Upat ka Kamatuoran alang sa Pundasyon

3/10/1999

Salima, Africa, Oktubre 3, 1999

(Kini gehisgutan dihadiha sa tulo ka kaigsuonan sa dihang nanghunong sila sa usa ka komyunidad sa Africa, diha sa Pentocostal nga denominasyon sa expresyon sa Pagka-kristuhanon. SA USA LAMANG KA ADLAW ang tibuok “kongregasyon” mingsanong dayon ngadto kang Hesus ug wala gayod sila mibalik pa sa naandan. Sa dakong personal nga sakripisyo, daghang mga butang ang nausab, daghang kinabuhi ang nangausab maski ang ilahang dagan pang-ekonomiya sa komyunidad nausab. Sa PIPILA LAMANG KA ORAS ang milabay ang ubang grupo sa relihiyon didto nakadungog nga adunay supernatoral nga nahitabo taliwala kanila. Hinaot unta nga na dokyumentohan kining mga butanga nga giingon sa atong mga kaigsuonan niadto nga komyunidad sa Africa sa dihang kining mga pulonga gihatag ngadto sa mga kaigsuonan didtong dapita. Kahibulongan ug makapadasig, ug tinuod gayod ang ilang gipakita nga kaisog ug “silyo sa Balay sa Amahan” nga gi-expresar diha sa “gugma sa Kamatuoran” ug gi-aksyunan dayon niadtong orasa ug adlawa.)

Adunay bililhong bahandi nga nagpukaw sa katawhan sa Dios karon dayon. Adunay espesyal nga mga kamatuoran nga anaa pirmi sa imong Bibliya nga makausab sa imong kinabuhi ug makausab sa pag-expresar sa Simbahan, aron matuboy pa gayod pag-ayo ang atong Haring Hesus ug makita ang Iyang Damgo nga mahitabo! Mao ang among paglaom, diha sa Balaang Espirito, ang atong mga mata maabli ug makita kining mga maanindot nga mga kamatuoran! Ang Dios gustong mupabarog sa Iyang Panimalay aron kitang tanan malig-on nga magkauban. Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay aron ang ganghaan sa Impyerno dili na makapukan niini. Gusto Niya kining tukuron aron ang mga relasyon maayo. Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay aron makabaton Siya ug kagawasan sa pag-ayo sa atong mga lawas, atong mga hunahuna, ug atong mga kalag. Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay aron kita mahimong lig-on ug maalamon, ug ang Maayong Balita ni Hesus mupadayon pagkaylap, makusganon kaysa saona.

Aduna ka bay kaisog maminaw niining mga butanga? Gusto ba nimong tumanon ang Pulong sa Dios samtang ikaw makadungog niini? Gusto ba nimong usbon ang imong kinabuhi maski unsa pay presyo? Kun ikaw adunay kaisog sa pagtuman ug sa pagrisgo, palihug padayon ug basa.

Adunay upat ka kamatuoran nga kita kinahanglan magtukod. Ug wala kini sila, ang Panimalay sa Dios dili gayod lig-on, ug ang ganghaan sa impyerno makapadayon sa pagsamok sa Panimalay sa Dios. Hinuon, kun kita makasabot niining upat ka kamatuoran ug tumanon kini, ug kun gusto kitang murisgo niining kamatuoran sa Dios, nan ang Dios magapasidungog niini ug Iyang ipadala ang Iyang Gahom diha sa atong mga kinabuhi. Ang pobre mahimong dato ug ang huyang mahimong kusgan! Mao kini ang kasingkasing sa Dios ug intensyon saona pa. Pero, kining bahandia nakawat gikan sa atua ug gikan pa gayod sa sinugdanan. Nakawatan kita pinaagi sa haw-ang nga tradisyon sa tawo.

Unang Kamatuoran: Unsa ang Kristohanon?

Ang unang pundasyon sa Kamatuoran mao ang tarong o angay nga pagsabot kun unsa ang usa ka Kristohanon. Bulakdoy ra kaayo ta mahitungod niini maski asa sa kalibutan ug maski asa nga kultura. Tungod kay wala nato naklaro kun unsa gayod ang buot ipasabot bilang usa ka kristohanon, natukod nato kining Panimalaya sa Dios diha sa mga balas. Ato kining nasabot nga ang usa gani ka tawo kristohanon kay tungod lamang sa sentimento o emosyon o di kaha ang iyang nadak-an nga pamilya kristyanos man. Ato kining nasabtan nga ang pagka-kristohanon adunay “insakto” nga mga pagtoo. Atong nasabtan nga nahimo siyang kristohanon tungod kay maayo siya muawit, o sige ug apil sa mga panagtigum, o naghatag ba kaha sa iyang ikapulo ug tarong. Dili kini mao ang pagsabot ni Hesus sa Kristyanismo.

Si Hesus miingon, “Ug dili ninyo biyaan ang tanan, dili kamo mamahimong Akong disipolo.” Si Hesus miingon, “Gawas lang kun inyong pas-anon ang inyong krus matag-adlaw, dili kamo mamahimong sumusunod Kanako.” Sa libro sa Mga Tugon, ang Bibliya nag-ingon, “Ang mga disipolo unang gitawag nga ‘Kristohanon’ didto sa Antioch.” Busa, maski asa ka makakita ug pulong nga “disipolo” sa tinudluan ni Hesus, hunahunaa ang pulong “Kristian.” Sa dihang sa Hesus miingon, “Gawas nga imong biyaan ang tanan dili ikaw mamahimong akong disipolo,” Siya nagsugilon nga dili ka mamahimong kristohanon kun dili nimo ihatag ang imong kinabuhi. Wala Siya mag-ingon, “Gawas kun ikaw muapil, dili ka pwiding mahimong kristohanon.” Si wala mag-ingon, “Gawas kun ikaw muhatag ug kwarta dili ka pwiding mahimong kristohanon.” Ang Iyang giingon, “Gawas kun ikaw mamatay sa imong kaugalingon, dili ikaw mamahimong kristohanon!”

Si Hesus nagtawag ug mga tawo nga patay sa ilang kaugalingon. Biyaan nila ang tanan alang sa pagsunod Kaniya. Biyaan nila ang ilang mga garbo ug materyal nga mga bahandi alang sa pagsunod Kaniya. Mubiya sa ilang mga sala ug pagkahakog. Mahigugma sa uban labaw pa sa ilang kaugalingon. Kining relasyona nila diha kang Hesus magausab sa ilang lihok adlaw-adlaw.

Gawas kun tarongon nato pagsabot ang pulong “Kristian” susama sa pagsabot ni Hesus, ang Panimalay sa Dios malunod diha sa balas nga nahimotangan niini ug mabanlas. Mao kini ang gisaad ni Hesus nga atong Hari nga maoy mahitabo kun kita magatukod diha sa balas sa pagpaminaw, pag-awit ug estorya, apan wala mutuman. Ang panimalay nga atong gitukod ugaling usa man ka butang nga nalingaw kita, apan kang Hesus wala kini kapuslanan. Ang panimalay nga atong gitukod makahatag man gani nato ug gamay’ng kalipay tungod sa atong panag-awit ug pagtapok-tapok, apan wala kini kapuslanan kun ang Dios wala malipay niini! Wala kini kapuslanan kun ang yawa padayong nagmadaugon sa mga gubat sa atong kinabuhi. Kun kita wala makatukod diha sa kinabuhi ug sa Simbahan nga naghatag ug kalipay ni Hesus, nan atong geusikan ang atong oras ug ang oras sa Dios.

Seryoso nga Sangpotanan

Ang numero unong bato sa pundasyon alang sa pagtukod sa Panimalay sa Dios mao ang insaktong paghulagway unsa ang Kristohanon susama sa paghulagway niini sa Bibliya kun unsa ang Kristohanon. Kinahanglan maghimo kita ug mga desisyon sumala unsay tawag sa Ginoo sa Kristyanos. Ang usa ba ka tawo mamahimong membro sa Simbahan sa Dios ug di kinahanglan nga siya kristyanos? Dili gayod pwidi! Apan ang tanang tawo sa kalibutan gitudluan nga okey ra isagol sa Simbahan ang kristohanon ug dili-kristohanon. Ang Bibliya nag-ingon nga kini dili mao, dili tinuod! Diha sa 1 Korinto 5, ang Bibliya nag-ingon, “Kuhaa ang igpatubo diha sa minasa.” Kuhaa ang sala diha sa Simbahan. Kini importante nga masabtan, tungod ang Dios nag-ingon, “Ang gamay’ng igpatubo mupatubo sa tibuok minasa.”

Nakahinumdom ba ikaw sa dihang ang mga bongbong sa Jeriko nangatumpag? Ang katawhan sa Dios gamhanan sa dili natoral nga pamaagi. Apan, sa dihang pagkapulpog na sa mga bongbong sa Jeriko, ang Israel nangapildi. Sila nasay gipangpulpog! Ngano man sila naman say nangapildi sa gubat? Tungod kay adunay usa ka tawo sa tibuok Israel nga nakasala sa iyang Panimalay. Ang Dios nadismaya pag-ayo tungod kay adunay usa ka tawo sa tibuok Kasimbahanan nga nakasala diha sa tago. Kadtong tawhana mao si Achan, adunay rebolto nga dios-dios nga iyang gilubong ubos sa iyang tugkaran. Ang Dios nagtugot nga silang tanan magaantos pag-ayo tungod niini. Ang Dios mao lamang kagahapon, karon ug hangtod sa kahangtoran. Sakto? Ang Dios dili gihapon malipay sa dihang ang mga tawo nga diin mao ang Iyang Simbahan adunay tinipigang sala sa ilang mga kinabuhi. Kini makasakit sa Iyang kasing-kasing. Ang Bibliya nag-ingon nga kini mahatod diha sa paghusga sa Dios.

Okey ra ba nato nga musulti ta nga ang usa ka tawo nga wala gayod niya gihatag ang iyang tibuok kinabuhi ngadto kang Hesus makaapil ug mamahimong kaparti sa Simbahan? Dili! Kini usa ka dako kaayo nga sipyat. Ang Dios magdala ug dakong husga sa tibuok Panimalay tungod sa usa lamang ka tawo nga miangkon nga siya kristohanon, apan wala gayod niya mahatag ang iyang kinabuhi ngadto kang Hesus. Busa, kun gusto natong makita ang Mahimayaong Pannimalay nga naghimo sa bulohaton sa Dios, ang una natong buhaton mao makabaton ug insaktong hulagway sa maong pulong “Kristian” susama sa hulagway ug pagsabot ni Hesus. Ang Kasulatan nag-ingon, “Gawas kun imong biyaan ang tanan, dili ikaw pwidi nga mahimo nako nga disipolo.” “Kun ikaw mas nahigugma pa sa imong anahan, inahan ug mga anak kaysa Kanako, dili ikaw mamahimong akong disipolo.” “Kun imong gihigugma ang kalibutan ug ang mga butang niini, ikaw nahimo nako nga kaaway.” “Ang Dios magabatok niadtong mapahitas-on ug magahatag ug grasya niadtong mapaubsanon.”

Kinahanglanon tukma ang atong pagsabot kun unsa ang kristian – ang membro sa Simbahan – gayod! Dili ka pwiding muangkon nga nalimpyohan naka sa Dugo ni Hesus, ug kaparti sa Lawas ni Hesus ug magpa-pretend ka nga Kristohanon kun ang imong kasingkasing wala maapil ni Hesus sa dihang atua ka sa imong panimalay, sa tarbaho, o sa umahan. Kun ang imong mga relasyon dili Balaan nga mga relasyon, kinahanglan ikaw nga maghinulsol ug ihatag ang imong kinabuhi ngadto kang Hesus.

Ikaduhang Kamatuoran: Unsa ang Pagpamuno?

Ang ikaduhang butang nga kinahanglan natong masabtan ug insakto, ang ikaduhang bato sa pundasyon sa pagtukod sa Panimalay sa Dios, adunay kalabutan sa pagpamuno diha sa Panimalay sa Dios. Kini nindot kaayo nga Kamatuoran! Kini makahikabhikab kanimo ug makausab sa imong kinabuhi. Sa mga nasod sa tibuok kalibutan, nahimo nato ang dakong sayop mahitungod niining pagpangulo diha sa Simbahan. Sa daghang mga lugar ang tawo nga nag eskoyla ug seminaryo, o maayo nga negosyante o musulti, maoy mapilian nga mamahimong lider o “pastor.” Nakita namo kini sa India ug sa laing mga nasod, makadaghan nga panahon, nga ang tawo nga adunay bisiklita unya kahibalo mubasa maoy pilion nga mamahimong lider. Dili kini ang pamaagi sa Dios! Ang pagpamuno sa Dios wala nagbasi kung kinsa ang makabasa, o daghang nahibaw-an, o maayo musulti, o adunay maayo nga experyensya sa pagnegosyo, o adunay bahandi o grado o maayo ug dagway o bisiklita.

Magkinabuhi Susama ni Hesus

Tagaan ko kamo ug pananglitan gikan sa Kasulatan. Sa Mga Buhat 6, adunay mga Grego nga mga balo nga gutumon usahay tungod kay sila nakalimtan. Sa dihang ang pagkaon gipanghatag-hatag sila wala maapil busa wala maatiman pag-ayo. Ang Simbahan sa Jerusalem kinahanglan magbuhat ug desisyon unsaon pagsulbad sa maong problema. Kun imong basahon ang imong Bibliya, makita nimo nga adunay sigurado nga pamaagi sa pagpili ug katawhan nga mubuhat niini. Ang Bibliya nag-ingon ba, “Pagpili ug pito ka tawo uban kaninyo nga mas daghan ug nahibaw-an sa Bibliya”? Wala. “Pagpila up pito ka tawo uban kaninyo nga maayo manganta”? Wala. “Pagpili ug pito ka tawo uban kaninyo nga adunay experyensya sa pagdumala ug negosyo o labi na kanang negosyo sa pagkaon”? Wala. “Pagpili ug pito ka tawo uban kaninyo nga maayo musulti.”? Wala. Ang pamaagi sa pagsulbad sa maong problema mao nga, “Pagpili ug pito ka tawo nga uban kaninyo nga puno sa Balaang Espirito ug puno sa kaalam.”

Kining mga tawhana sinulayan kada-adlaw. Dili kini mga tawo nga gikan sa eskoylahan para magkat-on unsaon nga mahimong espirituwal, o di kaha maayo manabi. Kining mga tawhana mga suod nga amigo sa Dios ug adunay lawom nga relasyon sa ilang isigkamagtoo nga lalaki ug babaye matag-adlaw. Si Steban ug si Philip ug ang ubang napilian atua sa balay-balay sa mga katawhan sa Dios adlaw-adlaw, naningkamot nga mutabang sa ilang panginahanglanon. Naghakot sila ug tubig alang sa magtotoo nga nanginahanglan ug tubig. Gunitan nila ang mga kamot sa mga anak sa ilang mga amigo ug estoryaon ug tudluan nila sila. Adtuon nila ang mga kaigsuonan nga nangaluya ug dasigon nila nga magpadayon. Mubisita sila sa mga tarbahuan sa kaigsuonan sa adlaw’ng igtatarbaho ug dasigon nila. Ug wala man gani sila gitawag nga mga liders! Sila normal lang nga mga kaigsuonan nato sa Ginoo nga nagkinabuhi sa kinabuhi ni Hesus matag-adlaw. “Pagpili gikan kaninyo ug pito ka tawo murag si Hesus, pito ka tawo nga makakita sa Dios ug makadungog sa Dios. Pagpili ug pito ka tawo nga maoy nanghimasa sa mga te-el sa kristohanon matag-adlaw. (Sa unang panahon, maglakaw lakaw ka ug bisita sa mga panimalay, maabugan ang imong te-el, busa sa kadala balay adunay planggana nga naay sulod tubig ug tualya ug imong trapohan ang ilang mga te-el samtang musulod sila, trabaho kini sa suluguon ug mao usay gihimo ni Hesus sa Iyang mga disipolo.) Pito ka normal nga tawo, adlaw-adlaw nga nahigugma sa Dios pag-ayo sa ilang kasingkasing, ug nagpakita’g lahi nga koneksyon ngadto sa Mesiyas.”

Tungod kay sila parihos man ni Hesus, kada-adlaw atua sa mga balay sa katawhan, nan makaila kita kay sila puno man sa Balaang Espirito. Dili sila puno sa espirito tungod kay dagko sila ug mga tingog ug maayo muawit o daghang ikasulti nga mga butang. Sila puno sa Balaang Espirito tungod kay sila parihos man ni Hesus sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mao lamang kini ang klasi sa pagpangulo diha sa Bibliya. Sa Bag-ong Kasabutan, gisuginlan ni Hesus ang dose ka apostoles nga, ayaw pagtawag ug agalon, ayaw pagtawag ug magtutudlo, ayaw pagtawag ug pastor, ayaw pagtawag ug reverend, kay kamo pulos igsoon! Busa karon kita adunay maanindot, lahi nga tinan-awan sa pagdumala.

Lahi Kaayo sa Kalibutan

Sa akong personal nga kinabuhi, lisod kaayo ang pagkat-on niini. Sa daghan katuigan ako usa ka “pastor” hangtod nga akong naamgo nga usa lamang ako ka igsoon uban sa ubang mga kaigsoonan. Ako lang gamiton ug unsay gasa nga ania kanako “diha sa ilang taliwala, bilang usa nga nag-alagad” – kaysa usa ka amo or tawo nga maoy ilang duolan pirmi. Kun kita tinuod kang Pedro, Juan, Santiago ug sa ubang apostoles, nan tinuod sad kini dinhi natong tanan, walay excepsyon! “Kamong tanan managsuon.”

Akong gibiyaan ang dagko kaayong kwarta nga akong kinitaan sa dihang nagtarbaho pa ako sa kalibutan aron “mamastor.” Ug karon akong nasang biyaan ang kwarta ug posisyon bilang usa ka pastor nga wala mahisubay sa Bibliya. Kinahanglan nakong desisyonan nga mamahimo lamang akong “igsoon uban sa kaigsoonan.” Ug unsay gihimo ni Hesus sa akong kinabuhi kini akong ipakita diha sa kabalayan sa atong mga kaigsuonan ug sa ubang kinabuhi samtang akong gunitan ang mga kamot sa mga bata ug sila tudloan. Dili na nako kinahanglanon nga mamahimong dako nga tawo! Dili na nako kinahanglanon nga ako tawo gyud nga duolon. Ako lang mahimo ug unsay gesulti ni Pablo didto sa Tesalonica, ug sa Pilipos, ug sa mga kristohanon didto sa Korento – ug mao kana ang paghigugma sa mga tawo bilang usa ka amahan ug amigo, ug igsoon sa mga balay-balay.

Si Pablo nag-ingon, “Ako gikan sa mga balay-balay uban ang mga luha.” Gihigugma niya ang katawhan bilang usa ka amahan o igsoon. Iyang geamuma ang ilang kinabuhi susama sa pag-amuma sa inahan ngadto sa iyang anak. Ang ubang magtotoo naghimo usab niini ngadto kaniya. Mao kini ang tinuod nga pagpamuno diha sa Tinuod nga Bag-ong Kasulatan nga Simbahan.

Si Hesus nag-ingon didto sa Iyang mga apostoles, “Ang mga Hentil adunay ilahang pamaagi sa pagpamuno, apan dili kini ninyo sundon.” Sa Tinuod nga Simbahan, ang Simbahan nga diin ang yawa dili makapukan, ang pagpamuno lahi kaayo sa kalibutanong sistema. Ang pagpamuno nagikan sa sulod kanato, wala “Maghari-hari” nga daw ikaw maoy labaw pa nila.

Ang mga Gasa ug Otoridad ni Hesus

Pahulagwaya ko ug dagway kaninyo. Ang Bibliya nag-ingon diha sa Epeso 4 nga sa dihang si Hesus mikayab didto sa Langit, Siya naghatag ug mga gasa sa mga tawo. Gikuha diha Kaniya ang mga gasa (si Hesus adunay daghang gasa, di ba?), ug Iyang gihatag sa Iyang tibuok katawhan. Wala Niya kuhaa ang tanang gasa ug gideposito diha sa “pastor” o sa usa ka “tawo sa Dios.” Ang kasulatan nag-ingon nga Iyang gikuha ang tanan Niyang gasa ug gihatag Niya kini diha sa Iyang tibuok lawas. Ang Bibliya nag-ingon nga ang Espirito nadeposito ug gihatag bilang Gasa, sumala sa gusto sa Espirito, diha sa tibuok Simabhan. Kun ikaw tinuod gayod nga kristohanon, kun tinuod nga imong gibiyaan ang imong kinabuhi alang kang Hesus, nan ang Balaang Espirito naghatag kanimo ug espesyal kaayo nga gasa. Ang kanang gasaha nga anaa kanimo kabahin kana ni Hesus.

Sa dihang si Hesus wala pa mikayab sa Langit, Siya nag-ingon, “Ang tanang otoridad sa Langit ug sa yuta ania Kanako.” Kahinumdom ba ikaw nga misulti niini si Hesus? Ang tanang otoridad anaa kang Hesus ug wa’y lain! Busa, kun gihatag ni HESUS ang ubang parti sa Iyang kaugalingon diha kanimo, ug ubang parti diha sa uban, nan maski unsa nga espirituhanong gasa nga Iyang gihatag diha kanimo, aduna kini kaubang otoridad. Si Hesus ang naghatag niining mga gasaha, ug anaa Kaniya ang tanang otoridad.

Adunay daghang klasi nga mga gasa nga nalista diha sa Bibliya. Ang Balaang Espirito, pananglitan, naghatag ug kalo-oy bilang gasa. Ang gasa sa kalo-oy kabahin ni Hesus nga Iyang gihatag sa uban Niyang katawhan. Di’ kini natoral nga gasa lang. Kitang tanan kinahanglan adunay kalo-oy, di ba? Apan adunay supernatoral nga kalo-oy nga gasa sa Espirito Santo. Ug ang tanang otoridad anaa kang Hesus. Busa, kun Siya naghatag kanimo ug espesyal nga gasa sa kalo-oy, gitagaan ka ug otoridad sa kanang lugara sa kalo-oy. Kun ikaw adunay supernatoral nga gasa sa kalo-oy ug ako wala niini, ug ang tanang otoridad anaa kang Hesus ug ikaw adunay bahin ni Hesus, nan ako magahatag ug pagtahod sa maong gasa nga anaa diha kanimo. Aduna kay otoridad dihang eryaha. Nakasabot ka ba? Ingon niini ang pagpamuno!

Ang tanan otoridad anaa ni Hesus ug kitang tanan adunay kaugalingong espesyal nga gasa. Pananglitan, adunay gasa sa pagtudlo. Sa Hebrohanon 5 nag-ingon, “Kitang tanan magtutudlo na unta karon.” Apan diha sa Epeso 4 ug Roma 12 nag-ingon nga adunay supernatoral nga mga gasa sa pagtudlo nga gihatag ni Hesus. Kini nagpasabot nga adunay otoridad nianang gasaha tungod kay si Hesus man ang naghatag ug anaa Kaniya ang tanang otoridad. Kinahanglan musobmitar kita sa niining bahina sa usa’g usa. Apan ang pagtudlo usa lamang sa tanang gasa ug usa ka bahinan ni Hesus. Aduna pa’y daghang laing gasa. Tungod kay ang tanang otoridad anaa man kang Hesus ug ang tanan natong gasa nga ania sa tagsa-tagsa kanato kabahin man ni Hesus, nan musubmitar kita sa mga gasa nga ania sa tagsa-tagsa kanato tungod kay kini gideposito man ni Hesus dinhi kanato.

Walay mga espesyal nga otoridad nga anaa sa “tawo sa Dios” ug unya ang uban molingkod ug mutan-aw lang. Tungod sa pamaagi sa tawo natukod ang simbahan sulod sa 1800+ ka tuig ang milabay, ang atong panlihok nahimong may usa lamang ka gasa – ang gasa sa “pastor.” (Nya hinuon ang tagsa-tagsa kanato gitugotan sa pag-angkon ug “gasa sa paghatag”!) Apan ang pastor/magbalantay usa lamang sa mga gasa! Kun kita nagtukod sa sayop, mawad-an kitang tanan. Kun ang usa lamang ka tawo maoy atong eduot sa atubangan nga mahimong “pastor” ug ang uban manglingkod ug maminaw pirmi, nan walay makasinati sa imong gasa. Madawatan lamang nila ang gasa sa “pastor.” Gamay kini kaayo ug unya pwiding madugta! Kun gusto natong makita ang kagamhanan sa Ginoo, ug atong makita ang kausaban sa atong mga kinabuhi ug kausaban sa kinabuhi sa atong mga anak, kinahanglan nato ang kinatibuk-an ni Hesus. Kinahanglan dili mutando lamang sa gamay nga bahin ni Hesus. Amen?

Kaisog sa Pag-usab ug Kaisog sa Pagdagan

Nakita ba nimo nganong miingon kami nga kinahanglan ka magmaisogon? Ang mga butang kinahanglan mausab! Dili ka pwiding magpadayon sa naandan na nimong gihimo. Kinahanglan kang modesisyon nga imong pa gayong gamiton pag-ayo ang imong gasa ug dawaton ang ubang gasa sa uban. Kinahanglan kang modesisyon nga magmatinumanon ug makabaton ug kaisog. Kun makapadayon ikaw nga pirming maglingkod sa imong lingkuranan o diha sa salog ug dili nimo gamiton pag-ayo ang imong gasa, nan ang imong gasa magapadayon sa pagkunhod. “Siya nga gitagaan ug pagsalig o gasa kinahanglan iyang mapamatud-an nga siya matinud-anon.” Kahinumdom ba ikaw sa tawo nga naglubong sa iyang talento? Si Hesus miingon, “Ikaw daotan, tamaran nga suloguon.” Mao kini ang isulti ni Hesus dinhi kanato kun dili kita mohimo sa butang nga maangayan natong himuon. Kun dili nako gamiton ang akong gasa o kun dili nimo gamiton ang imong gasa, kita mga “daotan ug tamaran.”

Nakita ba nimo geunsa pagkawat sa tradisyon sa mga tawo ang Pulong sa Dios? Unsa kaha kun ikaw usa sa mudagan sa Olympic apan anaa sa imong higdaanan kay ikaw gigapos ug pisi sa usa ka tawo? Maski pa ikaw usa ka champion, kun ikaw ginapos sa katri ang imong mga masol mugahi, ug sa dili madugay ikaw mamatay. Ang tanan pwiding mahimo mangawala tungod kay ikaw gibaligkusan ug pisi diha sa imong kama sa pipila ka buwan o tuig. Nakita ba nimo geunsa pagkawat sa tradisyon sa mga tawo ang Pulong sa Dios? Ang atong pamaagi sa pagtukod sa Panimalay sa Dios sulod sa 1800+ nga katuigan nag-gaed sa katawhan sa Dios diha sa ilang mga lingkuranan! Wala gayod sila kabarog ug mudagan aron matuman ang ilang kapalaran tungod sa sayop nga pagtukod sa mga tawo ug wala mutuman sa Pulong sa Dios. Kun atong gitukod o gi-estruktura ang simbahan nga aduna lamay usa ka tawo o “staff” ang gituboy ug ang ubang mga gasa nangapalong, mga kriminal kita didto sa Korte sa Langit tungod sa kagubot ug kawad-an sa tanan ug nanag-antos tungod sa “patubo sa pan” ug mga Gasa nga wala magamit! Dili tungod kay kasagarang mga tawo “daotan” maong natukod natong sayop, kundili tungod kay wala kita kahibalo unsaon pagtukod sa Panimalay sa Dios sa Iyang Kaugalingong Desisnyo.

Busa, hinomdumi nga ang unang bato sa patukuranan alang sa tinuod nga Pundasyon mao lamang ang tinuod nga mga kristianos ang makatawag sa ilang kaugalingon nga membro sila sa Simbahan. Ang ikaduhang pundasyon nga bato nga maoy mutukod sa Panimalay sa Dios mao ang saktong pagsabot sa pagpamuno. Atong gibutang ang usa lamang ka tawo nga in-charge sulod sa 1800+ nga katuigan. Usa lang ka gasa atong gikuha, ang gasa sa “pastor” *(o magbalantay, sa maayong paghubad) ug gihimo kining nag-una sa tanan. Layo kaayo kini sa tinuod diha sa Simbahan nga anaa sa Bibliya! Ug di kinahanglan nga magpabilin kining ingon-niini, karon. Kini nag-gapos sa katawhan sa Dios diha sa ilang lingkuranan aron dili nila maangkon ang tawag sa Dios sa ilang kinabuhi. Ang pagpamuno ania kanatong tanan ingon nga katawhan sa Dios. Ang Bibliya nagtawag kanato ingon nga Gingharian sa mga pari. Ang Bibliya wala mag-ingon nga Gingharian nga adunay mga pari, kundili Gingharian sa mga pari. Walay espesyal nga grupo susama sa mga Levitong pari sa Daang Tugon sa Kasabotan. Sa Bag-ong Tugon sa Kasabotan, ang tanang katawhan sa Dios maghunahuna nga sila mga pari na sa usa’g usa. Ang DIOS nag-ingon, “Kun ang pinadayag muabot sa ikaduha, ang nahauna molingkod!!”

Kun ikaw puno sa Balaang Espirito ug puno sa kaalam, nan ikaw usa ka lider. Dili tungod kay gikan ka nag-eskwela sa eskoylahan, o tungod maayo kanag manabi. Dili tungod kay ikaw lalaki o babaye, batan-on o tingulang. Ang pagpamuno usa ka tawo nga adunay gasa ni Hesus ug relasyon diha Kaniya, puno sa Balaang Espirito ug puno sa kaalam. Ang pagkalider mao ang pag-gunit sa mga kamot sa mga bata kada-adlaw. Ang pagpamuno mao ang pag-ayo sa mga samad sa katawhan sa Dios sa matagpanimalay kada-adlaw. Ang pagkalider mao ang pagtabang ug sulbad sa mga problema sa mga tawong nakasala ug pagpanghimasa sa ilahang mga ti-el kada-adlaw. Mao kana ang pagpamuno, ug mao lamang ang klasi sa pagpamuno nga maoy giingon sa Bibliya – gamiton ang kabahin ni Hesus nga gedeposito sa Espirito dinhi sa tagsa-tagsa kanato. Mao kining erya ug otoridad sa atong pagpamuno. Ang buot ipasabot niini nga kinahanglan usbon nato ang atong naandan saona. Atong usbon unsay atong panan-aw sa pagpamuno ug unsa ang proseso niini.

Rebolusyonaryo kini kaayo. Mausab ang lihok sa atong panagtapok, ug ang lihok sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Adunay kini bayrunon – presyo nga atong bayaran. Apan ang Dios magaganti kanato ug usa ka gatos ka kapil-an kun unsay atong gibuhian, sumala sa tukma sa Gisaad ni Hesus.

Sa dihang ako na-‘mastor’ pa, akong gidesisyonan nga akong usbon ang dagan sa akong kinabuhi. Akong gidesisyonan nga motoo ug motuman sa Kasulatan mahitungod unsa ang Pagpamuno. Akong gipili nga mamahimong usa lamang ka igsoon taliwala sa ubang kaigsuonan kaysa anaa sa atubangan kanila. Sa tinud-anay lang, nahadlok ko. Nahadlok ko kun unsaon nalang nako pagsuporta sa akong pamilya. Nahadlok ko nga tingali ug mawala ko sa Ginoo ug tingali ang mga tawo mawad-an ug respito dinhi kanako. Daghan ko ug gikahadlokan. Apan ako nasayod unsay gisulti sa Dios diha sa Bibliya. Gusto Niya akong mahimo nga igsoon uban sa ubang kaigsuonan. Sa adlaw-adlaw nako nga kinabuhi, dili nako kinahanglanon nga amo nila. Mahimo lamang akong usa sa mga kaigsuonan, ug magpabiling magpagamit sa akong gasa nga gikan ni Hesus bilang “igsoon uban sa ubang kaigsuonan” nga daan ng nagpagamit sa ilahang mga gasa sa usa’g usa. Nausab ang tanan dinhi kanako, apan ang Dios matinud-anon kaayo sa tanan. Ang Dios nagsaad nga walay tawo nga mibiya sa tanan nga dili makadawat ug usa ka gatos ka pinilopilo o mas labaw pa sa iyang gibuhian. Ang Dios nagtipig sa Iyang mga saad! Amen?

Sirkolo Palibot sa Truno

Sa praktikal nga baroganan, gusto nako nga esugyot kanimo nga kun gusto gayod natong tagaan ug pagtahod ang mga gasa nga ania sa tagsa-tagsa kanato, ug atong pagawason gikan kanato aron magamit kini sa katawhan sa Dios, nan kinahanglan daghang mausab nga mga butang. Kinuwanggol man gani paminawon, usa sa mga butang mao ang atong liningkuran sa dihang kita managtigum. Sa dihang si Hesus dinhi pa uban kanato, adunay mga tawo nga nagpalibot Kaniya, “Kadtong naglingkod sa Iyang palibot – mao kini sila ang akong mga inahan, mga kaigsuonang lalaki, mga kaigsuonang babaye” (Markos 3). Nanaglingkod sa Iyang palibot! Dili ba mao kini ang pinakanatoral nga buhaton, kun kita magtapok alang sa pagpaminaw NIYA, ug dili tawo nga limitado ang mga gasa? Yano raman gani ning paminawon alang kanimo, ug dili man gani importanting paminawon, apan ako mag-ingon kanimo nga importanti kini. Nakadungog ko nga ang paglitok sa pulong “pulpito” ug “unod” pariho ra paminawon sa sinultihan nga French.

Kun naay tawo sa imong gitarbahon o sa merkado naay isulti kanimo, magmater ba unsaon niya kini pagsulti? Aw o gayod! Kun sila nagsandig sa bongbong, naglingkod sa bato ug musutli nga dala ang panguy-ab, lahi gyud ng paminawon kun pariho nga pulong gisulti diha sa atubangan sa imong nawong ug mitotok sa imong mga mata nga nagkalayo. MASKI UNSA ang pagkasulti magmater gyud ug maayo.

Kun kita maglingkod kauban sa uban nga nag-atubang sa atubangan, kini naghatod ug atensyon diha sa usa ka tawo. Dili na kita ekwal taliwala sa mga ekwal. Ako manunot-nunoton na kun si kinsa man kadtong nakapuli sa truno nga mao nay agalon, o kondoktor sa orchestra o facilitator, o traffic enforcer o experto sa “klasi-klasi” o “serbisyo” (Church Service). Apan itala kini pag-ayo! Ang tinuod nga alagad sa Dios wala magtinguha ug atensyon sa iyang kaugalingon. Si Juan nga Baptist, nga maoy kinadak-an nga natawo sa taguangkan sa babaye niadtong panahona niingon, “Si Hesus kinahanglan muisa, ako kinahanglan mukunhod.” Ang tagsa-tagsa nga alagad sa Dios musulti pariha sa gisulti ni Juan, “Si Hesus kinahanglan muisa, ako kinahanglan mukunhod. Dili ko gusto mukuha ug atensyon sa akong kaugalingon. Dili ko gusto nga ang mga tawo mangita nako pirmi kay ako adunay tubag sa tanang pangutana. Dili ko malipay kun kuhaon ako nga maoy manulti. Gusto lang ko nga mahigugma ug mualagad ni Hesus, ug tabangan ang uban nga buhaton usab kini. Si Hesus kinahanglan muisa, ako kinahanglan mukunhod.”

Kada tinuod nga tawo sa Dios gustong muatras aron si Hesus maoy makakuha sa tumong sa kahayag kaysa siya. Usbon ko, ang uban mosulti nga kini walay mening, apan gikan ako sa nagkalaing-laing nasod ug syudad, ako magasiguro kanimo nga kini dili kaayo importanti. Kini importanti kaayo unsaon nato paglitok ang mga butang. Kun atong elaray ang mga bangko imbes nga etuyok palibot kang Hesus, murag ang tumong sa kahayag tua sa usa ka tawo. Ang uban tumatambong lang ug ang usa lamang ka tawo ang atraksyon. Kini usa ka dako kaayong sayop tungod kay daghan kaayong mga gasa ang ania sa tagsa-tagsa kanato, ug kining tanan kabahin ni Hesus. Kun ibutang nato ang tanan nga mulantaw didto sa atubangan, kita nagdayeg lang ug usa ka gasa. Unsa kaha ka mapahitas-on ang usa ka tawo nga gitogutan siya pirmi nga maoy matumong sa kahayag.

Hinuon, unsa kaha kun ang tanang gasa adunay ekwal nga pwisto. Tingali adunay usa ka tawo nga adunay gasa sa magbalantay nga naglingkod sa palibot sa lingkuranan. Tingali adunay naay gasa sa pagtudlo nga naglingkod diri o gasa sa kalooy nganha. Ang gasa sa pagtabang pwidi molingkod diri ug ang usa nga adnay gasa sa propisiya pwiding molingkod ngahi! Ang tanan nga gasa adunay ekwal nga pwisto tungod kay ang tanan kang Hesus man! Nasabtan ba kini? (Kun ikaw adunay computer, tan-awa sa JesusLifeTogether.com/JesusAsHead aron makita ang “picture” niini.)

Karon, kun adunay naglingkod nga usa ka inahan nga naghilak tungod sa pag-atiman sa iyang anak, ang adunay gasa sa pagtudlo makigsulti kaniya ug tudluan siya unsay gisulti ni Pablo mahitungod sa mga babaye dha sa libro ni Tito. Ang naay gasa sa kalooy pwidi nga mupaambit ug mga pulong sa kalooy; kay tingali ug siya adunay anak usab ug gusto niyang ipaambit ang gibati niya niini. Ang gasa sa propisiya makakita sa kasing-kasing ug ngano ning bayhana adunay problema sa iyang mga anak. Karon, sa katapusan, matuman na gayod nato ang Sugo gikan sa Ginoo, “Kun ang pinadayag maabot sa ikaduha nga tawo, palingkura ang nauna.” Hallelujah!

Ang Tagsa-tagsa, Ekwal ang Pagkaimportante

Sa 1 Taga-Korinto 14, ang Dios nag-ingon, “Sa dihang kamo managkatigum, mga igsoon, ug ang tibuok Simbahan magtapok, himuo nga ang tanan mahitabo diha sa paglig-on sa Lawas. Ang tagsa-tagsa kaninyo adunay pulong sa instruksyon, alawiton, pinadayag.” Walay amo kundili si Hesus! “Ayaw kamo pagtawag ni bisan kinsa nga lider, agalon, maestro, o pastor. Kamong tanan pulos igsoon.” Kamong tanan adunay Hesus ug Siya ekwal nga ania sa tagsa-tagsa kanato. Sigurado nga adunay depirensya sa otoridad, ug ang ubang mga gasa mas “dayag” sa publiko, samtang ang ubang gasa, hilom lang ug di kaayo makita sa publiko. Apan ang tanan magamit ug adunay oportunidad. Usahay magkinahanglan kita sa kalooy ni Hesus, ug usahay sa mga tudlo ni Hesus. Usahay sa mga alawiton ni Hesus, ug usahay sa mga tabang ni Hesus alang sa pagsulbad sa mga problema. Apan ang tanan pariho ra nga Hesus. Basaha palihug ang 1 Taga-Korinto 14:26-40.

Nakita ba nimo nga kini nagkinahanglan ug kaisog? Nakita ba nimo nga kini nagkinahanglan ug pagtoo ug pagtuman? Nakita ba nimo kini nga makausab sa imong kinabuhi kun ikaw magsugod sa pagkinabuhi niining mga butanga? Dili na ikaw ginapos diha sa higdaanan! Ang imong gasa dili na masalikway. Ang imong gasa lahi sa akong gasa, apan ang imo ekwal ra sa ako. Nagkinahanglan ako sa imong gasa sama nga ikaw nagkinahanglan sa akong gasa.

Kasagarang importanting nahitabo sa akong kinabuhi nahitabo kini tungod sa 12 anyos nga gasa bata nga niapekto sa akong kinabuhi. Mga babaye ug mga bata niapekto sa akong kinabuhi. Mga tigulang usab ug dili lang matag adlaw’ng Domingo, kundili kada-adlaw!

Gingharian kita sa mga Pari kada-adlaw. Ang atong mga miting-miting pakapin ra. Nobenta pursyento sa atong pagtubo naggikan sa atong panagpuyo nga nagkauban, ug tingali dyis pursyento lang ang naggikan sa miting-miting. Kini nagpasabot nga kinahanglan ka mugawas sa imong balay ug musulod sa mga balay sa mga tawo. Magdala ikaw ug pagkaon, tubig o sapot niadtong balaya. Kun nakita nimo nga sila suko sa maong bata, kinahanglan nimo silang estoryaon sa daplin ug tambagan mo sila. Kun makita nimo nga sila garboso, agbayi sa imong kamot ug hangyua sila nga dili maghinambog. Kun nakita nimo nga adunay pagkahakog sa usa ka kinabuhi sa tawo, agbayi siya ug sultie, “Palihug ug ayaw na ug paghinakog.” Dili lang kay atong piyungon ang atong mga mata hangtod sa sunod miting. Kita nagpuyo taliwala sa usa’g-usa nga kinabuhi matag-adlaw bilang mga pari nga naghimo sa boluhaton sa Dios, ug bilang “usa ka gatos ka inahan, igsoong mga lalaki, ug igsoong mga babaye.” Kini, usab, mao gayod ang bug-os nga sugo nga gikan sa Ginoo diha sa Hebrohanon 3, ug sa uban pang daghan nga kasulatan nga nag-ingon niini.

Ang unang bato sa pundasyon mao ang “Unsa ang Kristohanon? Unsa ang pagiging membro sa Simbahan?” Kun aduna kay mga tawo nga wala gayod makonbirtir ni Hesus diha sa Iyang Simbahan, nan ikaw pirmi nga adunay mga kagubot ug panag-away nga dili unta kinahanglanon. Ang Bibliya nag-ingon, “Gikan sa gagmay paingon sa dagko, sila makaila kanako.” Kun ang tagsa-tagsa moangkon sa ilang kaugalingon nga membro tinuod nga sila nahigugma kang Hesus, adunay dakong kalinaw – walay panag-away, walay panagdinaotay. Ug adunay lawom nga gugma diha sa usa’g-usa kada-adlaw. Dili ka pwidi nga mahimo nga tinuod nga membro sa Simbahan ni Hesus kun wala ka mubiya sa imong kinabuhi. Ang Kristohanon lamang ang mga membro sa Simbahan. Gawas ana nibisita lang. Apan dili sila membro sa Simbahan ni Hesus.

Mao kini ang bug-os nga gisulti sa Bibliya. Ang “patubo” kinahanglan kuhaon diha sa grupo, kundili nagsulti-sulti ra kita nga nahigugma kita kang Hesus. “Kun ikaw nahigugma Kanako, imong tumaon ang Akong mga Sugo.” Ang Simbahan maoy baligkos sa mga relasyon ug pagpalig-on ug pagsangkap ug pagprotiksyon niadtong nahugasan na sa Iyang Dugo, nga maoy gipili nga patay na sila sa ilang mga kaugalingon aron mamenyo sa Agalon, nga mao si Hesus, hangtod sa walay katapusan. Basig kinsa nga wala modesisyon niini, ang ebidensya mao ang ilang kinabuhi ug ilang mga kapilian, o “nahigugma” man gani sila sa maong “kahayag” o wala (Juan 3, 1Juan 1), dili pwidi nga ikonsiderar ang ilang kaugalingon nga Kristian o membro sa Lawas ni Kristo. Mao kini ang gisulti sa Dios.

Ang ubang laing pagsabot sa pulong “simbahan” gawas niini, binuhat lamang sa tawo, ug ang “ganghaan sa impyerno” maarangang makapukan niini nga klasi sa mini nga pagsabot. Tan-aw sa imong palibot. Makita nimo kini sa kada eskina sa dalan sa matag-syudad, sa matag-nasod. Dili kini mao ang Plano sa Dios, naghatag lamang kini sila ug luna sa tawhanong unod, samtang ilang gigamit ang logo ni Hesus panghaplas sa ilang mga konsensya. Apan walay pagkaayo niini! Ang Mesiyas nga si Hesus mulibot-libot lamang sa mga lugar nga diin Siya makabilin ug Lamparahan!

Ang ikaduhang bato sa pundasyon adunay kalabutan sa pagpamuno. Ang Espirito ug ang Karon nga Kinabuhi sa Pagkabanhaw ni Kristo – mao lamang ang atong lider. “Ang kalibutan dili makakita Kanako, apan ikaw makakita! Ang sukdanan sa Espirito nga anaa sa tagsa-tagsa, ang gasa niini nga anaa kaniya, ang pagkahamtong ug gilawmon sa pagkatinuod niini, ang ilang buhing relasyon uban ni Hesus nga Buhi nga anaa kanila – mao kini ang biblikal nga panabot sa “Pagpamuno.”

Ikatulong Kamatuoran: Adlaw-adlaw nga Kinabuhi

Ang ikatulong bato sa pundasyon adunay kahimuan sa atong matag-adlaw nga kinabuhi nga magkauban. Ang matag-adlaw natong kinabuhi walay kalabutan maski kapila pa kita magtigum-tigum, apan hinuon aduna kini kalabutan sa kalambigitan sa atong mga kinabuhi. Nalambigit ba ang atong mga kinabuhi matag-adlaw bilang mga pari sa usa’g usa diha sa atong kaminyuon ug uban sa atong mga anak, ug uban sa atong mga gawi ug kinaiyahan sa atong tarbahuan? Nalambigit ba kada-adlaw sa kinasing-kasing kauban sa atong mga igsoong lalaki ug babaye? Nag-“yayongay” ba kita “sa gibug-aton sa usa’g usa, ug sa ingon niana tumana ang kasuguan ni Kristo”? Ato bang “gisugid ang atong sala sa usa’g usa, aron kita mamaayo”? “Nangimbasog” ba kita “bilang usa ka Tawo alang sa Pagtoo,” “natakdo ug nasumpay pinaagi sa matag-usa ka lutahan” – ug dawaton sa walay kulang bilang “tinuod nga Simbahan” ug “Lawas ni Kristo”? Ug diha ra nimo masuta ug unsay gipasabot ni Hesus nga “Akong pagatukuron ang AKONG Simbahan ug ang ganghaan sa impyerno dili makapukan niini!” Ang uban niini mao ang “balay nga natukod diha sa balas” sa kompromiso, init-init, pagkamasupilon, diskonektar, ug pangagpas. Ug kini muresulta gayod diha sa iyang mga bunga. Ang Ginoo nag-ingon nga magmater gayod unsaon nato pagtukod!

Pakit-on ko ikaw ug usa ka Kasulatan, ug kini maga-usab sa imong kinabuhi kun imo kining tumanon. Kun imong buhaton kining usa ka Kasulatan, matingala ka kay ang ubang butang masabtan naman nimo. Kini sugo gikan ni Hesus. Buhaton mo ba kini? Nahigugma ka ba Kaniya? Magausab kini sa tibuok nimong kinabuhi alang sa PAGBUHAT sa Iyang gisulti, kaysa muoyon lang o estudyohan o awiton diha sa atong mga panagtigum! Atong tan-awn kini. Ang Kasulatan makita diha sa Hebruhanon 3:12-14:

“Magmatngon kamo, mga igsoon, basi nga diha kang bisan kinsa kaninyo maanaa unyay dautan ug dili matinoohong kasingkasing, nga magataral kaninyo sa pagpamiya gikan sa buhi nga Dios. Apan pagtinambagay kamo ang usa sa usa sa matag-adlaw, samtang matawag pa kini nga “karong adlawa,” aron wala kaninyoy magmagahi tungod sa pagkamalimbongon sa sala. Kay kita nahimong mga mag-aambit kang Cristo, kon ang atong unang pagsalig padayonan ta sa pagkupot nga malig-on hangtud sa katapusan.”

Nakamatikod ka unsay gisulti niini nga Kasulatan – kini gikan sa Dios. Ang Labing Gamhanang Dios nag-ingon diha kanimo ug kanako nga kinahanglan sa kada-adlaw magbinantayay kita sa usa ug usa ug magtinabangay sa usa ug usa. Kinahanglan nga tupad kita sa usa ug usa kada-adlaw. Ang Balaang Espirito nipili sa paglitok nga “kada-adlaw.” Siya wala mag-ingon kada-Domingo. Wala Siya mag-ingon matag-Domingo ug Merkules. Wala sad Siya mag-ingon nga diha sa atong panagtapok. Siya miingon nga pakiglambigit diha sa lebel nga Kamatuoran sa usa ug usa nga kinabuhi matag-adlaw. Kun mahimo kini sa uban, ug ikaw mulihay sa pakiglambigit tungod sa estilo sa panginabuhi, o garbo, o pagkahakog, o kapilian sa pagpuyo sumala sa sitwasyon, ang Dios nag-ingon nga ikaw mamahimong magmagahi ug dili na makabati sa Iyang gibati. Ikaw mailad sa paghunahuna nga kahibalo unsay insakto nga wala baya. Mao kini ang giklaro pagsulti sa Kasulatan! Wala lang Siya miingon nga buhata kini. Miingon Siya nga kun dili nimo kini buhaton, masakitan ikaw pag-ayo. Kun wala akoy mga kaigsuonan nga nakig-estorya kanako matag-adlaw sa akong kinabuhi – kada-adlaw – ako mamahimong mubantok. Ako mamahimong mailad. Moingon man gani ikaw, “Apan ako nagbasa sa akong Bibliya kada-adlaw!” “Apan ako nag-ampo kada-adlaw!” “Ang akong asawa Kristohanon man ug magkita me kada-adlaw!” Dili kana mao ang gisulti sa Dios. Pwidi ikaw nga mubasa sa imong Bibliya ug mag-ampo kada-adlaw, apan kun dili ka makiglambigit sa ubang kinabuhi kada-adlaw, ikaw mamahimong mugahi pag-ayo, ug mailad pag-ayo. Ang Dios nag-ingon niini diha sa Herbuhanon 3:12-14. Nituo ba ikaw sa Bibliya? Nituo ba ikaw sa Dios?

Kinsay nagsuwat sa Bibliya? Ang Dios! Ang Dios nag-ingon nga kinahanglan nga makiglambigit kita sa usa’g usa nga kinabuhi kada-adlaw. Kun ikaw makakita kanako nga hakog sa kaugalingon, kinahanglan imo akong duolon ug sultihan, “Igsoon, ayaw paghinakog. Makapaguol kana ni Hesus.” Kun ikaw makakita kanako nga garboso, palihug tabangi ko ug pahinumdomi ko nga ang pagasantaon sa Dios ang mapahitas-on. Dili ko gusto nga pagasantaon ko sa Dios! Tabangi ako, tungod kay dili ko kini makit-an pirmi. Walay laing makakita. “Magmatngon kamo sa usa’g usa kada-adlaw aron walay magmagahi ug malimbungan kaninyo.” Importanti kini sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga magkauban (apan kining bahina gisupak sa mga kasimbahan sa tibuok kalibutan). Mao kini ang usa ka yawi sa pamaagi bilang pari nga gigamit nimo ang imong gasa, ug “mga tinugyanan ni Kristo, nga pinaagi kanato ang Dios nagahimo sa Iyang paghangyo dinha kaninyo.”

Ikaupat nga Kamatuoran: Panagtigum

Sa 1,800 nga katuigan, ang Kristohanong kalibutan naglibog sa mga isyo kun kinsa ang Kristian…kinsa ang lider…unsa ang dagway sa adlaw’ng adlaw nga kinabuhi…ug unsa ang dagway sa panagtigum. Ang atong Amahan gusto nga kining mga butanga mapahioli sa atong kinabuhi karon. Susama nga ang Pulong sa Dios nasalikway sa panahon ni Haring Josiah, ang kamatuoran nakita nga gilubong diha sa mga bato sa mga gingharian sa tawo ug tradisyon, busa karon ang Kamatuoran sa Dios, nga gibaliwala (apan anaa pirmi sa Bibliya) makapagawas na sa mga tawo. Ang Dios magausab sa imong kinabuhi uban sa milagro ug magausab sa ubang kinabuhi nga nagpalibot kanimo bilang resulta. Kini ang makagagahom ug hilabihan ka bililhong mga kamatuoran. Gamay man o daghan ang mga tawo sa imong komyunidad, sa giingon pa ni Jonathan, suod nga amigo ni David, “Walay makapugong sa Dios nga mangluwas ug daghan or gamay.” “Siya nga gihatagan ug pagsalig kinahanglan magpakita nga matinud-anon.” Kinahanglan kitang magbaton ug kaisog sa pagbuhat sa Kamatuoran nga atong gibaliwala o gisupak sauna. Ug Siya mismo maoy imong Magbalantay, imong Kuta, ug imong Taming sa Likod samtang ikaw magkinabuhi nga maisugon diha Kaniya.

Kinahanglan kitang makabaton ug kaisog nga mubuhat sa panagtigum susama sa gisaysay sa Bibliya diha sa 1 Korinto 14, “Sa dihang kamo magkatigum, mga igsoon, ang tagsatagsa kaninyo adunay panugon, alawiton, pinadayag.” Walay laing nagbuot kundili si Hesus mismo. Kita magtigum alang sa pagkonsiderar unsaon nato sa “pagtukmod sa usa’g usa paduol diha sa gugma ug sa mga maayong buluhaton” (Hebrohanon 10:24-26). Kinahanglan natong tagaa’g panghunahuna ug pag-ampo mahitungod unsaon nga makatabang kita sa usa’g usa sa dihang magkatigum kita, ug ang usa’g usa kanato kinahanglan mudawat sa responsibilidad nga tigpadangat sa Pulong sa Dios ug sa Gugma sa Dios. Ang tagsatagsa kanato “mukonsiderar unsaon pag-aghat sa usa’g usa diha paingon sa gugma ug sa mga maayong buhat.” Ania kini sa Hebrohanon 10. Palihug sigurua ug tan-awa ang sunod nga kasulatan! Kini alang kanatong tanan, maski diha sa “mga panagtigum”!

1 Korinto 14 nag-ingon, “Kun ang pinadayag muabot sa ikaduhang tawo – kun ang ikaduhang tawo makadungog ug butang gikan sa Dios – palingkura ang nag-una.” Mao kini ang giingon sa Bibliya. Nganong wala man nato tumana ang giingon sa Bibliya? Walay “espesyal nga tawo” nga maoy “otomatik” nga muhimo sa tanan – pwera lang pagpamati ug mutuman sa Ginoo sama sa uban. Kun adunay usa nga magdala ug itudlo gikan kang Hesus ug ang uban muapil nga adunay pulong sa panugon o awit o pinadayag…kun kining igsoong lalaki o babaye nagpaambit ug butang gikan kang Hesus nga gipakita diha kanila ug ang pinadayag maabot sa ikaduhang tawo, ang unang tawo mulingkod – kun kita nirespondi sa sugo sa Dios, kaysa tradisyon sa mga tawo. Susama sa pirming giignon sa Bibliya.

Nganong dili man nato kini buhaton? Tungod kay atong napanunod ang bug-at nga tradisyon gikan sa katoliko ug sa atong “protestanting” nga “denominasyon” ug pagano natong nahauna nga ginikanan. And “pari” o “pastor” o MC o CEO anaa magbarog sa atubangan, nag-estorya sa mga “gagmay’ng” tawo nga gitawag nato ug “laity” – mga pobre nga mga tawo, tumatambong lamang ug tigpaminaw – naglingkod ug naminaw. Mao kini ang praktis ug “doktrina” nga gikasuk-an ni Hesus – nga mao ang “Nicolaitans” (gehubad nga niadtong “nagparot o nagpildi sa mga Katawhan sa Dios”). Apan ang Dios nag-ingon nga kining tanan kinahanglan mausab, alang sa Kaniya ug sa atua.

Hinuon, si Hesus miingon niadtong “naglingkod palibot Kaniya” nga ang tagsatagsa adunay pulong sa panugon, alawiton, pinadayag. Kitang tanan ekwal. Kitang tanan mga igsoong lalaki ug babaye nga adunay nagkalaing-laing parti ni Hesus nga Iyang gibubo sa matag-usa alang sa kaayo sa tanan. Unsa ka kahibulongan ug ka anindot kini! Siya NAGAPAGAWAS kanato gikan sa “walay umoy nga tradisyon nga gidunol kanato sa atong nahaunang ginikanan” uban ang klergy ug laity nga ritwal. Siya nagpahigawas kanato paingon sa “dilikadong” kalibutan sa pagsalig ug paghigugma KANIYA nga maoy atong kinatibuk-an! Ug wala kini kagubot, tungod gitawag Niya ang Iyang kaugalingon ug “Dios sa Kalinaw” ug “dili sa kagubot.” Sa simpolo, Iya lang kining han-ay, kaysa manipolasyon sa tawo “ngadto” Niya.

Mga Pundasyon sa Kausaban

Lahi ba kini sa imong naandan? Aduna ba kitay kaisog sa pagtukod diha sa pamaagi sa Dios? Makapalisang ba? Alegri bang paminawon? Aw pwirting alegriha! Ang ubang tawo nga kaparti sa Simbahan nga diin kita usab kaparti mga 20 na ka tuig silang na-kristohanon ug sila mga bata ra gihapon. Apan sa dihang nakat-on sila sa niining pamaagiha ug nagsugod ug lihok bilang mga pari, ila lang gikuha ug usa ka tuig ang pagtubo sa napulo ka tuig. Hallelujah! Ang uban nga mga “liders” sa mga kasimbahanan nga adunay membro nga pila ka gatos ug linibo pa gani, ilang nasuta nga sila mga bata pa sa espirito! Nagtuo sila nga sila mga liders, apan ilang nahibaw-an nga adunay daghang mga bata pa kanila ug mga inahan nga mas espirituhanon pa kaysa kanila. Kinahanglan silang mutubo nga magsukad sa pagkabata, ug tinuod man. Kining tanan makapalisang, apan eksaytid usab kaayo.

Kun tumanon lang nimo kining mga kamatuorana nga anaa diha pirmi sa imong Bibliya, matingala ka kun unsa naka kasuod ni Hesus duha ka tuig karon. “Pagtinambagay kamo sa usa ug usa matag-adlaw.” Pakiglambigit sa usa’g usa nga atong mga kaanakan ug kaminyuon ug sa atong tarbahuanan “matag-adlaw.” Adtua didto! Gawas sa imohang “pagkaharuhay” ug buhata didto ang wala pa nimo nahimo sauna! O, akong gipasabot, IKAW! :) Palihug, alang kang Hesus! Isulti ang Pulong nga “daw gikan sa Dios” ngadto sa tagsatagsa nga kinabuhi, diha sa praktikal, mahigugmaon, maalamong pamaagi, kada-adlaw. “Kun kamo magakatigom, mga igsoon, ang tagsatagsa kaninyo adunay panugon, awit, pinadayag.” “Kun ang pinadayag maabot sa laing tawo, ang nahauna molingkod.” Samtang ato kining buhaton, makita nimo nga adunay ubang kristohanon nagtuo ka nga sila nahigugma ni Hesus apan wala diay. Makita usab nimo nga adunay uban nga nagtuo ka nga huyang apan diay kusgan ug mas maalamon pa kaysa kanimo. Ang pamaagi sa Dios mag-ekspose niadtong nangilad ug nag-awat-awat, ug himuon niyang kusgan ang huyang. Ang himaya maanaa sa Dios!

Kining mga bahandia gitagana kanimo. Praktisa kini alang kang Hesus. Kining mga batuha alang sa kini sa imong pundasyon. Kinahanglan nimong ihulagway unsa ang gayod Kristohanon sumad sa gisulti ni Hesus. Kinahanglan ka makasabot unsa ang pagpangulo ug unsa gayod kini. Pagkinabuhi sa imong kinabuhi adlaw-adlaw nga magkauban, magdinasigay sa usa’g usa, magpabarog sa usa’g usa. Magtinabangay sa usa’g usa nga motubo ug mahigugma kang Hesus pag-ayo diha sa kahapunon ug kagabhion. Duol ug magtigum kita palibot kang Hesus nga Hari.

Kun ikaw nahigugma kang Hesus ug nagtukod sa insaktong paagi, ang ganghaan sa impyerno dili makapukan. Ang sala malupig. Ang kahuyangon ug sakit mamaayo. Ang sala mapasaylo. Ang pagkamaloloy-on maghatod sa daghan diha sa paghinulsol. Ang mga relasyon matukod ug mangaayo, sobra pa sa imong ge-imagin diha sa imong mga damgo. Ikaw mosidlak sama sa bituon diha sa uniberso, nga nagdayag sa kaayo sa Dios. Ug ang Minyuonon, nga mao ang simbahan, kita, “mag-andam sa iyang kaugalingon” ug andam sa iyang Pamanhunon nga mubalik!! Amen?

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon