HIBAW-A DINHI : Kon unsaon nato nga mahimong dili lang taman ra sa pagka-tinudloan!

Nagpabilin ka ba sa pagkumbitay diha sa sinagulang sugilanon sa uban?Kon giingon ka ra niana sa pagmanso,mosugot kaba nga magpabiling Muslim o Budhista o hindu o kaha dili magtutuo sa Dios tungod lang kay gitudloan ka?

24/3/2015

Ayawg sugot nga magpabilin kara sa pagkatinudloan!

Sa ubos niini imong mahibaw-an ang(1)problema nga nakahatag ug kalibog sa mga sensirong panghunahuna sa mga tawo sulod sa gatusan na ka mga katuigan,ug (2)Ang gihatag ni Jesus diha sa Biblia nga solusyon sa maong problema.Basa uban sa pagkamatinud-anon ug ikalipay ang katubagan diha kang Jesus.

Taman ka raba sa pagkatinudloan?

Ang pipila nakahimo sa pagpamatuod nga kon ang usa ka tawo magtubo diha sa pagtulon-an sa Islam ug nahimong tinudloan gayod sa maong pagtuo sukad sa iyang pagkabatan-on,wala gayoy igo nga kahigayonan nga mahimo siyang kristohanon.Mao usab kana ang napamatud-an na diha sa mga hindu,budhista,ug ngadto usab sa mga nabulasot sa relihiyon sa mga dili motuog Dios—tungod ba kaha sa pagkatapulan nga magsusisusi,o kaha sa hugawng konsensya,o kaha nadani sa kadaghanan.Kon naunsa”ka”malagmit resulta kana sa gikatudlo kanimo sa imong mga ginikanan,o kaha tungod sa unsay gikahiligan sa imong palibot o nasod,o kon unsay gitinguha sa imong unod,o kaha kon unsay gidani kanimo sa imong kapikas sa kinabuhi aron imong apilan.

Tinuod ba kana?Mao kana ang sugilanon sa atong tawhanon nga kinabuhi?

Hastang nindota.

Morag kataw-anan ba.

Pero,tinuod man gyod.

Naunsa kahang pagka-unsaa nga ang ka sayon lamang sa”pagpanudlo”nahimo man nga kataw-anan apan tinuod?

SIGURADO ba gyod nga gusto kang masayod?

Daw kataw-anan,apan ang maong punto KATOHOAN.Ang tanan gayod nga gikatudloan diha sa pundok,o diha sa pamilya o kaha sa kultora,o kaha alang sa bintaha sa pagnegosyo,o kaha alang sa pagpanguyab...nahimo gayong sama sa usa ka klase sa teki nga mag-usab-usab ang kolor depende sa palibot niini—nga matakdan ug moendorso pa gayod kon unsa ang mga anaa sa ilang palibot.Usa sa pamatuod nga adunay matinud-anon apan limitado ug hilom nga tigpaniid mao kanang anaa sa imong atubangan matag Domingo sa buntag ug sa tibook semana,nga sama rag anaa siya sa moske matag ber nes,ug moadto pod sa tapukanan sa mga Hudio matag sabado. Ang kristohanong kalibotan,alang sa kadaghanan,puno kini sa dili malalis ug klaro gayod nga ebidensya”sa pagkahimo nimo nga mao ikaw sumala sa gibahog kanimo sa uban”.Pangutana lang sa palibot.

Niay yawe alang sa mas klaro nga pagsabot.Pipila ba ka mga tawo gikan sa bisan unsang lasa o kaliwat o relihiyon nga nasayran nimo nga adunay igong KAISOG sa pagpangutana mahitungod sa gitanyag kanila sa ilang kalibotan?Si Jesus mismo miingon,”HALOS WALA GAYOY BISAG ISA.”Tan-awa ang Lukas 13:23-28 ug Mateo 7:13-23.”Dyotay ra gyod ang makakaplag sa kinabuhing walay katapusan”gikan niadtong nanag-ingon,”Ginoo,Ginoo,nanudlo baya ka diha sa among mga kalye unya nikaon pod ka diha sa among mga lamesa.”Si Jesus mismo miingon nga wala gyod Siya makaila kanila.”Nagdahom”sila nga oki ra ang tanan,apan hastang sayopa gayod nila.Si Jesus mismo nag-ingon nga ang”KADAGHANAN”anaa niini nga kahimtang.Ang tanan,bisan nagtuo man o wala niini nga kamatuoran nga gisulti ni Jesus—nahiapil gayod diha sa”kinabuhi man o kamatayon”nasayod man sila niini o wala.

Alang sa imong KASAYURAN tinuod gayod kini:Gamay ra nga bahin sa ihap sa mga Kristohanon ang nagtuki mahitungod niining dili unta angay nga paghigugma sa kalibotan,ug sa kadudahan nga mga kinabuhi ug sinultihan ug sa mga unang gihatagag pagtagad—bisan gani ang pagka-bugnawbugnaw ug pagka-init-init sa matag-adlaw nilang pagkinabuhi.Ang mga sinultihan ug ang mga libro ug mga musika ug ang pakighugoyhugoy nahimong gidawat na lang nga puli alang sa Katinud-anan nga anaa kang Kristo sa kasagaran.Ang “tawo likod sa tabil”sa pulpito o sa libro,ug ang tawo nga naglingkod sa imong tupad puros oki lang basta ang nagsulti nagsultig maayong mga butang,ug tungod niana oki ra pod ko.Wala magsapayan kon duna bay unod ug kinabuhi o kaha duna bay makapadani sa likod sa mga gipamulong,basta ang tanan modawat lang pod sa akong mga sala.”

Sa makausa pa...padayon sa pagbasa aron makit-an nimo ang makapalipay nga solosyon diha kang Jesus.

Daghan diha sa Kristohanong kalibotan ang nagkaparihas lamang nga walay pagbati mahitu ngod sa ilang mga kinabuhi kon kini nahisibo sa ilang nakat-onan nga patakaran—nga mao ang mga kasugoan ni Kristo.Si Jesus mismo maoy naghimo sa Iyang mga sugo dili ang”mga kondisyonis alang sa kaluwasan”—kondili ang mga”ILHANAN sa Kaluwasan”diha sa Iyang Espiritu.Ang “Iglesia”ug ang”pagka-kristohanon”daghan na kaayo,apan ang naka-dimalas,mao nga,nahimo na lamang kining usa ka butang nga apilanan o kaha butang nga ilang hunahunaon o kalingawlingawan—imbis unta mahimo kining Pakigsaad o Kontrata sa kinabuhi ug kamatayon nga gibuhat ni Jesus.

Sukad pa sa sayong bahin sa kaliwatan sa katawhan,ang relihiyon nahimong kasangkapan aron mapadayon ang pagpatuotuo ug aron mahulipan ang pagka way lingaw,mahulipan ang pagbati,ug mahulipan ang mga kahaw-ang sa panaghigalaay,ug nahimo usab kini nga pamaagi sa pagpaminos kuno sa kasal-anan.Ug kini sumala usab sa nahimutang sa karatola,nisangpot ngadto sa”pagpanudlo”diha sa mga kristohanon,mga hindu,mga muslim,mga budhista,mga pagtulon-an sa mga dili motuog Dios,aron nga malikayan ang mga init nga hisgotanan ug aron nga magpabilin diha sa pagka-komportabli niining mga panahona karon.Kon ang usa ka”pagbati”maoy makaamong nga ang usa ka”membro”mahimong mobiya o kaha maapektuhan sa iyang pagpanarbaho o pangwarta o kaha dili naba hinoon makatulog...ang maong”pagbati”sa PAGBUHAT unta kon unsay gitudlo ni Jesus isalibay lang usab dayon sama sa usa ka talaan sa balita nga nabahaw na.Ang mga hilig makigsabot sa kalibotan ug ang mga wala pa gayod mabag-o nga mga”hilig ug lingawlingaw nga mga kristohanon”mopili gayod niining mao nga sayon kaayong dalan,usa ka dalan nga daw sakto sumala sa politikanhong panan-aw,nga maoy kasagarang gidawat ingon nga”malinawong”dalan.Mao kini ang”lapad nga dalan”,sumala sa paghingalan ni Jesus niini.

Kini nga mga hisgotanan sa itaas kasagaran gayod nga makit-an sa plastada sa mga ebangheliko,protestante,katoliko ug karismatiko.Kon kini nga mga hisgotanan makit-an usab diha sa”kristohanong”kultura o panagtapok,malagmit daghan ang wala pa”katudloi”.Unya unsa may kalahian niana gikan sa”nagtubo”nga mga Budhista o Muslim o Hindu o mga dili motuog Dios?Sa tinud-anay lang,wala gyoy kalahian.Kadtong igo lang gipanudloan wala gayod maluwas, sumala ni Jesus.Ngano man?Tungod kay kining pagka-kulang sa kinabuhi,gugma ug pagbati ug ang pagbiya sa Iyang kamatuoran sa Milagrosong Pamaagi dili maoy gisulti ni Jesus mahitu ngod sa kon unsa gayod ang usa ka kristohanon,ug dili kini mao ang pultahan paingon sa kalu wasan.Kon kini lisod nimong tuohan,tungod sa gipanudlo na,basaha ang Lucas kapitulo 9 ngadto sa 14.Tan-awa kon unsa ang gisulti gayod MISMO ni Jesus mahitungod sa IYANG TINUOD nga “relihiyon”diha sa sanag kaayo nga katin-awan tali sa klaro ug ilado na kaayo nga estilo sa kalibotan karon.Basaha usab ang libro sa unang Juan,nga usa ka libro nga sinulat sa”Apostoles sa Gugma”60 ka tuig homan sa adlaw sa Pentecostes paingon na ngadto sa”ikaduhang kaliwatan”sa mga katigulangan nga malagmit igo lamang midawat sa gipanudlo sa ilang mga ginikanan.Si Juan naghatag ug”ILHANAN”alang sa tinuod ug sa sayop nga pagkakabig,pinasi kad sa“gipahimutang na sa sulod”—nga mao ang mga PAMATUOD sa kon unsay dagway sa”Espiritu ni Cristo” sa sulod sa usa ka tawo nga tinuod gayong naluwas na,kaysa “igo lamang gitudloan”.

Busa kana,tinuod gayod—kon ang kasagaran natawo diha sa nagkalainlaing lugar sa kalibotan sama sa—India—Japan—Brazil—Saudi Arabia—Iran—France—Estados Unidos—Siria—Zimbabwe—ug uban pa—sila sayon ra kaayong mopailalom sa lumbay o talay niadtong mga nagpalibot kanila,ug ngadto usab sa kon unsay ilang giisip nga makahatag kanilag ganti o pag- ila,sa wala nay daghang pagtimbangtimbang pa.Mahimo nga sila mga Muslim,kon anaa sa nasod nga iya sa mga Muslim,sa walay pagdumili.Ug sa uban pa.Ang kasagaran,dili na kaayo mangutanag daghan ug unya molinya lang usab dayon sama sa magpanon nga mga gagmayng mananap nga gitawag ug lemmings sa inenglis aron maparihas sa mga anaa sa ilang palibot.(Ang gitawag ug mga lemmings maoy grupo sa mga gagmayng mananap nga magkahugpong nga managan bisan sa kasagbutan,bisag makuyaw o delikado ang ilang sangkoan.)

Apan PAGHULAT OSA!Imo ba kining nabatian?

Paminaw.Karon.

ANIA RA!

HIBAW-I KINI,”nag-ingon ang Ginoo sa mga Panon!IKAW,ug si bisan kinsa,makahimo sa PAGPILI KANIYA!Ngano?Tungod kay ANG DIOS MISMO MAOY NAGPAHIMUTANG SA MATAG TAWO ARON MAKADUNGOG SA IYANG IMBITASYON,mismo sa ilang kauga lingon,gikan sa Iyang kaugalingong kasingkasing(Roma 1:16-32).

Alang sa katarungan nga PABOR LAMANG SA KAUGALINGON kasagaran sa mga tawo dili mamati.Bisan kon 100% sa 14 Bilyones ka mga tawo natawo dinhi niining lingin nga sakyanan nga naglutaw sa hangin sukad pa sa sinugdan gitawag na sa Dios sa labaw pa sa kasarangan nga paagi ug sa walay hunong gayod ang matag-usa aron moapil sa kombira uban KANIYA,ngadto sa presensya sa Amahan diha sa Iyang Anak,apan ang”kasagaran” mipili nga”matinudloan” lamang pinaagi sa kon unsay naa sa ilang palibot imbis maminaw unta ug mosugot ug mibiya hinoon Kaniya.Sa walay kulang,ang matag tawo gikan sa batan-on pa kini hangtod sa ika-120 ka tuig sa pangidaron nakadungog gayod sa Dios mismo sa Iyang kaugalingon.Tinuod kana.Ayaw gayod pagpakasayop mahitungod niini!

Unsa gayod ka dako kini nga balita,apan sagabal kaayo kini sa unod sa tawo.Imbis unta adunay Langitnong Pagtakda ug mga Kahigayonan nga anaa alang kanato,”ang “kasagaran”nangita hinoon sa pag-uyon sa mga tawo ug mga kaparentihan,ug ang kadaghanan nangita gihapon sa ilang kaugalingong kalipay ug kahupayan ug gusto nga mohimo sa ilang kaugalingong mga desisyon.Kining maong tinalawan o tinapolan nga desisyon sa pagtalikod gikan sa imbitasyon ni Jesus(nga iyang gitanyag ngadto sa matag lalake ug babaye)nahitabo sa balikbalik gayod,diha sa lingkoranan sa mga peke nga mga natawo na pag-usab panahon sa domingo,ug diha sa mga hapin nga mga tela panahon sa mga pag-ampo diha sa mga moske sa tibook kalibotan,kon kana man ugaling ang gipili sa Amahan nga dapit aron pagsudya sa peke nga mga dios diha sa atong pagkatawhanon sa sulod nato o kaha pinaagi sa mga panghitabo.Ang kadaghanan”dili gusto nga kining Tawo nga si Jesus magmando diha kanila”apan mipili”nga magpaka-dios,nga mipili kon unsay maayo pabor sa ilang kaugalingon,ug unsay daotan.

Hinomdomi ang pagbasa niining TANAN hangtod sa katapusan alang sa Katubagan.

“DYOTAY LAMANG”,bisan Muslim,”Kristohanon”o Hindu o kaha Budhista o relihiyon nga dili motuog Dios,mihunong sa pagpaminaw sa tawag sa Dios diha sa ilang mga konsensya nga nagpanghimatood diha kanila aron ilang pangitaon ang usa ka tinuod nga Dios ug ang bugtong Niyang Anak,nga mao ang ilang mesiyas,nga si Jesu-Cristo.”Dyotay”lamang ang mitugot KANIYA nga maoy mohimo sa tanang desisyon ug maoy magtakda sa tanang prayoridad,pakigrelasyon,ug sa paggahin sa panahon ug kapaninguhaan sa tanang matang.Sa laing bahin hinoon,”ang kadaghanan”misulay sa paghimo Kaniya nga pangtabon alang sa kasigurohan,o tigpakalma,o kaha maligno diha sa sulod sa botelya,o pangatarongan nga iya sa usa ka abogado nga nagtuo nga siya lamang ang matarong,o kaha kahugpungan sa mga tawo nga hilig sa lingawlingaw—o kaha panagtapoktapok sa naglingawlingaw sa gawas nga pamilya.Labaw sa tanan,bisan kon anaa sa lumbay sa mga lingkoranan sa bernis o sabado o domingo,o anaa sa balay,o kaha sa trabahoan...nagsalikway nianang pag-agolo nga gipamatuod sa Balaang Espiritu mahitungod sa Anak,tungod kay ang kalibotan,ug ang mga butang niini,ug ang gugma alang sa kalibotan maoy nahimong mas importante pa ngadto kanila kay sa ilang Konsensya.Busa ilang gipasoan ang ilang mga konsensya.

Ang kaligotgot sa Dios gikapadayag gikan sa langit batok sa tanang pagka-walay dios ug pagka-daotan sa mga tawo,

nga nagsampong sa kamatuoran pinaagi sa ilang pagkadaotan,

Sukad nahimong klaro diha kanila ang mga butang nga mahimong mahibal-an mahitungod sa Dios,kay ang Dios naghimo man niini nga klaro ngadto kanila.

Kay sukad sa pagbuhat sa kalibotan ang dili makita nga mga kinaiyahan sa Dios—ang Iyang walay katapusang gahom ug ang Iyang langitnong kinaiyahan—klaro gayod nga gipakita,

Ug kini masabtan gikan sa mga gibuhat na,ug wala nay ikapangulipas ang mga tawo.

Kay bisan ug nakaila sila sa Dios,sila wala gayod maghimaya Kaniya ingon nga Dios ni magpasalamat Kaniya,

Apan ang ilang mga hunahuna nahimong walay hingungdan ug ang ilang buangbuang nga mga kasingkasing gingitngitan.

Busa ang Dios nagtugyan kanila ngadto sa mga makasasalang tinguha sa ilang kasingkasing ngadto sa kahugawan sa pakighilawas alang sa pagpakaubos sa ilang mga lawas sa usag-usa.

Ilang gibaylohan ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug mga bakak,ug gisimba ug gialagaran ang mga binuhat nga mga butang kaysa Magbubuhat—kinsa gidayeg hangtod sa kahangtoran. Amen!

“Akong ipadala ang Balaang Espiritu nganha kaninyo.Ug kon Siya moabot na,iyang pailhon ang kalibotan sa sala,ug sa pagkamatarong,ug sa paghukom:sa sala,tungod kay wala man sila motuo Kanako;sa pagkamatarong,tungod kay moadto man ako sa Amahan ug dili na kamo makakita Kanako;sa paghukom,tungod kay ang nagmando niining kalibotana gihukman na.”

Karon nia ang maayong balita!

“Apan sa tanan nga mituo Kaniya,Siya naghatag kanilag katungod nga mahimong mga anak sa Dios,bisan ngadto kanila nga mituo sa Iyang ngalan,kinsa natawo,dili pinaagi sa dugo o sa pagbulut-an sa unod o sa pagbulut-an sa tawo,kondili sa pagbuot sa Dios.””...mga anak nga wala matawo pinaagi sa tawhanong mga ginikanan o pinaagi sa tawhanong tinguha o pinaagi sa desis yon sa bana,kondili sa Dios.”

Ang Dios daw nagklaro gayod nga ang pakigsaad o ang desisyon sa hunahuna sa tawo dili gayod makaluwas sa atong mga kalag.Siya nagklaro usab nga bisan ang panulondon sa imong mga ginikanan ug ang imong kultura diin ka nagdako dili ug dili gayod makaluwas sa imo ug sa akong kalag.Dili ka mahimong”molikay”gikan sa”pagkahimugso sa ikaduhang higayon”.Si Jesus nag-ingon nga ang Ikaduha nga Pagkahimugso gikinahanglan gayod aron ka maluwas—ug mahiadto sa Iyang Langit.Ang pagka-himugso ug ang pagkahimugso pag-usab mahimong usa ka kinahanglanon gayod nga panghitabo,diha sa usa ka yugto sa panahon.Ang mga nakat-onan diha sa pamilya ug diha sa mga pagtuon panahon sa domingo bisan gani ang pagpakighugoyhu goy/ug kultura sa palibot duna lamay dyotay nga dala,nga lahi kaysa(sumala sa gisulti ni Pablo ngadto sa mga Judio sa Roma)plastada diin ang mga Liso sa Kamatuoran gikasabwag alang niadtong modawat ug motuman kanila.Ang mga pakapin nga kalisdanan nga gikan sa mga ka higalaan o kaha gikan sa pamilya o kapikas sa kinabuhi o mga anak dili gayod makaapekto sa Milagro nga gitawag sa Dios ug pagkabag-o pinaagi sa Dugo ug Espiritu sa Iyang Anak,nga si Jesus.Dili gayod ikaw mahimong”mopalabay lamang”ngadto sa”pagka himugso o pagkatawo pag-usab.”Kana maoy paghimo ug pakigsaad—usa ka saad nga gipanumpaan sa duha ka panig alang sa Eternidad o walay katapusan,wala na gayoy pagbakwi pa.

Si Simon Pedro miingon,”Ikaw mao ang Cristo,Anak sa buhi nga Dios.”Ug si Jesus miingon kaniya,”Bulahan ka Simon,tungod kay ang unod ug dugo dili maoy nagpadayag niini kani mo,kondili ang Akong Amahan nga atua sa langit.Ako moingon kanimo nga ikaw si Pedro,ug sa ibabaw niining maong bato[ang imong personal nga Pagpadayag gikan sa Amahan nga anaa sa langit mahitungod sa kon kinsa Ako] Akong tukuron ang AKONG Iglesia;ug ang mga ganghaan sa Hades dili gayod makapildi sa AKONG Iglesia.”

Ang BATO sa Kinabuhi diha kang Jesus mao ang MATAG LALAKE,MATAG BABAYE kinsa nag tawag sa ilang kaugalingon nga Iyang mga Sumusunod,Kaduha-Matawo diha sa Milagro nga anaa sa Grasya ug Gahom ni Jesus,ANG MATAG-USA nga nagtawag sa ilang kaugalingon nga Kristohanon ug sakop sa Iglesia ni Jesus makabaton gayod ug ilang kaugalingong pagpadayag mahitungod kang Jesus ingon nga maoy Usa nga wala ipadayag sa unod ug dugo.”Ang bugtong Milagro sa Kaluwasan nga klaro ug tinuod gayod wala maggikan sa”pag-adto sa simbahan”o sa pagpaminaw sa mga leksyon sa Biblia ug unya mosabay sa agos sa mga higala o mga ginikanan,o kaha sa pagpahimuot sa mga kapikas sa kinabuhi,o kaha tungod kay makaayo kana sa pangisip. Wala gayoy Kaluwasan gikan sa maong mga lugar,sumala sa Dios.Si Jesus 100% nga insakto ug mao ang BUGTONG dalan paingon sa Amahan,si Jehovah nga Dios.Ang kaluwasan anaa kang Jesus,sa walay pagtagad kon asa nga kultura sa relihiyon”gitudloan”ang usa ka tawo,sakto man o sayop.Ang kaluwasan anaa diha sa pagpaminaw sa tawag ni Jesus ug diha sa pagpili nga ila gayong itugyan ang tibook nilang pagkasila ngadto Kaniya!

Karon!Unsa man ang mahitabo kon ang usa uban sa pagkamaisogon Makabati sa Tingog ni Jesus sa kinasingkasing gayod?Basaha ang Buhat 2:36-47 ug makita nimo ang pangutana nga nag-ingon,”Unsay among buhaton aron maluwas?”ug kon unsa ang tubag niini nga pangutana. Masayran ang unod sa pangutana ug ang pagka-tukma gayod sa tubag niini,pinaagi niadtong nakaila gayod kang Jesus.Misulay ba kita sa pagtubag sa sama nga paagi nga gigamit nila nga mga naglakaw uban kang Jesus?Mas maayo nga atong sulayan!Ug unya hibaw-a kon unsaon sa Dios pagpuyo diha sa kinasuloran sa usa ka tawo,ug sa pag-usab sa matag butang diha sa maong kinabuhi pinaagi sa Iyang Espiritu,diin Iyang tagbawon ang kinasuluran niini ug makita gayod ang TINUOD nga Kausaban:Buhat 2:36-47.

Ang kaluwasan makaplagan LAMANG pinaagi sa pagpakighibalag,pagpakig-atubang,ug PAGPANUGYAN ngadto kang Jesus(mao usab kanay gitawag nga”pagtuo””tinuohan”)ang kinatibuk-ang kinabuhi sa usa,ang nangagi na,ang sa pagkakaron,ang sa ugma,ang mga pagla om,ang mga damgo,mga pakigrelasyon,mga naandang gawi,ang pagbaton ug agalon,ang iyang pagka-siya,ang mga talent,ang panalapi,ang mga gipanag-iyahan,ang mga kahadlok,ang mga pangandoy,ang garbo ug ang mga sakop sa pamilya.Kadto sila nga mga nagtinguha KANIYA ug sa KAGAWASAN nga makita lamang diha KANIYA magtugyan sa TANAN ngadto sa mga kamot ni Jesus nga makahimo sa tanan.Ug kon ato Siyang mapakyas sa bisan hain niana,atong pillion ang dihadiha dayon nga paghulip sa maong dapit ingon nga kini maoy sentro sa atong pakigdugtong kang Jesus.Diha lamang sa atong pakigtagbo nga personal kang Jesus nga diha sa kahimtang nga wala gayoy atong gisalin para sa atong kaugalingon,nga”bisan pag walay laing mokuyog kanato mosunod gihapon kita” Kaniya nga wala nay lain pang giplano motubag kita Kaniya ug magpabautismo ngadto Kaniya,diha lamang makita ang sibo gayod sa Biblia nga Kaluwasan.”Dyotay lamang gayod sila nga makakaplag niana”maoy gisulti ni Jesus kanila nga nag-angkon nga nakaila Kaniya,ug mikaon uban Kaniya,ug naminaw sa Iyang mga gitudlo,ug mibuhat sa Iyang mga binuhatan.Apan ang”kadaghanan”moadto sa”halapad nga dalan”ug mahimong tinudloan lamang ngadto sa usa ug sa lain pa,matod Niya.

Tinudloan ka ba?Gusto ba nimo nga mahimo lamang nga usa ka Muslim kon anaa ka magpuyo sa Iran?Sa uban pa nga pagkasulti,usa ba ikaw ka tawo dinhi sa kalibotan nga igo lamang mag sunodsunod,magkuyogkuyog ug magsigi diha sa pagka-matuotuohon?

O KAHA IKAW,GUSTO NGA MAHIMONG TINUN-AN SA LABING HALANGDON NGA DIOS,NGA NAGTUGYAN DIHA SA KRISTOHANONG PAGTUO,UBAN SA ESPIRITU NI JESUS DIHA SA SULOD NIMO?

Oi,kanang mas nindot nga dapit klaro gayod nga anaa. :)

BAROG,MGA LALAKE UG BABAYE NGA IYA SA DIOS!Abta angIMONG Destinasyon—ang PAG-USAB SA KALIBOTAN diha kang Jesus!! Amen.

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon