Lima ka Lingkuranan

5/10/1999

Huebes sa Hapon, Oktobre 5, 1999

Pinaagi sa grasya sa Dios, gusto nakong ipaambit kaninyo ang ubang hinagiban sa pagsabot ug pag-aninag sa mga nagkalaling-laing batasan sa tawo. Atong ibutang pananglitan nga adunay lima ka lingkuranan palibot kanato. Ug ang naglingkod niining lima ka lingkuranan mao ang nagkalaing-laing tawo nga nagrepresentar ug lima ka klasi nga kinaiyahan nga imong mahimamat samtang naglawig ka niining kalibutana.

Ang Unang Duha ka Lingkuranan

Sa unang bangko, adunay naglingkod nga dili magtotoo o pagano – usa ka tawo nga wala gayod ni angkon nga siya nagsunod sa Dios. Siguro kining tawhana Muslim o Hindu o Atiyesta. Kining tawhana wala miangkon nga siya Kristohanon.

Sa ikaduha nga bangko, adunay naglingkod nga miangkon nga siya sumusunod kang Hesus, apan kining tawhana wala nagtuman ni Hesus. Sa mga tigum, kining tawhana magpakita nga nahigugma siya kang Hesus. Apan wala gayod kini siya mahigugma tungod kay wala man niya tumana si Hesus. Diha sa Mateo 7, si Hesus miingon nga adunay daghan nga magtawag Kanako, “Ginoo, Ginoo.” Adunay daghan nga maghimo ug mga ngilngig nga buhat sa Akong Pangalan, apan ngadto kanila Siya magaingon, “Pahawa kamo Kanako, wala Ako makaila kaninyo.”

Ang tanan nakahibalo nga ang tawo sa unang bangko dili luwas tungod kay kining tawhana wala man gani miangkon nga siya sumusunod ni Hesus. Nakahibalo kita nga gawas kun gawas madawat nimo ang Anak, dili ikaw makabaton sa Amahan. Gawas kun ikaw mutoo sa imong kasingkasing nga ang Dios nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, ang Dugo ni Hesus dili magalimpyo sa imong mga sala. Kining tawhana wala miangkon nga interesado siya ug Manluluwas. Wala siya mutoo nga si Hesus mao ang Anak sa Dios. Kining tawhana dili maluwas tungod kay wala siya mingsalig ni Hesus. Ang Dugo ni Hesus dili mulimpyo sa iyang mga sala. Hangtod nga kining tawhana musurender ni Hesus, dili ni siya maluwas. Makonsiderar man gani nato siya nga maayo nga tawo ug maayo nga amahan sa iyang mga anak o maayo nga trabahante, apan dili siya maluwas kun dili limpyuhan ang iyang sala sa Dugo ni Hesus.

Sa laing bahin, ang tawo nga naglingkod sa ikaduhang bangko moingon, “Ako usa ka Kristohanon.” Apan ang kinaiya niining tawhana bati, maski kining tawhana mrag naghimo ug mga “maayong” buhat diha sa Ngalan ni Hesus. Sa Maayong Balita ni Lukas, si Hesus miingon nga sa Adlaw sa Paghukom, susama niining tawhana moingon, “Hesus, nagtudlo Ka sa among mga dalan, nakigkaon Ka sa among mga lamisa. Gihimo namo ang mga milagro sa Imong Pangalan. Among gihatag ang among mga bahandi ngadto sa mga pobre.” Apan moingon si Hesus niining mga tawhana diha sa Mateo 7:21, “Wala kamo mingtuman Kanako. Wala ninyo tumana ang gusto sa Akong Amahan. Wala Ako makaila kaninyo.” Si Hesus nagpaila dinhing dapita nga adunay daghang tawo ang muangkon nga sila Kristohanon, ug maarangang makahimo ug dagkong butang sa Iyang Pangalan, tuod diay anaa magsubay sa dakong dalan nga paingon ngadto sa kalaglagan. Kining mga tawhana ming-angkon nga sila Kristohanon, miangkon sila nga mga membro sa Simbahan, apan ang reyalidad, dili diay.

Ang tawo nga anaa sa unang bangko dili luwas tungod sa iyang pagkadili-magtotoo. Ang tawo sa ikaduha nga bangko dili luwas tungod sa iyang pagkadili-matinumanon, nga diin ang Bibliya nag-ingon nga kini usab maoy dili pagkamatinuohon.

Ang Laing Tulo ka mga Lingkuranan

Karon ang laing tulo ka bangko nagrepresentar sa tinuod nga mga sususunod ni Hesus nga pinalit sa Iyang Dugo. Kining tulo mga Kristohanon. Apan gusto nakong klaruhon aron walay pagkalibog sa tawo nga anaa sa ikaduha nga bangko.

Adunay intriga nga pagkasulti diha sa 1 Juan 2 nga naghatag ug timailhan sa tagsatagsa kanila nga naglingkod sa laing tulo ka bangko. Si Juan nag-ingon, “Ako nagasulat kaninyo mga anak, ako nagasulat kaninyo mga amahan, ako nagasulat kaninyo mga batan-on.” Ug unya siya nag-ingon na usab, “Ako nagasulat kaninyo mga anak, ako nagasulat kaninyo mga amahan, ako nagasulat kaninyo mga batan-on. Sa normal nato nga panghunahuna ang maona unta to nga pagkasulat mao ang mga bata, mga batan-on, ug unya mga amahan. Di ba? Apan ang Dios naghatag niini nga sundunon, “mga anak, mga amahan, mga batan-on.”

Mga anak, mga amahan, mga batan-on – kini mga linuwas nga indibidwal. Mao kining mga tawhana ang nagtoo ni Hesus nga Anak sa Dios, ug ang ilang mga sala napasaylo ug sila nilimpyuhan sa Dugo. Ang ikatulong bangko nagrepresentar ug mga anak, ang ikaupat nga bangko nagrepresentar ug mga amahan, ug ang ikalima nga bangko nagrepresentar ug mga batan-on. Pwidi nimo silang hunahunaon nga mga bata, hamtong o responsabli, ug unya mga geriro.

Ang butang nga gusto nakong klaruhon nga usahay ang linihukan sa mga bata, maski tuod sila luwas, kun tan-awon mura ug linihukan nga dili luwas (susama sa tawo nga naglingkod sa ikaduhang bangko). Apan ang naglingkod sa ikatulo nga bangko (ang Tinuod nga anak) nga gilimpyuhan sa Dugo ni Hesus. Ang naglingkod sa ikaduhang bangko pwiding muangkon nga siya nilimpyuhan sa Dugo ni Hesus. Kining tawhana pwidi mukanta ug alawiton mahitungod sa Dugo ni Hesus nga maoy nagluwas kanila, apan kay tungod kining tawhana nagapadayon ug tuman sa iyang pagkamasupilon batok kang Hesus, kining tawhana dili gayod tinuod nga Sumusunod kang Hesus. “Siya nga magaingon nga siya anaa kaniya kinahanglan magakinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi.” “Ang tanan nga magdumili sa pagtalinghog ni Hesus pagapoohon gikan sa katawhan.” Ang tanan nga adunay paglaom ingon niini pagaputlion niya ang iyang kaugalingon sama nga Siya putli.” Wala gayoy natawo diha sa Dios nga magpadayon ug pagpakasala tungod kay ang Liso sa Dios nagpabilin man diha kaniya. Dili siya magapadayon sa pagpakasala tungod siya natawo man sa Dios.

Ang Kalibog sa Ikaduha ug Ikatulo nga Lingkuranan

Usahay ang batasan sa tawo nga anaa sa ikaduhang bangko mas maayo pa sa batasan sa tawo nga anaa maglingkod sa ikatulong bangko. Apan adunay butang nga kinahanglan nimong masabtan mahitungod sa Maayong Balita ni Hesus. Ang tawo nga anaa sa ikatulong bangko luwas tungod kay ni surender man siya ni Hesus ug nagita ug kalimpyuhan sa Iyang Dugo. Sa Epeso 1 ug Galasia 3, Ang Dios nag-ingon nga sa dihang ang tawo motoo sa iyang kasingkasing (dili lang sa iyang hunahuna) ni Hesu Kristo, Iyang tagaan kining tawhana ug gasa sa Espirito Santo nga magpuyo kaniya. Ang Espirito Santo ihatag niadtong tawhana nga nagtoo sa tinud-anay ug nisalig diha kang Hesus sa iyang kasingkasing.

Busa karon adunay kitay kalibog. Kun husgaan nato pinaagi sa ilang mga batasan unsaon man nato pagtubag? Unsa kaha kung makakita ka ug bata pa nga Kristohanon pero ang batasan bati, ug unya adunay usa ka dili magtotoo nga niangkon nga siya Kristohanon, apan, sa imong nakita, mura ug maayo pa ang iyang pamatasan? Hinuon, aduna bay naluwas sa iyang mga sala tungod sa iyang maayong pamatasan? Mao ba kini ang Maayong Balita ni Hesus? Ang Maayong Balita ba nga ikaw maluwas sa imong maayong pamatasan? Dili gayod! Kita naluwas pinaagi sa Dugo ni Hesus. Nangaluwas kita gikan sa atong nanglabay nga mga sala ug sa atong mga sala nga pagabuhaton pa pinaagi sa Dugo ni Hesu Kristo.

Ug busan, nganong giingon man sa Bibliya diha sa Galasia nga basin kinsa nga nagkinabuhi ingon nga makasasala dili makasulod sa Gingharian sa Dios? Mura man hinuon nga ang atong kaluwasan maapektohan pinaagi sa atong pamatasan. Apan nasayod kita nga kini dili tinuod. Kita naluwas diha sa Dugo ni Hesus, dili pinaagi sa atong pamatasan. Pero ngano man nga ang Bibliya nag-ingon nga siya nga nagkinabuhi ug padayon diha sa iyang sala dili gayod makasaulod sa Gingharian sa Dios ug dili makasulod sa Langit. Nganong nisulti man si Hesus nga, “Ang karnero mao kadtong nibuhat sa Akong kabubot-on ug nituman Kanako, ug ang mga kanding kadtong mga wala mituman Kanako”? Si Hesus miingon nga ang mga karnero paingon ngadto sa Langit pinaagi sa ilang gihimo ug makahibalo kamo sa mga kanding tungod sa wala nila gihimo. Kun atong paminawon, naluwas kita pinaagi sa atong gihimo o wala gihimo. Apan nasayod kita nga di mani mao.

Ang Pagresolba sa Kalibog

Unsa may mensahi dinhi? Unsaon man nato pagkasabot niining bahina sa Maayong Balita? Hinuon, kini usa ka misteryo ug gahom sa Maayong Balita ni Hesus. Basig kinsa nga naghatag sa ilang kasingkasing ngadto kang Hesus ug nibiya sa ilang mga nangaging kinabuhi makadawat ug gasa sa Espirito Santo. Atong mabasa diha sa libro sa 1 Juan nga adunay daghang sinyalis kun unsay timailhan niadtong adunay Espirito nga nagpuyo sulod kanila. Adunay daghang moingon, “Ginoo, Ginoo” apan Siya magaingon, “Wala gani ako makaila kaninyo.” Busa karon nakahibalo na kita nga wala nagpasabot nga Kristohanon ang usa ka tawo tungod ky kining tawhano ming-angkon nga kristohanon daw siya o kunuhay tungod naghimo siya ug mga maanindot nga mga butang diha sa Ngalan ni Hesus.

Ang unang libro ni 1 Juan nahisulat mga 60 na ka tuig gikan sa pagkahuman sa Adlaw sa Pentecostes. Si Apostol Juan siguro mga 85-90 na ang panuigon niya. Daghang tuig ang iyang gigahin alang sa paghunahuna ug pag-ampo mahitungod kun unsa gayod ang dagway sa tinuod nga Kristohanon. Niadtong panahona, 60 ka tuig, adunay daghang tawo ang nagdako sulod sa Simbahan. Aduna nay daghan mga bata nga natawo ug nanagko ug nangamenyo ug nanganak nasad ug nagpatubo sa ilang mga kaugalingong anak. Busa adunay daghang tawo nga nagdako naglitok ug insaktong mga pulong kay ang ilang ginikanan naglitok man sad niini. Niining panahona, daghang “nagdako diha sa Simbahan” ug busa kahibalo sa tanang alawiton ug kahibalong mupakpak ug mukanta ug molitok sa insaktong mga pulong. Apan namatikdan ni Juan nga basin man gani ang uban murag Kristohanon tan-awon, apan wala gayod kini mahatag sa tinud-anay ang ilang mga kinabuhi diha kang Hesus. Ang tawo dili Kristohanon tungod kay ang ilang ginikanan kristohanon, dili ba? Ang tawo dili Kristohanon tungod siya mag-apilan ug tigom sa mga kristohanon. Ang tawo dili Kristohanon tungod kay siya nagtoo sa iyang hunahuna ug mga insaktong butang. Ang tawo, matod pa ni Hesus, dili gani Kristohanon tungod sa kaligdong sa paghimo ug mga milagro sa Iyang Ngalan. Adunay mga tawo niadtong adlawa, nga nagbuhat ug milagro sa Iyang Pangalan, ug Siya magaingon kanila, “Palayo kamo Kanako, adto kamo sa gawas sa kangitngit. Wala Ako makaila kaninyo.”

Ang Deposito sa Balaang Espirito

Sa ako ng gekasulti, ang libro ni 1 Juan nasulat 60 na katuig ang milabay gikan sa pagkahuman sa adlaw sa Pentecostes. Daghan na siyang natubag nga mga pangutana nga ato usab nga maatubang karon. Daghan na sad siya’g nasulat mahitungod ug nagkalainglaing butang nga naghulagway sa usa ka Kristohanon. Balik balik iyang gihulagway ug unsay ebidensya sa usa ka tawo nga adunay gasa sa Balaang Espirito. Ang Bibliya nag-ingon nga ang tinuod nga Kristohanon adunay deposito o pasiunang bayad nga mao ang Espirito Santo.

Kun ang tawo mupalit ug balay o sakyanan, usahay muhatag sila ug pasiunang bayad. Kini nagpasabot nga ang mupalit seryoso gayod. Ang pasiunang bayad mao ang garantiya nga iyang tiwason kini ug bayad hangtod mahuman. Ang Bibliya nag-ingon nga nag-ingon ang Dios as bilang pasiuna o garantiya, akong ihatag ang Balaang Espirito sa basin kinsa nga motoo. Kun mupakyas ang usa ka tawo sa pagbayad ug pasiuna, ang deposito nga mao ang Balaang Espirito, kini nagpaila nga wala kamoy gisabutan taliwala niining tawhana ug kang Hesus.

Maoy rason nga si apostol Juan miingon, nga ang deperensya sa kristohanon ug dili-kristohanon dili ng naghimo ba kaha ug milagro o nagtoo sa mga insaktong mga butang, kundili aduna ba kaha silay Balaang Espirito. Ug unsa ba gayoy dagway sa tawo nga adunay Balaang Espirito? Naghimo ug mga milagro? Nag-apil ug mga panagtigum ug nag-awit? Dili, dili kana maoy timailhan nga mutabang kanato sa pagsabot kinsay adunay Espirito ug kinsay wala. Ang tawo sa ikatulong bangko, nga bata pa sa iyang pagtoo, ug misurender sa iyang kinabuhi ngadto kang Hesus, apan nagpakita man gani ug bati nga batasan usahay. Siya mao ang tinuod nga dagway sa tawong adunay Balaang Espirito sa iyang kinabuhi.

Ang Uban Nahigugma sa Kahayag

Si Juan ug si Hesus naghatag kanato ug pamaagi aron masabtan nato, aron dili kita malibog, importanti kini nga sulayan. Ingon niini ang pagkasulti ni Hesus, “Ang uban nahigugma sa kahayag, ug ang uban naglagot niini” (Juan 3). Si Juan nag-ingon, “Kun makapadayon kita sa pagpakasala nan kita wala makaila sa Dios, ug na prowebahan nato nga wala kanato ang Balaang Espirito” (1 Juan 1:1-4).

Si Hesus miingon, “Ang uban nahigugma sa Dios, ug ang uban wala.” Kining tawhana nga luwas pero ang iyang kinaiya usahay dili maayo, apan tungod kay aduna siya’y Balaang Espirito sa iyang kinabuhi, iyang higugmaon ang kahayag ug ang kamatuoran. Susama sa usa ka bata nga bag-o pa nga natawo, tinguhaon niya ang espirituhanong puro nga gatas sa Pulong sa Dios. Kun imo siyang duolon ug ingnon, “Ang imong batasan sa tarbaho, o sa imong asawa mapahiubos kaniya. Nakaamgo ka ba nga daghang tawo ang nasakitan niini apil na si Hesus?” Kining tawhana nga anaa maglingkod sa ikatulong bangko mosugod ug hilak ug moingon, “Insakto ka. Kahibalo ako nga tinuod kana ang imong gisulti. Sa akong kasingkasing naguol ako geunsa nako pagtratar ang akong asawa. Salamat sa imong pagduol ug pagsugilon kanako niini. Gusto ko nga imo akong sultihan niining mga butanga. Nagkinahanglan ako sa imong tabang.” Kini usa ka tima-ilhan o dakong ebidensya nga kining tawhana adunay gayo’y Espirito Santo ug tinuod nga luwas.

Tingali kining tawhana dili kaayo maayo ang iyang batasan sa iyahang panimalay o gitarbahuan, apan ang Bibliya nag-ingon nga kun tawo luwas gayod, ang Balaang Espirito magpadayag sa iyang kinabuhi sa paghigugma sa Kahayag ug sa Kamatuoran. Kining tawhana moingon, “ampoe ako! Hangyua si Hesus nga Iya akong tabangan! Ug palihog – tabangi usab ako! Geimbitar ko ikaw nga makigsulti kanako ug mga Pulong ni Hesus ug panabot maski kanus-a. Akong ablihan ang akong kasingkasing ug dawaton ang Kahayag ug Kamatuoran ug ang Iyang Kaparian nga mga Magtotoo.”

Unsa may isulti sa tawo nga naa maglingkod sa ikaduhang bangko kun imo siyang sultihan niini? Kining tawhana walay Espirito sa Dios. Kining tawhana kun imong tan-awon naghimo kunuhay ug mga milagro. Muawit siya ug musayaw ug maski gani muwali apan wala gihapon siyay Espirito Santo. Unsaon man nato pagkahibalo nga kining tawhana walay Espirito ug dili luwas? Tungod kay kun muadto ka kaniya ug imo siyang ingnon, “Ang imong batasan uban sa imong asawa dili maayo,” ug siya mosabat, “Imo kong gihusgaan! Kuhaa ang troso sa imong kaugalingong mata! Relihiyoso ra kaayo ka! Ayaw pag-apil-apil sa kinabuhi sa ubang tawo! Kinsa man ka nga mag-estorya kanako ug ingon ana? Wala ka ba kahibalo nga ako usa ka “pastor”? Dili ka pwiding muestorya kanako ug ingon-ana! Ayaw hilabti ang dinihugan sa Dios!” Kining tawhana dili luwas, tungod kay kining tawhana wala man mahigugma sa Kahayag. Adunay klarong ebidensya nga kining tawhana walay Espirito Santo sulod kaniya, tungod kay wala man siya mahigugma sa Kahayag. Ang uban nahigugma sa Kamatuoran busa sila luwas. Ang uban wala mahigugma sa Kamatuoran ug sila dili luwas (2 Tesalonika 2:10). Ang uban nahigugma sa Kahayag ug ang uban nasuko niini tungod kay daotan man ang ilang gihimo (Juan 3:19-21).

Busa kun husgaan lang nato ang usa ka tawo pinaagi sa iyang batasan, mangasayop kita. Usahay ang batasan sa duha ka tawo nga naglingkod sa una ug ikaduhang lingkuranan pariho-parihos ra. Sa tinud-anay lang, usahay ang tawo nga naglingkod sa ikaduhang bangko mas maayong tan-awon kaysa naglingkod nga usa ka kristohanon sa ikatulong bangko. Ang naglingkod sa ikaduhang bangko murag, usahay, naghimo ug mga dagkong butang diha kang Hesus. Apan si Hesus diha sa Juan 3, ug si Apostol Juan diha sa sulat sa 1 Juan nag-ingon nga ang batasan dili maoy maangayang husgaan. Makasabot ra ikaw kinsay luwas ug kinsay dili pinaagi kun kinsay adunay Espirito. Ug ang yawi mao ang ebidensya sa Espirito nga nagpuyo sa usa ka tawo kun unsay iyang responde sa Kahayag.

Ang Bag-ong Kasabutan

Mubalik ako sa Daang Tugon sa kasulatan sa pagproweba niining puntosa. Ang propesiya mahitungod sa pagbalik ni Hesus diha sa Bag-ong Tugon makita sa Jerimiyas 36. Sa duha ka pagsulat, pareho ra ang giingon sa Dios mahitungod sa pag-abot sa Bag-ong Tugon. Siya miingon nga diha sa Daang Tugon, ang tawo moingon sa iyang silingan, “Elha ang Dios, elha ang Dios!” (Gisulayan nato paghimo ug usab ang Daang Tugon diha sa atong moderno nga pamaagi sa simba sa pipila na ka mga tuig karon, ug kini usa ka sayop nga ideya.)

Ang Bag-ong Tugon, matod ni Jerimiyas ug Ezekil, ingon niini ang kinahanglan mahitabo: “Ang proweba nga Ako ng gipasaylo ang ilang mga sala ug dili na nako kini hinumdoman, ang proweba nga Ako ng gipasaylo gayod sa tinud-anay ug gihimo Nako silang Akong mga disipolo tungod kay Akong gibutang ang Akong Espirito diha sa ilaha ug Ako silang patumanon sa Akong mga Sugo ug kamanduan.” Ang proweba nga ang tawo usa ka Kristohanon ug ang iyang sala napasaylo na matod pa sa propesiya 600 na katuig ang milabay una naabot si Hesus, mao nga gibutang ni Hesus ang Iyang Espirito Santo ug Iyang humokon ang gahi nga kasingkasing nga daw bato. Iyang ibutang ang Iyang Espirito ngadto kanila ug karon ang ang karnero maminaw na sa tingog sa iyang Magbalantay.

Ang Proweba sa Balaang Espirito

Ang Kristohanon, mag-a-ambit a Bag-ong Kasabotan, nahigugma sa Kamatuoran (2Tes. 2:10) ug nahigugma sa Kahayag (Jn. 3:19-21), ug karon “mag-a-ambit sa DIOSNONG kinaiya” (2Pet. 1:4; Rom. 6:1-14). Mao kini ang proweba nga ang Espirito nagpuyo kanila o basig kinsa kanato. Dili kinahanglan nga dawaton nato ang ni nisan kinsa nalang nga mga pulong tungod kay sila naga-ingon, “Ginoo! Ginoo!” Mao kini ang maayong balita! Ang mga pagano o mga mini nga relihiyon dili na makakontrolar kanato! Makatuman na kita, sumala sa atong relasyon sa Dios, sa sugo nga “kuhaa ninyo ang igpapatubo sa minasa” nga walay “pagkamahusgaon”! Kun wala sila mahigugma sa Kahayag nga makapadayag tungod kay nagtingula sila nga motubo diha kang Hesus, kundili ila hinuong gibatok ug gipugngan ug gisirad-an ang uban tungod kay gidipensaan nila ang ilang kaugalingon, sila dili luwas, matod pa ni Hesus, ug dili makonsiderar nga kaparti sa Iyang Simbahan. Karon, hinumdomi: DIHA LAMANG SA ADLAW ADLAW NGA PAKIPAGRELASYON nga KANUNAY nimong mahibaw-an kun aduna bay nahigugma sa Kahayag ug sa Kamatuoran, ug busa anak sa Dios. Pipila ka mga panagtigom sa usa ka semana dili gayod mahibaw-an sa usa ka tawo kun adunay nahigugma sa Kahayag ug naluya lang ba siya, o kun sila suko sa Kahayag ug busa dili pa Luwas. Kun sila wala mahigugma sa Kamatuoran ug nagtinguha niini sa tibuok nilang kasing-kasing (kaysa pugngan ang Kamatuoran uban sa garbo ug pagdepensa sa kaugalingon ug isig pasanginlanay), nan ang Espirito Santo nag-ingon nga sila dili gayod luwas. Kini dako ug tabang alang sa pagsabot! KUN sila luwas, ADUNA silay Balaang Espirito (Ram. 8:9, Gal. 3, Epeso 1). Ug ang PROWEBA nga aduna silay Balaang Espirito sulod kanila (maski pa ug kapila sila mopasundayag sa ilang “testimonyo” ug moingon, “Ginoo! Ginoo!” Mateo 7) mao ang paghigugma sa pagtuman. Sila mga bag-ong binuhat ug karon nahigugma sa Kahayag, ug nahigugma sa Kamatuoran (2Tesalonica 2:10), ug “sama sa bag-ong natawo nga bata nagtinguha” sa Pulong sa Dios nga ma aplay sa ilang kinabuhi (1Pedro 2). Diha sa Bag-ong Kasabotan, dili kinahanglan mangombinsi kita nga moingon “Elha ang Dios, elha ang Dios.” Dili kinahanglan moingon kita, “Usba imong batasan aron ang lihok nimo murag Kristian.” Karon moingon kita, “Ang imong batasan dili parihos ni Hesus.” Ug ang tinuod nga magtotoo, sama sa bag-ong natawo nga bata nga nagtinguha moinom ug gatas, moingon, “Sakto ka. Pasayloon ako sa Dios! Pwidi mo ba usab akong pasayloon? 1Korinto 12 ug Epeso 4 nag-ingon nga ako nagkinahanglan sa imong tabang aron mamahimo akong susama ni Hesus. Makatabang ba ikaw kanako? Ampoe ko palihug. Ug kun makita mo akong magbuhat pag-usab niini, palihug duola ko pag-usab. Ug kun dili ko maminaw kanimo, palihug pagdala ug lain pang duha o tulo ka kaigsuonan ug estoryaa ako pag-usab, sa giingon sa paagi sa atong Agalon ug sa atong hinigugmang Hesus.”

Kahinumdom ka ba sa kasulatan diha sa Mateo 18? Kun ikaw makig-estorya sa usa ka igsoong lalaki o babaye ug unysa sa pagsugod dili siya kasabot nimo o dili siya maminaw nimo, si Hesus nag-ingon nga kinahanglan magdala ka ug duha o tulo ka tawo alang sa pagpasabot kaniya. Nan, kun dili gihapon siya makasabot ug mag-usab, kinahanglan nimong sultian ang tibuok Simbahan. Dili ba kini mao ang gitudlo ni Hesus nga atong pagabuhaton?

Karon, atong ibutang muduol ka nako ug suko ko sa akong mga anak, ug moingon ka, “Dili kinahanglan nga masuko ka’g ingon ana sa imong mga anak. Pwidi kang magmaloloy-on.” O nakig-away ko ug mga tawo ug nakiglalis kanila, ug ikaw muduol kanako ug moingon, “Ang Dios nag-ingon nga ang alagad sa Dios dili makig-away.” Kun ako bata-bata pa sa Ginoo, pwidi kong moingon, “Kabalo ka, wala nako nakita nang imong giingon. Dili ko kaoyun nimo. Wala ko kasabot sa imong gisulti. Niingon ka nga akong gawi bati, apan dili nako makita nga ingon ana ko. Palihug ko sa pagdala ug laing duha o tulo ka tawo nga mutabang nako ug pasabot, tungod kay dili ko kaoyon nimo? Kun ikaw insakto, gusto kong makahibalo mahitungod niini, tungod kay gusto kong mausab. Busa palihug sa pagdala ug laing pang duha o tulo ka tawo alang sa pagtabang sa pagpasabot kanako ug hangtod sultihan nato ang tibuok Simbahan kun kinahanglanon kini, tungod kay gusto kong makasabot.”

Tan-awa ang Kasingkasing, Ayaw ang Gawi

Kining kasing-kasinga maoy proweba nga ang Balaang Espirito nagpuyo sa usa ka tawo. Ang gasa sa Espirito Santo maoy deposito nga maoy nag-garantiya sa iyang panulondon. “Mao kini ang hukom,” nag-ingon si Hesus, diha sa Juan 3. Mao kini ang nagbulag taliwala sa inocenti ug sa sad-an. Wala nagpasabot nga ang tanan perpekto, apan diin ang ilang TANANG mga sala gipasaylo na, sila “nahigugma sa Kahayag.” Aduna silay gasa sa Espirito nga wala nila nadawatan saona. Karon, gikan sa ilang kinahiladman, ang ilang kasingkasing nga daw bato nahimong humok nga daw unod. Gikan sa kinahiladman, ang Dios maoy nagpatuyo kanila sa pagtipig sa Iyang mga sugo ug kamanduan. Gikan sa kinahiladman, sila nagtagad sa mga pulong ni Hesus mahitungod sa ilang mga batasan. Ang karnero nakaila sa tingog sa ilang Magbalantay. Tungod kay aduna silay Espirito ni Hesus. Ang karnero moingon, “Gusto kong musunod ni Hesus! Giyahi ko didtong dapita.” Ang kanding moingon, “Biyae kong mag-inusara! Makahimo ako sa pagbuhat ug milagro! Makahimo akong mohatag sa akong kwarta ngadto sa mga pobre! Kahibalo ko sa mga butang. Mas maayo pa ko nimo, ug wala koy labot unsa imong isulti.”

Kun ang batasan maoy tan-awon dili kini maoy maayong pamaagi aron sa pagsabot sa kasingkasing. Kun ang batasan sa tawo ngil-ad, timailhan kini nga adunay problema. Apan kun dili ka kaestorya kanila tungod kay wala sila nahigugma sa Kahayag, nan aduna kitay mas seryoso pa nga problema. Kanang tawhana dili luwas. Kun, sa laing bahin, ang batasan sa tawo dili kaayo maayo tungod kay sila ingon daw bata pa, problema gihapon ang batasan. Wala lang silay nahibaw-an nga mas maayo pa, apan sila nahigugma sa Kahayag ug gusto tabangan. Ug kini usa problema nga masulbad ra.

Dili lang kita mulantaw sa problemadong batasan lamang. Daghang tawo adunay mga problema tungod, kay tingali, di maayo ang pagpatubo sa ilang mga ginikanan. Ang uban tingali, adunay mga higala nga daotan o di maayo sa dihang wala pa sila nahimong mga disipolo ni Hesus. Ugaling naglunang sa sala sa wala pa sila niduol kang Hesus (sama kanako ug uban kaninyo), busa niduol kita sa Gingharian sa Dios uban sa atong mga daotang gawi. Usbon ko, ang isyo mao nga nahigugma ba kita sa Kahayag?!

Nakahinumdom ka ba sa ehemplo niini gikan sa Kasulatan? Ang mga magtotoo didto sa Korinto pulos mga bag-o pang Kristohanon. Walay Kristohanon kanila nga nag-alagad ug tulo o upat ka tuig. Nagpuyo sila sa usa ka pagkadaotang syudad nga gitawag ug Korinto. Adunay daghang daotang butang sa maong syudad. Daghang mga Kristohanon sa Simbahan sa Korinto nga nalambigit sa mga daotang butang apil na ang pagkamahilawason ug daghan pang ubang butang, sumala sa sulat. Daghan kanila nga nakalingkawas sa pagkadaotan, sa mga daotang butang, apan sila mga bata pa sa pag-alagad. Ilahang gihatag ang ilang mga kinabuhi ngadto kang Hesus, apan aduna pa silay kahuyangon ug bati nga gawi. Busa ang ilang mga batasan dili pa perpekto. Apan nakahinumdom ka ba unsay gisulti ni Pablo sa dihang ila siyang gisukmatan sa ilang mga problema? Niingon siya, “Nasayod ako nga kamo motuman.”

Sa ikaduhang sulat sa Taga-Korinto, sa kapitolo 7 si Pablo niingon, “Sa dihang nadawat ninyo ang akong unang sulat, niresponde kamo uban sa dakong kusog ug dakong paghinulsol. Nakurat kamo sa pagka-daotan nga inyong nakita sa inyong kinabuhi. Ug naalarma kamo niini, ug seryoso kaayo mo ug mabination kaayo nga paphaon ang inyong kaugalingon sa maong sala.” Si Pablo miingon, “Nangandak ako kang Tito nga nasayod ako nga sa dihang nadawat ninyo ang akong sulat kamo maghinulsol.” Mao kini ang gisulti diha sa 2 Korinto 7.

Ang ilang batasan bati kaayo. Gisulat ni Pablo ang unang sulat uban sa pagsukmat sa ilang nagkalain-laing sala. Apan sila luwas gayod, ug si Pablo nahibalo niini, busa nakasulat siya sa pag-ingon, “Nasayod ako nga kamo adunay Balaang Espirito, busa ako nasayod nga sa dihang ako kining ibutyag kaninyo kamo maghinulsol. Ako man ganing giingnan si Tito nga kamo maghinulsol. Karon, si Tito nibalik ug nagdala ug nindot nga balita, ug ako nalipay nga nakadungog nga kamo naghinulsol sumala sa akong gisulti kaniya nga inyong pagabuhaton.” Basig kinsa nga adunay Balaang Espirito andam mudawat sa sulat o mudawat sa igsoon nga muadto kanila ug mutabang kanila. Gusto sila ug kausaban.

Ang Maayong Balita ni Hesu Kristo mao nga kita gihinloan na pinaagi sa Iyang Dugo ug ang tanan natong sala napasaylo na tungod kay ato mang gibutang ang atong pagsalig diha sa kang Hesus nga maoy atong Manluluwas. Ang proweba nga ato kining gihimo gikan sa atong kasingkasing, ang deposito nga maoy naggarantiya sa atong panulondon, mao ang Balaang Espirito nga gihatag sa mga tinuod nga Kristohanon. Kun ang tawo adunay Balaang Espirito, iyang higugmaon ang Kahayag ug higugmaon ang Kamatuoran…ug unya ang ilang mga batasan magsugod ug usab. Sila maghinusol geunsa nila pagtratar ang ilang mga bana, o mga asawa, ug sila mangausab. Maghinulsol sila geunsa nila pagtratar ang ilang mga kauban sa trabaho, o mga anak, o mga silingan, ug sila mangausab. Maghinulsol sila sa ilang naandan nga mga sala ug daotang gawi, ug sila magausab ug mamahimong mulambo.

Ang Plano sa Dios sa Atong Katobuan

Karon, nakita mo na ba asa mulogar ang Simbahan sa niining isyuha? Ang plano sa Dios mao ang bahandi nga gisulod sa yutan-ong panudlanan. Ang plano sa Dios mao ang pagkapari sa mga magtotoo. Ang plano sa Dios mao ang Iyang mga katawhan nga “magbinadlongay sa usag-usa matag-adlaw.” Samtang ato gayod kining ikinabuhi nga magkauban, usa ka benepisyo alang sa tanang tinuod nga mga anak sa Dios mao ang paghingkod. Laing resulta sa pagdinuyugay nga maoy tuyo sa Dios mao nga kun ang usa wala mahigugma sa Kahayag, nan siya mabuking nga nagpatig-pakaaron-ingnon. Kun sila dili mabadlong, kun wala silay tagad sa giingon ni Hesus mahitungod niining mga butanga, kun sila masuko ug aroganti, nan sila mabuking nga mga mini nga Kristohanon. Maklaro na hinuon nga wala gayod nila mahatag ang ilang kaugalingon ngadto kang Hesus tungod kay tinuod ang tawo nga walay Balaang Espirito wala mahigugma sa Kahayag (Juan 3, 1 Juan 1, 3).

Busa kun ang simbahan nagmatinud-anon sa iyang pagka-Simbahan, nan bilang mga pari sa usag-usa magtinabangay kita sa paglambo diha sa pagkahamtong. Mamahimo kitang Kahayag ug Kinabuhi ngadto sa usag-usa. Mutabang kitang tanan sa usag-usa nga makita nato ang mga butang nga dili nato makita sa atong kaugalingon. Kun ako hakog sa kaugalingon, dili nako pirmi makita ang akong pagkahakog. Apan ang akong pagkahakog nakasakit kang Hesus. Ang akong pagkahakog naghatag ug kadaot sa akong abilidad sa paghigugma kang Hesus. Kun adunay akoy kahakog, naghatag kinig kadaot sa akong abilidad nga mapanalanginan sa Dios, tungod kang ang Dios dili mupanalangin sa tawong hakog. Naghatag ug kadaot sa akong testimonya sa kang Hesus ang akong pagkahakog. Busa ang katoyuan sa pagkapari mao ang pagtibangay sa usag-usa nga makaila pag-ayo sa Dios matag-adlaw – sa kamerkaduhan, sa atong panimalay, sa atong tarbahuan. Diha sa Simbahan, motubo ako gikan sa pagkabata nga hakog sa kaugalingon, ug sa katapusan mamahimong tinuod nga tawo sa Dios.

Si Pablo nag-ingon (1 Korinto 3) nga ang ubang tawo nga luwas lisod makaeskapo sa kalayo. Kining mga tawhana mahiLangit, apan sila muage ug molusot sa kalayo sa pag-adto. Basaha kini sa imong kaugalingon diha sa 1 Korinto 3. Ang Bibliya nag-ingon nga ang ubang tawo mangaluwas, apan masunog sa pag-eskapo sa kalayo. Apan dili kana maoy tuyo sa Dios! Dili tinguha sa Dios nga maglisod kitag adto sa Langit. Dili katoyuan sa Dios nga daghan bata-bataon nga daghang sala sa ilang kinabuhi muadto sa Langit. Ang Katoyuan sa Dios nga kita mamahimong Syudad nga ana sa bukid nga dili matago. Ang katoyuan sa Dios nga matulod kita nga pinakalabaw sa tanan. Ang katoyuan sa Dios nga mamahimo kitang Kaslonon nga nangandam. Ang katoyuan sa Dios nga mamahimo kitang putli, walay buling ug walay ikasaway nga Kaslonon. Ang katoyuan sa Dios nga ang Iyang Simbahan mamahimong ekwal nga yugo alang sa Anak sa Dios sa dihang Mubalik na Siya diha sa Iyang Menyuonon.

Ang bisan kinsa nga gitagaan ug permiso sa pagsulod sa Iyang Simbahan nahigugma sa Kahayag. Uban man kanato dili pa hamtong. Uban man kanato nagpakita ug bati nga batasan usahay. Apan kun kita tinuod nga adunay Espirito sa Dios, kun kita tinuod nga mga Kristohanon ug dili mga mini – nan atong higugmaon ang Kahayag. Ang paghigugma sa Kahayag kauban sa uban natong kaigsoonang lalaki ug babaye, mahimo natong magtinabangay sa usag usa sa pagtubo. Ug ang tagsa-tagsa kanato motubo nga mas-makusganon ug mas-maalamon. Makabaton kita ug mas-daghan pang gugma alang kang Hesus ug mas-daghan pang gahom sa atong kinabuhi. Ang testimonya ni Hesus mas-mokusog pa pag-ayo ug magpakaulaw kini sa kaaway. Wala na unyay mga bata-bataon sa ilang kaugalingon nga maoy magpakaulaw sa testimonyo ni Hesus – mga bata-bataon nga mga bati ug pamatasan nga walay makita nga Hesus. Ang mga tawo nga adunay mga bata-bataon ug batasan ug bati nga gawi dili impresib sa ganghaan sa impyerno. Ang mga bata-bataong pamatasan dili makatabang sa mga dili-magtotoo nga mamahimong sumusunod ni Hesus.

Kun kita mao ang Simbahan nga mga lalaki ug babaye sa Ginoo nga hamtong ug daw si Hesus kun lantawon ang atong kinabuhi…kun ang Simbahan mahimayaon, maalamon, maanindot nga Kaslunon alang kang Hesus uban sa gahom sa Dios ug sa kinaiyahan sa Dios sa atong mga kinabuhi matag-adlaw, nan ang mga tawo ma-empres pag-ayo kang Hesus ug gusto nilang mosunod aron makaila Kaniya!!!

Busa, konsideraha kining isyuha kun unsa ang sayop nga Kristohanon (ikaduhang lingkuranan) ug unsa ang tinuod nga Kristohanon (ikatulo, ikaupat ug ikalimang lingkuranan). Konsideraha nga ang maayo ug batasan wala nagpasabot nga Kristohanon (Mateo 7). Konsideraha nga ang bati nga batasan wala nagpasabot nga wala ka mahinloe sa Dugo ni Hesus. Ang tinuod nga isyo sumala sa Juan 3, 1Juan 1, 2Tesalonica 2, ug 1Pedro 2 mao nga ang tinuod nga magtotoo adunay Espirito sa Dios. Ang tinuod nga kinaiyahan sa Kristohanon bati man usahay, nga mura ug gamay’ng bata ang batasan dili kini maayo. Apan kun sila natawo man gayod gani pag-usab diha sa Espirito, murag bag-ong gianak nga nagtinguha sa Kamatuoran ug sa Kahayag. Ang katoyuan sa maong Simbahan mao ang pagtabang sa tawo nga bati ug batasan nga wala mahigugma sa Kamatuoran aron makabaton kini ug kaalam ug kaisog sa pagtuman ni Hesus ug mamahimong hamtong pa gayod.

Busa, ato kining klaruhon paghulagway ang usa ka Kristohanon. Kinahanglan kitang magkinabuhi kun unsa gayod ang Simbahan – magbinadlongay sa usag usa matag-adlawaron walay magmagahi sa iyang kasingkasing o mailad sa sala. Kinahanglang kitang magkinabuhi bilang mga pari. Aron ang tanang nagbinata mamahimong mas-makusganon. Aron si Hesus adunay ingon niini nga testimonyo – usa ka Kaslunon nga puno sa Iyang Espirito ug sa Iyang personalidad. Maangkon Niya ang Simbahan nga diin ang ganghaan sa impyerno dili makapukan niini. Ug unya, ang kaanyag ni Hesus maania dinhi alang sa tanang Islam ug sa tanang Hindu ug ang tanan makakita niiini. Dili unta kita nga murag mga bata nga nagsulti unsa ang insaktong mga butang apan wala magkinabuhi susama ni Hesus. Ug, ang Simbahan dili lang kini nangolekta ug mga mini nga Kristohanon nga mosulti ug mga insaktong butang apan walay Espirito ni Hesus nga nagpuyo diha kanila, bilang Tawo. Apan pwidi kita nga mamahimong usa ka mahimayaong Kaslunon ni Hesus. Mao kini ang Maayong Balita sa Gingharian sa Dios.

Gahom sa Pag-usab, Gahom sa Pagbisto

Karon, balik kita sa pananglitan sa lima ka lingkuranan. Ang mga tawo nga naglingkod sa ikaduha, ikatulo ug ikaupat ug ikalima makit-an kini sila sa mga relihiyusong grupo karon. Kining upat ka klasi nga tawo anaa kini sila sa Baptist, Nazarene, Methodist and Pentecostal nga grupo. Tungod kay kita nagatukod sa Simbahan sa sayop nga pamaagi, kining tanang mga tawhana nahiusa. Ang tanang “upat ka lingkuranan” nagsagol, kauban niadtong anaa sa ikaduha nga lingkuranan nga dili unta pwiding tagaan ug permiso sa mga Simbahan bilang “membro.” Apan, kay tungod sa kakulang sa tinuod, lawom nga pakipag-relasyon sa adlaw-adlaw’ng Pagkapari (sumala sa tinguha sa Dios ug mando), kadtong anaa sa ikaduhang lingkuranan atong gidawat (sa pagsukwahi sa atong Agalon, [1Korinto 5]). Ug ang nakangil-ad, kadtong naglingkod sa ikatulong lingkuranan wala matagad o nasalikway. Prangkahanay, sobra sa 85% sa mga gitagaan ug permiso sa mga kasimbahanan sa tibuok kalibutan gikan sa ikaduha o ikatulo nga lingkuranan nga klasi nga mga tawo. Kini masulob-on kaayo. Kini usab dili kinahanglan kun kita nagatukod sa PAMAAGI ni HESUS! Talagsaon ra kaayo adunay Islamic o Hindu nga tawo nga naghunahuna nga siya kaparti sa Simbahan. Apan ang normal nga relihiyusong simbahan (nga dili gayod simbahan sa Dios sumala sa Iyang paghulagway) adunay upat ka ingon niini ug klasi nga mga tawo sa usa ka lugar. Nakasabot ba ikaw?

Kun kita nagkinabuhi sumala sa kinabuhi ni Hesus ug magsugod kita ug tukod sa Simbahan sa Iyang pamaagi kun unsaon kini pagtukod, nan atong makita kun kinsa ang nagtipaka-aron-ingnon ug kinsa kadtong mga huyang aron kita makatabang. Kun ang Simbahan natukod diha sa adlaw-adlaw’ng pakipag-relasyon kaysa magkita lang ug Domingo, nan kining upat ka klasi nga tawo makabaton ug adlaw-adlaw’ng pakipag-relasyon. Ang mga pretender ug tinuod nga anak, mga amahan ug batan-ong lalaki makabaton ug relasyon sa usag-usa matag-adlaw. Nakahibalo ka, ang Bibliya nag-ingon nga magbinadlongay kita sa usag-usa matag-adlaw. Ang Bibliya nag-ingon, ang tinuod nga Kristyanismo magkinumpisalay sa ilang mga sala sa usag-usa kada-adlaw. Nakahibalo kita ang Bibliya nag-ingon nga magsinilbihay man gani kita sa usag-usa, maghigugmaay sa usag-usa, ug magtinabangay sa pagpas-an sa atong mga gibug-aton aron sa pagtuman sa Balaod ni Kristo. Kun ingon niini ang dagway sa Simbahan, nan aduna kay gahom sa pag-usab sa mga butang ug sa pagbutyag niini.

Kahinumdom kaba diha Mga Buhat 2:42-47, sukad sa sinugdanang adlaw sa Kristyanismo, ang tanang magtotoo nagkatigom ug ilaha ang tanang butang? Dili kini tungod sa ilang “kultura” o “haom sa ilang nagustohan” – kundili mga tawo kini nga nagkinabuhi sa Kinabuhi ug Pagtulon-an ni Hesus. Mga tawo karon mutago sa argumento nga tungod daw sa “kultura” ang ilang rason apan ang tinuod sila nahigugma sa kalibutan ug sa mga butang nga ania niini, ug gusto nga klasi nga Dios nga konbenyente alang sa adlaw’ng Dominggo sa buntag lang ug Merkules sa gabie, ug “mag-cell group ug Byirnes.” Apan ang katawhan sa Dios, nga natawo gikan sa taas uban sa mga PRAYURIDAD ni Hesus, sila adlaw-adlaw ug diha sa poblikong lugar ug sa ilang matag-panimalay. Silang tanan magkauban matag-adlaw, mahinalaron sa ilang kaugalingon diha sa mga pagtulon-an sa apostoles, mahinalaron diha sa mga pakipagsuoray sa usag-usa, mahinalaron usab diha sa mga pag-ampo. Wala silay “kumon nga panudlanan sa kwarta” (Mga Buhat 5:4-5), apan ang Bag-ong Kinabuhi nga anaa sa sulod kanila, sumala sa mando ni Hesus. “walay usa kanila nga naghunahuna sa ilang mga kabutangan ingon nga ilaha.” Ang Bibliya nag-ingon, sila nagkahiusa sa usa ka kasabutan, nanglimbasog ingon nga usa ka tawo alang sa pagtoo. Ang Bibliya nag-ingon nga sila natakdo ug nasumpay pinaagi sa matag-usa ka lutahan. Mao kini ang Bag-ong Testamento nga Simbahan – matag-adlaw, suod nga mga relasyon. Ang matag-usa ka membro sa Simbahan nagkinabuhi nga sama nga aduna silay daghang inahan, kaigsuonang lalaki ug babaye. Kun ingon niini ang atong pagtukod, adunay gahom gikan sa Dios sa pag-usab, ug gahom sa pagbulgar ug malumpag ang kota sa kaaway sa atong kinabuhi.

Kinahanglan Magtukod Kita sa Pamaagi sa Dios

Kun magtukod kita diha sa pamaagi sa tawo, uban sa unsay naandan o sa mga tradisyon sa tawo, nga adunay Dominggo sa buntag nga panagtigom ug seremonyas, ug unya mga tawo, maski ang mini nga mga kristohanon nga anaa sa “ikaduhang lingkuranan,” motunga kauban sa tanan. Karon, diha sa 1 Korinto 5 nag-ingon nga atong tangtangon ang patubo uban sa pan. Ang Bibliya nag-ingon nga kun adunay gasipera kaninyo, o imoral nga tawo, o hakog sa kaugalingon, nagsimbag mga Diosdios, mga nahigugma sa kalibutan, ato kini silang tangtangon sa grupo. Ang Kasulatan nag-ingon nga dili kita makigkaon sa mga tawo nga niangkon nga sila magtotoo apan nagkinabuhi niini nga pamaagi. Dili kita makigpaghalobilo kanila o makig-amigo. Si HESUS nag-ingon nga KINAHANGLAN nato silang “palagputon taliwala kanato.” Ang Bibliya nag-ingon nga basig kinsa ang magtawag sa iyang kaugalingon nga igsoon ug nagkinabuhi niining mga sala-a kinahanglan pagatangtangon sa pundok. Karon, unsaon mani paghimo kun magkita lang ta ug adlawn’g Dominggo? Dili pwidi. Imposibli kining buhaton sa klasi nga kristohanong kinabuhi nga matag-Dominggo ra, o sa kwalidad sa kinabuhi ingon nga “membro” lang kun mosimba ug Dominggo.

Nganong lisod man tumanon ang Kasulatan nga nagtawag kanato nga magkahi-Usa, ug “kuhaon ang patubo sa pan”? Tungod kay sayop ang atong pagtukod. Tungod sa pamaagi nga sayop nga gitukod nato kini basi sa tradisyon sa tawo, kining huyang nga tawo (ang batabataon sa ikatulong lingkuranan) bati kaayong tan-awon, ug kining tawhana nga dili luwas (ikaduhang lingkuranan) murag pirming hero, o bayani tan-awon. Usahay kining tawhana diakono, o ansyano, o “pastor”! Kining tawhana sa ikaduhang lingkuranan naghimo ug mga “milagro” sa Pangalan ni Hesus. Matag Dominggo sa buntag, kining tawhana hero, o bayani – ug di man gani siya Kristohanon. Kining tawhana sa ikatulong lingkuranan huyang tan-awon. Apan kining huyang nga tawo luwas – ug kining tawhana sa ikaduhang lingkuranan nga sige lang pasangil ug wala “maghigugma sa Kahayag,” kining “bayani,” dili gayod luwas. Siya ang patubo, ug ang Dios nag-ingon nga kinahanglan dili siya tagaan ug permiso nga muapil.

Karon, ang ubang mga tawo mugamit sa panudlo ni Hesus diha sa Iyang sambingay mahitungod sa trigo ug sagbot (Mateo 13) aron ilikay ang sala diha sa simbahan, moingon, “Kinahanglan atong tugotan nga ang trigo ug ang sagbot motubo ug dungan, sama sa giingon ni Hesus. Ang manulonda ray bahala nila sa katapusang mga adlaw.” Usa kini ka teribling sayop. Gito-es nato ang giingon ni Hesus (usahay di nato tuyoon, usahay atong tuyoon alang sa atong benepisyo!) Basaha ang Sambingay, ug makita nimo ug unsay WALA Niya gekontradik sa gisulti usab ni Pablo, nga pinaagi sa gimando sa Espirito kaniya atong tangtangaon ang patubo diha sa pan! WALA mag-ingon si Hesus, “Kinahanglan ninyong tugotan ang sagbot nga motubo diha sa Simbahan.” Si Hesus nag-ingon, “Ang parasan mao ang KALIBUTAN!” WALA mag-ingon si Hesus, “Ang umahan mao ang SIMBAHAN.” Aw o, kita “anaa sa kalibutan, apan dili taga-kalibutan,” ug ang kaaway magpugas ug binhi nga mga sagbot “DIHA SA KALIBUTAN.” DILI kita mosulay sa paghimo ug espirituwal nga “utopia” (usa ka lugar nga di katohuan, nga ato-atoa ra) aron sa pagsulay sa pagtangtang sa mga sagbot nga gikan “sa KALIBUTAN.” Kita maoy “asin sa kalibutan” ug “kahayag sa kalibutan,” ug sa “ingon niini makaila ang TANANG TAWO nga kamo Akong mga tinun-an”! Ang Simbahan kinahanglan usa ka “syudad nga anaa mahimotang sa Bukid nga dili matago,” aron “makita nila sa ilang mga mata ang inyong mga maayong buhat ug himayaan ang Dios sa adlaw sa Iyang pagbisita kanato.” Ato NGA tugotan ang sagbot nga motubo uban sa mga trigo, “DIHA SA KALIBUTAN.” Pero, si Hesus WALA mag-ingon, “Ang umahan mao ang KALIBUTAN.” Ang sagbot ug trigo DILI magdungan ug tubo diha sa Simbahan, matod pa sa Ginoo.

“Kining pagpasigarboha ninyo dili maayo. Wala ba kamo masayud nga ang diyutayng pudyot sa igpatubo mopatubo sa tibook nga minasa? Kuhaa gikan kaninyo ang daang igpatubo aron kamo mahimong bag-ong minasa; maingon nga sa pagkatinuod kamo dili na pinatuboan. Kay gikahalad na si Cristo, ang atong karniro sa pasko. Busa, saulogon ta ang pangilin, dili sa daan nga igpatubo, dili sa igpatubo nga mao ang pagkamadinauton ug pagkadautan, kondili sa wala-patuboi nga tinapay nga mao ang pagkamaminatud-on ug kamatuoran. Gikaingnan ko na kamo sa akong pagsulat kaninyo nga dili kamo magpakigkauban sa mga makihilawason. Hinoon wala ko ipasabut niini nga kamo dili na gayud magpakigharong sa mga makihilawason dinhi sa kalibutan, o sa mga dalo ug mga tikasan, o mga tigsimbag mga diosdios; kay kon mao pa, nan, gikinahanglan unta nga mamahawa na lang kamo niining kalibutana. Hinonoa, ako nagsulat kaninyo nga dili kamo magpakigkauban kang bisan kinsa nga nagapakaigsoon kon kana siya makihilawason, o dalo, o tigsimbag mga diosdios, o tigpasipala, o palahubog, o tikasan-- dili, bisan na lang sa pagpakigsalo kaniya sa pagpangaon.

“Kay unsa may akong katungod sa paghukom sa mga taga-gawas? Dili ba ang mga anaa sa sulod sa iglesia mao ang inyong pagahukman? Ang Dios mao ang magahukom kanila nga mga taga-gawas. Palagputa gikan sa inyong taliwala kanang tawong daotan.” ( 1 Korinto 5:6-13)

Wala gekontradik ni Hesus ang Iyang kaugalingon. Ang “umahan” diin ang trigo ug sagbot magdungan ug tubo hangtod sa katapusang mga adlaw dili “ang Simbahan.” Matod ni Hesus, ang “umahan mao ang KALIBUTAN.” Ayaw tugoti ang uban nga lipaton ka ug mensahi sa pagkamasupilon ug kompromeso!

Karon, praktikalay lang. Kun magsugod kita ug tukod sa insakto, sa paagi sa Bibliya nga gisulti unsaon pagtukod, nan kining tanang upat ka klasi nga tawo adunay relasyon sa matag-usa kada-adlaw. Kining tawhana sa ikaduha nga lingkuranan murag bayani tan-awon sa panangtigum – nindot KAAYO siya mukanta, ug daghan KAAYO siyang nahibaw-an sa Bibliya. Di ba nindot kaayo? Apan samtang aduna kay relasyon matag-adlaw, makit-an nimo siya nga suko sa iyang asawa. Ug sa dihang mopaingon ka pa lang sa ilang balay inig ka Martes, madungog nimo siyang nagsyagit sa iyang mga anak. O muadto ka sa iyang balay sa Huebes sa gabie aron imo siyang bisitaon kay magbasa mong duha sa Bibliya, ug makita nimo nga wala siya didto. Pangutan-on nimo ang iyang asawa, “Asa ang imong bana? Gusto kong magbasa ug Bibliya uban kaniya.” Ug siya moingon, “Wala ko mahibalo kun asa siya. Wala siya sa iyang opisina. Mubiya lang siya, ug dugay maoli sa balay ug wala ako mahibalo kun asa siya gikan.” Unsaon man nimo pagkahibalo kun maghulat ka pa ug Dominggo sa buntag? Mahibaw-an lang nimo nga kining tawhana nahigugma sa kalibotan ug adunay mga sekreto sa kinabuhi kun ikaw atua sa ilang balay Huebes sa gabie. Dili ni siya magbutang ug karton sa iyang agtang nga adunay tatak, “Ako usa ka hipokrito ug adunay sekretong kinabuhi.” Busa, imo siyang sultihan, “Miadto ko sa imong balay gabie aron mag-ampo ug magbasa sa Bibliya uban nimo, apan wala ka. Asa ka miadto? Wala man kahibalo ang imong asawa ug asa ka. Milakaw ka ba kauban sa uban natong kaigsuonan ug nagsangyaw mo mahitungod ni Hesus didto sa kadalanan?”

Siya motubag, “Wala man. Apan wala nakay labot ug asa ko.”

Nan ikaw moingon, “Oh, mao ba. Dili ka makig-estorya nako niini? Pwidi bang mahibalo ug ngano?”

“Wala kay labot nako. Tangtanga ang troso sa imong mata una ka motangtang sa akoa. Relihiyoso ug mahusgaon ra kaayo ka.”

“Aw sege. Nadungog nako ug asa ka gikan, ug hangyuon ko ikaw ayaw pagminagahi! Tingali ug wala gayoy problema. Kinahanglan lang ko nga mangutana, tungod kay di ko mahimutang. Busa pwidi maski imo kong estoryaan aron ko makasabot?”

“Dili. Ayaw panginlabot.”

“Ug mao kana, akong buhaton unsay gisulti sa akong Hesus nga sunod nakong buhaton niining sitwasyona. Akong sultihan ang uban ug magdala ako ug laing duha o tulo ka tawo ug mag-estoryahanay ta ug usab mahitungod niini. Aduna ka bay imong naoyunan kun kinsa ang atong paapilon? Kanang maalagaron kang Hesus ug kahibalong mobasa ug sitwasyon. Nagmando si Hesus kanako nga magdala ug duha o tulo ka tawo ug estoryaan ta kini. Kay niangkon ka man nga sumusunod ni Hesus, dili ka manumbaling kun akong tumanon si Hesus ug magdala gu laing duha o tulo ka igsoon ug manglingkod ta ug ato kining estoryaan.”

Moingon siya, “Dili ko moestorya kanila. Ayaw panghilabot.”

Ug unya maamgo nimo, “Aha, aduna tay mas dakong problema.” Kun wala kini kausaban, nan ang nahitabo mao nga siya wala “mahigugma sa Kahayag” o “mahigugma sa Kamatuoran” nagpaila kini hinuon kaniya nga siya “patubo” nga kinahanglan tangtangon sa Simbahan, kun walay paghinulsol.

Ang Galamitong Heraminta

Karon, geunsa nato pagkahibalo nga adunay seryoso kaayo nga problema ning pamilyaha? Kining tawhana murag si superman matag-adlawn’g Dominggo sa buntag. Geunsa nato pagkahibalo nga kining tawhana hipokrito? Nahibaw-an nato pinaagi sa pag-adto nato sa iyang balay Huebes sa gabie. Sa tumoy-tumoy, nahibaw-an nato nga kining tawhana wala mahigugma sa Kahayag. Ug tungod kay wala siya mahigugma sa Kahayag, iyang na prowebahan nga wala siyay Espirito sa Dios. Dili niya gustong mag-usab. Wala siya mag-tagad unsay imong gihunahuna. 1 Korinto 5 nag-ingon nga kun ang usa ka tawo nagtawag sa iyang kaugalingon nga igsoon, ug unya nagpuyo diha sa sala, ayaw ug pakigkaon kaniya, ayaw pagpakighalobilo kaniya ingon nga amigo, ug tangtanga siya diha sa inyong grupo. Kun magtukod kita diha sa pamaagi sa tawo sa pagtukod, nan dili gayod nato MAHIBAW-AN nga adunay problema sa kinabuhi niining tawhana! Ang iyang konsensya mugahi ug mugahi pag-ayo. Apan kun magtukod kita sa paagi sa gisulti ni Hesus, sa pagtinambagay sa usa’g-usa matag-adlaw, tingali ug kining tawhana mamahimong Tinuod nga tawo.

“Magmatngon kamo, mga igsoon, basi nga diha kang bisan kinsa kaninyo maanaa unyay dautan ug dili matinoohong kasingkasing, nga magataral kaninyo sa pagpamiya gikan sa buhi nga Dios. Apan pagtinambagay kamo ang usa sa usa sa matag-adlaw, samtang matawag pa kini nga “karong adlawa,” aron wala kaninyoy magmagahi tungod sa pagkamalimbongon sa sala. Kay kita nahimong mga mag-aambit kang Cristo, kon ang atong unang pagsalig padayonan ta sa pagkupot nga malig-on hangtud sa katapusan” (Hebrohanon 3:12-14).

Kun magatukod kita diha sa mga tradisyon sa mga tawo ug magbuhat ug Adlawn’ng Domingo sa buntag nga wali, pwidi kitang maghunahuna nga kining tawhana Kristohanon. Apan ang Dios mag-ingon, “Wala ako makaila kaniya.” Unsaon nato pagtabang kaniya kun ang iyang sala o rebilyon o gugma sa kalibutan dili mabutyag? Usahay ang pinakamaayong pag-ebanghelismo mahitabo diha sulod sa mga tradisyon sa mga tawo sa tawo nga naghunahuna nga siya Kristohanon.

Kun magatukod kita sa insakto nga pamaagi kada-adlaw, diha sa mga balay-balay, nan ang sala mabutyag ug makita nato kun ang uban nahigugma ba sa Kahayag. Kun wala sila mahigugma sa Kahayag, nan ato silang ibutang didto sa lugar nga dapat sa ilaha, diin matod pa sa Dios, “Ipalagpot siya gawas kaninyo” (alang sa daghan pang kasayuran niining tapika, bisita sa www.RevolutionDancing.com). Karon, kining tawhana dili na bayani. Maghunahuna na siya sa iyang kalag, tungod kay wala nay mga props o piki nga gamit nga iyang isul-ob aron ingnon nga kristohanon. Tingali ug mahimo na hinuon siyang tinuod nga Kristohanon.

Usa sad, sa pagtukod diha sa Pamaagi sa Dios, madiskobre nato ang tinuod-anay nga BAHANDI nga di unta nato mahibaw-an! Kun kita, sumala sa sugo sa atong Hari nga si Hesus, nalambigit diha sa usa’g usa natong kinabuhi ug pamilya ug tarbaho ug Bulohaton sa atong Mesiyas magkauban matag-adlaw, maanindot nga mga butang ang mahitabo nga dili mahitabo sa mga “cell group program” o matag-Domingo nga panagtigom. KUN magkinabuhi kita sumala sa giingon sa Dios nga kamo, “managhugop sa pagpakigbisug alang sa Pagtoo,” “kita usab USA lamang ka lawas bisan daghan kita,” ug “ang TANANG Magtotoo nagkatigom ug nakigsalo sa ilang kinabuhi sa tanang butang” – makahingangha nga mga butang ang mahitabo. Apan kini nagkinahanglan nga atong “pangitaon PAG-UNA ang GINGHARIAN” kaysa maako-akohon sa kaugalingong kinabuhi nga nahimulag sa usa’g usa sumala sa unod ug dugo kaysa Espiritohanong pagkatawo pag-usab.

Ang kasaysayan nagpadayag nga daghang katawhan ang anaa sa “ikaduhang lingkuranan” ug mga lider sad, apan dili pa gani luwas! Nakadungog naka aning Charles Finney? Samtang nagtubo siya, usa siya ka choir lider sa simbahan. Nadiskobre niya nga dili diay siya Kristohanon. Ug unya nakabaton siya’g tinud-anay nga pagkabig ug nahimo nga tawo sa Dios. Si Charles Finney nagpadayon ug nakadala pa ug laing 500,000 ka tawo ngadto kang Hesus hangtod sa katapusang adlaw sa iyang kinabuhi. Kahibalo ka ba ni John Wesley nagdako nga madasigon ug relihiyusong tawo? Ug nasuta sad niya nga dili siya Kristohanon. Ug unya nakabaton usab siya ug tinud-anay nga pagkabig ug nahimong tawo sa Dios. Daghan pa ako ug pwiding hinganlan nga mga tawo karong panahona nga gamhanan kaayo nga mga tawo sa Dios gikan sa kasaysayan – sila pa gani mga liders sa Kristyanismo – ug nasuta nila sa ilang kaugalingon nga dili pa gayod sila Kristohanon.

Kun ang Simbahan usa gayod ka Simbahan nga adunay adlaw-adlaw nga relasyon sa usa’g usa, nan makatabang kita sa mga tawo nga nagpa-pretend lang sa iyang kaugalingon. Sa pagtuman sa Dios ug pagpakighabilo sa ubang kinabuhi, bilang mga Parianon ug nagdala ug nagdawat sa adlaw-adlaw nga “Kahayag” ug “Panghimatngon,” ato silang silbihan ug silbihan ang atong Dios sa katingalahang pamaagi! Ug, kun sila mapahitas-on ug gahi, kun kinahanglanon atong tumanon ang Dios pinaagi sa pagpagawas kanila sa Simbahan kun dili gayod sila maminaw sa Pulong sa Dios. Mao kini ang “galamiton” sa Dios sa Iyang “panudlanan sa heramintas” aron sa tinud-anay sa pagtabang sa mga tawo nga mapahitas-on kaayo sa kaugalingon ug masupilon. Apan, kun buhaton ta kini sa Pamaagi sa Dios, ato gayod silang matabangan nga mamahimong milagrosong estorya sama ni Finney o Wesley, tingali! Pwidi nato silang gutomon sa Pulong sa Dios, pinaagi sa “dili pagpakig-kaon sa ilaha, ug ayaw pagpakighalobilo niadtong mga tawo nga nagtawag sa ilang kaugalingon nga igsoon, apan wala mitalikod sa sala.” Mas maayo pa kini kaysa tugotan silang mailad nga maghunahuna nga okey ra sila. Tingali, sila maghinulsol ug mamahimong tinuod nga mga anak sa Ginoo. Ang ubang gamhanang tawo sa Dios nga nailhan sa kasaysayan naghunahuna nga sila Kristohanon. Nasuta nila nga dili diay ug sa wala madugay nahimong mga Kristohanon.

Busa ang pinakanindot nga buhaton sa usa ka tawo nga wala mahigugma sa kahayag mao ang pagtuman sa gisulti ni Hesus ug Pablo nga, “Adtua sila ug sila ra” ug sulayi sila pagdaug. Kun sila magapadayon sa ilang sala ug dili maminaw kanimo, pagdala ug lain pang duha o tulo ka tawo. Kun dili nila higugmaon ang kahayag ug walay tagad, nan atong tumanon ang Dios ug tangtangon ta sila sa Simbahan. Tingalig ang ilang kalag maluwas tungod kay ato kining gigamit ang hinagiban nga gihatag sa Dios kanato aron kita mahigmata. Dili ta kini buhaton diha sa kasuko o diha sa atong kaugalingong pagkamatarong. Ato kining buhaton diha sa pagtuman sa Dios. Nahigugma kita kanila. Gusto nato silang makabaton ug tinud-anay nga pagkabig kaysa mailad sila sa ilang kaugalingon. Mao kini ang hinagiban nga gihatag sa Dios kanato sa pagtabang sa mga tawo nga mahigmata diha sa ilang pagkarelihiyuso, apan nailad.

Gawas lang nga magbinadlongay kita sa usa’g usa matag-adlaw ug makabaton ug tinud-anay nga relasyon matag-adlaw, kining tinud-anay nga kondisyon sa tawo dili gayod masayran. Ang Bibliya nag-ingon nga ang gamay nga patubo makapagan sa tibuok pan. Busa, kun ang tawo adunay sekreto nga sala sa iyang kinabuhi ug napasagdan kini, nan ang tanan nga katawhan sa Dios masakitan tungod niini. Ang katawhan sa Dios sa Ai nag-antos tungod sa sala sa usa ka tawo nga si Achan tungod kay naglubong siya ug dios-dios sa ilalom sa iyang balay. Gipasulbad kini sa Dios sa Iyang katawhan, kun mahinumdom ka. Kinahanglan gayod natong pagatukoron ang Simbahan sa paagi nga kinahanglan kini nga matukod aron makabaton kita ug balay nga walay patubo. Sa ingon ani lamang nga paagi nga daghan ang mga tawo nga maiswag gikan sa ikaduhang lingkuranan, ngadto sa ikatulong lingkuranan, paingon ngadto sa ikaupat nga lingkuranan ug ikalima!

Magtinabangay Kita sa Matag-usa nga Motubo

Karon, adunay laing rason nga kinahanglan natong tukoron ang Simbahan sa tarong. Aduna kini kalabotan sa huyang nga tawo (ikatulong lingkuranan) – nga ang kinaiya dili maayo, apan tinuod nga luwas. Kun magtukod kita diha sa pamaagi sa tradisyon sa tawo, nan magwali kita ug mga seremonyas niining tawhana. Sulayan pa gani nato sa pag-agda nga muapil ug mga programa. Apan ang iyang sala magapadayon ug dili mahibaw-an. Tingali maghilak siya sa iyang sala sa dihang matulog na siya sa iyang higdaanan magabie tungod kay ang karnero nakaila man sa tingog sa Iyang Magbalantay ug tinuod siya nga Kristohanon nga humok ug kasingkasing. Kining tawhana dili gusto nga huyang siya. Kining tawhana nakig-estorya ni Hesus mahitungod sa iyang sala. Apan diha sa tradisyon sa tawo, wala siyay tabang nga makuha. Makadungog siya ug sermon ug mosulay pag-ayo nga dili makasala apan sa makadaghan ang iyang sala magapadayon. Hangtod siya moundang.

Sa laing bahin, kun nagtukod kita sa pamaagi sa Dios sumala sa Iyang gisulti, adunay dakong paglaom. Sa Panimalay sa Dios kining tawhana, maski usa pa siya ka semana sa Ginoo, aduna na siyay upat o lima ka kaigsuonan nga nagtabang sa iyang kahuyangon. Sila nagdungan ug ampo ug nag-estoryaanay mahitungod sa Pulong ni Hesus. Kining tawhana nagkompisal sa iyang sala sa uban. Kining mga magtotooha nagbinadlongay sa usa’g usa matag-adlaw ug nagdala sa ilang mga gasa sa kinabuhi niining tawhana. Busa, imbis nga nag-antos siya nga mag-inusara, kining bata pa nga Kristohanon naay mga tawo nga nagpalibot sa iyang kinabuhi kada-adlaw nga nagtabang kaniya nga mausab. Walay usa nga manago sa iyang mga sekreto, o kinabuhi nga lain sa giingon ni Hesus nga “natakdo ug nasumpay” siya didto sa “bawtismo sa usa ka Espirito, diha sa usa ka Lawas.” Kitang tanan nagtinabangay sa usa’g usa sa atong mga kahuyangon (ug kitang tanan anaa niini). Walay bayani nato. Kitang tanan nagtinabangay sa usa’g usa bilang igsoon sa igsoon.

Busa, ibutang nato nga kining tawhana nahimong Kristohanon usa pa lamang ka semana. Aduna siyay tinud-anay nga pagtoo ni Hesus bilang Mesiyas. Ang Bibliya nag-ingon nga ang iyang sala gihinloan na. Ang Bibliya nag-ingon nga kun iyang gisugid ang iyang sala sa Dios, ang Dios masaligan ug matarunganon, ug ang Dugo magapadayon ug hinlo sa tanan natong sala. Busa, atong ibutang nga kining mga kaigsuonan nagtinabangay niining kristohanona, ug wala pa gyud siya makadaug sa sala, apan ang iyang kasingkasing humok. Aduna siyay Espirito ug nahigugma sa kamatuoran. Gusto niyang mausab. Unsa kaha kining tawhana mamatay sa wala pa siya kadaug sa iyang mga sala? Kining tawhana luwas susama Hesus ug ni Pablo. Pinaagi sa Dugo ni Hesus, kining tawhana luwas. Dili ang atong batasan maoy nakaluwas kanato! Ang Dugo ni Hesus maoy nakaluwas kanato gikan sa sala! Kining kristohanona nahigugma sa kamatuoran. Gusto niya ug kausaban. Busa siya luwas gayod, dili katonga nga luwas. Kini maoy dako nga kaluwasan nga ania kanato mga kaigsuonan kong lalaki ug babaye. Amen?!

Ang Maayong Balita sa Gingharian

Patagaa ko ug usa ka Kasulatan nga makatabang kanato nga mahiusa kining tanan. Sa libro sa Hebrohanon, ang Bibliya nag-ingon nga kita gihimo nga perpekto ug linalang nga balaan. Kita gihimong perpekto – kini nahitabo na sa dihang atong gihatag ang atong kinabuhi ngadto kang Hesus. Gihimo nga perpekto ug linalang nga balaan. Ang pulong “balaan” mao nga putli ug kalamiton sa Dios. Ang Amahan nahigugma sa Anak, ug ang tanan nga nabawtismuhan ngadto kang Kristo gikasul-oban ug Kristo. Ang tanan nga naghatag sa ilang kinabuhi sa kinasingkasing ngadto kang Hesus nagsul-ob ni Kristo ug nasul-ob diha ni Kristo.

Busa, ang bag-o nga kristohanon ug ang dugay-dugay na nga kristohanon pareho ra nga luwas untop sama sa pagluwas sa Amahan sa Iyang Anak, nga si Hesus. Busa, kun ang Amahan sa Langit mutan-aw paubos sa Iyang katawhan nga nahinlo pinaagi sa Dugo sa Karnero, ang anghel sa kamatayon mulabay lang ug dili manghilabot kanila. Ang dugo ni Hesus maoy naghimo niining tawhana nga luwas 100%. Sa atong elostrasyon nga lima ka lingkuranan, ang tanan nga anaa sa ikatulo, ikaupat ug ikalimang lingkuranan (mga bata, amahan, mga batan-on) – silang tanan luwas 100%.

Si Hesus lamang ang tinud-anay nga perpekto, di ba? Sa dihang naputos na kita diha kang Kristo, nahimo kitang perpekto sama Kaniya. Maski pa ug asa dalhon ang atong kaluwasan, nahimo kitang perpekto sa diha nga ato na siyang sigul-ob. Perpekto na kita ug bahimong balaan. Mao kana ang gitudlo sa kasulatan. Kun adunay kay Espirito sa sulod nimo, kun tinud-anay kang luwas, nan gihimo kang perpekto sama kang Hesus mismo. Ang imong mga sala gibayaran na. Ang prisyo gibayaran na alang sa tanan niming kasal-anan. Gihimo ka nga perpekto diha sa Espirito ni Hesus.

Karon ang laing isyo nga atong gihisgutan nga adunay kalabutan sa Simbahan mao ang proseso nga dili lang sa pagkaperpekto, kundili sa pagiging balaan usab – “usa ka galagamitong panudlanan sa Panimalay sa Dios.” Kun ang Simbahan natukod diha sa paagi sa Dios sa gusto Niyang pagatukuron, ug nalambigit ang atong kinabuhi sa usa’g usa matag-adlaw diha sa atong mga relasyon ug kita mga harianong pari, dili kita motabang sa uban nga mamahimong perpekto. Kay perpekto naman silang daan pinaagi sa Dugo ni Hesus. Apan ato silang tabangan nga mamahimong magamit pa sila sa Dios. Ato silang himoong mas kusgan pa diha kang Kristo. Himoon pa nato silang mas mahigugma pa pag-ayo kang Hesus. Ug karon, imbes nga igo lang kitang mudawat sa kaluwasan gikan kang Hesus, Siya na usab ang adunay makuha kanato! Ang mga bata mukuha gikan kang Hesus, apan ang mga dagko na nga nahimong mga amahan ug batan-on muhatag na ug balik kang Hesus! Ang Karnero sa Dios kinahanglan makakuha ug ganti sa Iyang mga pag-antos. Amen?

Ang Simbahan nga gustong pagatukoron ni Hesus usa ka proseso kanatong tanan aron kita muhamtong. Kun magtukod kita sumala sa tradisyon sa tawo, kasagarang tawo magpabiling bata. Sila makahatag lang ug kaulaw kang Hesus imbes kalipay ngadto Kaniya. Kun kita magatukod subay sa plano sa Dios, subay sa sumbanan, nan ang mga bata pa sa Ginoo mamahimong si Esteban, Philip, Pablo ug Juan. Ug gikan sa gagmay paingon sa dagko, mamahimo silang mupariho kang Hesus, nga magkauban, ug ang Simbahan mamahimong usa ka Syudad nga anaa tunga sa bukid nga dili matago. Magkauban, matod ni Pablo, mamahimo kitang poluy-anan pinaagi sa Iyang Espirito. Ug dili lang nato madawatan ang ganti sa kaluwasan, apan karon, naabot na gayod, madawat ang ganti ni Hesus nga mao ang tinuod nga Simbahan! Mao kini ang Maayong Balita sa Gingharian. Nahimong perpekto ug nagpadayon sa pagkabalaan.

“Ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayuy kangitngit. Kon kita magaingon nga may pakig-ambitay kita uban kaniya, apan nagalakaw usab kita diha sa kangitngit, nan, kita nagabakak ug wala magkinabuhi subay sa kamatuoran; apan kon kita magalakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag, nan, kita may pakig-ambitay ang usa sa usa, ug ang dugo ni Jesus nga iyang Anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala.

>“Kon kita magaingon nga wala kitay sala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon, ug wala kanato ang kamatuoran. Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga tungod niana mopasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon” (1 Juan 1:5-9).

Adunay tawo nga nahigugma sa Kahayag. Aduna usay tawo nga niangkon nga wala siyay sala, apan nahigugma sa kangitngit. Sa niini nga basahon, klaro kaayo nga ang Dios dili pariho ug hunahuna nilang duha.

“Nagasulat ako kaninyo, mga anak, kay ang inyong mga sala gipasaylo na tungod sa Iyang Ngalan. Ako nagasulat kaninyo, mga amahan, kay kamo nakaila man kaniya nga diha na sukad pa sa sinugdan. Nagasulat ako kaninyo, mga batan-on, kay inyo na mang gidaug ang dautan” (1 Juan 2:12-13).

Kun magatukod kita sumala sa pamaagi sa Dios, maklaro nato kinsa ang nahigugma sa Kahayag ug kinsa ang nahigugma sa kangitngit. Ug kun magatukod kita sa pamaagi sa Dios, ang tanan nga nahigugma sa Kahayag motubo gikan sa bata paingon ngadto sa pagka-amahan ug ngadto sa pagkabatan-on. Mao kini ang maanindot nga Maayong Balita!

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon