Ang Katuyuan sa Diyos...KARON!

Ang Iyang intensyon mao “karon, pinaagi sa Ekklesia,” pinaagi sa Organismo nga tinuod ug dili lang grupo sa mga tawo nga naay geapilan, kundili ang kinabuhi nabalikos - “nagsinugiray sa ilang mga sala,” “nagtinabangay sa kabudlayon sa tagsa-tagsa,” ug “naghigugmaay sa usa ug usa.” Kana mao ang klase sa kinabuhi nga gustong tan-awon sa mga tawo. Kana mao ang klase sa kinabuhi nga gihisgutan ni Hesus sa dihang miingon siya, “pinaagi sa atong paghigugma sa usa ug usa” nan “ang tanang tawo mahibalo” nga kini gekan sa langit [Juan 13].

7/5/2006

Nakakita ko ug usa ka dokyumentaryo mahitungod kang Albert Einstien. Sa introduksyon adunay usa ka pahumolong nga naga-ingon, “Usahay, usa ka hataas nga panahon niana adunay usa ka tawo nga nagkanayong lahi nga pagsabot sa Uniberso pinaagi sa lahi nga panan-awon ug nausab ang uniberso nga iyang gepuy-an.” Gusto namong ibutang kining susam nga paghagit diha kanimo. Himuang klase ang imong kaugalingon nga nakakita sa uniberso, dili pinaagi sa natoral nga mga mata, kundili pinaagi sa Espirituhanong mga mata. Hagita ang imong kaugalingon nga mamahimong usa sa mga tawo nga maoy gehisgutan sa Hebruhanon 11. Tan-awa ang panan-awon sa Diyos nga Pinuy-anan sa Ginoo diha sa Espirito uban sa kanunayng-malambuong himaya. Tan-awa ang hulagway diha sa imong mata sa hunahuna, susama sa paglantaw sa mga magtotoo diha sa Hibruhanon 11. Nakita nila ang Syudad nga diin and Magtutukod ug Tiggama mao ang Ginoo, ug busa wala silay katagbawan sa ubang butang. Dili sila musugot nga mubalig sa daan syudad. Nakita nila sa halayo ang Langitnong Plano, ug maskin dili kini nila masakop sa ilang mga kamot, maskin dili pa kini nila mapuy-an ning Syudara nga maoy geandam sa Dioys kanila, dili gehapon sila musugot sa pagbalik. “Busa, ang Diyos wala maulaw kanila nga matawag nilang Diyos ug sila Iyang mga Katawhan.”

Kining paghagita anaa kanimo, ug kanako. Tan-awa ang palibot sa imong kalibutan nga imong gepuy-an, ang uniberso nga diin asa ka, ug labi na sa “simbahan” diin imong gesakupan, nahimutang ikaw ingon nga pwede ka nga musugot nga erisgo ang tanan sa imong kinabuhi aron lamang makita nimo nga matuman kini sa imong palibot. Erisgo mo ang imong kinabuhi. Erisgo mo ang imong pamilya [Salmo 69:-8-9]. Erisgo mo ang imong trabaho. Erisgo mo ang bisag-unsa alang-alang sa Ginoo ug sa Iyang mga Katoyuan. Ingun ani gayud kini diin asa kita magagekan. Biblikanhong pagkasulti mao ra gayud kana ang klase sa Kristyanismo. Dili kana popyular or sikat nga pangisip o ideya, apan sa Roma 4 nag-ingon, “Kadtong kauban sa pagtoo ni Abraham mao ang mga anak ni Abraham.”

Diay, bisan unsa ang imong sitwasyon o simbahan nga diin ikaw nahimutang, ug maski asa man ka karon [basig-asa nga nasod or pinuy-anan ka nahimutang o kaha balay pinuy-anan karon], kinahanglan kaayo ka mag-amping nga dili ka mudawat sa mga butang nga wala gedawat sa Diyos. Ayaw ug dawat diha sa katapol, sa pagka-ignorante sa Pulong sa Diyos, o sa kawad-on sa panan-awon o sala sa imong personal nga kinabuhi nga maoy nagbuta kanimo o nagpaangol kanimo nga gebati nimong dili ka bastante. Ayaw itugot ang uban nga kontento na sa Laodicea nga mo-blackmail nimo o magtamay kanimo paingon sa kabugnawon.

Siguro ikaw nahalin sa katinuoran nga ikaw usa ra ka ‘komon’ nga tawo ug wala’y ikatampo. Siguro naghunahuna ka nga walay unod ang imong opinion kay daghan kaayo diha ang mga maalamon nga tawo ug daghang nakat-onan busa…”Unsa man ang imong nahabaloan?” Gusto kong dasigon ko ikaw nga kun kinsa ka man, ikaw adunay ikatampo. Kun imo gayod getawag ang Ngalan sa Diyos ug gehangyo nga mukontrolar sa imong kinabuhi, ikaw adunay ikatampo. Kun imo Siyang gehangyo nga mulimpyo sa imong mga kasal-anan, ikaw adunay ikatampo. Ang Iyang tinguha mao nga gekan sa gamay paingon sa dako ang tanan makaila Kaniya, magpuyo diha sa Iyang tambag ug pakigkuyug sa Iyaha, ang Tulo ka Persona, sa adlaw-adlaw.  

Sa hataas kaayo nga panahon nga milabay, usa ka tawo o mga tawo nagakatapok alang sa pag-kweston sa uniberso nga ilang gepuy-an ug sila naghimo ug kalahian nga nga butang palibot kanila. Mao kining mga butang ang nahitabo sa Hebruhanon 11. Niining mga butanga nga Iya kitang getawag kun kita adunay kaisog ug musugot ug kumunyon diha sa ulo. Masinulondon diha Kaniya, aduna gayo’y daghang bunga nga ikapakita. Mamahimo ikaw’ng usa ka tawo nga muhimog ug kalahian sa imong kalibutan nga nahimutangan.

Manghinaot ko nga akong na-klaro kining usa ka nasaypan butang nga maoy mituhop sa Kristyanismong katilingban. Nga kanang mahimo na gani kang Kristohanon mao nana ang katapusan sa estorya. Un unya ang “pag-apil sa simbahan nga imong napilian matag-domingo” maoy magmentinar kanimo hangtod sa pagbalik ni Hesus ug muadto kana dayon sa mansyon nga atoa mahimutang sa bukid. Gustong kong hingpiton pagpapas kining panghunahunaa nga dili panghunahuna sa Diyos. Ang Ginoo nagatawag niana nga konsepto nga sayop nga relihiyon ug Laodicea, nga maoy nakapasipok sa Iyang tiyan.

“Ang intensyon sa Diyos nga mao karon, aron nga pinaagi sa iglesia ang nagkaraiyang kinaadman sa Dios ikapahibalo karon ngadto sa mga punoan ug mga kagamhanan diha sa mga langitnong dapit…” Epeso 3:10

Mao kini ang intensyon sa Diyos DINHI KARON. Ang Iyang kabubut-on mao nga mapasundayag ang Iyang mapilo-pilo nga kaalam pinaagi sa Simbahan. Dili lang pinaagi sa indibidwal nga naluwas, ug dili sa dili-makapaanak nga katilingban nga naminaw sa mga diskurso sa partikular nga adlaw sa semana sa senina ug kurbata…kundili pinaagi sa dagan sa kinabuhi, pinaagi diha sa komyunidad sa mga magtotoo nga “natakdo ug nasumpay pinaagi sa matag-usa ka lutahan nga gekapadapat diha niana,” sa mga tawo nga diin ang mga gasa nagbalikos kaayo nga mga “membero sa usa ug usa.” Dasok nga “usa sila sa kaing-kasing, sa gekasabotan, ug sa katuyuan.” Nakigbugno diha sa panan-awon sa mga Buhat sa magtotoo dili sa paghupot sa kabutangan, nasumpay sa uban—“milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulon-an gikan sa mga apostoles, ug milahutay sila sa pagpakig-ambitay uban kanila, sa pagpikaspikas sa tinapay, ug sa mga pag-ampo,” ug “sa adlaw-adlaw sila nanagpadayon sa paghiusa didto sa templo, ug sa pagpikaspikas sa tinapay sa ilang kabalayan.” Ginlantaw nga katawhan sa Diyos bilang organismo—nagkahiusa, diha sa dagan sa nagkaubang kinabuhi kana ang ganghaan sa Impyerno dili makabuntog. Ang simbahan nga “binasihan sa pagtambong” nga relihiyon okay ra sa mga Hindus ug Muslims, apan dili kini mao ang gesugdan ni Hesus ug geordinahan.

Ang Iyang intensyon mao “karon, pinaagi sa Ekklesia,” pinaagi sa Organismo nga tinuod ug dili lang grupo sa mga tawo nga naay geapilan, kundili ang kinabuhi nabalikos—“nagsinugiray sa ilang mga sala,” “nagtinabangay sa kabudlayon sa tagsa-tagsa,” ug “naghigugmaay sa usa ug usa.” Kana mao ang klase sa kinabuhi nga gustong tan-awon sa mga tawo. Kana mao ang klase sa kinabuhi nga gihisgutan ni Hesus sa dihang miingon siya, “pinaagi sa atong paghigugma sa usa ug usa” nan “ang tanang tawo mahibalo” nga kini gekan sa langit [Juan 13]. Siya miingon nga kini “magpakaulaw sa punuan ug kagamhanan.” Ang intensyon sa Diyos karon “pinaagi sa Simbahan” nga mao nga pakaulawon sa publiko si satanas ug ang tanang kapunoan ug kagahuman. Ug ang Iyang intensyon, sumala sa kasulatan, mao “KARON” pinaagi sa simbahan nga himuon Niyang tumbanan ang Iynag mga kaaway—dili lang sa Iyahang ikaduhang pagbaik ug sa walay Katapusang Gingharian, sa nahuman ng buluhaton, kundili KARON.

Ug, bitaw, wala kita naghisgot ug perpektong katilingban diha sa nabulag nga isla. Wala kita naghisgot ug sosyal nga aktibista, dili sa usa ka libo pa nga tuig ang muabot, dili dominyon nga tiyolohiya. Dili nagkalumbid-lumbid nga unod, kundili krus…Naghisgot kita ug mga Katawhan nga diin nag-ekspres sa nagkaubang kinabuhi susama sa pag-ekspresa sa kinabuhi ni Hesus, isip Hari sa tanang hari. Natawo Siyang anak sa gawas sa pasungan, nisakay sa hinulamang asno, ug walay gayo’y iyahang kabutangan nga naangkon—walay gahom, walay edukasyon, walay politikanhong porma, walay “kaanyag o kaharianon aron naay maaghat Kaniya.” Naghisgot kita’g usa ka tawo nga mahigugmaon ug mga tawo nga maoy makakita sa ilang mga kasing-kasing ug madala niya didto sa krus. Kita naghisgot ug nagpakita sa mga tawo sa eskandal sa Iyang pagkahimugso ug Iyang Kinabuhi, ug sila Iyang getawag aron mamahimong mangisda ug mga tawo. Para mamahimong kaparte sa Iyang Balay, Iyang “pinuy-anan.” Para mamahimong mga buhing bato. “Sa una dili mga katawhan, para mamhimong katawhan.” Mao kana ang kasing-kasing sa Diyos.

Dawata si Hesus nga taga-Nazareth, uban sa Geingharian nga “wala niining kalibutana,” dili isip magbubuntog sa Roma o unsa pa kaha nga nasura nga atong gepuy-an, o diha sa sistema sa

“simbahan.” Dawat Siya ingon nga yanong us ka Karpenterong Hari nga nahigugma, ug nipasaylo, ug naghatag sa Iyang kinabuhi…ug misugot sa pagbalikwad sa mga lamisa sa templo ug nihimo ug bunal kun kinahanglan alang sa paghigugma sa Iyang Amahan ug Iyang Balay.

Si Hesus misugot sa pagkwestyon sa uniberso nga Iyang gepuy-an ug nausab kini, ug kita Iyang getawas nga susama ra nga klase sa tawo. Kini dili pagbalhin laamang ug impormasyon. Kini usa ka pagtawag diha sa pagkabalaan ug pagkonsagrasyon alang sa katuyuan sa Diyos., ug sa pagtawag sa pagtuboy sa Iyang panan-awon diha sa imong kasing-kasing ug sa imong kinabuhi. Luhod ug pag-ampo. Kini usa ka pagtawag dili lamang pag-usab sa nakitang kalibutang uniberso ug dili usab sa dili makita nga kalibutanong uniberso. “Ang Iyang intensyon mao karon pinaagi sa Simbahan aron mapasundayag ang Iyang kaalam, ang pinopilo nga kaalam sa Diyos, didto sa kapunuan ug kagahuman” ug sa tibuok katawhan…

Busa, himua nga ang nagkalayong oling mulimpyo sa imong mga ngabil ug kasing-kasing, lantaw ngadto sa Diyos, ug pagtawag, “Ania ako, ipadala ako!”

<<<
jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon