Ang Pagpangulo ni Hesus

Diha sa Kinabuhi

Kini ang Kalidad sa Kinabuhi nga diin getawag niya ang Iyang Katawhan sa pagkinabuhi kauban sa tanan nga maoy nakasalalay dinhi, dili ang “pagkahapning sa panagtigum”!

7/5/2006

Nahisgutan na nato ang tanan, hinungdanun kung isulti pag-usab nga kining mga butanga WALAY unod kun walay Kalidad nga pagkinabuhi sa adlaw adlaw nga gesaysay diha sa 1 Korinto. 12-13 nga panginahanglanaun sa “kaptitulo 14.” Sa pagkatinuod, kun walay pagkina-Buhi sa kada-adlaw kini medyo “dilikado.” Dil nato yanong hisgutan ang “panagtapok” nga nga adunay mawala nga krusyal kaayo. Ang maong Gehisgutan maoy mas dako pa. Kini mahitungod sa maabtikong Kinabuhi ni Hesus diha sa Iyang katawhan! Ug ang kalibutanhon, geBugto, pagka-ako-ako-ong pagkinabuhi sa mga relihiyusong tawo ang maoy hinungdan niining inandam na nga pasundayag sa usa ka tawo nga nihumong dayag nga “panagang” gekan sa kahibudnganung, makasasalang mga tawong naggamit ug “kagawasan” nga maoy plataporma sa ilang mga ambisyon. Kalidad sa adlaw-adlawng kinabuhi, 1 Korinto 12-13, ang maoy panginahanglanon ug pagpakaingon alang sa Kagawasan sa 1 Korinto 14.

Kinahanglan atong tapukon kining mga nahaunang mga “hulagway” nga paghunahuna sa oras sa dihang ang mga Kristohanon magakatigum ingun nga usa ka dakung lawas bilang mga Kaparian nungkang mga “tumatambong”, nga adunay laraw [Epeso 3:10] Pang-adlawng kinabuhi sumala diha sa Buhat 2:42-47, 1 Korinto 12, Hebruhanon 3:12-14, ug mga “usaka gatos ka inahan, igsoong lalaki ug igsoong babaye.” Si Hesus miingon nga mao KINI ang Plano. Kini ang Kalidad sa Kinabuhi nga diin getawag niya ang Iyang Katawhan sa pagkinabuhi kauban sa tanan nga maoy nakasalalay dinhi, dili ang “pagkahapning sa panagtigum”! Ang Iyang tinguha mao ang Panulundon, dili ang “panagtigum” o “pag-share sa atong mga nahibal-an” o “emosyonal nga panag-awit” Ang Iyang Kasing-kasing mao ang Korporal nga Tawo, Lukas 9:23-27, 57-62—tinuod nga Kristyanismo, “gekan sa gamay paingon sa dako” nga gebistihan diha sa Iyang Espirito.

Dili ning mahitungod sa atong medyo relax o mausab-usab sa atong mga plenano o wala geplano nga panagtigom, ug e label nato kana nga “gepanguluhan sa Espirito.” Kay tungod lang wala kita masayod unsay buhaton sa unahan wala kini magpasabot nga ang mga butang “gepanguluhan sa Espirito.” Halos. Dili ingun niana lang. Bisan gani “hisama nila ni Jannes ug Jambres,” mga mini, tan-awon sa kalibutanong perspektibo, daw pareho sa mga Tinuod nga mga Butang.

Ang deprensiya tali sa yanong pagreporma sa relihiyusong denominasyon, kontra sa pagkinabuhi diha sa reyalidad sa nabanhaw’ng, buhing Hesus…nagsusampiday. Mamugnaong pag-usab-usab sa “panagtigum” ug “estruktura” [diha sa relihiyusong kasangkapan, o diha sa “balay”] dili gayud important, ekomparar sa Oportunidad nga Iyang gepwesto daan sa atoa karon. Wala kita niya getawag diha sa “bag-o ug miasensong” estruktura. Siya nagtawag kanato diha sa adlaw-adlaw nga pakig-relasyong pakigkaon kauban gekan sa Tanum sa Kinabuhi, kauban sa Dinihugang Hesus! Oo! Kana magausab sa atong mga “panagtigum”—apan kana mao ang bunga, dili ang tuyo. Ang pag-ilis lang ug bag-o ug pag-uswag sa doktrina, tiknik, maabtikong panangtigum, unsa ka dug-ol nagpuyo ang mga tawo, and dili biblical nga “komon nga panudlanan,” o pipila ka mga bag-o nga membro ug pinalabi kini walaybali, diha sa reyalidad. Unsa gyud ang atong gegukod [kun atong getinguha ang Iyang Tinguha!] mao ang Puluy-anan diin si Hesus magapuyo ug “magalibot” [Pinadayag 1-2] walay babag, isip Buhi, NagHARI. Kini mao lang gayud ang ZOE nga KINABUHI [isip tawag ni Hesus]. SUPERnatoral, Langitnong kinabuhi, Malungtaron ug Walay katapusang Kinaiyahan, halapad nga realidad sa dili makitang Gingharian sa Gahom ug Kamatuoran ug Gugma ug Kinabuhi. Gidala ni Hesus kining “Kinabuhi nga madagayaon,” “Suba nga Buhing Tubig” Kinabuhi sa Iyang Katawhan gekan sa laing sukod, usa ka Uniberso nga dili makita sa tawhanong mga mata ug yutan-ong kasobsob nga kahayag.

Nagka-ubang Kinabuhi diha ni Kristo dili mahitungod kun “unsaon pagtapok-tapok.” Ang gedala ni Hesus diri sa kalibutan kauban sa linibo ka mga Anghel dili mahimo nga ingon ana ra kamabaw ug gawasnong mga butang ra. Ang “panagtapok”—nga diin mas daghan ang “mu-partisipar”—mao ba kini ang Iyang gepakamatyan? DILI GAYUD! Si Hesus wala mianhe aron magdala kanato ug bag-ong klase sa pagtapok-tapok o “kaha unsaon nga mag simba” o di kaha “kalihokan.” Kimpang kaayo kana kun ekomparar sa “Iyang mga Intensyon, karon pinaagi sa Simbahan!” [Epeso 3:10]. Gusto Niyang dayag nga bungkagon, wagtangon, pakaulawan ang kaaway—ug magausab ug kinabuhi ngadto sa laing kinabuhi ug sa laing kinabuhi, diha sa kinaiyahan ug Kinabuhi ug Pagkaalamon ug Kakusog sa Anak. Siya “magadala ug daghang mga anak diha sa Kahimayaan”—dili lang sa Kaluwasan. Siya ang magtukod sa Iyang SIMBAHAN, nga ang ganghaan sa Impyerno DILI kapukan. Pinaag sa Grasya ni Hesu Kristo ug sa Iyang otoridad, atong bakwion ang atong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye ug mga kapamilyahan ug mga kasilinganan gekan sa pagbihag ug sa pagkaulipon ni satanas. Ang mga kinabuhi mangausab. Gedala kita Niya diha sa kinatibuk-ang kabag-ohan sa Gingharian nga pinuy-anan tupad Kaniya—bag-ong hangin nga hinguson, bag-ong mga mata sa pagtan-aw, bag-ong mga dunggan sa pagpaminaw, ug bag-o nga kasing-kasing sa pagbati ug paghigugma. Kining mga kalahian nagaapekto gayud sa tanang pagkinabuhi, apil ang atong “panagtigum”!

Nakita ba nimo nga kini kinahanglan adunay kaisog? Makita ba nimo nga kini kinahanglan adunay pagtoo ug pagsugot? Nakita ba nimo nga kini magausab sa imong kinabuhi kun imong sugdan kining mga butanga? Dili na kinahanglan nga ikaw magapos sa imong gehigdaan! Kita mga Harianong Pari matag-adlaw. Ug, ang panagtapok extra lamang, bitaw. Nobenta porsyento sa atong pagtubo magagekan sa pagkauban nga pagkinabuhi, ug siguro ten porsyento lamang magagekan sa atong panagtapok. Kini nagpasabot nga mugawas ka sa imong balay ug musulod sa laing balay. Magdala ka ug tubig, o pagkaon, o senina sa ilang mga balay. Kun nakita nimo nga suko sila sa ilang anak, kinahanglan siguro nimo silang storyahun o manlakaw kamo. Kun nakita nimo nga garboso sila sa ilang kinabuhi, agbayan nimo sila ug sultihan nga dili maayo ang garboso nga tawo. Kun nakita nimo nga adunay pagkahakog sa iyang kinabuhi, agbayan nimo siya ug sultihan, “Palihug ayaw na paghinakog.” Dili lang kay mupiyong lang ta sa atong mga mata hangtod sa sunud nga tigum. Kita nagapuyo sa tunga-tunga sa tagsa-tagsa sa atong mga kinabuhi adlaw-adlaw bilang mga pari nga naghimo sa buluhaton sa Ginoo, ug bilang “usa ka gatos ka inahan, igsoon lalaki ug igsoong babaye.” Kini, usab, bug-os nga sugo gekan sa Diyos diha sa Hebruhanon 3, ug uban pang mga Kasulatan.

Hebruhanon 3:12-14: “Busa pagbantay kamo, mga higala. Siguradua nga ang inyong kasing-kasing dili daotan ug walay pagtoo, nga mubiya kamo sa buhing Diyos. Kinahanglan mag-abiso, magdinasigay, magbinadlongay, magtinabangay sa usa ug usa matag-adlaw, samtang getawag kining adlaw nga ‘Karon,’ para walay usa kaninyo nga mailad sa iyang sala ug magmagahi diha sa Ginoo. Kay kun kita magmatinud-anon hangtod sa katapusan, makusganong pagsalig sa kaniadto pa nga naluwas kita, kita makaambit sa tanan diha kang Kristo.”

Kamatikod ka unsa ang gesulti niining Kasulatan—kini gekan sa Diyos. Ang Labing Makagagahom naga-ingon kanimo ug kanako nga kinahanglan magbinantayay kita sa usa ug usa ug magtinabangay. Kinahanglang tupad kita sa usa ug usa. Ang Balaang Espirito Santo nagpili ug pulong sa pag-ingon “kada-adlaw.” Wala Siya miingon kada-Domingo. Wala Siya miingon kada Domingo ug kada-Merkules. Wala man gani Siya maga-ingon nga kada-tapok. Miingon Siya nga pakiglambigit diha sa kamatuoran sa usa ug usa ka kinabuhi kada-adlaw. Kun ang uban naa apan ikaw wala tungod sa estilo sa imong kinabuhi, o garbo, o pagkahakog, o kapilian sa imong pagpuyo, ang Diyos nag-ingon nga magmagahi ug dili ikaw makabati sa Iyang gebati. Ikaw mailad sa imong kaugalingong huna huna nga sakto kuno ka apan sayop diay. Mao kini ang ge-specific nga gesulti sa Kasulatan! Wala lang Siya naga-ingon nga buhaton. Nisulti Siya nga kung dili nimo buhaton, masakitan ka gayud. Kun wala akoy mga kaigsoonan mga makig-estorya kanako kada-adlaw mahitungod sa akong kinabuhi—kada-adlaw—ako magmagahi. Ako mailad. Moingon man gani ka, “Apan nagbasa man ko sa akong Biblia kada-adlaw!” “Apan, nag-ampo ko kada-adlaw!” “Ang akong asaw Kristuhanon ug magkita man me kada-adlaw!” Dili kana maoy gesulti sa Ginoo. Pwede kang mubasa sa imong Bibliya ug amg-ampo kada-adlaw, apan kun dili ka manginlabot sa kinabuhi sa uban matag-adlaw, ikaw magmagahi pag-ayo, ug mailad pa gyud ug maayo. Ang Diyos nag-ingon niini sa Hebruhanon 3:12-14. Motoo ba ikaw sa Biblia? Motoo ba ikaw sa Dioys?

Kinsay nagsulat sa Biblia? Ginoo! Ang Diyos naga-ingon nga kinahanglan kita makiglambigit sa kinabuhi sa uban kada-adlaw. Kun nakita nimo nga ako may pagkahakog, kinahanglan ka muduol kanako ug ingnun mo ako, “Igsoon, ayaw paghinakog. Maguol si Hesus niaana.” Kun nakita nimo nga ako magarboso, palihug tabangi ako ug pahinumdumi nga ang Diyos magabatok niadtong mga garboso. Dili ko gusto nga batokon ko sa Diyos! Kinahanglan mo akong tabangan kay dili kini nako makit-an sa tanang higayon. Wala ni bisan kinsa. “Paghimatngunay kamo sa usa ug usa matag-adlaw para walay usa kaninyong magmagahi ug mailad.” Kini important gayud [ug hapit tanan niini nisukwahi sa tibuok kalibutan] nga parti sa atong adlaw-adlaw nga pagkaubang pagkinabuhi. Kini ang maong usa ka yawi nga ikaw usa ka pari sa paggamit sa imong mga gasa, ug “ambahador ni Kristo, susama nga ang Diyos nag-apela pinaagi nimo.”

Kun getuman mo kining mga kamatuoran nga anaa dinha pirmi sa imong mga Biblia, mahibulong ka lang kun unsa kana kasuod ni Hesus duha ka tuig sumad karon. “Paghimangnuay kamo sa usa ug usa matag-adlaw.” Pakiglambigit sa usa ug usa ka mga anak ug sa atong ka menyo ug sa diin asa kita mutrabaho “matag-adlaw.” Lakaw didto! Kinahanglan ka mubiya sa imong “pagkaharuhay” ug adtoa kadtong usa ka lugar nga diin wala nimo naadto! Oo, ang buot kung ipasabot IKAW! : ) Palihug, para kang Hesus! Pakigsulti sa Pulong “nga iya sa Diyos” sa usa ug usa ka kinabuhi, sa praktikal, mahigugmaon, ug maalamong pamaagi, matag-adlaw. “Kun kamo magakatigum, mga igsoon, ang tagsa-tagsa adunay mga pulong sa instruksyun, alawiton, mga pinadayag.” “Ug kun ang pinadayag maabot sa ikaduha, ang nag-una palingkura.” Samtang kini atong larawon, masuta nimo nga ang uban nga imong gehunahuna nga nahigugma sila kang Hesus bilang Kritohanon labaw pa sa imong gehunahuna diay. Masuta usab nimo nga kadtong uban nga imong gehunhuna nga maluya mamahimong makusganon ug maalamon pa kaysa imong imahinasyon. Ang pamaagi sa Diyos nagapadayag niadtong mga malimbungon ug mga mini, ug himuong mas makusganon ang luya. Dalaygon ang Diyos!

Kining mga bahandi gepiyal diha kanimo. Buhata kini alang sa katuyuan ni Hesus. Kinahanglan nimong klaruhon kun unsa gayud ang Kristohanon sumala sa geingon ni Hesus. Kinahanglan ka makasabot kun unsa ang pagpangulo ug unsa gayud ang kintahay niini. Pagkinabuhi sa imong kinabuhi matag-adlaw, magkauban, magdinasigay sa usa ug usa, maglinig-onay sa usa ug usa. Pagtinabangay sa usa ug usa nga motubo ug sa paghigugma pa gyud pag-ayo ni Hesus pinaagi sa inyong mga hapon ug mga gabie. Tara ug magtigom kita palibot ni Haring Hesus.

Ang Biblia 100% tanan tinuod. Mahitungod kini ni Hesus ug sa Iyang mga sumusunod. Kini mga estorya kun naunsa sila pagsakit ug nakat-on sa ilang mga experyensya diha sa Ginoo. Makakat-on gayud kita sa ilang mga estorya, apan makakat-on usab kita sa susamang paagi sa ilang gehimo: sa pag-atubang sa Diyos nga magkauban sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa niini nga pamation kita usab mga “buhing sulat.” Ang tanan nga sinulat sa kalibutan dili gayud makausab susama sa pamaagi sa pagkinabuhing magkauban nga experyensya. Mga butang nga laglom dili mutisok sa atong mga kasing-kasing kun kini basahom lang sa papel. Samtang magkauaban kitang magkinabuhi matag-adlaw, si Hesus magatudlo kanato sa mga lawom nga mga pagtulun-an sa kinabuhi nga dili nato makat-onan sa tanang mga pagtuon sa Biblia sa kalibutan, maski kining mga kamatuoran ania sa atong tagsa-tagsa ka mga Biblia. “Ang haligi ug pondasyon sa Kamatuoran mao ang ekklesia—ang katawhan sa Diyos nga mao ang Simbahan.” “Ang KAHAYAG nahimong kahayag sa katawhan.”

Ang Kinabuhi wala gepasabot nga mura ug pulunglaan sa eskwelahan nga diin kita makakat-on ug mga ideya ug unya mutoo ug tino nga listahan o “kredo” sa mga butang. Imbes, ang Diyos nagatawag kanato sa parehong mga lalaki ug babaye sa Diyos isip niadtong nahauna pa kanto—konektado sa maorang Diyos nga diin—nahigugma pag-ayo sa maorang Hesus sa una. Para mahitabo kana, dili lang kinahanglan tang makahibalo sa ilang nahibaloan, ug kun dili sa ila usabnga gebati. Para mabati nato ang ilang gebati, ang Diyos magadala kanato sa susama ra nga laraw nga ilang naagian. Nan atong dawaton kining laraw sa pagtuman sa Pulong sa Diyos nga magkauban sa atong mga kinabuhi. Larawon ta kining byahe kauban sa mga luha sa atong mga mata, kauban sa atong kaluyahon ug kusug, maghigugmaay sa usa ug usa, ug magtinabangay sa usa ug usa—sa dautang panahon o maayo—uban sa atong mga mata diha sa Paglaom, atong Mesiyas. Kita nagapadayong nagmauswagon, masaligon sa Diyos nga maoy atong tinghatag, nagtabang kanato samtang kita mapadayunong magkauban.

Kun ikaw nahigugma kang Hesus ug magtukod sa insakto nga pamaagi, ang ganghaan sa Impyerno dili kapukan. Ang sala mapukan. Ang kaluyahon ug mga balatian mamaayo. Ang mga sala mapasaylo. Ang kaluoy magageya sa kadaghanan ngadto sa kapasayloan. Mga relasyon matukod o mauli., kaayo pa sa imong mga imahinasyon sa damgo. Ikaw musidlak ingon nga bituon diha sa kawanangan, nagpasundayag sa kaayo sa Ginoo. Ug ang Kaslunon, ang Simbahan, mag “andam sa iyang kaugalingon” ug andam sa pagbalik sa iyang Pamanhunon!! Uyon ka ba?

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon