang siya naglakaw, adunay anino sa iyang likod. Sa dihang siya naglakaw, ang anino usab naglakaw. Ug iyang lihokon ang iyang mga kamot, ang anino usab mulihok sa iyang mga kamot. Ang anino adunay mga paa. Ang anino adunay kamot. Aduna usab kini olo. Apan ang anino ba usa ka tawo? Dili. Ang anino dili tinuod. Mura ug tawo. Mulihok daw tawo. Apan usa lamang siya ka dagway nga daw tawo. Mga kaigsuonan, ang katawhan sa Dios sa 3,000 ka tuig saona anino lamang sa katawhan sa Dios karon. Atong hisgutan ug unsay buot ipasabot sa maong anino.

Saona, adunay templo. Karon, wala kitay templo nga binuhat sa kamot sa tawo. Karon, ikaw ang templo sa Dios. Ang Dios wala magapuyo sa bilding. Si Hesus nagpuyo sa mga kasingkasing niadtong nipili Kaniya ingon nga Hari. Dili ka kinahanglan nga muadto sa balaang lugar. Kun ikaw balaan, nan kining lugara balaan. Dili ka kinahanglan muadto pa sa usa ka lugar nga balaan aron lang mapaduol ka sa Dios. Makaila ka sa Dios diha sa imong kasingkasing. Kita mao ang templo sa Dios.

Mga kaigsuonan, wala ka manginahanglan ug espisyal nga adlaw. Ang Bibliya nag-ingon, “karon ang adlaw sa kaluwasan.” Nag-ingon kini, “Karon, ayaw pagahia ang inyong kasingkasing.” Nag-ingon kini nga magdinasigay kita sa usa’g usa kada-adlaw. Dili kita kinahanglan maghulat ug adlaw’ng igpapahulay. Dili kita kinahanglan maghulat ug oras sa pagsimba. Pito ka adlaw sa usa ka semina, byenti kwatro oras sa usa ka adlaw, pwidi kitang magkinabuhi nga duol sa Ginoo. Busa wala kita manginahanglan ug espisyal nga lugar o espisyal nga oras.

Unsa man sad kining mga pari? Ang trabaho sa usa ka pari mao nga ang mga tawo mapaduol diha sa Dios. Karon nga wala nay anino, ang tinuod na gyud nga tawo ang ania kanato. Karon ang mga pari sa Dios mao KAMO. Ang imong trabaho bilang pari mao ang pagpaduol sa Dios sa imong kaugalingon diha sa imong kasingkasing ug unya ipaduol usab ang ubang mga tawo ngadto sa Dios. Dili ka kinahanglan ug tawo nga magsenina ug puti nga tawagon ug pari tungod kay ikaw mismo mao ang pari sa Dios.

Karon ang gingharian sa Dios dili mahitungod ug lugar. Dili mahitungod ug oras. Dili sad espisyal nga alawiton. Kundili mahitungod kini ug mga tawo nga nagkinabuhi diha sa Kaniya, mga katawhan nga nagkinabuhi diha kang Hesus pito ka adlaw, byenti kwatro oras. Katawhan nga nahigugma Kaniya sa tibuok nilang kasingkasing, kalag, hunahuna, ug kusog.

Sa dihang si Hesus ania pa dinhi sa kalibutan, aduna Siya’y ka-estorya nga babaye. Nagutana ang babaye Kaniya, “Asa man kami musimba sa Dios? Dinhi bang bukira or didto?” Si Hesus mitubag, “Wala nilang duha. Ang gingharian sa Dios wala dinhi o diha. Ang gingharian sa Dios anaa sulod kanimo.” Ang klasi nga magsisimba nga maoy gusto sa Amahan mao ang magsisimba diha sa Espirito ug Kamatuoran. Amen. Busa ang katawhan sa Dios mao ang katawhan nga diin nagsimba Kaniya pito ka adlaw sa usa ka semina, byenti kwatro oras sa usa ka adlaw diha sa paghigugma Kaniya sa tibuok nilang kasingkasing.

Aduna pay buot ipasabot sa maong templo. Usa ka tawo dili pwiding mahimo nga templo. Oo, ang Dios makapuyo sa usa ka kasingkasing sa tawo, apan ang tagsa-tagsa ka tawo mao ang bato nga diin natukod kauban sa ubang bato ug kini matukod nga mahimong templo. Kinahanglan kita sa usa’g usa. Unsaon man nako pagsimba sa Dios matag-adlaw? Matod sa Pulong sa Dios, gawas nga makabaton ako ug pagdasig gikan sa akong mga kaigsuonang lalaki ug babaye matag-adlaw, ang akong kasingkasing magtubo nga magmagahi diha sa Dios. Mapuno ang akong kasingkasing sa sala. Mahimo akong mubantok sa akong sala. Kinahanglan aduna akoy mga kaigsuonan nga nagdasig ug nag-awhag kanako, ug kinahanglan mahitabo kini adlaw-adlaw. Sa niini nga pamaagi, mamahimo kitang templo sa Dios. Sa niini nga pamaagi, ang tibuod nga simba ngadto sa Dios atong mahatag gikan sa atong kasingkasing.

Maghisgot ta kadyot ug simba. Karon dili kita magkinahanglan ug mananap nga sakripisyo. Unsa nga sakrispisyo ang atong ihalad sa Dios? Matod sa Bibliya, ang sakripisyo nga atong ihalad sa Dios mao ang atong kinabuhi. Dili kita patay nga halad, kita maoy buhing halad. Kinahanglan kita maghunahuna uban sa panghunahuna ni Kristo. Kinahanglan natong ihalad ang atong kaugalingon. Mamahimo kitang buhing sakripisyo. Kini mao ang simba ngadto sa Dios, maski wala kita manganta o nag-ampo. Makasimba kita sa Dios samtang kita naay gitarbaho. Makasimba kita sa Dios samtang kita nagluto o nanglaba, o naglingkod kauban sa atong mga higala.

Kun aduna kitay hunahuna nga kontrolado diha kang Hesus ug kun atong gihalad ang atong kaugalingon diha Kaniya bilang sakripisyo, kita nagsimba sa Dios. Mga kaigsuonan kong lalaki ug babaye, kini mao ang gingharian sa Dios. Dili lugar, dili oras, apan mga tawo. Mga tawo nga nagkinabuhi bilang mga pari sa Dios, tibuok adlaw, kada-adlaw, nagdinasigay ug nagtinabangay sa usa ug usa aron sila makahigugma sa Dios sa tibuok nilang kasingkasing, kalag, hunahuna ug kusog, aron mahalad nila ang ilang mga kinabuhi ngadto Kaniya matag-adlaw. Mao kini ang atong panulondon bilang Iyang mga katawhan. Mao kini ang kabubut-on sa Dios alang sa Iyang katawhan. Pwidi kitang magkinabuhi ingon niini. Dili kinahanglanon nga parihos lang gihapon ug anino. Pwidi kitang mahimo nga tinuod nga tawo. Mao kana ang gusto sa Dios alang kanato karon. Mao ba sad kana ang imong gusto? Ug mao kana, magkat-on kita unsaon pagkinabuhi sa niining paagiha nga magkauban.

Pagtukod Sumala sa Sumbanan

Kahibalo ako nga daghang butang nga inyong nadungog karon lisod dawaton. Apan nakita namo maski asa nga lugar sa kalibutan kini maayo kaayo nga balita. Kami naghikabhikab ug panganhi kay isugilon namo kaninyo ang pamaagi sa Dios nga gusto Niyang tukuron sa ingon niini ang Iyang Panimalay. Among nasinati sa tibuok kalibutan, mga tawo nga maayo kaayo. Ang uban gikan sa Pentecostal nga grupo, ang uban sa Baptist, ug ang uban sa nagkalaing-laing denominasyon. Gibuhos nila ang ilang kinabuhi nga nabahin sa matag-usa. Gibuhos nila ang ilang kinabuhi uban sa ilang kasingkasing nga nabuak sa sala. Daghan kaayo nga mga tawong maayo nga nabuhos nila ang ilang mga kinabuhi uban sa nangaguba nga relasyon sa ilang panimalay. Daghan kaayo nga mga dismaya, daghan kaayo nga mga butang nga dili parihos ni Kristo. Dismaya sa kaugalingon; mga butang nga atong nahibaw-an nga gusto natong buhaton kang Hesus, ug unya dili nato mahimo. Sala nga gusto natong tangtangon ug unya makita nato ang atong kaugalingon nga huyang sa pagtangtang niini.

Ang Bibliya nag-ingon diha sa 1 Juan 3:8 nga ang Anak sa Dios mianhi sa kalibutan aron sa pag-guba sa sala. Wala lang Siya mianhi aron sa pagpasaylo sa atong mga sala. Pwirting nindota kaayo kini nga Iyang gipasaylo ang atong mga sala. Amen? Apan gusto usab Niyang bungkagon ang sala. Gusto Niyang kuptan ang demonyo ug pulpugon diha sa Iyang mga ti-el. Mao kini ang atong panulondon bilang mga katawhan sa Dios, nga pulpugon ang yawa. Dili lang sa naningkamot kitang mabuhi, kundili aron sa pagpukan sa bulohaton sa demonyo. Daghang rason nganong dili nato makita ang pagpanglihok sa Ginoo sa niining paagiha aron mangaayo ang mga nangaguba nga kasingkasing ug aron mapukan ang sala dili tungod kay walay mga maayo nga mga tawo sa Dios – adunay daghan. Dili kay tungod wala kaayo’y daghang tawo sa Lawas ni Kristo nga adunay mga espisyal nga gasa – adunay daghang gasa. Kasagarang rason nga napakyas kita sa atong mga tinguha sa kasingkasing sa pagpahimuot sa Dios kay tungod wala nato kini matukod diha sa Iyahang Pamaagi.

Ang anino nga atong gihisgutan mahitungod sa Panimalay sa Dios, ang templo sa Dios sa Daang Tugon, matukod unta diha nga haom sa sundanan. Ang Dios nag-ingon kanila unsaon pagtukod sa maong templo, ug ila kining gitukod kun unsay gisulti sa Dios. Unsa kaha kun ilang gikuha ang tanang bato ug tanang bulawan alang sa templo ug unya nagtukod sila sa ilang gusto nga pamaagi? Wala unta malipay ang Dios ug ang balay mahagba unta.

Ang Dios adunay daghang nindot nga mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ang kasagarang nahitabo sulod sa 2,000 na ka katuigan ang nilabay mao nga ang kining mga tawhana nagtinguha sa pag-usab sa ilang kinabuhi ug sa pagpahimuot Kaniya, apan sila nangapakyas. Wala nila hikit-e ang ilang pwidi nga mahimo ug mag-alagad gayod Kaniya ug maayo. Ila kining gihimo sa tibuok nilang kasingkasing apan sila mapalyar sa makadaghan. Ang rason nga sila mangapalyar tungod kay pirmi lang natong matukod kini sa sayop nga pamaagi. (Sege ug tukod ug mga kasimbahanan sa mao lang gihapong estilo sa pagtukod diha sa pamaagi sa tawo, pinaagi ug denominasyon). Wala nato kini matukod haom sa sundanan, sa desinyo, nga maoy gihatag sa Dios kanato. Kun adunay buot mutukod apan musulay sa sayop nga pamaagi, talagsa ra kaayo nga mulampos, maski pa unsa sila ka sinsero.

Atong estoryaan karon unsay buhaton nato aron makahimo kita sa kinahanglan natong himuon. Atong tugotan ang mga gasa sa Lawas ni Kristo nga matukod ug dungan alang sa puluy-anan sa Dios, nga puno sa Iyang himaya. Adunay pamaagi nga gusto sa Dios nga kita matukod aron makita nato nga mapildi ang gahom sa sala diha sa tinud-anay nga kinabuhi ug dili na mamahimong ulipon diha sa atong mga kahuyangon. Ang plano sa Dios mao ang pagtukod ug mga relasyon, dili nang kanunay naay problema sa relasyon. Ang Dios adunay maanindot nga pamaagi sa pagtukod sa Iyang Panimalay kauban sa maanindot nga mga tawo. Ang relihiyon sa kalibutan, hangtod karon, kasagaran kanila natukod ang Panimalay sa Dios diha sa sayop, adunay mga tawo isip nga mga boss ug mga balaang tawo ug ang pag-apil-apil ug mga tigum maoy ilang gipasabot nga “simbahan.”

Sa natoral nga pamaagi, atong nakat-onan sa pipila ka mga tuig unsaon pagtukod gamit ang konkrito. Adunay sukod sa balas nga isagol ug sukod sa gidaghanon sa tubog. Kun masobrahan ang usa kanila ang cemento mapulpog. Atong nakat-onan gikan sa nagkalaing-laing lugar sa kalibutan nga kun ang cemento mahimong lig-on ato kining pun-an ug suporta nga puthaw aron dili kini muliki panahon sa init o bugnaw nga panahon. Makahibalo kita niini sa dihang kita maghimo ug briks o minasa, adunay sigurado nga pamaagi sa pagtukod ug bilding ug unsaon pagbutang sa mga briks diha sa kayuhan. Adunay mga butang nga atong nakat-onan unsaon pagtukod diha sa natoral nga pamaagi.

Napulo na gani ka tuig nga ang usa ka tawo mamahimong Kristohanon, kasagarang tawo nga anaa sa krontrol sa usa ka kleriko, anaa sa relihiyon nga nagbasi ug pag-apil-apil ug mga tigum, sila dili kaayo lig-on sa ilang pagtoo ikumparar sa niadtong primerong tuig nga diin sila nahimong Kristohanon. Dili kini maayo. Kun ang usa ka tuig nga bata mutubo siya sulod sa napulo ka tuig apan wala siya mulambo o nahimong mas maalamon pa kaysa unang tuig niya, pagkaguol naman lang nato. Kun ikaw adunay 10 anyos nga anak nga diin huyang gihapon nga daw usa ka tuig, di gihapon kalakaw o ka estorya ug tarong – ikaw nga amahan o inahan masakitan gayod ang imong kasingkasing, dili ba?

Unsaon nimo paghunahuna nga ang gibati sa atong Amahan nga atua sa Langit mao kini, nga unta kita nga Iyang mga Katawhan lig-on ug maalamon na unta ug “puno sa Balaang Espirito ug puno sa kaalam,” ug “unta mga magtutudlo na kamo karon” “dili na mga bata ug hunahuna,” nga nagbuhat ug bulohaton sa Dios…apan daghan kanato nga ang atong kusog mao lang gihapon ug usa ka tuig nga bata? Tinuod kini sa tibuok kalibutan, ug kini nakaguba sa kasingkasing sa Dios. Walay kanta nga igong kantahon o igong serimonyas nga ‘ewali’ aron mausab kini, tungod kay wala nato tukura sa pamaagi sa Dios ang Iyang Panimalay. Ang Dios nagdesinyo sa Iyang Panimalay aron matukod kini nga diin ang sala matubos ug mapukan. Ang pamaagi sa Dios nga “makabaton kita ug simbahan” nagtugot sa atong mga relasyon nga mangaayo ug ang sala ug kahuyangon mangatangtang. Mao kini ang kasingkasing sa Dios sa Iyang Katawhan sa tibuok kalibutan. Wala nato mahisayri unsaon pagtukod, apan karon kinahanglan kita nga makat-on unsaon pagtukod. Ang Dios nag-ingon nga kinahanglan kitang, “magbinantayon unsaon pagtukod.”

Busa, manghinaot ako pinaagi sa grasya sa Dios magkaestorya pa kita ug daghang praktikal nga mga pamaagi sa sunod natong panagkita. Susama sa mga enginero magkat-on unsaon pagamit sa konkrito, unsaon nga mahimong insakto aron kini lig-on, busa ang katawhan usab sa Dios magkat-on unsaon pagtukod sa insakto aron ang panimalay sa Dios lig-on. Parihos nga mga maayong tawo, parihos nga mga gasa nga matukod sa insakto, makahimong mahimayaong Panimalay. Mao kini ang atong gustong hisgutan, unsaon pagtukod sa Panimalay sa Dios sa maayo pa gayod uban sa parihos ra nga mga tawo. Dili kini insulto sa mga nanglabay na. Dili kita suko sa sistima. Uban sa maubsanong kasingkasing gusto namong isulti nga panahon na karon nga muasdang kita sa unahan. Ang kagahapon milabay na. Kinahanglan na kitang mutubo karon. Gikan sa gugma ug pasensya ug pagkamaloloy-on mupadayon kita sa unahan. Daghan nang katuigan nga atong gigahin nga mura lang kita ug usa-ka-tuig nga bata. Panahon na nga atong dawaton sa abli nga kamot nga mutubo na kita karon.

Ang Balaang Espirito naghatag kanato karon ug daghang hunahunaon. Gusto lang nakong magdugang ug hamubo nga pulong sa pagdasig. Ganina samtang nanganta kita, ang ubang kanta eninglis, ug ako kining nasabtan. Usa sa kanta nag-ingon, “Ginoo, ikaw ekselente, kahibalo ako nga ikaw ekselente.” Tinuod kaayo ni. Si Hesus ekselente. Akong gihunahuna ang kasulatan diha sa 1Pedro 2:9. “Apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong sacerdote, ang nasud nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magamantala sa kahibulongang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag.” Ang Dios nagtawag kanato gikan sa kangitngit, ug kita mapasalamaton. Mapasalamaton ba ikaw? Amen. Gusto ba nimo Siyang edeklarar nga ekselente? Adunay daghang mga tawo palibot kanato nga kinahanglan makadungog nga ang atong Dios ekselente. Ganinang buntag nagsakay kita sa bus adunay mga Muslims. Gusto mo ba nga ilang mahibaw-an nga si Kristo ekselente? Gusto ko nga sila makahibalo.

Palibot sa kalibutan adunay mga tawo nga nagsimba sa ilang mga katigulangan o dios-dios, ug ang uban walay gisimba. Kinahanglan silang makahibalo nga si Hesus ekselente, ug atong trabaho nga pahibaw-on sila. Apan kining bahina sa pagpahibalo dili kini sege ug estorya lang kundili ipakita nato kung kinsa gayod kita. Mao kini ang gisulti diri ni Pedro, Iya kitang gitawag nga “harianong pari.” Ato kining gihisgutan ganinang buntag, nga diin dili lang adunay usa ka pari kundili daghang pari. Naghisgot usab kini kanato ingon nga balaang nasod, mga katawhan nga Iya sa Dios. Kini nagpasabot nga uban sa mga Kristohanon, si Ginoong Hesus mao ang Hari, ug kita nagtuman Kaniya. Sa niining pamaagi kita nagdeklarar sa Iyang pagka-ekselente.

Ako nagpuyo sa Estados Unidos sa Amerika. Sa among pagbyahi ako nagdala ug Amerikan nga pasporte. Apan ako sa tinud-anay dili Amerkanhong lungsuranon. Akong lungsod mao ang Gingharian sa Dios. Kamo nagpuyo sa Malawi, pero mga lungsunganon kamo sa Gingharian sa Dios. Karon kun mao kana, kasagaran kini maoy buot ipasabot nga bilang mga lungsuranon sa Gingharian sa Dios kita maoy pinakangilngig, pinakamaayo, hawod nga mga lungsaranon diri sa Malawi ug sa ubang nasod maski asa kita tungod kay nagtuman kita sa balaod, dili gikan sa kahadlok, kundili gikan sa tinguha sa pagtuman niini. Apan kun ang nasod moingon nga dili nato tumanon ang atong Dios, kita moingon, “Dili. Among tumanon ang Dios kaysa tawo.” Mao kini ang buot ipasabot nga kita balaang nasod. Sa samang paagi, dili nato tugotan ang atong kultura unsay atong buhaton. Atong tugotan ang Dios unsay buhaton nato. Gikan ako sa nasod nga ang kultura pwirting makasalaa. Ang among kultura sa Amerika nakalimot unsaon nga maulaw sa sala. Dili nako tumanon ang akong kultura. Akong tumanon ang Dios. Amen.

Dili ko sweto sa inyong kultura nga Malawinhon. Apan kamo usab, kinahanglan tumanon ang Dios, ug dili ang inyong kultura. Usa kini sa parti kun unsay buot ipasabot unsaon pagknabuhi diha sa Gingharian sa Dios. Pariho usab kini sa mga denominasyon. Ganinang buntag milabay kita sa usa ka bilding nga adunay karatula “Nazarene Church.” Laing bilding “Lutheran Church.” Lain sad nga bilding nag-ingon, “Church of Christ.” Ang tanan kanila nagtigum karong adlawa. Silang tanan nagsilbi sa ilahang tradisyon. Kaparti bilang lungsuranon sa Gingharian sa Dios mao ang pagtuman sa Dios kaysa sa atong tradisyon. Amen? Ang tradisyon dili pwiding mahimo natong hari. Si Ginoong Hesus maoy atong Hari. Mao kini ang klasi sa atong pagkabalaan nga nasod. Makahimo kitang muproklamar sa pagka-ekselente ni Hesu Kristo. Kun kita mamahimong balaan nga nasod, ang atong pagproklamar klaro, dili libog, ug ang tanang tawo makadisisyon nga mulohod sa ilang mga tuhod ug mosunod Kaniya o dili. Busa karong buntaga wala kami magdala ug bag-ong denominasyon. Among gidala kaninyo ang Gingharian sa Dios. Magkinabuhi kita nga ingon ana nga magkauban. Amen.

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon