Twee Apostels Beskryf Hulle Evangelie

1994

Dus was die evangelie van die eerste eeu nie ‘n formule wat aanvaar moes word nie, maar ‘n Persoon om te vertrou, lief te hê en te gehoorsaam.

Paulus skryf aan Timótheüs: “Onthou dat Jesus Christus, uit die geslag van Dawid, uit die dode opgewek is volgens my evangelie, waarin ek verdrukking ly tot die boeie toe soos ‘n kwaaddoener” (2 Tim 2:8-9). Dit is hoe Paulus sy boodskap opgesom het. “Jesus lewe (‘uit die dode opgewek’) en Hy heers as Koning (‘uit die geslag van Dawid’). Wat gaan jy met Hom doen?

Paulus het tot die Romeine gespreek “om ‘n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, ‘n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees.” Hy het bygevoeg: “sodat ek die evangelieverkondiging van Christus volbring het van Jerusalem af en rondom tot by Illírikum…nie waar Christus alreeds bekend was nie” (15:16,19-20). En hy sluit sy brief af met hierdie seën: “Aan Hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese Skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof” (16:25-26). Dit was die evangelie van Paulus: In opdrag van die Ewige Een, die verkondiging van Jesus aan mense wat Hom nie regtig geken het nie, sodat hulle kon glo en gehoorsaam, en deur so te doen ‘n lewende offer te word wat vir Hom aanneemlik is.

Die boodskap was Jesus. Die reaksie was gelowige onderwerping aan Hom.

Die apostel Johannes het dit selfs meer eenvoudig opgesom. “As ons die getuienis van die mense aanneem - die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat Hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie” (1 Joh 5:9-12). Die apostoliese getuienis moet in ons harte ingaan en daar woning maak. Dit moet deur ons verstand dring! Diep in ons moet ons Jesus Self sien as die ewige lewe.

Die lewende, heersende Jesus is die evangelie. Daarom sal dit nooit vir ons deug om bloot die Nuwe Testament se verkondiging van hom te analiseer sodat ons dit kan voordra aan diegene rondom ons nie.

Ons moet self by die punt kom waar ons Jesus sien!

af_hou_die.jpg jesuslifetogether.com
jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon