In Alles Eerste

1994

Die mees ernstige resultaat van so ‘n benadering is dit: Christus word beroof van Sy regmatige plek as die Volheid van die kerk.

Luister asseblief na ons broeder Paulus –

Aan die Efesiërs het hy gesê: “deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig” (1:9-10). En weer, “En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul” (1:22-23). En weer, “En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam - goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate - die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde” (4:11-16).

Aan die Kolossense het Paulus geskryf: “En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis - ek sê deur Hom - die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele” (1:18-20).

Aan die Fillipense? “Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader” (2:9-11).

Laastens, aan die kerk in Korinte (alhoewel ons kan voortgaan om nog baie gedeeltes aan te haal!), het Paulus verklaar: “Want ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel” (2 Kor 11:2).

Sou jy saamstem dat die Vader ‘n definitiewe doel in gedagte het met elke plaaslike gemeente van gelowiges? Sy verlange is om Jesus eerste te stel onder hulle. Hy brand om hulle te vul met Jesus. Hy begeer om hulle te reining van enigiets wat Jesus, hulle man, sal bedroef. Hy wil dat Jesus verheerlik word.

Hoekom? Omdat Hy Hom so baie liefhet. En durf ons dat enigiets anders wat ons najaag, maak nie saak hoe godsdienstig nie, daardie liefde in ons harte teenstaan?

af_hou_die.jpg jesuslifetogether.com
jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon