Nagpaabot sa Dios Diha sa Atong Kinabuhi

3/9/1996

Setyembre 1996, Mulowe, Africa

Ginagmay’ng bugon sa kaalam nga giambitan sa usa’g usa samtang nagtapok ang pipila ka kaigsoonan sa Malawi sa pipila lamang ka oras.

Magkauban!

Atong Ituboy Iyang ngalan nga magkauban hangtod sa kahangtoran!

Gipangita nako ang Ginoo,

Siya nakadungog kanako ug nakalingkawas ako sa akong mga kahadlok!

Atong Ituboy Iyang ngalan nga magkauban hangtod sa kahangtoran,

O awita ang Iyang mga Pagdayeg, padak-a ang Dios!

Sa niining alawiton gikuha diha sa Salmo 34, ang pulong “magkauban” maoy pirming hisgutan diha sa kuros. “Atong ituboy Iyang ngalan nga MAGKAUBAN hangtod sa kahangtoran.” Aduna pay daghang laing mga espesyal nga butang sa maong awit mahitungod sa pagdayeg sa Dios, mahitungod sa Dios nga nakadungog sa atong mga tuaw sa pag-ampo ug sa Iyang mga anghel nga nagprotektar kanato gikan sa kadaotan ug kahadlok, ug mahitungod sa Dios nga maoy nagsangkap sa atong mga panginahanglanon ug nagpakaon kanato ug maayong pagkaon gikan sa Iyang kalibutan. Kining tanang butang espesyal kaayo. Apan, ang katuyuan sa Dios kanato nga buhaton ta kining mga butanga nga MAGKAUBAN. Mao kini ang pinaka-espesyal sa tanan.

Ang Kinabuhi Nahimong Kahayag sa Katawhan

Kumon nga panghunahuna nga kinahanglanon ang pagpaabot sa Dios aron mahibaw-an nato kun unsay atong buhaton diha sa panagtapok sa katawhan sa Dios nga magkauban, ug kinahanglanon gayod ang pagpangita sa Iyang nawong aron makita nato unsay Iyang gusto. Tinuod gayod kini kaayo. Pero samtang ako makanunayong naghunahuna niini wala kita nagpaabot sa Dios kun unsay buhaton nato sa atong panagtigum; kundili, kita nagpaabot sa Dios kun unsay buhaton nato sa atong mga kinabuhi. Daghang mga butang ang matudlo kun ang mga kristohanon magkauban diha sa pagdungan ug panlakaw o panaghilak sa dihang wala gani sa panahon sa panagtapok. Ug unya, sa dihang kita managtapok, atong hisgotan unsay atong nahisgutan sa dihang kita nagkuyog. Sa dihang ang Dios magahimo sa atong mga relasyon nga magkasuod sa usa’g usa, Iyang ipadala ang Iyang mga pagtulon-an dinhi kanato nga gikan sa langit. Usahay Iyang ipadala ang Iyang mga pagtulon-an pinaagi ug kasakit sa relasyon, usahay pinaagi sa kasakit sa kapakyasan, usahay pinaagi sa kasakit tungod sa sala. Sa laing panahon Siya magatudlo kanato pinaagi sa kadaugan, usahay diha sa mga milagro nga Iyang gamiton sa pagsurprisa kanato. Apan kining tanang butang mahitabo diha sa adlaw-adlaw nga kinabuhi ug sa dihang kita nagpaabot sa Dios mahitungod sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi nga magkauban.

Mag-estoryaanay kita mahitungod ni Hesus kada-adlaw ug sulbaron nato ang atong mga problema nga magkauban aron makakat-on kita Kaniya matag-adlaw. Magtibangay kita sa pag-alsa sa atong mga kamot kun kini mangaluya. Tungod kay ang atong kinabuhi preparado ug nagpaabot sa Dios, pwiding mahitabo nga sa dihang kita managtapok, adunay moingon, “Aduna akoy problema.” Ug tingali adunay usa usab nga nagsakit ug iyang nakita ang katawa sa Dios diha sa kasakit. Busa kun kita magkatapok, kining mga igsoona makasulti sa uban unsay ilang nakat-onan sa uban. Imong makita, ang pagtulon-an wala maabot diha sa pagpaabot sa Dios sulod sa kwarto sa panagtipon ug nangutana unsay “itudlo,” maski pwidi sad kana mahitabo. Kundili, gikan sa pagpaabot sa Dios sa atong adlaw-adlaw nga relasyon, sa pagtuman sa Dios sa mga ginagmay’ng butang sa atong mga kinabuhi, ug sa pagtinabangay sa pag-isa sa nagkaluyang mga kamot. Gikan sa atong adlaw-adlaw’ng kinabuhi ang mga pagtulon-an ming-abot diha sa atong mga panagtapok. Ang mga butang nga gitudlo sa Dios kanako karong buntaga samtang ako naglakaw sa dalan uban sa mga kaigsoonan, samtang kami nangatawa o nanghilak – sa bisan unsang paagi, kining mga butanga motunga diha sa atong panagtapok. Ang KINABUHI maoy mag-gama sa atong panagtapok.

Parihos ra Usab Karon

Diha sa Juan 1 giingon mahitungod sa atong Hesus nga ang Kinabuhi nahimong nagagikan sa kinabuhi nga Iyang gidumala. Sama ra usab karon. Samtang nagkinabuhi kita diha kang Hesus sa insaktong pamaagi ug nagtinabangay kita sa usa ug usa sa tibuok natong kasingkasing, nan ang kinabuhi mamahimong kahayag sa katawhan. Busa, maghulat kita sa Dios diha sa atong mga panagtigom, apan labaw pa kitang maghulat sa Dios sa matag-usa adlaw-adlaw. Ang panagtigom mamahimong KINATIBUK-AN sa tagsa-tagsa nga nagkahigugmaay sa usa’g usa. Usahay ang mga lawom nga pagtudlo ni Hesus nagagikan sa mga lawom ug dulot nga kasakitan sa atong kasing-kasing. Makat-onan nato ang kahamili sa pasensya ug gugma ni Hesus samtang ma-engkwentro nato ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi ang kinahanglan ma-experyensya ang Iyang pasenya ug kalooy. Nan makahimo dayon kiya sa pag-inambitay sa usa’g usa.

Kining mga butanga importanti kaayo nga masabtan, tungod kay kasagaran nato naghunahuna nga ang panagtigom mao ang sentro o pukos sa Kristyanismo. Adunay bay panagtigom si Hesus kada semana uban sa mga disipolo? Wala. Kada Huebes sa gabie, kada Domingo sa buntag? Wala Siyay skedyol. Dili sad na Niya buhaton. Susama ra gihapon karon ug sa sauna. Siya nagtudlo nga samtang kita mubangon, mulingkod, samtang manglakaw kita nga magkauban. Ang panagtigom mao lamang kun ang pamilya magkauban, mubarog, mulingkod, manglakaw…MAGKAUBAN. Ang maong Kinabuhi nahimong kahayag diha sa mga tawo. Mao kana nga importanti gayod nga magtinagdanay kita sa usa ug usa ug magkahigugmaay sa usa ug usa gawas sa atong mga “panagtipontipon.” Atong ibuhos ang atong mga kinabuhi alang sa usa’g usa matag-adlaw. Diha sa 1 Korinto 11, si apostol Pablo nag-ingon nga kun dili nato higugmaon sa tinud-anay ang usa’g usa ug dili kita mag-inisahay sa atong mga kamot nga nangaluya adlaw-adlaw, nan ang atong panagtipontipon makadaot kanato kaysa makaayo. Mudesisyon kitang magkauban nga atong mga kinabuhi, ug dili ang atong mga panagtipon o mga pagtudlo, maoy mamahimong kahayag sa mga tawo.

Mangutana sa Amahan nga Magkauban…

Ikaw ang among pinanggang Amahan. Palihug papamatia lamang kami sa mga butang nga matuod, ayaw ang mga butang nga e-singgit sa kaaway diri sa among mga kasingkasing. Ang yawa gitawag nga amahan sa tanang bakakon. Gusto niyang mamakak kami pirmi, mosulti ug dili mga kamatuoran. Kahibalo kami nga bakakon ang among kaaway. Usa usab siya ka mamumuno. Gusto niyang mangita ug mga pamaagi sa pagpatay kanamo. Apan nahibalo kami nga Ikaw nahigugma kanamo ug gusto Ikaw nga magdala dinhi kanamo ug mga bililhong kamatuoran nga makapahigawas kanamo. Magpakiluoy kami Kanimo, Amahan, nga tagaan Mo kami ug mga mata nga makakita lahos didto sa mga bakak. Nakahibalo kami nga amo kining makaya tungod kay Ikaw ania man dapig kanamo. Salamat Kanimo sa maong saad. Salamat sa maong paglaom. Ang kasulatan nag-ingon ug nakahibalo kami nga ang PAGLAOM dili mupakyas kanamo. Kami nagasalig Kanimo, busa dili kami mabutang diha sa kaulawan. Mabuhi kami ug dili mamatay, pinaagi sa gahom ni Hesus. Ikaw ang Soberano nga Hari. Ikaw ang makabuot kanus-a mahagbong ang uwan ug kun ang yuta motugot na sa pagtubo ug tanom. Ikaw ang nagbuot kun ang mga panganod magdala ug landong o ang adlaw moinit. Ikaw ang nagbuot kun ang pagdagayday sa mga sapa bugnaw ba ug tin-aw, o kun pait ba siya ug kami mangasakit. Ikaw ang nagbuot kun ang among mga anak magdako ba nga himsog ug tigulang ug ang mga kahago sa among mga kamot mapakyason ba o madaogon. Ikaw ang nagbuot kun ang among mga panang-istoryahanay magdala ba ug kasadya ngadto sa uban o makapasakit sa ilaha. Ikaw ang magbuot kun adunay kalinaw ug kusog sa among mga kasingkasing, o kaguol ug kahuyang. Ikaw Lamang ug wala nay lain pa ang makapasaylo sa among mga sala ug magdala kanamo diha sa dalan nga tinuod. Ang maayong balita mao nga Ikaw nahigugma gayod kaayo kanamo; samtang Ikaw ang Soberanong Hari ug ang tanang butang naa sa imong kontrol, maayong balita kanamo nga Ikaw puno sa puangod, kaluoy, ug kaayo. Ang Soberanong Hari, Oo…apan usab maanindot nga trato ug amigo. Salamat kaayo sa tanan sa pagiging amigo dinhi kanamo. Dalhon Mo kami labang diha sa kadaugan. Gamhanan ang Imong pangalan.

<<<
jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon