Dihog Alang Sa Tanan - Si Hesus Pamilya

1/9/1996

Mzuzu, Africa 1996

“Aron maka-sangyaw ka sa pulong sa Dios kinahanglan ka nga ordinahan.” Mao ba kini ang kasagaran ninyong gihunahuna? Aduna akoy maayong balita alang kanimo mahitungod niini nga gikan ni Hesus. Gisulti diha sa 1 Juan 2 (naghisgot sa tanang btinuod nga magtotoo) nga adunay dihog diha kanimo nga tinuod ug dili piki. Ang Espirito sa Dios, si Hesus, ang Labing Dako nga Magtutudlo, nagpuyo diha sulod kanimo. Si Hesus Maanindot ug maayong Magtutudlo ug Magtatambag. Si Pablo nag-ingon nga kun wala diha kanimo ang Espirito ni Kristo, wala kay labot Niya. Busa, kun ikaw Kristohanon, nan si Hesu Kristo - ang labing na-ordinahan nga nabuhi niining kalibutana - nagpuyo diha sulod kanimo. Kini nagpasabot nga kun ikaw Kristohanon, ikaw ge-ordinahan. Hallelujah!

Dili Posisyon o Titulo - Usa Lang ka Tarbaho nga Himuon

Adunay mga panahon taliwala sa Katawhan sa Dios diin mga tarbahuo nga kinahanglan buhaton. Mga tarbahuon sama sa pag-atiman sa mga bata, pag-apod-apod sa mga pagkaon, pag-atiman sa mga pinansyal nga bahin, pagtabang sa pag-amoma sa mga balo ug mga bata nga walay ginikanan, pagtabang sa pag-amoma sa kabalayan sa katawhan sa Dios ug mga kabtangan, sama sa pag-ayo sa mga guna nga tubo sa tubig, sa pagtahi ug mga panapton o paghimo ug tamnanan nga otanon. Adunay daghang tarbahuon diha sa Lawas ni Kristo.

Sa Mga Buhat 6 adunay tarbahuon nga kinahanglan buhaton. Kini nga panghitabo diha sa kasulatan dili kini mahitungod sa “pag-ordina bilang pari.” Ang pito ka tawo nga gihulagway didto mao nga mga tawo nga puno sa Balaang Espirito ug kaalam. Sila nanaghimo na ug mga maayong buhat alang kang Hesus. Gidungog na silang mga maayo ug mga mapaubsanong alagad sa Dios. Walay ni usa nga tawo nga nitapi-on kanila nga ordinahan, bisan pa niana sila nanagsangyaw alang kang Hesus. Ug unya adunay tarbahuon nga kinahanglan buhaton nga mao ang pagpakaon sa mga balo. Busa ang pagtapion sa kamot nga gihulagway diha sa Mga Buhat 6 may kalabutan sa pagtarbaho sa trabahuon, dili sa pagsangyaw.

Usab, sumala sa Biblia, kining mga tawhana dili gayod mga “diakono,” susama sa naandang panabot. Kun unsa sila gayod mas maayo pa gani ana. Atong mabasa diha sa Timoteo 3 nga ang diakono menyo, apan, sa atong nahibaw-an kining mga tawhana dili menyo. Ang kwalipikasyon nga kinahanglanon diha sa Mga Buhat 6 aron makapakaon ka sa uban mao ang pagkapuno sa Balaang Espirito ug kaalam, dili ang menyo o naa ba kahay mga anak.

Sa unahan sa kinabuhi ni Pablo mibisita siya kang Philip, nga usa sa pito. Nakahinumdom ka ba nga si Philip adunay upat ka mga babayeng anak nga nag-propesiya? Ang Balaang Espirito naghulagway kang Philip nga “usa sa pito,” dili “usa sa mga diakono.” Adunay daghang diakono sa mga simbahan niadtong panahona, apan ang Balaang Espirito wala mag-ingon, “”Philip, usa sa mga diakono.” Ang Espirito nag-ingon, “Philip, usa sa pito.” Importanti kini nga puntos. Adunay kalahian taliwala sa diakono o tawo nga gipili alang sa usa ka tahas.

Ang diakono adunay pirming tarbahuon, apan ang pito ka tawo nga gipili diha sa Mga Buhat 6 sila gipili alang sa espisipiko nga tarbahuon. Ato man gani nga makita nga sa ngadto ngadto nausab ang tarbahuon samtang nausab ang mga butang nga nahitabo sa Jerusalem. Atong makita mg si Philip miadto sa Samaria, ug si Esteban milakaw ug nagproklamar didto sa sinagoga mga diin asa siya gibato ug gipatay, apan wala kitay mabasa nga diskosyon mahitungod kanila nga nagpakaon ug mga balo. Usahay motapion kita sa atong mga kamot sa babaye o lalaki aron sa pagbuhat ug usa ka espisipiko nga tarbahuon, ug kun ang tarbaho mahuman na o mausab, nan wala na sila ana nga posisyon.

Hinuon, lahi sad nga sitwasyon, nga kun ang Simbahan muhamtong aduna na kini mga diakono ug ansyano. Mao na kini ang mga tarbaho nga padayon nga naglambigit ug daghang mga butang ug pagsagop sa mga responsibilidad alang sa pagtabang sa nagkalain-laing pamaagi.

Sa dihang ikaw nahimong Kristohanon, Gitapion ni Hesus ang Iyang kamot diha kanimo, ug ikaw nahimong pari. Nahimo kang namumulong ug mahigugmaon sa Pulong sa Dios. Samtang ang Simbahan nagatubo ug nagabag-o, adunay mga bulohaton ug tingali ang Simbahan magpili lang ug duha o upat ka tawo nga puno sa Balaang Espirito ug kaalam. Tingali, kun ang tarbahoonon dako, ang Simbahan magpili ug pito ka tawo nga puno sa Espirito ug kaalam ug atong itapion ang atong mga kamot diha kanila ug itahas ta sila nga tarbahuon. Ug samtang kanang tarbahua anaa, ug sila mapadayunon ug matinumanon sa niana nga responsibilidad, nan mailaha kana nga responsibilidad. Kun sila dili matinumanon niana nga responsibilidad, kinahanglan tangtangon kini diha kanila. Apan kun sila matinumanon, sila magapadayon ug tarbaho hangtod mahuman kini. Alang sa mga diakono ug ansyano, kini usa ka hataas nga tarbahuon. Apan tinuod usab kini nga kun sila dili mapadayunon ug matinumanon, nan ang simbahan tingali magsabot nga kuhaan sila ug responsibilidad.

Ang Gasa nga Apostol

Si apostol Pablo nag-ingon nga siya ulipon nga gipili sa Dios. Dili tungod kay siya usa ka espesyal, apan tungod kay gusto sa Dios nga maipakita Niya ang iyang kalooy. Tinuod kini sa tanang apostoles. Wala sila gipili tungod kay espesyal sila. Sila gipili bilang tropi sa kalooy sa Dios. Si Pablo nag-ingon nga ang responsibilidad sa gasa sa pagka-apostol mao ang pagkamatinud-anon matag-adlaw bilang usa ka ulipon sa pagsulti sa uban mahitungod sa hilabihang kadato ni Hesus. Si Pablo nag-ingon diha sa Taga-Korinto nga kristohanon nga kun wala kini niya buhata, adunay tirebling tunglo nga iyang maangkon. Busa siya nahimong ulipon sa Maayong Balita ni Hesus, ug iyang gibuhos ang iyang kinabuhi, maski unsa pa ang presyo niini, nga mosulti sa Maayong Balita ni Hesus.

Adunay daghang gasa diha sa Lawas ni Kristo ug ang matag-usa niini espesyal. Niingon si Pablo nga ang mga gasa nga anaa sa tagsatagsa kanato espesyal kaayo, ug ang usa’g usa kanato maglihok bilang usa ka pari ug magsulti sa uban mahitungod kang Hesus. Niingon siya, nga bisan pa, nga kun ang uban magsulti sa uban mahitungod kang Hesus, sila makadawat ug dakong ganti. Apan ang mga apostoles, tinunglo kun dili sila masulti sa uban mahitungod kang Hesus. Ang gasa o pribilihiyo sa apostol usa ka hilabihan ka espesyal ug talagsaon. Apan adunay presyo usab kini, dili lalim, matud pa ni Pablo. Niingon siya nga ang mga apostol mura ug tiglimpyo sa panimalay sa Dios. Sa Epeso 3, naghisgot si Pablo ug duha ka butang nga iyang pagabuhaton diha sa iyang responsibilidad bilang apostol. Usa ka butang siya miingon, (v. 8) nga magsugilon sa uban sa dili matugkad nga mga bahandi ni Hesus. Sa bersikolo 9 si Pablo nagsugilon sa ikaduhang butang nga diin siya gitawag, ug kini iyang klarohon sa tanan unsaon pagkinabuhi sa maong dakong bahandi ni Hesus. Siya miingon nga iya silang tudluan unsaon pagkinabuhi diha sa pagkamisteryoso ni Hesus - unsaon nga makinabuhi kini sa atong mga personal nga kinabuhi.

Diha sa 1 Taga-Korinto 3, gitawag ni Pablo ang iyang kaugalingon nga batid nga magtutukod. Wala kini niya gisulti tungod kay nagpahambog siya sa iyang kaugalingon kundili tungod kay ang Dios maoy nagbutang niini diha sa iyang mga bukog. Gitagaan siya sa Dios ug dakong grasya ug kalooy ug gibutang diha kaniya ang abilidad nga makakita sa mga butang nga dili makita sa uban. Sa 1 Taga-Korinto 15:10, si Pablo nag-ingon nga siya usa ka dakong makakasala, apan ang Dios nagpakita kaniya ug kalooy sa dili lang pagpasaylo sa iyang daghang sala nga nahimo kundili sa paghatag usab kaniya ug pinasahi nga gasa. Si Hesus magahatag ug daghan kaayong nagkalain-laing gasa. Ang tanan nga anaa Kaniya, ang tanan nga nagkalain-laing parti, Iyang gihatag ngadto sa Iyang Lawas. Ang tanang gasa ekwal ra tungod kay kang Hesus man. Apan ang gihatag sa Dios nga gasa sa kang Pablo mao ang pagka-apostol. Si Pablo miingon, “Dili man gani ako takos nga mapasaylo ang akong mga sala. Apan Iya man akong gipasaylo ug gitagaan pa gyud ug gasa, ako magatarbaho pag-ayo niining gasaha bilang pasalamat sa kang Hesus sa Iyang pagpasaylo sa akong mga sala.” Kining gasaha mao ang pagsugilon ngadto sa uban mahitungod sa labing dakong bahandi ni Hesus.

Tungod kay adunay gasa si Pablo sa tinan-awan nga dili makita sa uban, kinahanglan niyang mutabang sa tanang katawhan sa Dios nga makakita usab unsaon sa pagkinabuhi nga magkauban. Mao kini ang trabaho sa usa ka gasa sa pagka-apostol, ug mao na nga kining gasaha importanti kaayo sa tanang kasimbahanan sa tibuok kalibutan. Kun imong ibutang sa usa ka lugar ang 100 ka gatusan ka mga didikadong mga Kristohanon, pwidi silang mahigugma kang Hesus sa tibuok nilang mga kasing-kasing ug pwidi silang gustong motuman kang Hesus pag-ayo. Apan kun walay relasyon kauban sa kinaiyahan sa pagka-apostol nga gasa kun asa man kini nila makit-an, lisod kaayong mahibaw-an unsaon sa pagkinabuhi nga magkauban. Ang mga komitado ug mga mahigugmaong Kristohanon maarangang magkasinakitay sa usa ug usa, apan ang mga gasa nga hinatag ni Hesus mutabang kanila sa pagkinabuhi nga mas labi pang maayo.

Pagtaud sa mga Parti sa Ilang Nahimutangan

Pwidi natong maangkon ang mga parti sa sakyanan - ang manobila, ang bamper, ang iyang motor, ang pultahan - ug ato kining tapukon sa usa ka kwarto. Silang tanan nindot kaayong mga partiha sa sakyanan, apan kini dili makadala kanimo sa layong lugar kun dili mataod ang mga parti niini sa ilang maangayang mahimutangan. Ang tinuod gyud mao nga dili ka gayod makaadto sa maski asa nga lugar niining sakyanana. Ang gasa sa pagka-apostol mao ang pag-uli niining mga nindot nga parti sa sakyanan sa ilang nahimutangan. Sa mga kasimbahanan, kinahanglanon nato ang mga gasa nga makatabang sa pag-uli sa mga parti sa sakyanan. Mao kini ang gisulti ni Pablo diha sa Taga-Epeso 3. Siya nagsugilon ngadto sa mga tawo mahitungod sa dakong gugma ni Hesus, ug nitabang sa paghan-ay han-ay nga mahiusa ang simbahan aron kini mamahimong puloy-anan sa Dios. Ang tanang mga gasa ug ang tanang komitado nga Kristohanon nagkinahanglan sa gasa sa pagka-apostol aron sa pagtabang kanila sa pagpabarog sa Panimalay sa Dios.

Sa Epeso 4, Si Pablo nag-ingon nga ang Dios naghatag ug mga gasa ngadto sa simbahan - apostol, propeta, ug lain pang mga gasa aron kitang tanan mangalambo. Kining mga gasaha dili makahimo kanato nga Kristohanon, apan sila hinuon nagtudlo kanato unsaon nga mulambo kita ug dungan. Sila nagtudlo nga dili na kita magpabilin nga bata, ug makab-ot nato ang kahamtong sa pagkatawo sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Kristo, ug tabangan kita nga mahugpong. Si Pablo nag-ingon nga kini nga gasa importanti kaayo sa simbahan sa pagtabang sa mga maayong mga tawo sa pagtukod sa husto.

Daghang sinulat ni Pablo naghisgot ug mga praktikal nga mga butang. Naghisgot siya ug daghang butang mahitungod kang Hesus, apan kasagaran siya naghisgot gayod unsaon sa mga Magtotoo nga magkinabuhi sa usa’g usa. Siya naghatag ug mga praktikal nga pagtudlo mahitungod sa kwarta, sa ilang kamenyuon, sa ilang mga anak ug mga balo, ug mahitungod unsaon pagtukod diha sa Simbahan nga adunay otoridad. Siya nagtudlo kanila mahitungod sa ilang pagsimba, sa ilang panagtapok, ug unsaon sa pagbinahinay ngadto sa usa’g usa.

Ang pagtudlo sa tanang maayong parti (unsaon nga mahimong sakyanan) mao ang kasagarang gihimo ni Pablo uban sa iyang gasa. Sa laing pulong, iya silang gitudluan unsaon sa pagtukod nga magkauban aron sila makaadto sa ilang padulngan; dili kita gusto nga magtapok-tapok ning atong mga gasa nag-iyahay lang ug pungko sa kwarto. Gusto kitang mamahimong dako nga sakyanan alang kang Hesus alang sa pag-adto kun asa kita Niya gustong dal-on. Gusto kitang magtukod nga magkauban ug makakat-on unsaon nga magtarbaho nga magkauban diha sa gugma.

Si Pablo nag-ingon nga ok ra nga adunay mga pangutana. Sa 1 Taga-Korinto 1, atong mabasa nga adunay ubang mga tawo gikan sa panimalay ni Chleo nga naglawig ug pipila ka gatos ka milya aron lang mangutana sa kang Pablo. Nangutana sila mahitungod sa pakigbangi taliwala kanila, pangutana mahitungod sa ilang kamenyuon, o unsay buhaton kun ang sala anaa sa ilang mga taliwala. Ang katawhan sa Dios nagkinahanglan kang Pablo aron mahigmata ug matabangan. Si Pablo dili “superstar.” Kahibalo siya sa iyang kahuyangon sa iyang kasingkasing, ug nahulog na sa sala saona. Apan tungod kay lagi nahigugma ang Dios kaniya, gusto siyang moingon, “Salamat” pinaagi sa pagpagamit sa iyang gasa ngadto sa katawhan sa Dios.

Ubang mga Praktikal nga Pangutana

Mahitungod unsay Papel sa mga Lalaki ug Babaye

“Usab nga ang mga babaye magmaligdong ug magbinuotan sa ilang pagpatahum sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagpamisti nga maugdang, dili pinaagi sa buhok nga sinalapid, o sa bulawan o sa mga mutya o sa mahal nga sapot, kondili pinaagi sa mga maayong buhat, ingon nga maoy angay sa mga babayeng nagapadayag sa pagkadiosnon. Ang babaye kinahanglan magatuon sa hilum uban sa bug-os nga pagkamasinugtanon. Dili ako motugot nga ang babaye magpanudlo o magbuot sa mga lalaki; kinahanglan magpakahilum lamang siya. Kay si Adan mao ang una nga gibuhat, unya gisunod si Eva; ug si Adan dili mao ang gilimbongan kondili ang babaye mao ang gilimbongan ug nahimong malinapason. Ngani ang babaye mamaluwas pinaagi sa iyang pagpanganak, kon siya magapadayon sa pagtoo ug sa gugma ug sa pagkabalaan, nga inubanan sa kaligdong” (1 Timoteo 2:9-15).

Mao-mao kini sa sinulat diha ni Pablo sa 1 Taga-Korinto 14, nga gisulat uban sa Balaang Espirito. Busa gusto natong sabton unsay gihunahuna sa Balaang Espirito samtang iya kining gisulat ning mga butanga. Ang Balaang Espirito usa ka persona ug aduna Siyay panghunahuna ug pagbati, sama kanato. Kun ikaw adunay isulti kanako, mas naghunahuna ka ug may gibati kaysa sa imong gisulti. Busa atong sabton unsay panghunahuna ug pagbati sa Espirito kay Siya persona man, dili lang mga pulong.

Ang kasingkasing sa Balaang Espirito nahigugma sa mga lalaki ug babaye, pariho ra nga gugma. Diha sa Galacia 3, Siya miingon nga walay lalaki ug babaye; kita usa ra diha ni Kristo. Walay Grego o Judeo, laki ug baye, gawasnon o binihag. Kun aduna kitay pagtoo diha kang Kristo, ato na Siyang gisul-ob. Aduna na kitay senina ni Hesus - dili Judeo, dili Grego, dili laki, dili baye, dili itom, puti o yellow. Hallelujah!? Apan karon kitang tanan mga Hesus. Unsay color ni Hesus? Kinsay nagtagad? Siya nindot kaayo!Ug busa, kun adunay kitay pagtoo kang Hesu Kristo, ato Siyang gisul-ob, ug wala nay Judeo o Grego, ulipon o dili ulipon, laki o baye. Kini usab gisulti sa Espirito Santo diha sa Galacia 3.

Bililhong Panghunahuna sa Otoridad

Adunay dagahang butang nga guhunahuna sa Balaang Espirito mahitungod sa mga lalaki ug babaye. Kining mga butanga biblihon, ug kinahanglan nato kining masabtan. Samtang ekonsiderar nato kini nga pagtulon-an mahitungod sa lalaki ug babaye, ato makita nga ang ulo si Kristo mao ang Amahan. Si Kristo anf ulo sa lalaki. Ang lalaki mao ang ulo sa babaye. Apan, dili ba si Hesus pareho ra sa Amahan nga Ginoo usab? Si Hesus miingon, “Ako ug ang akong amahan usa ra?” Bisan pa niana ang Amahan ibabaw kang Kristo, maski pa sila usa ra. Si Tomas miingon kang Hesus, “Akong Dios ug Ginoo.” Ang Amahan ug Anak usa ra.

Sigurado si Kristo mao ang ulo sa tawo. Apan kun kita nasul-uban na ug Kristo, kita nahiusa diha kang Kristo. Busa aduna pa gihapoy otoridad taliwala sa kang Kristo ug sa tawo, bisan pa niana usa ra sila sa laing pamaagi. Adunay otoridad taliwala sa lalaki ug babaye. Ang lalaki anaa sa ibabaw sa babaye susama nga si Kristo anaa sa ibabaw sa lalaki. Bisan pa niana, ang lalaki ug babaye nahiusa diha kang Kristo. Busa, sa pagbati, ang lalaki ug babaye parehos ra kaayo. Apan bisan pa niana adunay otoridad taliwala sa lalaki ug babaye.

Kining mga butanga bilihon kaayo ug kinahanglan kini nimong sabton. Ang lalaki makasilbi sa babaye sa tibuok niyang kasingkasing. Ang lalaki pwiding mahigugma ug mahalon kini niya. Ang lalaki, sa paagi, pwidi niyang himuon ang iyang kaugalingon nga suloguon ngadto sa babaye sama nga si Kristo mianhi alang sa pag-alagad sa Simbahan. Apan maski gihugasan ni Hesus ang atong mga ti-el nga mura ug suloguon, Siya aduna gihapoy otoridad. Usab, samtang mahalon ug higugmaon sa lalaki ang babaye, maski pa mamahimo siyang suloguon kaniya sa ubang pamaagi, aduna pa gihapon siyay otoridad sa babaye, ug kinahanglan siyang morespondi niini.

Tungod kay si Hesus mabination ug nahigugma kanato, dili nato hikalimtan ang Iyang otoridad, di ba? Adunay order diha sa Dios. Adunay otoridad diha sa Dios. Ug sa diha nga ang Espirito Santo naghisgot niining mga butanga kanato diha sa 1 Taga-Korinto 14 ug 1 Timoteo 2, wala Siya nag-ingon nga ang mga lalaki mga diktador, nagmando sa ilang mga babaye uban sa kinumo. Ang babaye dili mga ulipon nga kinahanglan manago sa daplin diha sa kangitngit. Kinahanglan kitang mag celebrar sa mga maanindot nga mga gasa nga gihatag sa Dios diha kanila, ug kinahanglan kitang mosubmitar sa ilang mga gasa nga Iyang gihatag sa ilaha. Apan ang mga babaye morekognisar sa otoridad nga gihatag sa Dios sa lalaki. Busa kining mga butanga matang sa kasingkasing. Ang tanang butang Kristohanon matang sa kasingkasing, dili siya matang sa mga balaod ug lagda. Wala maghatag kanato si Hesus ug listahan sa mga lagda. Iya kita Niyang gitudluoan unsaon nga maangkon nato ang Iyang kasingkasing. Gitudluan kita Niyang maghunahuna sama Kaniya. Busa ang atong tumong uban sa 1 Taga-Korinto 14 ug 1 Timoteo 2 mao nga makabaton kita ug kasingkasing nga gusto niining mga matanga. Ang Biblia dili libro sa mga lagda, kundili pamaagi unsaon makabaton ug kasingkasing.

Karon, unsa may dagway niini sa praktikal nga pamaagi? Sa relasyon sa lalaki ug sa babaye, ang lalaki magpakaon sa iyang pamilya, mag-amoma niini, mahalon ang asawa. Iyang ihatag ang iyang kinabuhi ngadto kaniya sa maski unsang butanga nga paagi, kutob sa mamahimo kang ulipon sama sa gihimo ni Hesus alang sa Simbahan. Sa samang paagi, ang babaye maminaw pag-ayo sa tingog sa lalaki tungod kay mao kana ang iyang kasingkasing, sama sa kasingkasing sa Simbahan maminaw kang Hesus. Ang kasingkasing sa babaye maminaw sa tingog sa lalaki ug morespondi niini. Dili kini balaod, apan mao kini ang pamaagi nga gusto ni Hesus nga atong ikinabuhi sa atong kasingkasing. Ang lalaki nga mas labi pang magkinabuhi niini ngadto sa babaye, mas labi pa siyang makadungog sa tingog sa Dios. Ang babaye nga mas labi pang mangkinabuhi niini ngadto sa lalaki, mas labi pa siyang makadungog sa tingog sa Dios. Ang Kasulatan nag-ingon, “Unsaon pagdungan ug lakaw sa duha ka tawo gawas kun sila magkasinabot?”

Ang Otoridad Makapasigawas Kanato

Kining tanang matanga importanti kaayo sa tanan. Kun ang tibuok Simbahan magtapok, kun ang atong kasingkasing ug hunahuna insakto, nan ang lalaki mahimong respitado ug mahigugmaon sa tanang mga babaye. Ang lalaki mahigugma pag-ayo sa mga gasa nga anaa sa mga babaye ug dili niya gusto nga ilubong kini. Ang mga babaye murespito sa mga lalaki ug, samtang anaa sila sa panagtapok sa mga magtotoo, makasabot sila sa otoridad sa mga lalaki ug dili gayod magpatigbabaw niini. Si Pablo nag-ingon, “Dili nako tugotan ang mga babaye nga motudlo uban sa ilang otoridad ibabaw sa lalaki.” Apan pwidi silang maghalad sa ilang mga gasa.

Ang Praktikal nga Panulondon: Kun ang usa ka babaye adunay butang nga nagdilaab sa iyang kasingkasing nga buot niyang isulti, dili kini niya elo-om o ilubong ang iyang talento. Dili niya ibaliwala ang gasa sa Dios nga anaa kaniya tungod ang mga lalaki nanginahanglan ana nga gasa. Despirado kitang nanginahanglan sa tanan anaa ni Hesus. Busa kun ang babaye adunay isulti iyang respituan ang otoridad sa lalaki pinaagi sa pagpangayo ug permiso sa pagsulti. Iya unang unahon kadtong adunay otoridad diha kaniya. Kun adunay lalaki nga adunay espesyal nga otoridad diha kaniya, nan tingali molingi siya kaniya ug mangutana kun ok ba. Tingali ang lalaki usab mangutana sa tanan kun ok ba nga ang babaye mosulti. Kun ang lalaki maghunahuna nga dili maayo nga ediya nga siya mosulti, kun ang uban naghunahuna usab nga dili maayo nga ediya nga siya mosulti, dili pa panahon, nan magmalipayon siyang dili motingog. Dili siya mutokol o masuko. Dili siya mosulti, “Ug mao na, aw, dili na gyud ko mosulti.”

Ingon niini unsaon nga ang usa ka babaye mamahimong Hesus ngadto sa uban, kauban sa lalaki nga adunay otoridad. Ang lalaki maoy magduot sa iyang gasa, apan ang babaye dili moduot sa iyang kaugalingon pataas. Kun imong tan-awon ang tanang tudlo sa pulong sa Dios uban sa tanan, imong makita nga ang Dios adunay maanindot nga kasingkasing alang sa mga babaye. Ang babaye dili usa ka lamisa o bangko nga anaa sa daplin. Buhi siya kaayo uban ni Hesus ug nanginahanglan kita kaniya pag-ayo. Apan kinahanglan usab siya makasabot sa order sa Ginoo ug dili garbosa o mapahitas-on. Kinahanglan siya nga mapaubsanon aron makahalad siya sa iyang gasa. Mao kini ang order sa mga anghel, ang order sa Dios Amahan ug si Kristo nga Anak, ug order sa lalaki ug babaye. Usa ra kitang tanan, apan adunay order diha sa Dios nga makatabang kanato mahapsay ang tanang butang. Ekwal ra kitang tanan, ug pwidi man gani nga ang gasa sa asawa mas labaw pa sa iyang bana, apan ang Dios naghatag kaniya ug lalaki ug busa adunay order. Tingali ang lalaki dili takos mabutang diha sa lugar sa otoridad. Apan ang Dios nagpili ug mga butang nga kinahanglan natong onoran, busa kinahanglan kitang magtibangay aron mapagawas nato ang atong mga gasa ug higugmaon ang order nga gibutang sa Dios dinhi kanato aron makatrabaho kitang magkauban.

Diin asa ako nagpuyo, aduna kami mga babaye nga gasahan kaayo. Ang Simbahan namo didto napanalanginan kaayo sa Dios ug mga babaye nga lig-on kaayo diha kang Hesus. Suginlan kamo nila ug pariho rang butanga mahitungod niining giingon nako kaninyo karon apan wala kini magpi-it kanila; nagpasigawas hinuon kini kanila. Adunay dakong kagawasan sa paghalad sa ilang mga gasa kaysa mopuli ug otoridad. Bililhon kaayong butang ang pagsubmitar. Sultihan kamo sa among mga babaye nga kini nakapasigawas sa ilang kasingkasing ug nagduot kanila sa paghalad sa ilang mga gasa kaysa ilahang pugngan. Busa, wala man kitay tinguha nga iduot maski unsang mga gasa, kini magagikan bilang usa ka halad sa mga kababaihan, ug kini tinuod diha sa panimalay o diha sa tigum sa mga magtotoo. Mao kini ang kasingkasing nga bilihon kang Hesus - ang kasingkasing nga Iyang panalanginan.

Kahinumdom ba ikaw sa dihang si Hesus nakigsulti sa Centurion, ang Romanong gwardia? Niingon siya sa maong tawo, nga walay laing dako nga pagtoo sa tibuok Israel. Ang pinakadako nga pagtoo nga nakita ni Hesus anaa sa tawo nga niingon nga kahibalo siya unsay naa sa ilalom sa otoridad ug unsaon nga makaangkon ug otoridad. Ang Romanong gwardia niingon nga moingon siya sa iyang suloguon “lakaw”, ug siya molakaw. Moingon usab siya sa iyang laing suloguon “anhe”, ug siya muanhi. Niingon siya nga siya usab nakaila unsaon pagrespito ug otoridad ug muanhi ngadto tungod kay nagpailalom siya sa otoridad. Si Hesus miingon nga mao kining tawhana ang adunay pinakadako ug pagtoo tungod kay kahibalo man siya morespondi sa otoridad. Usa ka butang nga nakapasigawas kaniya, wala nakapaubos kaniya.

Kun sa dihang si Kristo ulo sa lalaki, ang lalaki gawasnon. Si Hesus miingon nga kun dili kita ulipon Kaniya, ulipon kita sa sala. Kun dili nato pilion si Hesus ingon nga atong Agalon, ang sala maoy atong agalon. Apan kun ang Anak nakapasigawas kanato, kita gawasnon gayod. Emu ba kining gibati sa imong kasingkasing? Sa dihang ikaw mituman Kaniya, gawasnon ba ikaw? Sa dihang dili ka mutoman Kaniya, hugaw ba ikaw sa sulod nimo?

Tinuod usab kini sa lalaki ug babaye. Kun kita morespondi sa order sa Dios, dili kita mga ulipon - gawasnon kita. Apan kun dili, mamahimo kitang ulipon sa sayop nga butang. Ang babaye nga wala magpailalom sa otoridad uban sa pagtoo iyang mabati nga hugaw siya sa sulod. Malibog siya ug mapakyason. Ang Dios naghatag ug order ug otoridad diha sa pamilya ug sa Simbahan - dili aron ang usa mas labaw pa sa uban o magsige na hinuon ug sugo ug magmando sa uban. Siya naghatag ug order ug otoridad aron kitang tanan gawasnon diha sa gugma ug sa order sa Dios.

Pakig-estorya sa Atong Papa Bilang Pamilya

Naghisgot kita unsay pamaagi sa pagkinabuhi, dili unsay pamaagi unsaon pagbuhat ug panagtigom. Ang tubag sa mga praktikal nga mga pangutana sayon rang buhaton sa sugod. Mahimo pa gani kitang pamilya pag-ayo diha sa pagtoo, mas masabtan pa nato kining mga butanga. Kasagarang mga tawo masangit taliwala sa pagiging pamilya o pagiging religiyuso. Ang ubang mga grupo hinuon usa ka relihiyon ra gyud. Ang uban sad relihiyuso nya usahay pamilya. Apan, samtang ang Dios magdala sa Iyang Simbahan diha sa pagiging Pamilya, mas daghan pang butang ang atong masabtan mahitungod niini. Kun atong tan-awon ang atong kaugalingon nga pamilya sa usa’g usa, ang tubag sa atong mga pangutana mas sayon sabton. Tungod kay gihigugma nato pag-ayo ang usa’g usa, atong gibahin bahin ang atong kaugalingon ngadto sa usa’g usa matag-adlaw. Karon, dili na kini mahitungod lang sa panagtigom. Kundili, tungod kay ang atong mga kinabuhi nabugkos man pag-ayo adlaw-adlaw, ang mga lalaki kahibalo na kun unsaon pagtratar sa mga babaye ug ang mga babaye kahibalo na usab unsaon pagtratar sa mga lalaki. Kun kahibalo kita unsaon kini paghimo diha sa atong mga panimalay ug sa kadalanan, nan kahibalo kita unsaon kini paghimo sa atong mga panagtigom.

Sa tanang butang, kinahanglan natong elhon ang order sa Dios, apan kinahanglan usab nga dili nato pawngon ang Espirito. Atong elhon ang order, apan dili nato ilubong ang atong mga talento. Busa, kun ang tanang Magtotoo magtapok ug unya ang Dios motandog kanako nga mag-ampo, bilang lalaki mangutana siguro ako sa uban kun pwidi ba nga mag-ampo. Kun ako babaye mangutana ko ug lalaki kun pwidi ba nga mag-ampo ko, ug iyang pangutan-on ang uban, “Pwidi ba nga kining bayhana mag-ampo?” Kun kining tawhana ug ang uban maghunahuna nga ok, nan siya nga babaye nagpailalom diha sa otoridad. Siya adunay pagtugot uban sa otoridad kun ato siyang tugotan. Kun siya modesisyon lang nga buhaton kini, nan wala siya sa order. Apan kun gusto nato siyang paampo-on tungod kay siya ato mang igsoon, nan siya nagpailalom sa otoridad ug kanang taknaa pwidi. Kining mga butanga tinuod.

Adunay butang sa pag-ampo nga kinahanglan natong masabtan. Ang pulong “pag-ampo” relihiyuso kaayong paminawon sa atong dunggan. Samtang mamahimo pa kitang pamilya, nan ang pamaagi sa atong bulohaton mas masabtan pa diha sa atong panagtigom. Samtang kitang tanan mamahimong mas suod pa nga mga amigo sa Dios, nan ang pag-ampo mas masabtan pa. Sa sayop nga mga relihiyon, ang tawo “magsulti ug mga pag-ampo”. Sa kang Hesus nga Kristyanismo, aduna kitay pakig-amigo sa atong halangdong Amahan. Busa, unsa man kining “prayer meeting”? Dili nako makasiguro unsa ng “prayer meeting.” Kahibalo ako unsaon ng aduna kitay pamilya sa Dios nga maka-estorya sa atong Amahan maski unsa orasa. Unsa ng “prayer meeting” sa Kristyanismo? Nakita ba nimo ang deperensya? Ang usa relihiyon, ang usa relasyon.

Dili kita “magsulti ug mga pag-ampo,” mag-estorya kita sa atong Amahan - sama sa usa ka bata nga mo-estorya sa iyang papa. Ang bata ba adunay prayer meeting sa iyang amahan, o nalingaw lang siya sa iyang pakipag-estorya sa iyang papa? Kinahanglan ba nga aduna siyay meeting aron mag-estoryahanay sila, o maka-estorya ra siya sa iyang amahan tungod nahigugma siya kaniya? Unsa kaha kun ang tanang anak sa Dios anaa sa usa ka kwarto unya gustong makig-estorya sa ilang Papa? Dili na mahitabo sa prayer meeting. Kundili usa kana ka pamilya nga nahimong pamilya uban sa ilang Papa. Busa karon makita na nato unsay mahitabo sa kining gitawag nga dungan ug pag-ampo. Dili mahimo! Ang mahimo hinuon kun ang usa kanato nga nahigugma sa atong Papa ug gustong makig-estorya, inig human niya, ako moingon, “ako nasad, ako nasad, gusto kong makig-estorya ni Papa!” Ingon niini ang pag-ampo kun magtapok kita. Mao kini ang pakig-estorya sa Dios nga magkauban, samtang kutawon sa Dios ang atong kasingkasing. Ang atong igsoong babaye mangutana siguro sa lalaki, “Ok na ba nga ako nasay makig-estorya ni Papa?” Naa gihapon siya sa order tungod kay ang laki adunay otoridad kaniya. Apan aduna siyay kagawasan gihapon sa pakig-estorya sa Amahan kun iya kining nasuta unsaon. Ingon niini usab unsaon ang pagtudlo, pag-ampo, pag-awit, ug sa tanang butang tungod kay kita pamilya man uban sa atong Amahan.

Gusto natong ipadayon ang paghashas sa mga tradisyon sa mga tawo ug relihiyon ug mamahimo lang nga mga simpolo nga mga anak uban sa usa’g usa. Dili kita gustong mamahimong relihiyuso, balaang tawo nga adunay titulo ug ritwal. Gusto kitang mamahimong mahigugmaon nga anak kauban sa uban ug sa atong Papa matag-adlaw. Ang panagtigom mahitabo ra ug iyaha tungod kay pamilya man kita pirmi. Makigsulti kita sa atong Papa maski unsang orasa. Atong dalhon ang mga tudlo ni Hesus sa usa’g usa maski unsang orasa. Kun mahitabo nga magtapok kita sa usa ka kwarto, maayo. Apan walay deperensya kun naa kita sa gawas 30 minutos ganina.

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon