PAGKAPUNO DIHA SA BALAANG ESPIRITU NGA MAGKAUBAN!!!

5/10/1999

Martes sa Buntag, Oktobre 5, 1999

Panahon sa oras sa pakighiusa sa Africa, gehubad didto ug nganhe sa Chichewa, sa mga nagkalain-laing panabot sa mga kaigsuonan ug sa kinasing-kasing nilang paghiusa ug pagpahayag.

Bag-ohay lang, usa sa atong igsoon naghisgot mahitungod sa pagpaminaw sa tingog ni Hesus ug ang kinahanglanong pagkinabuhi diha Kaniya para makadungog sa Iyang tingog. Kini adunay dakung kabautan sa atong kaugalingong relasyon kang Hesus. Kini usab adubay dakung kalabutan sa atong pagiging usa ka Simbahan ni Hesus nga mao kita, nga diin ang ganghaan sa impyerno dili makapukan.

Ang Bibliya naghisgot kanato ug pagpuno sa Balaang Espiritu. Ang Espiritu kinahanglan anaa sulod kanto ug pun-on kita Niyamhangtod gayud sa itaas. mao kini ang sugo sa Dios. Kini gepasabot nga pwedi natong tumanun ang maong gesugo o dili nato tumanon nga mapuno kita diha sa Espiritu. Kini nakahibalo nga ang pagiging Kristuhanon, kinahanglan nga ana kita kang Kristo, ug Siya ania kanto. Uyon ba? Hinuon, posibli nga kita anaa kang Kristo ug dili puno Kaniya. Posibli nga dili nato Siya masinati o makadungog unta ta Kaniya. Masulub-anong pamalandungon, mao kini ang nahitabo sa kasagarang Kristuhanong karong panahuna. Apan adunay gepadayag ang Ginoo mahitungod sa pag-usab niini. Ang solosyon adunay kalabutan sa pagtukod sa maong Simbahan, nga mao kita, diha sa tarong para “ang ganhaan sa impyerno dili kapukan.” Kinahanglan natong tukuron ang atong kinabuhi para ang tanang katawhan sa Dios, gekan sa gagmay paingon sa dagko, mapuno sa Espiritu - dili lang kay usa o duha ka lider, kundili ang tanang katawhan sa Dios mapuno sa Balaang Espiritu.

KINATIBUK-ANG GEHUMOL

Akong ehulagway kanimo para masabtan nimo ang ediya. Ebutang nato aduna kay baldi nga adunay tubig. Atong ebutang nga pagsulod sa baldi pareho ra naa ka sa sulod ni Kristo. Nya ehulagway ang usa ka tasa nga tubig nga naay taklob. Ang tasa murag kita nga tagsa-tagsa nga adunay Kristo sulod kanto. Para kining usa ka tawo nga mamahimong Kristuhanon, kinahanglan siya ana sulod ni Kristo. Ang puno sa tubig nga tasa kinahanglan naa sa sulod sa baldi nga naay tubig. Kun ang tawo puno sa Balang Espiritu, ang iyang kinatibuk-an ana kang Hesus - ang tasa mutiglom didto sa ilalom. Hinuon, kun ang tawo dili puno diha ni Kristo, kun adunay hangin sa sa iyang tasa, siya mulutaw sa taas. Kun kita dili puno sa Balaang Espiritu, ang tagsa-tagsa kanto anaa man gani kang Kristo ug luwas, apan wala gayud mahumol ang kinatibuk-an diha kang Hesus.

Si Pablo nagsulat sa Simbahan o Ecclesia nga mao kita, (kapitulo 4), “Ako nagbati murag manganakay. Nagsakit hangtod nga si Kristo mapurma diha kanimo.” Iya kining gesulat sa katawhan sa Dios sa Galacia nga mga luwas na (kini naghisgot diha sa kapitulo 3). Hinuon, adunay dakung kahuyangon niining Simbahana. Wala pa gyud maporma si Hesus diha kanila. Aduna pa silay hangin sulod kanila, ang hangin sa kalibutan, nga unta si Hesus nalang tanan. Mao nang nilutaw sila sa taas. Wala gayud sila mahumol sa kinatibuk-an diha sa Espiritu ni Kristo. Tungod kay ang tagsa-tagsa kanila wala mapuno uban ni Kristo, wala sila mahumol diha ni Kristo.

Sa Roma 12:1-2 nag-ingon nga para makahibalo kita sa maayo, hingpit ug mahimut-anong kabubut-on sa Dios - para makadungog gayud kita tagsa-tagsa sa tingog sa Dios, kinahanglan dili kita “mupahiuyon sa naandan sa kalibutan.” Kinahanglan dili kita mahigugma kun unsay gehigugma sa kalitabutan. Kinahanglan dili kita maghunahuna susama kanila o atong sinultihan parehas kanila. Kinahanglan atong palambuon ang atong pamilya nga lahi sa pamaagi sa kalibutan. Kinahanglan lahi ta ug genastuan sa atong oras ug kwarta kaysa kalibutang pag-gasto sa ilang oras ug kwarta. Ang Dios nag-ingon nga atong espirituhanong pagsimba dili pareho sa kalibutanong sinimbahan ni maski unsa pang pamaagiha. Ang Dios nag-ingon nga usbon nato ang atong panghunahuna ingon nga gekan sa kokun paingon sa butterfly, pinaagi sa Pulong sa Dios. Ug unya kita makadungog sa Dios. “Un unya makaila kita sa maayo, hingpit, ug mahimut-anong kabubut-on sa Dios. Ug kun aduna pa kitay pagka-kalibutanon sulod kanato, nga imbes mausab kita pinaagi sa Pulong sa Dios, mulutaw kita pataas. Maski pa anaa kita kang Kristo ug maluwas, dili kita halawom sa mga katuyuan sa Dios.

KITA NANGINAHANGLAN SA USA UG USA

Ang katuyuan sa Simbahan, nga mao kita, mao ang pagtabang sa uban nga mapuno sa Balaang Espiritu, para matabangan nato ang usa ug usa sa pag-haw-as pagawas sa mga kalibutanong butang sa atong kinabuhi. Hebrohanon 3 nag-ingon, “Kinahanglan magdinasigay ug magtinabangay ug magbinantayay sa usa ug usa sa adlaw-adlaw para walay usa kanato nga magmagahi ug mailad.” Ang Bibliya nag-ingon nga kinahanglan magtinabangay kita sa usa’g usa matag-adlaw. Kinahanglan kita mugawas sa atong panimalay ug makiglambigit sa usa’g usa natong kinabuhi, diha sa atong mga tarbahuan, ug sa nagkaling-laing panimalay. Kinahanglan atong lantawon ang atong usa’g usa nga kinabuhi ug lantawon ta unsaon nga magkahigugmaay sa usa’g usa. Kinahanglan magtinabangay kita sa usa’g usa aron dili na kita mahiuyon diha sa pamaagi sa kalibutan. Ang ubang mga tawo moingon, “Aduna akoy kaugalingong relasyon sa Dios ug pasagdan nako ang uban nga aduna sad silay kaugalingon relasyon sa Dios.” Dili kini mao ang gesulti sa Bibliya. Ang Bibliya nag-ingon, “Pagdinasigay kamo sa usa ug usa adlaw-adlaw aron walay magmagahi ug mailad.” Ang Bibliya nag-ingon nga kita mga parianong magtotoo ug magtinabangay kita nga mapuno sa Balaang Espiritu. Atong gamiton ang atong mga gasa nga anaa sulod kanato para magtinabangay sa usa’g usa nga mapuno sa Balaang Espiritu. Ang tagsa-tagsa nga membro sa Simbahan magtinabangay sa ubang membro sa Simbahan.

Daku kaayo ni ug kalahian ekumparar sa kasagarang mga tawo sa tibuok kalibutan ug geunsa nila pagtukod ang Kristyanismo. Kasagarang mga nasod, ang mga tawo mag-abot ug ma-Domingo ug mag seremonyas, ug tingali naay mga “bible studies” kauban sa mga bata o di kaha mga tigulang. Kasagarang “kasimbahanan” sa tibuok kalibutan, maski unsa pang lungsura, ang mga tawo magkitakita ug ma-domingo ug manglumbay’g lingkod sa lingkuranan, ug adunay opisyal nga ‘balaang tawo’ nga muatubang nila ug mag seremonyas. Apan dili kini ang gesulti sa Bibliya nga Kristyanismo nga mao unta. Kanunay lang kitang nangasayop, maski asang lugara, sa pagtukod sa Simbahan hapit 2,000 ka tuig!

Nganung nagtukod man kita’g sayop? Tungod kay getukod man kini sa pamaagi sa Daang Kasabutan nga diin adunay pari ug mga katawhang tigpaminaw. Ang paring Levite maghalad ug mga sakripisyo alang sa mga tawo. Siya maoy espisyal nga tawo sa Dios nga maoy mutabang sa ubang tawo nga makaila sa Dios. Kini maayong butang kun ikaw usa ka Hudiyo 2000 ka tuig ang milabay! Kun gusto ta nga mamahimong Kristuhanon ug dili mga Hudiyo, nan magtukod ta ingon nga Kristuhanon, uyon ba? Sege lang ta’g kasayop ug tukod ning Kristyanismo maski asa nga lugar. Apan ang Dios karon Iya nang euli sa tarong nga klasi uyon sa Bag-o nga Kasabutan nga Kristyanismo ngadto sa nagkalaing-laing lugar.

ANG HARIANONG MGA PARI

Sa Bag-ong Kasabutan, ang tanang Katawhan sa Dios maoy mga pari ngadto sa usa ug usa. Ang maong katuyuan sa Dios nga dili usa ka balaang tawo nga nag-seremonyas. Ang Bibliya nag-ingon nga si Hesus mikayab ngadto sa kahitas-an ug naghatag sa Iyang mga gasa ngadto sa tanan Niyang katawhan. Siya nagahimo ug Gingharian sa mga pari.Iyang gebutangan ang kada usa nga Iyang katawhan ug parti sa Iyang kaugalingon labi na kadtong tinud-anay nga nakabig, batan-on man o tigulang. Mao na nga nagkinahanglan kita sa atong tagsa-tagsa nga mga gasa. Nagkinahanglan kita sa tanang gasa ni Hesus! Adunay daghang mga gasa tungod kay ang TANANG anaa kang Hesus gebubo man sa Iyang Pamilya. Mao ni ang rason nganong nisulti si Hesus nga kitang tanan mamahimong igsoon taliwala sa igsoon. Wala na kita nanginahanglan ug usa ka tawo ug usa ka gasa nga nagbarog sa atong atubangan. Dili nana nato tagaan ug permiso. Ang tanan nga tinud-anay nga nakabig ug Gepuy-an sa Dios, buhi diha sa pag-gahin sa Dios sa matag-adlaw nga Kinabuhi sa usa ug usa ug makitang Iyaha - Silang TANAN mga Pari! (Heb. 3:12-14)

Ang maong kasing-kasing sa Dios nga ang gasa nga anaa sa imuha maoy mahatag dinhi kanako ug ang gasa nga ania sa akoa maoy mahatag diha sa emuha. Si Hesus nag-ingon, “Ayaw pagtawag ug tawo nga maestro o lider. Ayaw pagtawag ug tawo nga mastir, reverend, pastor o pari.” Maski sa dosi ka disipolo Siya nag-ingon, “kamong tanan mga igsoon.” Kun kini tinuod kang Pedro ug kang Juan, nan tinuod kini kanatong tanan! Ang mga gasa nga anaa sa tagsa-tagsa ka mga igsoong babaye ug lalaki kaparti kana ni Hesus. Maski ang mga bata adunay mga gasa nga kaparti ni Hesus. Nagkinahanglan kita niining tanan nga mga gasa sa atong mga kinabuhi. Kitang tanan mga igsoon. Mao kini ang geingon sa Bibliya.

“Busa, kun kamo magakatigom, mga igsoon, ang tagsa-tagsa kaninyo adunay pulong sa paghatag ug pagtudlo, o awit, o pagpadayag.” Mao kini ang padayong gesulti sa Bibliya sa 1 Korinto 14, “Sa dihang kamo magtigom, mga igsoon, ang tagsa-tagsa adunay pulong sa pagtudlo, o awit, o pagpadayag, o propesiya.” Kun kita nagkinabuhi nga ingon niini, maski ang dili magtotoo muyukbo sa iyang nawong ug mangamuyo, “Ang Dios anaa gayud kaninyo!” “Kun ang pagpadayag maabot ngadto sa ikaduhang tawo, PALINGKURA ANG NAHAUNA!” Mao kini ang gesulti sa diha sa 1 Korinto 14. Dili kini ilado sa mga niadtong “gusto nga mahauna” ug kadtong gusto nga maoy mangulo ug maoy makita sa kadaghanan nga maoy “pinaka-espirituwal” ug unya manguha ug kwarta sa mga magtotoo.

Kinahanglan kita mamahimong Gingharian sa mga pari. Kinahanglan atong dasigon ang usa ug usa matag-adlaw. Kay kun dili, ang Bibliya nag-ingon nga mutig-a ang atong kasing-kasing ug mailad. Ang atong konsensya maughan ug wala na kita’y konbiksyon sa mga butang makasasala sa atong kinabuhi. Kun wala ka sa akong kinabuhi o ang ubang disipolo ni Hesus nga nanginlabot sa akong kinabuhi matag-adlaw, nya ang uban usab wala sad uban kanimo, nan kitang tanan mangailad. Dili na unya kita makaila ug unsay tinuod. Mao kini ang punay nga gesigihan ug sugyot sa Bibliya. Kinahanglan kitang magkinabuhi sa kinabuhi ni Hesus nga magkauban sa matag-adlaw. Magtinabangay sa usa ug usa matag-adlaw. Kun gusto nimong ebaliwala ang Bibliya ug moingon ka dili kini tinuod, nah makasugod ka gayud ug imong kaugalingong relihiyon. Daghang mga tawo naghimo na. Apan daghan kaninyo nagpakita ug sakripisyo nga inyong buhaton ang tanan alang kang Hesus, busa karon magpadayon kita ug sunod Kaniya ngadto pa gayud sa Kahitas-ang lugar.

KADA-ADLAW

Pagatukuron ni Hesus ang Iyang Simbahan, nga mao kita, nga diin ang ganghaan sa impyerno dili makapukan. Iyang epasigawas kining mga gasa gekan sa katawhan ang tugutan ang tanan nga mahimong mga pari - dili lang sa panagtipon, kundili matag-adlaw. Ang Bibliya naga-ingon, “Isugid ninyo ang inyong mga sala sa usa’g-usa ug pag-inampuay kamo aron kamo mamaaayo.” Unya ra! Ang tanan ba nga katawhan sa Dios muhimo niini?!! Kanus-a man ang katapusang pagsugid nimo sa imong sala ngadto sa imong mga kaigsuonan? Gusto ka bang maayo? Gusto ba nimong makita ang gahom sa Dios sa imong kinabui? Ang Bibliya nag-ingon, “Esugid ninyo ang inyong sala sa usa ug usa.” Nganong wala man nato kini himua? Tungod kay usahay mahadlok kita. Tungod kay naputos kita sa atong mga tradisyon. Nihunong kita sa atong pagkamatinud-anon tungod sa atong mga garbo. Ang Dios nag-ingon kanimo ug kanako, “Ablihi ang imong kasing-kasing, ayaw pag-matig-a ug pagpaubos. Esugid ang imong mga sala sa usa’g-usa para maka-ampo kamo sa usa ug usa ug aron ma-maayo.”

Mao kini ang usa sa mga butang nga makatabang kita sa usa ug usa nga mapuno sa Balaang Espirito. Atong geablihan ang atong mga kasing-kasing ngadto sa usa ug usa. “Pagtinambagay kamo sa usa ug usa matag-adlaw, kada-adlaw, para walay usa nga magmagahi sa iyang kaugalingon ug mailad” nag-ingon ang Dios. Ang Dios nag-ingon nga atong paga-ablihan ang atong kasing-kasing para sa usa ug usa matag-adlaw. Kun kita nagatukod sa usa ka pondasyon nga diin magkita-kita ra ug ma-domingo ug unya mamauli sa atong kaugalingong mga panimalay ug mag-lain-laing kinabuhi uban sa atong mga pamilya, nan wala nato tumana ang Dios.

Ang Dios nagahatag ug klarong sundanan unsaon nga maka-alagad kita Kaniya ug magkatinabangay aron mapuno sa Balaang Espirito. Ang Dios niingon, “Pagtinambagay kamo matag-adlaw.” Ang Dios niingon, “Akong ebutang ang Akong Espirito ug Akong mga gasa sulod kanimo, kaon ehalad ang imong kinabuhi sa imong mga kaigsuonan adlaw-adlaw.” Ang Ginoo nag-ingon, “Isugid ninyo ang inyong mga sala adlaw-adlaw.” Ang Dios nag-ingon, “Magpinas-anay kamo sa inyong mga gebug-aton - ug unya matuman ninyo ang balaod ni Cristo.”

Makita nimo nga kini usa ka butang mahitabo kada-adlaw. Unsaon man nimo pagpas-an sa mga gebug-aton nga anaa sa usa ka tawo diha sa panangtigum? Para matuman gyud nato ang balaod ni Cristo, kinahanglan magpinas-anay kita sa atong usa’g usa ka mga gebug-aton.? Ug asa kining mga gebug-atuna? Naa ba kini makit-an sa ma-domingo nga panagtigum? Dili. Ang gubug-aton sa kinabuhi mahitabo sa atong mga anak, sa atong mga asawa ug mga bana, sa atong mga getarbahuan. Ang gebug-aton sa kinabuhi mao ang wala nay egong pagkaon o sa dihang ang atong anak nagkasakit. Ang mga gebug-aton sa kinabuhi mao nga sa dihang ang atong kaigsuonang pisikal nga Muslim o mga igsoon nato sa pisikal nga anaa sa sayop nga religiyon musuko kanato tungod kay miduol kita sa tinuod kang Hesus. Sakitan ang atong mga kasing-kasing ug wala kita makahibalo unsay maangayang buhaton. Nanginahanglan ako sa imong tabang sa pagpas-an sa akong gebug-aton sa dihang akong anak magkasakit. Dili ko gustong maminaw sa imong seremonyas matag-domingo, kun wala ikaw sa dihang ang akong anak nagkasakit. Dili ko gustong maminaw sa imong mga experto nga kahibalo, ug experto sa pagsulti, kun dili ka mutabang sa ako sa dihang aduna ako”y kalisdanan uban sa akong asawa. Adlaw-adlaw kining butanga - dili kini mahitungod ug mga panangtigum. Magpinas-anay kamo sa inyong mga bulug-aton matag-adlaw, ug unya matuman ang balaod ni Cristo.

Pirmi lang gayud kitang masayop sa pagtukod sa Simbahan sa daghang kanasuran sa daghang katuegan. Ang Dios nagatawag na karon sa mga katawhan nga adunay egong kaisog ug pagkamaubsanon ug masinakripisyuanon sa kaugalingon alang sa pagtukod sa insakto. Kun atong tukuron ang Panimalay sa Dios subay sa sundanan nga Iyang gepadayag, nan ang ganghaan sa impyerno dili na makapukan pa sa katawhan sa Dios. “Mas dagko pa ang inyong pagabuhaton kaysa sa Ako,” nag-ingon ang Dios. Mapariha na gani kita kang Hesus bilang Simbahan, maka-angkon kita sa pareho nga Kinabuhi ug Gahom ug Gugma sa dihang dinhi pa Siya. Wala lang si Hesus ug segi ug estorya, Iya kining gekinabuhi. Sa 1Juan nag-ingon, “Ang kinabuhi nahimong kahayag sa mga tawo.” Pareho ra karon. Ang kinabuhi sa matag-adlaw nahimong kahayag sa mga tawo. Kun gusto natong makita sa mga tawo ang gugma sa Ginoo…kun gusto nato silang muduol kang Hesus embis sa kwarta ug gahom sa Islam…kun gusto natong makakita kanila nga mudoul kang Hesus embis sa ilahang pagkahakog ug garbo ug pagka-kalibutanon, kinahanglanon diay nga ekinabuhi nato nga magkauban ang kinabuhi ni Hesus matag-adlaw.

KAPARTI SA MATAG-USA

Naghisgot kita nga mura ug usa ka tasa ang atong kinabuhi nga puno kaayo sa tubig ug unya getunlob diha ni Hesus. Pwedi sad kitang maghisgot ug laing hulagway - usa ka yahong nga patatas. Ge-ingon niani pagtukod ang simbahan sulod sa 2,000 ka tuig na ang milabay: ang mga tawo daw yahong nga nagakatigum matag Domingo mura ug nagkahugpong nga indibidwal nga patatas. Ang kasing-kasing sa Ginoo dili nga mamahimo kitang mura ug yahong nga patatas, o mga indibidwal nga naa sa usa ka yahong kausa ka adlaw o kaduha ug katulo ba kaha magkita sa usa ka semana. Maski pa anaa sa balay kaysa naa sa relihiyuso nga facilidad, wala gehapoy ayo kun dili nato usbon ang atong mga kasing-kasing ug katungdanan sa matag-usa adlaw-adlaw. Ang panagtigum wala maghimo kanato nga Biblikal nga Simbahan. Getawag kana sa Bibliya ug ’ang tigumanan sa pakigpulong’ o ‘lecture hall.’ Ang usa ka lugar nga puno sa indibidwal nga mga tawo dili Simbahan. Pwedi nimong tapukon ang mga katawhan maski pa kada Domingo apan kini dili mamahimong Simbahan - dili gayud. Ang tinuod nga Simbahan mao nga mura kita ug patatas nga gipigsat - ang tanang patatas gepigsat ug gehiusa. “Pagpakiglahutay ingon nga USA KA TAWO alang sa pagtuo.” “Kita ingon nga daghan, USA ra.” “Gebautismuhan diha sa usa ka ESPIRITO nganha sa USA ka lawas” nga diin “WALAY USA nga moingon, ‘di ko manginahanglan nimo’ hangtod sunod semina.

Ang usa ka yahong nga pigsat nga mga patatas mao ang imong kinabuhi nga nahimong kaparti kanako ug ang akong kinabuhi nahimong kaparti kanimo. Kun kita mamahimong USA susama nga si Hesus ug ang Iyang Amahan usa ra - mao kini ang tinuod nga Simbahan. Hinuon ang uban maluwas man nga wala kining panagtigum sa kinabuhi adlaw adlaw nga magkauban, apan dili sila makabinipisyo sa Plano ni Hesus sa panagtigum nga diin mapakita Niya sa kalibutan ang Iyang Kinabuhi ug Gahom taliwala kanila. “Akong pagatukuron ang Akong SIMBAHAN nga diin ang ganghaan sa impyerno dili makapukan!” Alang sa imong paglambo! Alang sa imong asawa ug anak ug silingan! Ang maong mga katawhan sa Dios nga “gehiusa ug daw gegansilyo sa usa’g usa” maoy tinuod nga Simbahan nga maoy Plano sa Dios!

Kun ang imong kinabuhi mamahimo ng kaparti sa akong kinabuhi matag-adlaw, ug ang akong kinabuhi kaparti na usab kanimo matag-adlaw…kun ang imong gasa diha kang Hesus kaparti na kanako ug ang akong gasa kang Hesus kaparti na usab diha kanimo matag-adlaw…kun akong isugid akong sala kanimo, ug imong isugid imong sala diri kanako, ug mag-inampuay kita sa usa ug usa aron kita mamaayo…kun masweto na ako kaayo nimo matag-adlaw nga makaila ug makahibalo na unsaon pagtabang ug pas-an sa imong mga gebug-aton ug ikaw nakaila na kanako nga makita na nimo sa akong mga mata kun ako nasakitan, ug imo akong tabangan sa pagpas-an sa akong mga gebug-aton - mao na kini nga ang Simbahan mamahimo na gayong tinuod nga Simbahan ni Hesus. Si Hesus miingon, “Sa ingon niini ang tanang tawo (Muslim, Jehovah’s Witnesses, Mormons, ug ang tanang huyang ug bugnaw bugnaw nga mga denominasyon) makahibalo nga ang Kristyanismo gekan gayud sa Langit. Ang tanang kalibutan mahibalo nga Iyaha gayud kita Kaniya pinaagi sa atong gugma sa usa ug usa.

Pwedi nimong hisgutan ang mga pulong mahitungod sa Dugo ug mga pulong mahitungod sa Pulong sa Dios, apan hangtod nga imo kining ikinabuhi ug sa tinud-anay sa paghigugmaay sa usa ug usa, sila magapabiling mga pulong lamang. Kun makit na sa kalibutan ang atong panaghigugmaay sa usa ug usa tungod kay ang atong mga kinabuhi naputos na gayud sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi, nan ang gahom sa Dios magapuno kanato diha sa talagsaon, hilabihan, ug gamhanang pamaagi (ug kita pagalutuson ug kasuk-an ug bakakan, matud pa ni Hesus).

Ang Amahan nahigugma sa Anak ug kita maliwat na usab sa Anak, mukislap nga daw mga bituon sa Universo, syudad nga nahimutang sa hataas nga bukid nga dili matago. Mao kini ang katuyuan ni Hesus sa Iyang Menyuonon, nga mao kita nga Iyang Simbahan. Dili lang kita muapil-apil lang ug mga panagtigum ug maghisgot-hisgot ug mga pulong. Kinahanglan muhunong na kita ug lingkod nga mura ug robot sa atong mga lingkuranan ug maminaw ug usa ka seremonyas sa usa ka tawo. Kinahanglan magmatinud-anon kitang manginlabot sa usa ug usa nga kinabuhi nato matag-adlaw, igsoon diha sa igsoon. Dili kini mahitungod ug panagtigum, kundili mahitungod kini sa paghalad sa imong gasa dinhi kanako, ug sa paghalad sa akong gasa diha kanimo, matag-adlaw diha sa atong mga panimalay ug sa atong mga getarbahuan, o sa umahan ug sa atong mga pamilya. Kini nagkinahanglan ug kausaban unsaon pag-gamit sa atong mga oras. Ug kinahanglan nimong usbon ang butang nga sauna imong geuna sa imong kinabuhi, nga unta ang una mao ang ‘pagpangita ug una sa Gingharian sa Dios.’

TINUOD NGA PAMILYA

Si Hesus miingon, “Kun tinuod gayud ang imong paghatag sa imong kinabuhi nga mamahimo kang Kristuhanon, ikaw makabaton ug usa ka gatos nga inahan, us aka gatos nga mga ingsoong lalaki, ug usa ka gatos nga igsoong babaye.” Kini gepasabot nga usa ka gatos nga suod nga mga relasyon. Mao kini ang pinakahubad sa maong Biblikal nga Kristyanismo! Makabaton ikaw ug usa ka gatos nga relasyon nga suod sama sa inahan ngadto sa iyang anak, o igsoong lalaki ngadto sa iyang isgoong babaye. Suod, suod, suod nga mga relasyon. Wala Siya misulti nga usa ka gatos nga ikatulong henerasyong ig-agaw o usa ka gatos nga mga mga kadugo nga tua sa layo. Wala Siya misulti nga us aka gatos nga mga amigo o usa ka gatos nga mga silingan. Si Hesus miingon, “Ang Akong Simbahan, nga mao kita, mao ang usa ka gatos nga relasyon nga ang kasuod pareho sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak.”

Ang maayo nga inahan kahibalo sa hilak sa iyang anak. Kaila siya sa iyang hilak kun kini nasakitan, o siya gigutom - kini duha ka klasing mga hilak. Kaila siya sa hilak kun ang iyang anak gekapoy o naglagot. Ang inahan kaila sa iyang anak sa kasuod - ang tanan mahitungod nianang bataana. Si Hesus miingon, “Sa Akong Tinuod nga Simbahan, ikaw makabaton ug gatus-an ka mga relasyon nga ang kasuod daw usa ka inahan ngadto sa iyang anak.” Imong makit-an sa akong mga mata, ako usab makit-an sa imong mga mata kun ikaw gekapoy, kun ikaw gegutom, kun ikaw suko, kun ikaw naguol. Kini dili gyud mahitungod ug panagtigum, di ba? Dili kini mahitungod ug simba-simba sa adlaw’ng domingo, di ba? Kini mahitungod ug sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga kuyug sa usa ug usa, mura ug inahan ngadto sa iyang anak.

Ehulagway daw sa imong hunahuna ang usa ka inahan nga magkita lang sa iyang anak ug matag-domingo?! Dili maayo ning inahana, di ba? Unsa kahay mahitabo sa anak? Siya mamatay. Mao kini ang nahitabo sa daghang mga kristuhanon. Sayop kaayo ang pagkatukod sa maong mga kasimbahan sa daghang katuigan, adunay usa ka tawo nga nagwali ug ang tanan naminaw, ug kita nanag-awit ug nagsayaw, ug unya mag-iyahay ug pauli sa atong mga panimalay. Tungod niini, daghang mga bata ang nangamatay, daghan usab ang inahan nga masulub-on ug kasing-kasing.

Ang katuyuan ni Hesus sa Iyang SImbahan nga kita makabaton ug usa ka gatos ka mga inahan, igsoong mga lalaki ug mga babaye. Ang atong mga kayutaan ug mga bahandi ug ang atong oras ug kwarta dili na atua. Kita mismo dili kita’y tag-iya sa atong kaugalingon. Gepalit na kita sa dugo ni Hesus. Busa kita maghimo ug mga desisyon nga diin para sa uban matag-adlaw. “Oi, gekapoy man ko ron. Murag matulog sa ko.” Ayaw ug katulog. Adtua imong igsoon ug higugmaa siya. “Trabaho samtang hayag pa; maabot ang gabie nga wala nay tawo makatarbaho.” “Murag nindot ilakaw dah, maghimo ug butang nga malingaw ko.” Nan, pagdala ug igsoon o pagdala ug daghan kaigsoonan. Himua kini nga adunay kauban. “Muadto ko sa merkado karon; busa wala koy oras sa ubang mga kaigsoonan.” Dili na siya tinuod. Aduna kay oras alang kanila. Dal-a sila. Buhata ninyong duha. Ug unya maka-estorya pa hinuon mo ug mga tawo didto mahitungod kang Hesus samtang nagkuyug mo ug pamalingki. Ug samtang inyo ng gihimo makita pa hinuon nimo ang panginahanglanon sa imong igsoon ug unsa ang iyang ganahan o unsay mga butanga ang importante alang kaniya, tungod kay may kalabutan ka man sa iyang kinabuhi. Ug ang ilang mga Gasa abelabol nga ipagamit sa pag-alagad ni Hesus diha sa atong mga tarbahuan ug mga programa - dili lang imong gasa, one-sided ra kaayo na. KITANG TANAN adunay gasa kang Hesus ug e-expresar ang Iyang Kinabuhi. Ang Anghel miingon, “Lakaw kamo sa inyong mga tarbahuan ug sultihi ang tanan niinong BAG-ONG KINABUHI nga imong nabatunan diha kang Hesus!” “SA INGON NIINI nga ang tanang tawo makaila KANAKO: nga sila makakita kaninyo nga NAGKAHIGUGMAAY SA USA UG USA!” “Ang KINABUHI nahimo (ug nahimong) KAHAYAG sa katawhan.

Kun maghulat kita nga tiwason sa nato ang atong gekabisihan una ta mamahimong Pamilya, dili gyud ta mahimong Pamilya. Ang pamilya nagdungan ug buhat sa ilang gekabisihan. Nagdungan kita ug panglaba sa atong mga nilabhan, ug nagdungan kita ug pamalingki. Nagkuyug ta ug byahi para maka-estorya kita ug mga tawo mahitungod kang Hesus. Ug samtang nagkuyug tang duha, atong gesugid ang atong mga sala. Miingon kita, “Ampoe ra gud ko palihug, kay gekapoy ko ug ayo sa akong mga manghod, nya nasuko nalang pod ko sa akong anak gahapon. Mangayo ko ug pasaylo sa Ginoo, ug hinaot mapasaylo usab ko nimo.” O kaha moingon ka, Ampoe ra gud ko kay sa akong getarbahuan nasuko ko sa usa ka tawo nga nangilad nako, ug ako siyang geyawyawan ug mga pulong nga bati. Ako siyang geduol ug gehangayo nga iya kung pasayloon, ug karon ako ning gesugid nimo akong sala. Palihug imu kung pasayloon ug ampuan para sa sunod dili na kini mahitabo?” Tinuod aduna kitay panahon nga mag-ampo ug sekreto, ug oras nga kita ra us sa mga simpolo nga butang. Apan usahay dili nato makita ang pamaagi sa Iyang kasing-kasing sa pagkinabuhi nga diin suod sa usa ug usa. Si Hesus gani mismo sa dihang nag-ampo Siya sa Garden sa Tanaman Siya ug tulo nga igsoon. Ug mao kining mga panahuna nga pinakalisod ug pinaka-dilikado sa Iyang kinabuhi! Ug kita usab unta ingon-ani. “Ang Siya nga miingon nga anaa Kaniya, magalakaw nga susama Kaniya.” Mga modernong bisi nga kultura maoy nagpawala niining mga butanga. Napulihan sa ka-bisi, pagkahakog, tamad, ug garbo. Ato kining klimon pag-sab alang ka Hesus, aron ang kalibutan mahibalo ug kita mangalambo!

ABLIHAN NATO ANG ATONG MGA KASING-KASING

Mao kini ang yawi. Kinahanglan atong buk-on ug ablihan ang atong mga kasing-kasing ug pasudlon ang uban. Kini kinahanglanon gayud. Walay laing pamaagi. Atong pagaablihan ang atong mga kasing-kasing aron si Hesus makasulod ug ang atong ubang kasigsuonan usab makasulod. “Ang Gingharian sa Dios wala dinhi o tua didto,” Si Hesus miingon, “Ang Gingharian sa Dios anaa sulod kanimo.” Kun gusto gyud ka sa Gingharin sa Dios, nan dili lang kini usa ka pagtuo sa mga butang nga insakto o pag-apil ug mga panagtigum. “Ang Gingharian sa Dios wala dinhi o tua didto, anaa sulod kanimo.” Ang buot ipasabot nga kun gustuon nako ang Gingharian sa Dios, kinahanglan musulod ako kanimo ug ikaw dinhi kanako. Anaa diha ang Gingharian nagpuyo. Kinahanglan ni ug kaisog, pag-inubsanay ug pagkamatinuman. Amen ba? Kinahanglan kita nga murag usa ka gepigsat nga mga patatas, dili kay binagsa nga patatas. Kinahanglan kita nga adunay usa ka gatos ka inahan, igsson babaye ug lalaki - dili lang usa ka gatos ka mga maayong amigo o ka-barkada.

Kun magsugod kita ug ingon ani nga klasi sa pagkinabuhi matag-adlaw…mang-gawas kita sa atong mga panimalay ug musulod sa kinabuhi ug sa ilang mga kasing-kasing sa katawhan sa Dios ug sila usab atong dawaton sa atong mga kasing-kasing ug kinabuhi, nan atong makita ang usa ka Simbahan nga diin ang ganghaan sa imperno dili na makapukan kanato! Di na nato kinahanglanon ning mga nagkaling-laing grupo sa relihiyon nga Baptist, Pentecostal, o Nazarene. Dili na nato kini kinahanglanon tungod kay kita puno naman ni Hesus! Makita na nato ang Kahimayaan sa Dios nga mukunsad sa atong mga kinabuhi sa maanindot nga pamaagi. Dili na nato kinahanglanon ning mga nagkaling-laing pangalan. Karon ang mga tawo mapuno na Balaang Espiritu - kitang tanan, ug egatunlob na kita diha kang Kristo.

Amo kining nakita sa daghang lugar nga diin kining mga babag nangapukan. Ang Simbahan nga diin kami nahisakop adunay nagkalaing-laing ngalan sa grupo nga ddin ilaha na kining gepadaplin tungod kay nagkahigugmaay na kami sa usa ug usa kauban ni Hesus, ug kami nagtinabangay na usab nga mutubo nga mamahimong pareha ni Hesus matag-adlaw. Kini himua nga panan-awon alang sa imong syudad. Gusto ni Hesus nga Iyang mga katawhan mamahimong USA. Dili kita mamahimong usa tungod kay ni desisyon kita nga ato nang epanglabay kining atong mga doktrina. Mamahimo lamang kita usa tungod kay ni-desisyon kita atong epanglabay ang atong mga sala. Dili ang tanan GUSTO niani - apan IKAW mismo pwedi nimo ning ikinabuhi ug ikamatay!

ANG GEBAKWI-ANG GINGHARIAN

Ebutang nato nga adunay duha ka hari - ang usa maayo nga hari ug ang usa daotan. Ang hari nga maayo mas gamhanan pa kay sa daotan nga hari. Ang mga sundalo sa maong maayo nga hari adunay mga armas nga pweding lupigon niya ang daotan nga hari. Kining mga armasa kusgan gyud kaayo. Ang daotan nga hari kahibalo nga dili siya makadaug sa maong maayong hari. Busa gepatawag niya ang iyang mga heneral alang sa paghisgot-hisgot unsay maayong buhaton.

Siya miingon, “Aduna akoy tulo ka plano. Dili kita makadaug niining ilahang mga armas, busa ato unang kombinsihon ang mga sundalo sa hari nga dili sila kinahanglan nga magpraktis unsaon pag-gamit sa ilang mga armas. Ato lang silang dasigon nga magtigum tigum ug unya maghisgot hisgot mahitungod sa ilang mga armas. Pwedi ang ilang mga lider maghisgot hisgot nga unsa ka maanindot ning ilahang mga armas. Munindot ang ilang pagbati mga pagbati mahitungod niining ilang mga armas, pero makalimot ni sila unsaon pag-gamit sa ilang mga armas.

“Mao ni akong ikaduhang plano. Atong bahin bahinon ang mga sundalo sa maayong hari. Magsabod ta ug mga liso sa panagsumpaki. Ug unya, imbis nga usa ra sila ka sundalo, aduna na silay usa ka gatos ka gagmay’ng grupo. Dili na sila dayon makahibalo unsaon sa pag-away bilang usa ka grupo. Ato silang bahin-bahinon ug unya mapukan nato sila.

“Ang akong ikatulo nga plano. Atong kumbinsihon ang mga sundalo sa maayong hari nga pwedi nga ang basig kinsa makaapil sa ilang grupo. Ato silang sultihan nga ang dako kaayo nga grupo sa mga sundalo mas mas mahimayaon ug basig kinsa nga gusto musul-ob ug inipormi pwedi muapil. Unya magpadala dayon kita sa sekreto sa atong mga sundalo nga muapil sa ilaha. Busa, sila adunay gamhanang mga armas pero dili sila kahibalong mugamit. Sila nagkabahin-bahin sa usa’g usa. Ug ang ilahang sundalo puno sa mga tawo nga muonong sa akoa, ilang kaaway.” Sa niining pamaagiha, ang maong daotan nga hari nakapukan sa maayong hari.

Mao kini ang nahitabo sa Simbahan. Ang maong mga alawiton nga ato lang ge-awit insakto - ang dugo ni Hesus dili gyud mawad-an ug gahom. Ang Pulong ni Hesus dili gyud mawad-an ug gahom. Ang Pangalan ni Hesus dili gyud mawad-an ug gahom. Mao kini ang atong mga armas. Ang yawa sili makarog sa Ngalan ni Hesus, sa Iyang Dugo ug sa Iyang Pulong. Apan ang Iyang katawhan nawad-an ug gahom. Imbis nga kita mga harianong pari, nangahimo kitang tigpaminaw ug tigbuhat ug mga programa ug mga atik-atik. Nakalimot kita unsaon pag-gamit sa Ngalan ni Hesus, Iyang dugo ug sa Iyang Pulong. Matagbaw lang dayon kita sa mga panagtapok-tapok ug maminaw sa usa ka tawo nga maghisgot niining mga butanga. Unya, nagkabahin-bahin usab kita. Adunay kitay usa ka gatos ka mga denominasyon nga ang tagsa tagsa nagkalaing-laing gesundan nga mga tradisyon. Ato kining getugutan nga maoy makababag kanato nga magkahiusa aron makasangka kita sa atong kaaway. Nawala nasad ang atong kaputli. Daghang mga tawo nga naa sa mga relihiyusong panagtigum wala gani makaila ni Hesus nga ilahang manluluwas ug Dios. Sila nangalibog. Sila naghunahuna nga nakaila sila kang Hesus, apan wala sila mahisakop, kay tungod wala gayud nila gehatag ang ilahang mga kinabuhi ngadto Kaniya.

ANG PAGMATUOD SA KINABUHI NI HESUS

Busa, sa tanan niining paamagiha ang Simbahan nawad-an ug gahom. Apan miingon si Hesus nga ang Simbahan nga Iyang pagatukuron maarangang makapukan sa ganghaan sa impyerno. Unsay atoang gehisgutan nato karon mao ang tubag sa problema. Kun tukuron nato sa pamaagi ni Hesus, kita mamahimong putli. Dili kay tungod kita maayo, kundili daghan kita nga nagtinabangay sa usa ug usa matag-adlaw. MAO KINI ang pamaagi sa Ginoo. Kun tukuron nato sa ingon niini, kita magkahiusa. Ug kun tukuron nato nga ingon niini, ang tagsa tagsa ka mga membro magpagamit sa iyang mga gasa para sa kaayuhan sa tanan. Dili lang kay kita tigpaminaw - mamahimo kitang mga sundalo, ug suod nga Pamilya. TINUOD nga Pamilya, matud pa ni Hesus diha sa Marcos 3:33-35. Mao kini ang pamaagi ni Hesus nga diin ang Simbahan mahibalik sa iyang naandang gahom.

Nagtaxi me diri paingon. Miingon ang drive sa iyang kasakit nga ang Islam daw nagkakusgan diri sa inyong nasod. Aw, wala koy labot kinsay daghang kwarta. Wala koy labot ug daghan sila. ang akong kalabutan nga adunay mga pagpamatuod ni Hesus niining kalibutana. Pagmatuod nga putli, makusganon, ug gamhanan nga mapukan ang yawa nga naa sa kinabuhi sa mga lalaki, babaye ug mga bata. Mahitabo lamang kini kun mahibalik ang gahom sa Simbahan ni Hesus. Kinahanglan kita magtinabangay sa usa ug usa. Kinahanglan natong tukuron ang atong kinabuhi nga magkauban matag-adlaw. Kun kita magkinabuhi nga ingon nan ang Pangalan ni Hesus makabaton ug taas nga respito ug dungog. Ang mga tawo magsugod ug ingon kanato, “Sultihi kami mahitungod niining Hesus nga imong nahibaw-an.” Mao kini ang atong padulngan, kana kun aduna kitay kaisog nga tukuron kini sa ingon ani. Amen?

KUHAE UG BASKIT NING TANUM

Ang Hebruhanon 3 nag-ingon nga kinahanglan kita magdinasigay sa usa ug usa adlaw adlaw. Kinahanglan mag-winarnginay kita adlaw adlaw. Kinahanglan magtinabangay kita sa usa ug usa adlaw adlaw sa atong mga anak, sa atong mga asawa, sa atong mga tarbaho, sa atong umahan, sa atong getarbahuan…magtinabangay sa usa ug usa adlaw adlaw! Hebruhanon 3 nag-ingon nga kun kini dili nato mahimo duha ka butang ang mahitabo. Kita magmagahi, ug kita mailad. Kun aduna kitay usa ka basong tubig ug unya ibubo nato sa humok nga yuta, suyupon niini ang tubig. Pero kun ibubo nimo kini sa cemento, mudagayday lang kini paubos. Ang yuta humok, ang cemento gahi. Ang cemento gahi, dili kadawat sa maong tubig. Kun dili nato ikinabuhi ang geingon sa Hebruhanon 3 sa adlaw adlaw, kita magmagahi. Ang Pulong sa Dios, ang Iyang Ulan, ang Iyang Tubig dili makasulod sa atong kasing-kasing. Dili makadotdot paingon sa sulod kay ang atong mga kasing-kasing gahi man.

Didto lang kami gekan sa laing syudad, mga us aka gatos ka kilometros gekan diri, duol sa Lake Malawi. Ang yuta sa Lake kay humok tungod kay ang tubig anaa man pirmi. Layo-layo nga lugar sa Lake gahi kay layo sa tubig sa uwan. Kinahanglan dug-ol kita sa usa ug usa matag-adlaw kay kun dili mahitabo nga magmagahi kita. Dili nata makadungog sa Dios. Dili kita mutubo. Kun ibutang nimo ang tanum sa baskit, kini mamatay. Ang tanum nanginahanglan ug kaiinit. Ang tubig kulang, ang fertilizer kulang. Ang tanum nanginahanglan ug kahayag. Susama kanato! Ang pagbasa sa atong mga Bibliya kulang. Ang pagsolo ug pag-ampo kulang. Ang pag-apil apil ug mga panagtigum matag-domingo kulang. Murag tanum nga anaa sa baskit, pwedi kitang mamatay. Kinahanglan kita ug Kahayag. Magkinabuhi kitang magkauban sa usa ug usa sa niining pamaagi.

Kita maoy maghatag ug Kahayag sa usa ug usa. Kun wala kining Kahayag, kita mamatay. Kun wala kining Kahayag sa usa’g usa sa atong mga kinabuhi adlaw adlaw, kita magmagahi.

Ang ikaduha nga mahitabo mao nga mailad kita. Ang buot ipasabot nga kita dili makahibalo nga nagmagahi na diay. Naghuna-huna kita sa atong kaugalingon nga humok, apan gahi diay. Gusto kitang muawit ug mag-storya storya mahitungod sa nahitabo sa Bible. Gusto man gani kitang maghisgot-hisgot mahitungod kang Hesus. Apan ang atong mga kasing kasing bagtok ug wala kita makahibalo, nailad na kita. Tungod kay ang atong kaigsuonan wala mitabang nato nga mahimong mahumok ang atong kasing kasing adlaw adlaw. Dilikado kaayo kini! Kun ang tawo buta pero naghunahuna siya nga maayo siyang driver sa usa ka bus, nan siya nailad. Dili ka musakay sa bus, di ba? Dilikado! Kuyaw!

Susamang paagi, pwedi kitang mailad. Kun wala kining Kahayag sa katawhan sa Dios sa adlaw adlaw sa atong kinabuhi, dili lang kay kita magmagahi, mailad sad kita. Dili nato makit-an ang parti nga diin dili kapareha ni Hesus. Ang atong mga hunahuna mailad. Pwerti batia aning sitwasyuna kun mao na. Ang Kahayag sa Dios dili kasulod, tungod kay gahi ug nailad man kita. Ang mga bati usab sa atong kinabuhi dili sad kagawas, tungod kay nailad ta. Dili siguro nato mahibaw-an nga aduna ba kaha diay daotan sulod kanato, kay nailad man kita. Kun ugaling ikaw wala man gani ka nagkinabuhi adlaw-adlaw sa imong isig ka igsoon susama sa geingon sa Bibliya, nan ikaw gahi na ug nailad. Mao kini ang gesulti sa Bibliya. Ang Dios dili gyud mamakak. Basig kinsa nga wala magtukod sa adlaw adlaw uban sa katawhan sa Dios, uban sa Iyang Pulong, siya nagmagahi ug nailad. Apan adunay paglaom! Kun kita magtinambagay ug magdinasigay sa usa ug usa matag-adlaw, ang atong mga kasing kasing mamahumok ug kita makadungog sa Ginoo ug klaro pinaagi sa atong mga kaigsuonan ug sa pagbasa sa Iyang Pulong. Kun kita magkinabuhi sumala sa Iyang pamaagi, kita muhumok. Ang Kahayag sa Dios makasulod. Ang Ulan sa Dios makasulod ug mupuno kanato ug ang daotan mugawas. Daghan kaayong paglaom kun kita magkinabuhi sa pamaagi sa Dios! Walay paglaom kun kita dili magkinabuhi sa pamaagi sa Dios.

Nagtukod kita sa sayop nga pamaagi sa daghang mga tuig. Kasagarang mga kasimbahan sa kalibutan mura ug tanum nga anaa sa baskit. Nakadungog man gani sila ug maayong tinudluan, apan wala kaayo’y sila’y Kahayag sa ilang mga kinabuhi. Daghan ang patay, ang uban nangalaya. Kinahanglan natong tangtangan ug baskit ang tanum Ang usa ka dakong paagi sa pagbuhat niini mao nga maapil ang atong kaugalingon sa kinasing-kasing uban sa usa ug usa, magtinabangay sa usa ug usa, magdinasigay sa usa ug usa, maghigugmaay sa usa ug usa - matag-adlaw.

Siya nagatukod ug Gahom sa Katawhan

Siya nagatukod ug Katawhan sa Pagdayeg

Sila nagalakaw kauban sa Dios

Ug sila nagatubo pinaagi sa Iyahang Bililhong Pangalan

Tukura ang Imong Simbahan, Ginoo,

Himua kaming usa, Ginoo,

Diha sa Gingharian sa Imong Anak

Tukura ang Imong Simbahan, Ginoo,

Himua kaming usa, Ginoo,

Diha sa Gingharian sa Imong Anak.

DAWATA ANG PANAW

Ang Bibliya 100% nga tinuod tanan hangtod sa tumoy. Mahitungod kini kang Hesus ug sa Iyahang mga sumusunod. Kini mga Estorya kun naunsa sila nga nasakitan ug naunsa sila nakat-on sa ilang mga experyensya kauban sa Dios. Makakat-on gayud kita sa ilang mga estorya sa kinabuhi, apan makakat-on usab kita susama sa ilang gehimo: pinaagi sa pag-atubang sa Dios nga magkauban sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Sa ingon nga pagbati, kita usab mga “buhing mga sulat.” Ang tanang pagbasa sa kalibutan dili gayod makausab kanato sa pamaagi nga magkauban - ang experyensya sa Kinabuhi makausab kanato. Ang mga lawom nga mga butang nga gusto natong mahibaw-an dili kini mulahos sa atong kasing-kasing kun kini basahon lang sa papel. Samtang ato kining tarbahuon nga magkauban sa matag-adlaw, si Hesus makatudlo kanato ug mga pagtulon-an sa kinahuhi nga dili nato makat-onan gekan sa tanang Bible Study sa kalibutan, bisan tuod kining mga kamatuorana anaa makita sa tagsa-tagsa nato ka mga Bibliya. “Ang haligi ug pundasyon sa kamatuoran mao ang ekklesia - ang simbahan.” “Ang KINABUHI nahimong KAHAYAG sa katawhan.”

Ang Kinabuhi wala himua sa katuyuan nga mura ug eskuylahan sa mga pulong nga diin makakat-on kita ug mga ediya ug unya mutuo ug usa ka butang nga pamahayag sa getuohan o ‘kredo.’ Kundili, ang Dios katawag kanato nga mamahimo kitang puparihong mga katawhan sa Dios nga maoy nag-una kanato - konektado sa mao rang Dios nga maoy ilang gealagaran - nahigugma sa lawom gayud ni Hesus nga maoy ilang gehigugma. Aron mahimo kini, dili lang kay atong mahibaw-an ang ilang nahibaw-an, kundili kinahanglan nga ato usa bation ang ilang gebati. Aron atong bation ang ilang gebati, ang Dios magdala kanato sa panaw nga pupariho sa ilang gepanaw. Busa atong dawaton kining panaw diha sa pag-ap-lay sa Pulong sa Dios, nga magkauban sa atong kinabuhi. Atong dawaton kining panaw kauban sa luha sa atong mga mata, kauban sa atong kusug ug kahuyangon, maghigugmaay sa usa ug usa, ug magtinabangay sa usa ug usa - sa bati nga panahon o maayo nga panahon - nga uban sa atong mga mata diha sa atong Paglaom, ang Mesiyas. Kita pirmi nga nag-asdang, masaligon nga ang Dios maoy atong tig-hatag, nagtabang kanato samtang kita nagkuyug ug nagkauban.

Si Pedro, iyang ge-deny si Hesus pagkahuman sa iyang pagkuyug-kuyug ni Hesus sulod sa tulo ka tuig, apan sa dihang nakadungog siya sa tugtugaok sa manok, nasakitan ang iyang kasing-kasing. Ug sa diha diha mibalik siya didto sa iyang igsoon nga si Juan. Pareho kanato. Adunay mga panahon nga maghimo kita ug bati nga mga butang o ang atong adlaw dili maayo ug usahay maayo usab ang atong mahimo. Apan maski unsa ang atong nahimo, magkuyug kita sa pagbuhat niini uban sa atong mga mata tutok kang Hesus ug tuguti Siya nga maoy makapahimo nato nga magdepende na kita Kaniya samtang nilabay ang mga adlaw. “Ang Kahayag nahimong Kahayag sa katawhan.” Kinahanglan magkat-on kita mahitungod kang Hesus pinaagi sa pagkinabuhi nga magkauban ug nagtinabangay sa usa ug usa. Ginoo, tabangi kami nga maabli ang among mga mata.

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon