چهار حقیقت برای یک بنیاد

3/10/1999

������ ���������� ���� ���� ���������� ���������� ������������ ���� ���� ���������� ���� ������������ �� ���� ���� �������� ������������������ �� ������ ���� ������ �������� ����������.. ���� ������ ���� "����������" ���� �������� �������� �������� ������ �� �������� ���� ������ �������� ������. ���� ���������� �������� ������������ �������������� ���������� ���������� ���� ���� �������� ���������� ������������ ���� �������� �� ������ ������������ �������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���������� ���������� ������. ���� ������ ���� ���� �������������� ���� ���� �������������� �������� ���� ���� ���������� ���� ������������ ���� ������ ���� �������� ������ ���� ���� ������������ ������ ���������� ���� ������������ ���� �������� �������� ������������ �������� �������� ������. �������� ���������� �� ���������� ������ �������� ������������ �������� �������� ���������� ������ �� �������� �������� ������" �������� "������ ���� ����������" �� ������ ���� ���� �������� �������� ����.

���� ������ �������� ���� ������������ �������������� ���� ���������� �������� ������ ���� ���������� �������� ���� ���������� ������. ���������� �������� ������ ���� ���������� ���� �������� �������� ������ �������� ���� ���������� ������ �� �������������� �������������� �������������������� �������� ������ ������ .���� ���������� ���������� �������� �������� ������������ ���� �� ���������� ������ ���� �������������� ������ ��������! ������ �������� ���������� �������� ������ ������������ ���� ������ ���������� ���� �������� �������� ������ ���������� �������� ������ ���������� ����! ������ ������������ �������� ���� ���� ���������� ���� ������ ���� ������������ ���� ���� ������ ���� ���������� ���� ���� ���������� �������� ���� ���� ���������� ���� ������������ ������ �������� �������� �������������� ���������� ��������. ������ ������������ �������� ���� ���� ���������� ���� ���������� ������ ������ ���� ���� ���������� �������� ���� ���� ���������� ���� �������� �������� ���� �������� ������ �� ������ ���� ���� ������ ������. ���� ���� ���������� �������� ������ �������������� ���� ���� ������ �� �������� �������������� ������������ ������ �������� �������� ���� ���������� ���������� ���� ���������� ���� ������ �������� ������.

������ ������ �������� ���������� ������ ���������� ���� ���������� ������ �������� ������ ���� ������ ���������� ���� ���� ���������� ���� �������� ������ ���������� ������������ �������� ������ ������ ������ ���� ���������� ���������� ������ ���� ���������� ������������ �������� ������ ������ �������� ���������� �� �������� �������� ���� ������������ ���� �������� ��������������.

�������� ���������� �������� �������� ���� �������� ���� �������� �������� ������ ��������. �������� �������� �� �������� ������ �������� �������������� ������������ ������ �� ������������ ������ �������� ������������ �������� ���� ���� ���� ���� ����������. ���� ������ ������ �� ������ ������ �������� ������ ���� ������ �������� �� ���� �������� ���������� �������� �� �� ������ �������������� �������� ������ ���������� ������ �������� �������� �� ������ ������ ���� ������ ���� ������ �� �������� ������ ���� ���� ���������� ���� ���� ����������. �������� �������������� �� �������� ������ ���������� ������! ������ ���������� ������ �� ������ ������ �������� ������. ���� ������ ������ �� ������ ������������ ���� �������� ������ ������ ���� ������ ���� ���� ���������� ������ ������. ������ ������ ������ ���������� ������ ���� ���� �������� �������� ������.

���������� ���������� 1: ���������� ����������

���������� ���������� ������������ ������ ������ ���� ���� ���������� ���������� �������� ���� ���������� ��������. ���� ���� ������ �������� ���� ���������� �������� �� ���� ���� ������������ ���������� ������������ ������ �������� ������. ���� �������� ���� ���� ������������ ���������� ���� ���������� �������� �������� ������������ �� ���� ���������� �������� ������ ���� ������ �������� ���� ���������� ������. ���� �������������� ���������� �������������� ���� ���������� ���� ���������� ���������������� ���� ���������� �������� ������ ���� ���� ������ ���������� ���� ���� �������� ���� ��������. ���� ���� �������� ���� ���������� ������ ���������� ������������ ����������"����������" ������ �� ���������� �������� ������ ���� ���������� ��������. ���� ���������� ���� ���� �������� ���� ������ ���� �������� ������ �������� ������������ �� ���� ���� ������������ �������� �������� ������ ���� ���� ���������� ���������� ������ �� ���������� �������� ������. �������� ������������ ���� �������������� ���������� ��������.

�������� ������: "���� ���������� ���� ������ ���� ������ ���������� �� ������ ������������ ���������� ���� ����������." �������� ������ �� "������ ���� ������ �������� ������ ���� ���������������� �� ������ ������������ ���������� ���� ������������." ���� �������� ���������� ������������ �� �������� �������� ���� ��������: "�������������� ���������� ���� ��������������" ���������� "������������ ��������." ���������������� �� ���� ������ �������� "����������" ���� ���� ������������ �������� �������� ���������� �� ���� ������ ������ �������� "����������" ���� �������������� ��������. ������������ ���� �������� ������ �� "���� ������ ������ ���� ������ ���������� �� ������ ������������ ���������� ���� ����������" �� ���� ���� ������ ������ ������ ������������ ���������� ���������� ������ ���������� ������ ���� ������ ����������. ���� �������� �� "���� ���������� ���� ���� ���� �������� ���������� �� ������ ������������ ���������� ����������." ���� �������� �� "���� ���������� ���� �������� �������� ������ ���� �������������� �� ������ ������������ ���������� ����������." ���� �������� �� "���� ���������� ���� ������ ���������� �� ������ ������������ ���������� ����������." �������� ������: "���� ���������� ���� �������� ������������ ������������ �� ������ ������������ ���������� ����������!"

�������� ���������� ���� ������ ���� ���������� ���� �������� ������������ ������������ ������. �������� ������ ������ ���� ������ ������������ ������ ���� ���� ���������� ���� ������������. �������� �������� �� ������������ ���� �������� ���������� ���� ���� ������ ������������ ������. �������� ���� �������� �������� �� ���������������� ������ ���� ��������. �������� ������������ ���� ���������� ���� ������������ �������� ������������ ��������. ������ ���������� ���� �������� �������� ������������ �������� ���� ���� ������ ���������� ���������� ������.

���� ���������� ���� �������� "����������" ���� ���� �������� ���� �������� ���������� ���� ������ �� ���������� ���������� �� �������� ���� ���� ������ ���� ������ �� �������� ���� ������. ������ �������� �������� ������ ���� �������� ������������ ������ ������ ������ ���� ������ �������� �� �������� �������������� �� �������� �������� �� ������ ���������� ����������. �������� ���� ���� ���� ���������� �������� �������� ���� ���������� ���������� �������� ������ �������� �������� ������������ ����������. �������� ���� ���� ���� ���������� �������� ������ ������ ������������ ������ �������� ���� ������ �������� ������������ �� ������ ������ ���������� �� ������ ������ ������ ���� ������ ���������� �������� ���������� ������������ ����������! ������ ���������� �������� ���� ���������� ���� ���������� ���� ������ ������������ ����������. ������ ���� ���� ������ ���������� ���� ���������� �� �������������� ������������ ���� ������ �������� ���� ������ ������ �� ���� ���� ������ ������ �� ������ ���� ������ ���� ��������.

���������� ������

������ �������� ���������� ���� ���� �������� �������� ������ ���������� �������� ���������� ������ �� ������ ���������� �������� �������� ���� ���������� ������. ���� �������� ������ �������� ������ ���������� ���� ���������� ���������� ������������. ������ �������� ���� ���������� ������ ������������ ������ �������� �� ���������� ������������ �������� ����! ������ ���� ���������� �������� ���� �������� ���������� �������� ���� ������ ���� ���������� �������� ���� �������������� �� �������������������� ������ ���������� ����������. �������� �������� ���� �������� ������ �������� ��������! ���� 1 �������������� 5 �� �������� �������� ���� �������� �� "�������� ���� ���� �������� �������� ��������." ���� ���������� �������� ����������. ������ ������ ���������� ���������� ������ ������ �� �������� ������������ ���������� �� "������ ���� ���������������� ���� �������� ���� �������� ���� ������."

������ ���� �������� ���� ���������� ���� ���������������� ���������� �������� ������ �������� ������ ���� �������� ���������� ���������� �������������� ����������. ���� ������ ������ �� �������� ���� ���� �������� ���������������� ���������� �� �������������� ���� ������ �������� ��������. ���� ��������! ������ �������������� ���� ������ ���� ������ �������� ���� ������ ���� ���� �������������� ���� �������� ������ �������� �������� ������. ������ ���������� ������������ ������ �������� ���� ������ ���� ���� ���������� ���������� ���� ���������� ������ ���������� ��������. ���� ������ �� �������� �� ���� ���� ������ ���������� ������ ������ ������. ������������ �������� ���� ���� ������ �������������� ���� �������� ���� �������� ���������� ���� ���������� ��������. ������ ���������� �� ���������� �� �������� ���������� �������� ������. ���������� �������� �������� ���� ������������ ���� �������� ���� ���� ���������� ������ ���������� �������� ������ �� ������ �������� ���������� ������������������ ������. ������ ������ ���� ���� ���� ��������. �������� �������� ���� �������� ���� ������������ ���� ������ �������� ���������� ���� ������.

������ ������������ ���������� ���� ���� ������������ ������ ���� ������������ ���������� ������ ���� ���� ������ �������� ���� �������� ���������� ������ ���� ���������� ���������� �� �������� ���� ���������� ���������� ���� ! ������ ���� ������������ ���������� �������� ������. ������ ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� ������ ���������� ������ �� ������ ���� ���������� �������� ������ ������ ���� ���� �������� ���������� ������ �� ������������ ���� �������� ���������� ���� ������. ���������������� �� ������ ���� ������������ �������� ���� �������������� ���� ���� ������ ������ ���� ���������� ������ �� ������������ ���������� �������� ���� �������� ���������� �������� ������ ������ ���� �������� "����������" ���� ���� �������� �������� ���� �������� ���������� ���� ������ �� ���������� ��������. �������� �������� ���� �������� �� "���� ���������� ���� ������ ���� ������ ���������� �� ������ ������������ ���������� ���� ����������." "������ ������ �� �������� �� �������������� ���� ������ ���� ���� �������� ���������� �� ������ ������������ ���������� ���� ����������." "������ ������ �������� �� ������������ �������� ���� �������� ���������� �� �������� ���� ������ ������." "������ ���� ���������� ���������� ������ �� ���� ������������������ ������ ���� ������." ���� �������� ������������ ���������� �������� ���� ���������� - ���� ���������� ���������� - ������������ ��������! ������ ������ ������ ���� �������� �� ������ ���� ���������� ���������� �� ������ ������������ �������� �������� ���� ���� ������ �������� �������� ������ ������ �� �� �������� ���� ������ �������� ���������� �� ������������ �������� ���� ���������� ����������. ������ ���������� ������ ���������� �������� �������� �� �������� �������� �������� �� ���������� ������ ���� ���� �������� ������������.

���������� ���������� 2: ���������� ����������

���������� �������� ���� �������� ���������� �������� �� ���������� ������ �������� �������� �������� ������ �� ���������� ���� ���������� ���� �������� ������ ������. ������ ���� ���������� ���������� �������� ���������� ������! ������ ������ ���� ���������� ������ �� ���������� ������ ���� ���������� ���������� ������. ���� �������������� ���������� �������� �� ������ ���� ���� �������� ���������� ���� ���������� ������������ ���������� ���������� ������ ������. ���� ������������ ���� �������� ���� �� �������� ���� �������� �������� ���� ���� ���������� ���������� ���� �������� �������� ���� ���������� �� ���� ���� �������� ���� ������������ ������ �� �������� ���� "������������ ������������" ���� ������. ���� ���������� �� ���������� ���� ������ �� �������� ������������ �������� ������ ���� �������� ���� ������������ ���� ���� ���������� ������������ ������ ���� ���������� �������� ������������ ���� ������. ������ ������ ������ ��������! ���������� ������ ���� ������ �������� �������� ���� ���� ������ ���� ���������� ������������ �� ���� ���� ������ ���������� ���� �������� �� ���� ���� ������ ���� ���������� ������������ ������ ���� �������� �� ���� ���� ������ ������������ ���������� ���������� ���� �������� �� ���� ���������� �������� ���� �������������� �� ������������ ���� �������� ������ ���� ������������ ������.

���������� �������� ���������� ��������

���� �������� ������ ���������� ���� �������� �������� ���� ��������. ���� ���������� 6 �� ������ ���� �������� ������������ ���������� ���� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� �������� ������������ ������ ����������. ���������� ���������� ������ �� �������� ������������ ���������� ���� �������� �� ���� ���������� ���� �������� ������������ ������ ����. ������������ �������������� �������� ���������� ���� �������� ���� ���������� ������ �������� ���� ���� ������. �������� ���������� ������������ �������� ���� �������� �������� ���� ���������� ���� ������������ ��������. ������ �������� �������� ������ ���� �������������� �� ���������� ���� �������� ���� ������ �������� �������� ������������ ���� ���������� �������� ���������� ������. ������ �������� �������� ���� ��������: "���� �������� ������ ������ �������� ���� ������������ �������� ���� �������� �������� ������ ���� ���� ����������"�� ����. "���� ������ ������ ������ ������ ���� ������������ �������� ���� ���� ������������ ������ �������� ��������������"�� ����. "���� ������ ������ ������ ������ �������������� ���� ���������� ���� ���������� �������� ���������� ���� ������������ ��������"�� ����. "���� �������� ������ ������ ������ ���� ������������ �������� ���� ���� ������������ �������� ������ �������� ��������"�� ����. ������ ���� �������� ������ ������: "���� �������� ������ ������ ������ ���� �������� ������ ���������� �� ������ ���������� ������������ ��������."

���������� ������������ ���������� ���� ���� ������ ������������ ���� ��������. ���������� ������������ ������������ ���� �������� ������������ ������ ���� ���������� ���� ���������� ���� ���� ���������� ������ �������� ���� ����������. ������ ���������� ���� ������ �������� ������ �� ������������ �������� ���������� �� ���������� ������ ����������. ������������ �� ���������� �� ���� ������ ������ ���� ������ ���� �������� �������� ���������� �� ������ ���� ���������� ���� �������� ������ ��������. �������� ���� ���� �������� �������� ������������ ���� ������������ �� ���� �������� ������ ���� ����������. �������� ������ ������ ������ ������������������ ���� ���� ������������ �� ���� �������� �������� ���� ���������� �� ���� �������� ������ ���� ����������. �������� �������� ���������� ���� �������� ���� �������� ������������ ���� ����������. �������� ���� ������ ������ �������� ���������� ���� ������ ������ ���������� ���� �������� �� �������� ������ ���� ������������ �������� ������������! �������� ������ �������������� �������� ���������� ���� ���� ������ ���������� �������� ���� ������������. "���� �������� ������ ������ ������ �������� �������� ���� ������������ �������� �� ������ �������� ���� ���� ������������ ������ ���� ������������ �� ������ ���� ������������. ������ ������ ���� ������������ �������� ���� ���� ������ ���� ������������ ���� ���� ����������. ������ ���������� �������� �� ������������ ���� ������ ���� ���� �������� ������ �������� ���������� �� ���������� �������������� ���� ���� �������� �������� ���� ��������."

���� �������� ���� ������ ���������� ���� ������ ���� �������� ������ �������� ���������� �������� �������� ���������� �� ���� ���� ���������� ���� �������� ���������� ���� ������ ���������� ����������. �������� ���� ���� ������ ���������� ������������ �������� ���� ������������ ������������ ������ ���������� ���� �������� �������� �������������� ���� ������������ ������������ ������������. �������� ���� ���� ������ ���������� �������� ���������� �������� ���� ���������� ������������ ������ ���������� �������� ���� ������ ���� ��������. ������ �������� ������ ���������� ���� �������� �������� ������. ���� ���������� �������� �� �������� ���� ������������ �������� ������ ���� ������ ������ ���� �������� �������������� �� ������ ������ ���� ������ �������������� �� ������ ������ ���� �������� �������������� �� ������ ������ ���� ���������� �������������� �� ������ ������ ���� ���������� ������������ �� ������ ������ ���� �������� ������������ �� ������ ������ ���� �������������� ������ ���������� �� ������ ������ ������ ���������� ����������! ���������������� ���������� ���� ������������ ������������ �� �������� ������������ ���� ���������� ����������.

�������� ���� �������� ������ ��������

�������������� ������ ���������� �������� �� �������� ���� ���������� ���������� ������. ������ ���� ������ ���� ���������� ������������ �������� ���� ���������� ���������� ������ �������� �������� �������� ������ ���� ���� ������ �������� ������ ���� �������� �������������� ���������� ��������. ���� ���� ���� �������� "���� �������� ���������� ���� ���������� ������ ���� �������� ���� ������ �������������� ������������"������� ���� ���������� ���� �������� �� ���� ������ ���� ���� �������� ������ ���������� ������. ������ ������ �������� ���������� �������� �������� �� �������� ������������ �������� �������� ���������� ���� �������� ������ ���� ���� ���� �������� ���������� �������� ������������! "������ ������ ������ ���������� ����������"

���� ���� ���������� ���������� ������ ���� ���� ���������� ������ �� ������ ���������� �������� �������� �������� ���� ���� ������������ ��������. �� �������� ���������� ������ ���� ������ �� �������������� ������ ���������������� �������� �������� ���� ���������� ���� ���� ������������ ���� ���������� ���� ������������ �������� ��������. �������� ���������� �������������� ���� ���������� ���� "���������� ������ ��������������" ������. ���� �������� ���� �������� ���� ���������� ���� ���������� �������� ������ ���� �������� �� ���������� ������������ ���� �������� ���� ���� ������ ������ ���� ���� ������ ���� ���������� �������� ���������� ������. �������� ���������� ���������� �������� ���������� ��������! �������� ���������� ���������� ������ �������� �������� . ������ ���� �������������� �������� ���� ���� �������� ������ ���� �������������������� �� ���������������� �� ������������ ���� ������ ������������ ���������� ������ �� ���� ������ ������ ���� �������� ���� ���� ���������� ������ �� �������� �� ���������� ���� �������� ���� �������� ������ �������� ���������� ��������.

���� ������: "���� ���� ������ ���� �������� ���� ���� �������� �������� ���� ��������." ���� �������� ���� ���� ���������� ������ ���� ���������� �������� ��������. ���� ���������� �������� ���� �������������� ���� �������� ���� �������� ���� ���������� ���� ������ �� ���������� ������. ������������ �������� ������ �������� ���� �������� ����������. ������ ���������� ���������� ���� ������������ ���������� ������ �������� ������.

�������� ���� ������������ ������ �� "������ �������������� �������� ������ �������� ���������� ���������� �� ������ ���� �������� ������ ������������ ��������." ���� ������������ ���������� �� �������������� ���� ������������ ������ �������� ������ ���������� ���� ���� �������� ������ �� ���������� ���������� ������������ ���� ������ �������� ���������� ������. ���������� ���� �������� �������� ���� ������ �� ���� ���������� "���� ��������" ���� ���� "���������������� ��������".

������������������ �� ������������ ��������

�������������� �������� ������ ������������ ��������. �������� �������� ���� �������������� 4 ���� �������� ���� �������� �������� ���� �������� ������ �� ���� ���������� �������� ������. �������� ������ �������� �������� ���� ���� �������� �������� (�� �������� ������������ ���������� ���������� �������� �� ������ ������) �� �� �������� ���� �������� ���� ������ ������ ������. ���� ������ �������������� ���� �������� ���� ���������� �� ���� ���� "��������" ���� "������ ������" �������� ������.. ���� �������� �������� �������� ������ ���� ���� �������� ������������ ������ ���� ���������� �� ���� �������� ������ ������ �������� ������. �������� �������� ���� �������� ������ ���� ���� ���������� ���������� ���� ������ �� ���� ���������� ���� �������� �������� ���� ������. ������ ������ ������������ ���������� ���������� �� ������ ���������� ������ ���� ������������ �������� �������� ������ �������� ������ �� ������ ���������� ���� �������� �������� ���� ������ ���� ������. �������� ������ �������� ���� �������� ������.

������ ���� ���������� �������� ���� �������� ������������ �� ���� ������ �� "�������� �������� ���� ���������� �� ������ �������� ���� ���� ���� ������." ������������ ������ ���� �������� �������� �������� ������ ���������������� ���������� ���� �������� �� ���� ������ ���������� ������! ���������������� �� ������ �������� �������� ���� �������� ���� ���� ������ �� �������� ���� ���� ������ ������ �� �������� ���� ���� ���� ������ ������ �� ���� ���� ������������ ���������� ���� ���� ������������ ���� ������ ������ �� ���� ���� ���������� ���������������� ������. �������� �������� ������ �� �� ���� ���� �������� ���������������� ���������������� ������.

���������� ������������ ���� ���������� ���� �������� �������� ������ ������ ������. ���� ���������� �������� ������ ���������� �������� ���� �������� ���� ������. �������� �������� �������� �������������������� ������ ���� ���� ���� �������� ���� ���������� ����������. ������ ���� �������� ������ ���������� ������. ������ ���� �������� ������ ���������� ���������� �� ������ ������ �������� ������������������������ �������� �������� ���� �������� ������ ���������� ������. �� �������� ���������������� ���� �������� �������� ��������. ���������������� �� ������ ���� ���� ������ �������� �������� ���� ������������ �������� �� ���� ������������ �� �������� ���� ������ ������������ �������� ������ ������. ������ ������ �������� ������ ������������ ���� ���������� �� ���� ���������� �� �� ������ ������ ���������������� ���� �������� �������� �������� �� ���� ������ ���� �������� ���� ���������� �� ���� ���� ���� �������� ���� ���� �������� ������ ������ ���� ������. ������ ���� ���� ���������� ������������ ����������. ������ ���� ���������� ������ �������� ���������� ������!

������ ���������������� ���������� ���� �������� ������ �� ������ ���� ���������� ������ ������ ���� ����������. ���� ���������� �������� �� ������������ ���������� �������� ��������. ���������������� 5 ���� ��������: "������ ���� �������� �������� ����������." ������ ���� �������������� 4 �� ������������ 12 ���� �������� ���� ������������ ������ ������������ ���� �������� �������� ���� �������� ���� ����������. ������ �������� ������������ ���� ���� ���� ���������� �������������� �������� �������� �������� �������� ���� ���� ���� ������ �� ���� ������ ���������������� ���������������� ������. ���� �������� ���� ������ ������ ���������� ������������ ��������. ������ ���������� ������ ���� �������� �� ���� ������ ���� �������� �������� ������. ������������ ���� ������������ �������� �������� ��������. ������ ���� ������������ ���� �������� ���������������� ���� �������� �������� �������� �� �������� ���� ���� ���� ���� �������� ���� �������� ������ �� ���������������� ���� ���� �������� �������� ���� ���� ���� ���� ������������ ���� ������ ���������� ���� �������� �������� �������� �������� ���� �������� ������.

������ ������������ �������� ���� ������ ���� ���� "���������� ������" �������� �������� ���������� �� �������� ������ �������������� �� ���������� ��������. ���� �������� �������� ���� ���������� ���� ������ ���� 1800������ ���������� �������������� ���������� ������ �� ���� �������� ���������� �������� ������ ���� �������� �������� ���� �������� �������� �������� - �������� "��������". (���� �������� ���� ������������ ���������� "������ �������� �������� " �������� ������ ��������!) ������ �������� / �������� ������ ���� �������� ������! ������ ������������ ������������ ������ ���� ����������. ������ ���� ������ ���� �������� ���������� ������ ���� "��������" �������� �� �������� ���������� �������������� �� ������ �������� �� ������ ���� ������ ���������� �������� ������ ���� ���� ������������ ������������. �������� ������ ������������ "��������" ���� ������������ ���� ��������. ������ �������� �������� �� ���������������� ������! ������ ���� ������������ �������� ������������ ���� ������������ �� �� ������ ���� ������������ ���������� ���� ���������� ������ �� ���������� �������������������� ���������� ������ �� ���� ���� ������ �������� �������� �������� ������������ ����������. ���� ���������� ������ ���� �������� ���� �������� ���������� ��������. ����������

���������� �������� ���������� �� ���������� �������� ����������

������������ ������ ���������� �������� ���������� ���������� ���������� ���������� �������� ���������� ������! ������ ������ ������������ �������� ���� ���� ���������� �������� ������ ���������� ��������. ������ �������� ���������� ������������ ���� ���������� ���� ������������ ������ �������������� �������� �� ������������ ���� ������ �������� ���������� ������ ������ ���������� ��������. ������ �������� ���������� ������������ ���� �������� ���������� �� ���������� ���������� ����������. ������ �������� ������ ���������� ���� �������� ������ ���������� ���������� �� ������ ���� �������� ���� �������� ������ ���� ������������ ������ �������������� ���������� �� �������� ������ ������ ������������ ���� ���� ��������. "������ ���� ���� ���� ������������ ���� �������� �������� ������ �������� �������� ������ ������������ ������." ������ ���� ������ ���������� �������� �������� ���� �������������� ������ ���� ������ ������ ���� ������������ ������������ �������� ������ �� "���� �������� �������� �� ��������". ������ �������� �������� ������ ���� �������� ���� ���� ���� �������� �������� �������� ���� ���� �������� ������ ���������� �������� ���������� ����������. ������ ���� ���� �������� ������ �������������� �������� ���� ������ ���� �������� ������ �������������� ���������� �� ���� "�������� �� ��������" ����������.

���� ���������� ���� ���������� ������ ������ �������� �������� ������ ���� ���� �������� �� �������� ���� �������� ������ ������ ���� ���������� �������������� ���������� ���� ���� ���� ������ �������� ���������� ������ �� ������ ���������� ���� �������������� �� ���� ������ ������ ���� �������� ���� ���� ���������� ������ ������ ���� �������������� ������������ ���������� �� ������ ���� �������� ���� ������ ������ ���������� ���������� �� ���������� ������ �������������� ���� �������� �� ���� ���������� ���� ����������. �������� �������������� ������ ������ ���� ������ ���� ������ �������� ���������� ���� ���������� ������ ������ �������� ������ ������. ������ ���� ���������� ���� ���������� ������ ������ �������� �������� ������ ���� ���� �������� �� �������� ���� �������� �������� ���� ���� �������� ������ ���� 1800 ������ ���� �������� ������ ���������� ������ �� ���������� ������������ ������ ���� ���� ���������� ������������ ������! �������� ���������������� ������ �������������� �� ���������� �� ������������ ������ ���� ���� �������������� �������������� �� �������� ������ ���� ������ �� �������� ���������� ���� �������� ������ �������������� ������.������ ���������� ���� ���� �������� ���� ������������ ���� ���� ������ ���� "������������" ������ ������ �� ������������ ������������ ���� �������� �������� �� ���� �������� ���������� ���������� ���� "�������� ���� ��������" �������� �������� �� ���� ������������ ������ ������������ �������� ����������. �� �������� ������ �������� ! �������������� ���� ������ �������� �������� ���� �������� "����" ���������� �� ���� ���� ������������ �������� ���� ���������� ������. ���������� ���� ������ �������� ������ ���� ���� ������ ������ �������������� ���������� �������� ������ ���� ���� ���������� ������ ������������.

���������������� �� ���� ������ ���������� ���������� ���� ���������� ������ �������� ���������� ���������� ������ ������ ���� ������ �������������� ���������� ���� ������������ ������ ���� ���������� ���������� ������������. ������ �������� ������ ���� �������� ������ ���� ���������� �������� ������ ������ ���� ���� �������� ���������� ���� ���� ���������� ������ ��������. ���� 1800 ������ ������ ���� ������ ���� ���������� �������� ������. ���� ���� �������� ���������� ������ �� �������� "��������" (���� ���������� �� ���������� ��������) �� ���� ���� �������� �������� �������� �������� ������. ������ ���� ������������ �������� �������� ������������ �������� ��������! �� �������� ���� ���������� �������� ��������. ������ ���������� �������� ������ ���� ���� ���������� ������������ ������ �� ���������������� �������� �������� ������ ������������ �������� ������ ���������� ���� ������ �������� ���� ������ �������� ������. ���������� ���� ������ �������� ����������. �������� �������� ���� ���� �������������� �������� ���� ��������. �������� �������� �������������� ���� ������������ ���� ������ �������� �� �������� ���� �������������� ���� ������������ ������. ������ ���� �������� ������ ���������� ������������ �������� ������ �������� �������� ����������. ���� ���������� �������� �� ������ �������� ������ �������� ������ �������� ������������ ����������. ������ ������ �� "�������� ������������ ���� �������� ������ �������� �� ���������� ���������� ������ ������������ !!"

������ ���������� ���� ������ ���������� �������� ���������� �� ���� ���� ��������������. ���������� ������ ���� ���������� �������� ������ ���� �������� ������ �������� ���� �������� ������ ��������. ������ �������� ���� ������ ������ ���� ���� ���������� �� ���� �������� ���� ������ ����������. ���������� �������� ������ ���� ���������� ������������ �������� �� ���������� ���� �������� �� ���� ���� ������ ���������� �� ������ ��������. ���������� ���� ������ ������ ������ ���� ���� ���� ��������. ���������� ���� ������ ������������ �������� ������ ���� ���� �������� ���� ���� �������� �������� ������������ ���� ��������. ���������� ������ ���� ������ ���� �������� ���� ���������� �������� ���� ������ �� ���� ������ ������ ���������� �������� ������. ������ �������� ���������� ������ �� �������� ������ ���������� ������ ���� �������� �������� ���� ���� �������� ���� ������ - ���� �������������� ���� �������� ���� �������� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������� ������. ������ �������� ���������� �� ������������ ��������. ������ �������� �������� ������ ���� ���� �������� ������������ �������� ������ ���� ���������� ��������. ���� �������� �������� �������� ���� ���������� �� �������� ������������ ���������� ���� ���������� ��������. ������ ���������� �������� �������������� ������. ������ �������� ������������ ���� ���� ���������� �� ������������ ���� ���� ���������� ������������ ���� ���������� ���������� ������. ���������� ���� �������� ���� ���� ������ ���������� ������ ������ - ���������� ���� ���� ���� ��������������. ������ ������ ���������� �������� �������� ��������. ���� ���������� ���� ���� ���������� ���� ������.

�������� ���� "��������" �������� �� ���������� ���������� ���� ���������� ���������� ���������� ��������. ���� ���������� ���������� ���� ���� �������� �������� ������������ ���������� ������������ ���������� �������� �� ���� �������� ���������� ������. ���� ���������� �������� ���� ������������ ���� �������� �������������� �������� ���� ������ ���������� ���� ���������� �������������� ��������. ���������� ���� ���� ������������. ���� ������������ ���� ���������� �������������� ���� ���� ���������� ������. ���� ������������ ���� �������� ���� �������� �������������� ���� ������ ������ ������ �� �������� �������� ���� ���� ������������ ��������������. ���� �������� ���������� ���� ������������. ������ ���� ���� ������������ �������� ������ ���� �������� �������� �������� ������. ���� ���� ���������� ���� ���� �������� �������������� ���� ���������� ��������. ���� ���������� ������������ �� �������� �������� ������������ ����. ���� ������ ������ ���� �������������� ���������� ������ �� �������� ���� ���� ������������ ������ ���� �������� ���� ���������� "������������ ���� �������� ��������������" �������������� ���� ������ ���� ���� ������������ ������ ������ ���� �������� ������������ �������������� ���� ����������. ������ ������ ������ ���� �������� ���� ���������� ������ �� ������ ������ ���������� ���������� ������������ ������. ���� ������ ������ ���� ������ ���� �������� �������� ���� ������ ���������� ������ �� ���� ���������� ���������� ���� ���������� ���� �������� �������� ������ ������������ ������������ ������. ������ ���� �������� ������ ������ ������ ���� ������! ����������

���� �������� ���� ���������� ������ �� ������

���� ������ �������� �� ���� ���� ���������� ���� ������ �������������� ������ ���� ������ ���� ������������ ���� ������������ ���� �������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� �� ���������� �������� �� �������� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ������ ������ �� ���������� �������� �� ���� �������� ���������� ���������� ���� ���������� ��������. ������������ �������������� ���� ������ �������� �� ������ ���� ������ ���������� �������� ������ ������ ���������� ���� �������� ������ ���� ������ ������ ����������������. ������������ ���� �������� ���� ���������� ������ �� ���� �������� ���� �������� ���� ���� ���������� ������ ��������. "�������� ���������� ���� ���� �������� ���������� ���� ���������� ������ - ���������� ������������ �� �������������� �� �������������� ���� ����������" (�������� 3). ������ ���� �������� ������ ���������� ������! ������ �������� ���� ���� �������� ���������� ���� ������ ������ ������ �� ���� ���� ������ �������� ���� ������������ ���������� �� ���������� �������� �������� ���������� ������ �������� ������ �������� ������ ���������� �������� ���� ������ �������� �� �� ������ �������� ������ �������� ������ ���� ������ �������� �� ������ ���� ���� ������ �������������� ���� ������ ���� �������� ������. ���� ���������� ���� ���� ���������� "��������" �� "��������" ���� ������������ ���� �������� �������� �������� ���� ��������.

������ ������ ���� ������ ������ ���� ���������� �������� ���� ������ ���������� �� ������ ������ ���� ���������� ���� ���� �������� �������� ���������� ������������ ������! ������ �������� ���� ������ ���� ������ ������ �� �������� �������� ���������� ������ �� ���� ������������ �������� �������� ���� �������� �� ���������� ������������ ���� ������ ������ ���� ������ �������� ���������� ���� ���� �������� �������� ���� ������ �������� ������ ������������ �� ���� ������ ���� ���������� ������ �������� ��������. ���������� ���������� �������� ���� ������ ���������� ������ ������.

�������� ������ ���� ���� ������ ���� ������������ ������ ������������ ���� ���������� ���� ������ ���� ������. ���� �������� ���������� ���������� ���������� ������������. ���� �������� ������ �������� ���� ���� ���������� ���������� ������ �� ������ �������� ���� �������� �� ���� �������� ������������ ���� �������� ���� �������� ���������������� �� �������������� ���� �������������� "��������" ���� "����������" ��������. ������ ������ ���� ������ �������������� ��������! ���� �������� ���������� ������ ���������� ���� �������� �������� �������� ����������. �������� ���������� ���������� �� ���� ���������������� ������ ���������� ������ ���� ���� ���� ���� �������� ������ �� ������: "�������� �������� �������� ������ �� ���� �������� �������� �������� ������." ���� ���������� ���������� ������ �������� ������ ���� ���� ������ �� "�������� �������� �������� ������ �� ���� �������� ���� ������. ������ ���������� �������� ���� ���� �������� ������ ������. ���� ������ ���������� �������� ���������� ���� ���� ���� ���������� �������� ���� ������ �������� ���� ���� ������������ �������� ��������. ���� ������������ ���������� ���� ������ �������� ���� ���� ���������� �������� ������. ���� ������ ���� ���������� �������� ���� �������� ���������� �������� �� ���� ���� �������� ������ �� ���� ������������ ������ ������ ������ ���� ������ ������ ���� ���������� ��������. �������� �������� ������������ ��������. ���� �������� ���� ������. "

���� ���������� ���������� ������ ���� ���������� ������ ���������� ������ ���� �������� ������ ���� �������� �������� �������� �������� ��������. ������ ���� �� �������� ������������ ������ ���� ������ ���� �������� ������ �� ������ ���� ������ �������������� ���� ������ ���� ���� ������������ ���� ������������ �� ���������� �������� ���� �� ������ ���� ���������� ��������. ������������ ������ ������ ���� ���� ���������� �������� ���� �������� ���� ��������. �������� ���������� ���� ���� ���� ������ ���������� ���� ���� ������ �������� ���������� ������ �� ���� �������� �������� ���� �������� �� ���������� ������ ������ ���� ������ ���� ������ �������������� �������� ��������. �������� ���� ���� ���������� ������ ���� ���������� ������ �� ���� ������ �������� ���������� ������. ������ ���������� ������������ ������ �������� ������������ ���������� ���� �������� ���� �������� �������� �� ������ �������� �������������� ���� �������� �������� ������. ������ ������ ���� ���� ������ ������ �������� �������� �� ������ ���� �������� ���� ������ ���� ��������. �������� ���� ������ �������� ������������ ������ ���� ���� �������� ���������� ������ ���������� "���������� ��������" ���� ���������� �������� ��������. ���������������� �� ������ ���� �������� ������ ���������� ������������ ���������� ���������� ���������� �� ���� ���� ���������� �������� �������� ���� ���� �������� ���������� �������� ���� �������������� ������������ ���� ��������.. �������� ������ ���� �������������� ���������� ���������� ���������� �������� �� ���� �������� �������� ���� �������� ���������� ��������. �������� ������ �������� ������ ���� ���������� ������������ �� ������ ���� �������� �������� ���� ���������� ������������. ������ ���������� ������������ ���������� ���������� �������� ������ �������� �������� ����������! ������ ���������� �������� (������ ���������������� ���������� �� ���� JesusLifeTogether.com/JesusAsHead ���������� ���������������� ���� "������������" ���� ������ �������� ���� ������������)

�������� ������ ���������� ���� ������ ���������� ���� �������� �������� �������� ���������������� ������ ���� ���������� �������� �������� ���� ���������� ���� ���� �������� ������ �� ���� �������� �������� ���� ���� ���������� ���� �������� �������� ���� �������� ���������� ������. �������� �������� ���� ������������ ���������� �������� ���� ���������� �������� �������� ���� ���� ���� �������� ������ ������ �������������� �������� �� ���� ������������ �������������� ���� ���� ���� ������������ ������������. �������� ���� ���� �������� �������� �������� ���� ���������� �������� ������ ������ ���� ������ ������ ���������� ���� ���������������� �������� �������� �� ��������. ���������� ���� ������������ ���� ���������� �� ���� ������������ ���� ���������� ������ ���������� ���������� ���������� ������ ���� ������ ������ ���� �������� ���������� �������� �������� ������������.�� ����������!! (���������� ������������ ���������� ������������!)

������ �� ���� ���� ������������ ������

���� ������ �������������� 14 �� ������������ ������������ ���������� �� "������������ ���� ������ ���� ���� ������ ���� �������� �� �������������� �� �� ���� ���������� ���� ���� ������ �� �������������� ������ ������ �������� ���������� ������ ���������� ������. ���� ���� ���� ������ ���� �������� ���������� �� ���� �������� �� ���� ������������ ��������. " ������ �������� ���������� ���� ���� �������� �������� ����������! "������ ���� ���� �������� �� ���������� �� �������� ���� �������� ������ ����������. ������ ������ ���������� ����������. " ������ ������ �������� ���� ���������� �� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ���������� ������. �������������� ������������ �������� �������� ���������� �������� �� �������� ���� ���������� "���������� ����" ���������� �� ���� �������� ���� �������� ���������� ���� �������� ������ ���������� �������� ���� ���������� ���� �������� �������� ���� ��������. ������ ������ ���� ���������� ���������� �� �������� ����������. �������� ���������� ���� �������� �������� �� �������� ���� ������������ �������� ������������ ����������. �������� ���������� ���� �������� ������ �������� �� �������� ���� ������ �������� �������� ���� ������������ �������� ����������. ������ �������� �������� ������ ���� ���� ������������ ������. ���������� ������ �������������� 14: 26-40 ���� ��������������.

������ ���� ���������� ���� ������ ���������� ���� ������������ ������ ���� ���������� ���� ������ ������ ���������� �� ���������� ���� ���� ���������� ������ ���� ������������ ������������ ���� ������ ���������� �������������� �������� ������ �� ���������� ������ ���� ���������� ���������� �������� �������� ������ ���� ���� ������ �������������� ������! �������� ������ �������� ���� ���������� ������������ ����������. �������� ������ ���� �������� ���� ������������ ������ �� ������ �������� ������ ���� �������� ���� ���������� ������. ���� ���� �������� ������������ ���� ������ ���� �������� ���� ������������ �������� �� ���� �������� ������ ������������ ��������.

�������� ���� �������������� ���������� ���� ���������� ���� ���� ������ �������� ���������� ������������ ������ ���� ���� �������� ������������ �������� ���� �������� ������ ���� ���������� ���� ���������� ������������ ������. �������� ���� ���������� ���� �� �������������� ���� ���������� ���� ���������� ���� ������������. ���������� ������ ���������� ���� ���� ������ ���������� �������� ���� �������� �� ���� ������ ������ ������������ �� �������� ���� ������!

���� ���� ������ �������������� �������� ����������. ���������� ������������ ���������� ����������. ������ �������� ������ ���� ���� ���������� ���������� �������� ���� ������ �� �������� ������ ���� �������� ���� ���������� �������� ������. ������ �������� �������� ������ ���� ������ �������� ���� �������� ������ �������� �������� �� ���� �������� ������������ ����������. ������ ���� �� ������ ���� �������� ���� �������� �������� ���� ����������. �������� ���� ���������� ���� �������� ���� �������������������� ������������ ���������� �� �������� ������ �������� �������� �������� ���� �������� �������������� ���� ���� �������� �������� �������� �� ���� �������� ������ ����������.. �������� ���� ���������� �������� �������� ���� ���������� �� ���������� ������ ���� ���� �������� �������� ������������������ �� ���� �������� ���� ������������ ���� �������� ������������ ����������. �������� ���������������� ���� ���� ���������� ���� ���������� ������������ ���������� �� ���������� ������ ���� ���� ������ ���� �������� �������� �� ���� ���������� �� "���������� �������� �������������� ��������". ���� ���� �������� �������� ���������� ������ ���� ������ ����������. ���� ���� ������ ���� ���������� ���������� ������������ ���� ���������� �������� �������� ���� ������ ������ ���� ���������� ���� �������� �� "���� �������� �� ���������� �� ����������" ���������� ���� ��������. ������ ������ ���� ���������� �������� ���� �������� ������������ ���� ���������������� 3 �� ������������ ���� ������ ������������ �������� ������.

���������� ������ �������� "���������� ���������� ������ ���������� ���������� " ������ ������������ ���������� ���������� ���� ���� ���������� ������������ ���� �������� �������������� ������ �� ���� ������ �������� ������������ ������������ �� ���������������� ������������ �������� ���� ���������� ���� ���� ������������. �������� �������� ���� ��������: "������ �������� ���� ������������ ���� ���������������� �� ������ ���� ���� ���� ������������." �������� ���������� ���� ������ ���� ������ ���������� ������������ �������� �������� ������ �� ���������� ���������� ������������ �������� ���� ������ - ���� �������� �� ���� ���������� ������. �� ���� ������ ������ ���������� ���� ������������ �������� ��������.������ ������ ������������ ������ ���������� �������������� ���������� ���� ���������� ���� �������� ������ �� ������ ���������� ���������� ������ ���� ������ ��������.������ �������������� ���� ������������ ������ ���������� ����������. �������� ������ �������� ���������� ���� ��������. ������ �������� ���������� ������������ �������� ������������.

������ ���������� �������� �������� ������ ���� �������� �������� ���� ��������. �� "��������" �������� ���� �������� ������ ������ �� ���� ���� ���������� ���� ���� ���������� �������� ���� �������� ������������. "������ ������ �������� ���������� �������� �� ���� �������������� ���� ���������� ���������� ������." ���������� �������� ���������� �������� �� ���������� �� ���������� �� ������������ ���� ���������� ������ ���� ���� ������ ���� �������� ������ ������ �� �������� �������� ���������� ���� �������� ������������ �������� ������. ���������� ���� �������� ������������ ������������ ������ �� ������ ���� ���������� ���� �������� ���� ������ �������� ����������. ������ ���������� ���� ���������� �� ������������ �������� �� ���������� ������ �������� "������ ���� �������� ����������"�������������� ���� ���� ���������� 3 �� 1 ������ 1. ������ �������� ������ ������ �� ���������� ���������� ����.������ �������� �������� ������ ���� ������������ ������������ ������.

���� ���������� ���������� ���� "����������" ���������� ������ ������ ������ �� "������������ ������ ��������" ���� ���������� �������� ���������� �������� �������� ���������� ������. ���� ���������� �������� ���� ���� ���� ���� ���� �������� ������������ �� ������ ���� ������ �� ������ ���� ������ ������������ ������. ������ �������� ������ �������� �� �������� ������ �������� ���� ���� �������� ���������� ���� �������� ���� ������ �� ���� �������� ���� ���� ������ �������� �������� ���������� ���������� �������� �������������� ���� ������ �� ������. ������ ���� �������� ������ ������������ �������� ����������! �������� ������ ���� ������������ ������ ���� ������ ���� ������������ �������� ������ ������!!

������ �������� ������ ���� ���������� ���������� ���� ������. ������ �� ���������� ���������� �������� �������� ������ - �������� �������� ���� ������. "�������� ���� ���� ������������ ������ �� ������ ���� ������������ ������!" ���������� ���� ���������� ���� ���������� �������� �� ���������������� ���� �������� ������ ���������� �������� �� ���� �������� �� ������ ���������� ���������� �� �������� ���� �������� �������� ���� �������� - ������ ���������� �������� �������� ���� "����������" ������.

���������� ���������� 3: ���������� ������������

������ �������� ������ ���� ���������� ������������ ���� ���������� ���� ������ �� ���� ������ ���� �������� ���� �������� �������� ������. ���������� ������������ ������ �������������� ���� ���������� ������������ ���� ���������� ���������� �� �������� ���� ���������� ���������� ���� ���� ���������� ������������ ������������ ��������. ������ ���� ���� ���������� �������� ������������ ���� ������ ���� ���������������� ������ �������� �������������� ������������ ������ ���� �������� �� �������������������� ������������ ������������ ������ ���� �������� ������ �������� �� ���������� ������ ������������ ���� �������� ������ ���� ���������� ������ ���� ���� ������ ���� �������������� �� �������������� ���������� ������ ���� ���� ������ �������� ���� ���������� ������ ���� "������ ������������ ���� �������� ���� �������� �� ���������������� ���������� �������� ���� ���������� ���� ��������"�� ������ ���� "������������ ������ ���� ���� ������������ ������������ ���� �������� �� �� ���������������� ������ ���� ����������"�� ������ ���� "���� ���������� ���� ������ �������� ���������� �������� ���� ��������" �� "���� ���� �������� ���������������� ���������� ���� ���� ������������ �� ������ ���� ����������" - �� �������� �������� ���� ������ ���� ���������� "������������ ����������" �� �������� "������ ��������" �������� ������ ���������� ������ ���� �������� ������������ ���������� ���� ���������� �������� ���� ������ �������� ������: "���� ������������ ������ ���� ���� �������� ���� ������������ ������ �������� ������ ������������ ���� ���� �������� �������� ���� ������������ ��������!" ���� ������ ���������� "�������� ���� ������ ���� ���� ������ ���� ���������� ������ ������" �� ���� �� �������� �������� �� �������� �� ���������������� �� ������ ������������ �� ���������� �������� ������.�� ���������������� ���������� ������ �������� ������ �������� ���������� ��������. ������ ������ ������ ������ ���� ���������� ���� ����������!

���� �������� ���� �������� �������� ���� ���� ������ �������� ���������� ������ �� �� ������ ���������� �������� ������ �������� ���������� ������ ���� ���������� ���� ������. ������ ������ ������ ���� ������ �������� �������� ���������� �������� �� ���� ���������� ���������� ������ ���������� �������� �������� ������ ������������ ����. ������ ������������ ���� ������ �������� �������� ������. ������ ������ ���� ���� ���������� ���� ���������� ������ ���� ���� �������� ���������� ������ ���������� ������ ���� ���������� ���������� ������ ������ �������� ���� ���� ���� �������� ���������� �������� �� ���� ������ ������������ �������� ���� ���� �������� ���� �������������� ���� �������� �������������� ���� ������������ ���� �������� ���� ���������� ����������! ������������ ������ ���������������� 3: 12-14 ���� ���� ���� ���������� ��������:

�������������� �� �������������� �� �������������� �������� �������� ���� ������ ���� ���� ������ ������ �������������� ����������. �������������� �������� ���� ���������� ������ ���� ���� �������� �������� ����������������. ������ ���� ������ ������������ ���� ���������� ��������. ������ ������ ���� ���� �������� ���� �������� �������� ������ ���������� ��������. ���� ���� ������ ������������ ������������ ������. �������� �������� ������ �������� �������� ���� �������������� ��������. ������ ���� �������� ���������� ������ ���� �������� ������ ���������� �� ���� �������� �������� ����������. ������ �������� ���� ������ ���� ���� �������� ������ ����������

�������� �������� ���� ������ �������� �������� ���� ���� �������� - ������ ���� ������ ������ ������. ������������ ���������� ���� ���� �� ������ ���� ������������ ���� ���� �������� ���� ������ ���� ������������ ���������� �������� �� ���� ������������ ������ ��������. ���� �������� ���� ������ ���� �������� ���� ����������. ������ ���������� ���������� �������� "���� ������" ����������. ���� ���� ������������ ������ ������. ���� ���� ������������ �� ���������������� ��������. ���� ������ ���� ���������� ��������. ���� ������ ���� ������ ���� ���������� ���������� ���������� ��������. ������ ������������ ���� ���������� ���������� ���� �������� ������ �������� ���������� ���������� �� �� ������ ���� �������� ������ ���������� �� �������� �� ���������������� ���� ������������ ���������� ���������� ���������� ���� ���������� �� ������������ ���������� ������ ������ ���� ������������ ���� �� �������� ���� ���������� �������� ���� ���������� ���� ������ �������������� ����. ������ �������� ���� ���������� ���� ������ ���� �������� ���� ���������� ���� �������� �������� ������ ������ ������ ������ ���� ����������. ������ �������� �������� ������ ���� �������� �������� ���� ������ ������ ���� ��������! ���� ������ �������� ���� ������ ������ ���� ������ ���� ������ ������ ������ ������ ���� ���������� �������� �� ���� ������ ���� ���� �������� ���� ����������. ������ ���������������� ������������ �������� ���� ���� ������ ������������ ���������� ���� ���� ���� �������� �������� - ���� ������ ������ ���� ��������. �������� ���� �������� �������� ������ ������������ �� "������ ���� ���� ������ �������� �������� ������ ���� ���� ����������!" "������ ���� ���� ������ ������ ���� ������!" "���������� ���������� ������ �� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ��������!" ������ �������� �������� ���� ������ �������� ������. ������ ���� ������������ �������� �������� ������ ���� �������������� �� ���� ������ ������ �������� �� ������ ������ ���� ������ ���� ���������� ������������ ���������� ���������� �� ������ ���� ���� �������� �� ���������� �������� ���� ����������. ������������ ������ ���� ���� ���������������� 3: 12-14 ���� ��������. ������ ���� �������� �������� ������������ ������������ ������ ���� ������ ���������� ������������

���� ������ �������� �������� ���� ���������� ������������! ������ ���������� ���� ���� �������� ���� ������ ���������� ���������� ������������ ����������. ������ ���� ���������� ���� ���� �������������� �������� �� �������� ���� ���� ������������ �� ������������ �� "���������� �� �������������� ��������. ������ �������� ���� ������������ ���� ������. " ������ ���� ���������� ���� ���� ���������� �������� �� ���������� ���� ���� ������ �������� �� �������������� �������� ���� ������ ���� ���������� ���������� ������. ���� ������ ���������� ������ ���� ���� ���������� ��������! ������ �������� ���� ���� ������ �������� �� �������� ���� ������ ���������� ���������� ���� ���� ����������. ������ ���� ������ ����������. "������������ ������������ ���� ���������� �������� ���� ������ ���� ���� ������ ������ �� �������� ���������� ��������." ������ �������� ������ (�� �������������� ���������������� �������� ���� ���������� ��������) ���� ���������� ���������� ������������ ��������. ������ ������ ���� ������ ������ �������� ���������� ���� ������ ���� �������������� ���� ������������ ������ ���� �������� ���������� �� "�������� �������� ���������� �� �������� ���� ������ ���� �������� ������ �������������� ������ ���� �������� ����������".

���������� ���������� 4: ����������

�������� 1800 ������ �� ���������� ���������� ������ ���������� ���� ������������ ���������� ������ ���� ���� ������ ���������� ������ ... ���� ������ �������� ������ ... ���������� ������������ ���� ���� ������ ������ ... �� �������� ������ ���������� ���������� ��������. ������ ���� ���� ���������� ���������� ������ ���������� ���� ���� ���������� ������ ���� ������ ������������������. �������������� ���� ���� �������� ������������ ���������� �������� ������ ������������ ���������� ������ ������ �� �� ���������� ���� ������ �������� �������������� �� ������������ �������� ���� ������ ���������� ���� �� ���������������� ���������� ���������� ������ ���� ���������� ������������ ���������� ������ ������ (������ ���������� ���� �������� �������� �������� ��������) ���� ���������� �������������� ���� �������� ������. ������������ ���������� ������ ���� ���� ������ ���������� ���������� ���������� ���������� ������ �� ���� ���������� ������ ���������������� ���������� ���������� ������. ���������� ���������� ���������� �������������� �� ������������������ ����������. �������� ���������� ���������� ���� ������������ ������ �������� ���������� �������� �� �������������� ���� �������������� �� �������� ���������� ���������� ���� ������ ������: ��� ������ ���� ���������� �������� ������������ ���� �������� ���� ���������� ������.��� " ���������� ���� �������������� ���� ���� ���������� ������ �������� ������������ ��������." ���� �������� ���������� ���������� ���������� �� ������������ ������������ ���� ���� ���������� ������������ ���������� ������ ���� ���� ���� ������������ �������� ������ �� �������� ���������� ��������. �� ���� ������ ���������� �� �������� �� �������� ������ ������ ���������� ������ �������� ������ �������������� �������� ���� ���������� ���� ��������.

���� �������� ������ ���������� ���� ���������� ���������� ���� ������������ ���������� �������� �������� ���� ������������ �������������� 14 ������ �������� ������ �� "�������� �������������� ������ ���� �������� �� ������ ���� �������� ���������� �� ���� �������� �� ���� ������������ ����������." ������ ������ ���������� �������� ������ ������ ��������. ���� ������ ���� ������ ������ ������ �� ���� ������ ���������� ������ ���� ���������� ���� ������������ "������������ ���� ���� ������ ������ �� ������������ ������ ���������� ��������" (���������������� 10: 24-26). ���� �������� ������������ ������������ ������ ���� ������������ ������������ ���� ������ ���� ���� �������� �� ������ �� ������ �������� �� ���� ���� ���� ���� �������������� ������ ���� ���������� ���� �������� �������� ������ �� ������ ���� ������ ����������. ���� ������������ "���� ������ ���������� ������ ���� ���������� ������������ ���� ���� ������ ������������ �� ������������ ������ ���������� ��������." ������ ���� �������� ������������ ������. 10 ���������� ���������� �������� �� ���� �������� �������� �������� �������� ��������! ������ �������� ������ �������� �� ������ ���� "����������"!

������������ �������������� 14 ���� ��������: "�������� ������������ ���� ������ ������ ���� ������ - �������� ������ ������ �������� ���� ������ ���� �������� - ���������� ������ ������ ������ ������������." ������ �������� ������ ���� �������� �������� ���� ��������. ������ �������� ���� ���� �������� �������� ���� �������� ���������� ������ ���������� ������ "������ ��������" ���������� "�������� ������������" �������� ���������� ������ - ���� ���� ���������� ������ �������� �� ���� ������ �������� �������� ������ ��������. ������ ������ ������������ ���� ���� �������� ������������ �� ������������ ���� ���� �������� ���������� �� �������� ���� ������������ ���������� �������� �� ������ ������ ���������� ���� ���������� ���� ������ ������������ �������� ������ ���� �������� ���� �������� �������� ������ �� ������ ���� ������ ������ ���� ������ �� ������ ������ ���� ���������� - ���� ���� ���������� ������ �������� ���� �������� �� ���� ���� ������ ������ ����������. �������� ������ �������� �������� ���� ���������� �������� ������.

������ ���� ������ ������ ���� ������ ���������� ���� ������ �������� ������ ���� ���� ������������������ ���� ������ ���� ���� ���� �������������� ������ ������ �� ���� ������������ "������������������" �� "�������� ������" �� ���� �������� ������ ���� ������ �������� ������. "������������" ���� "��������" ���� �������� �������� ���� ������ ������ �� ���� �������� �������� "��������" - ������ ���������� �������� �� ������ �������������� - ������ ���������� �� ������ ���� ��������. ������ ���������������� �������� ������ �� "����������" ���� ������ ���� �������� ������ ���� ���� ���������� ������ - �������� "���������������� ����" (���������� ������ ���� ���������� ���������� ���� "������ ���� ���� ���������� ���� ��������"). ������ ������ �������� ������ ������ ���������� �������� ���������� ������ �� ���� �������� ���� �� ����.

���� ������ �� �������� ���� "���������� ���� ���� ������ ���� ����������" ������ ���� ������ ���� �������� �������������������� �� ���� �������� �� ���� ������������ ����������. ���� ������ ���������� ����������. ������ ���� ���������� �� ������������ ���������� ���� �������� �������� �������� �������������� �������� ���������� ���������� ���� ���� �������� �������� �������� ������. ������ �������� �������� ���������� �� �������� ���������� ������! ���� ���� ���� ���� "������������ ������ ������������������" ������ ���������� ���� �������������� �� �������� �� �������� ������ ������ �������� ��������. ���� ���� ���� ���� ������������ �� �������� ���������� ���� ����������"������������" �������� ���� ������! �� ���� �������� ������ ���������� ���������� ������������ ���� �� �������� ���� ������ ���� "�������� ������" �� "������" ���� ����������. ������ ������ ���������� ���� ������ �� ���� ���������� �������� "��������" ���� �������� ����������.

�������� ������ ����������

������ ������ ���� �������� ������ ���� ���� �������� �������� ������ ������������ �������� ������ ���� ���������� ���������� ���� ������ ������ ���� �������������� ������ ������������ �������� ���� ������ ���������� ���������� ���������� �������� ���������� ���������� ������! �������� ���� ������������ ���� �������� ���� ���������� ���������� �� �������� ���� �������� ���������� �� �������� ������ ���������� ���������� �� �������� ���������� ����������. ������ �������� �������� ������ ������ ���� ���� ������ ������������ �� ���� ���������� �������� ������������ ���������� �� ������ ���� ������ ���� ������ �������� ���� �������� �������� ������������ ��������. �������� ������������ ����! ������������ "������������" ������������������ ���������� ���� �������� �� ������ ������������ ������ ���������� ������������. �������� �������������� ���� �������� �������� ������ �������������� ������������ ����������! �������� ������ ���� ���������� �������� ���������� ������ �������������� ���� ������������ ���� ������������ �� ������������ ������������ ���� ���� �������� ����������. �������� �������� ���� ������������ �������� �������� �� ���������� ���� ������ ������! ������ ���������� ���������� ������������ ������ �� ������ ���������� ���������� ���������� ������.

������ ������ ������������ ���� ���� ���������� ���� �������� �������� ������ �������� ���������� ������ �������� �������� �� ���������� ������������ ���� ���� ���� ������ �������� �������� ���� �������� �������������� ������������ ������. "������������ ������������ ���� ���������� ��������." "���� ������ ���� �������������� �� �������������� �� ������ ������������ ������������ ���������� ��������. ������ ���������� ! ������ �������� ���� "���������� ����������" ������ �������� ������ �� ���� �������� ���������� ���� �������� �������� �������� ������ ����������! ������ �� ������������ ����������! :) ���������� �� �������� ��������! ���� ������ �������� "������������ ������" ���� ���� ���������� ������������ ������������ �� ���� �������� �������� �� �������������� �� ��������������. "�������� �������������� ������ ���� �������� �� ������ ���� �������� ���������� �� ���� �������� �� ���� ������������ ����������." "�������� ������������ ���� �������� ������ �������� �� �������� ������������." ���� ���������� �������� ���� ������ ���������� �� �������� ������ �������������� ���� �������� ���� �������� ���� ������ ���� ���������� ���������� ���������� �� �������� ���� ���������� �������� ������������ ���� ������ ���� �������� �������� ����������. ������������ �������� ������ �������� ���� ���������� ���� ������ ���� �������� ���������� �������� ���������� �� ������ ���� �� �������� ���� ���� �������� �������� ���� �������� �� ����������. ������ ������ ������ �������������������� ���� �� ������ ���� ���� �������� ���� ������ �� ���������� �������� ���� ���������� ������ ���� ������. ���������� ��������!

������ �������� ���� ������ ���������� ������ ������. �������� ���� ���� �������� �������� �������� ��������. ������ ������ ���� �������������� ����������. ������ �������� �������� ���� ���� ���������� ���������� ������ ���� �������� �������� ������ ���������� ��������. ������ �������� ���������� �� �������� ������������ �������� ������ �������� ���� ������ ��������. ���������� ������ ���� ���� ������ �� ���� ���� �� ���� ���������� ������������ ���� ���������� ����������������������������. ���� ������ ���������� �� ������������ ������ ���� ������������ ������ �������� ���� �������� ���� ���������� ������ �������� �� �������� ���������� ����������. ������ �� ���� ���� ���� �������� �������������� �������� ������������ ��������.

������ �������� ���� �������� ���������� ���������� �� ������ �������� ���� ������������ �� ������������ ������ �������� �������� �������� ������������ ������ �������� ������ ���������� ����. ������ �� ������������ ���������� ���� ��������. ������������ ������������ ���� ��������. �������������� ������������ ���� ���� ������ �������� ������ ���� ������. ���������� ���������� ���� �������� ���� �������������� �������� ���������� ������ �������� ���� �������� �� ���������� ���� �������������� ���� ��������. �� ������ ���������� "������ ���� ���������� ���������� ������" �� ���������� ���������� ���������� ���� ���� ���������� ������������ ���������� ���������� ���������� ������!! ����������

 

jesuslifetogether.com
فارسی Languages icon
 Share icon