UONGOZI WA YESU

KIMAISHA

Ni Ubora wa Maisha ambao amewaita Watu Wake waishi kwa pamoja ndio uko hatarini hapa, “sio mpangilio wa mkutano”!

7/5/2006

Baada ya kusema hayo yote, ni muhimu kusema tena kwamba haya yote si muhimu ikiwa hakuna Ubora wa Maisha ya kila siku kama ilivyo fafanuliwa katika Wak. wa kwanza 12-13 kama hitaji la “mlango wa 14.” Kwa kweli, bila Maisha hayo ya kila siku hii ni “hatari.” Hatuwezi tu kuzungumza kuhusu “mikutano” bila kukosa kitu muhimu sana. Suala ni kubwa zaidi. Hii ni kuhusu Ukubwa wa Maisha ya Yesu kwa Watu Wake! Na maisha ya kidunia, ya kutenganishwa, ya kibinafsi ya watu wa kidini ndio kwanini onyesho lilopangwa mapema na mtu mtakatifu linakuwa “ulinzi” wa kawaida wa wanadamu wenye dhambi ambao ni wageni, walio na macho ya mwitu wakitumia “uhuru” kama jukwaa la tamaa zao. Ubora wa maisha ya kila siku, 1 Wak. 12-13, ni hitaji na wazo la Uhuru katika1Wak. 14.

Ni lazima tuunganishe “picha” hizi za awali kuhusu wakati ambao Watakatifu wako pamoja kama Ukuhani badala ya “umati”, na Maisha (Waef. 3:10) yaliyokusudiwa kila siku ya Matendo ya mitume 2:42-47, 1Wak. 12, Waeb. 3:12-14, na “mama, ndugu, na dada, MIA MOJA.” Yesu alisema huu NDIO Mpango. Ni Ubora wa Maisha ambao amewaita Watu Wake waishi kwa pamoja ndio uko hatarini hapa, “sio mpangilio wa mkutano”! Anatamani Urithi, wala sio “mkutano” au “ubadilishanaji wa ufahamu” au kuimba kihisia”. Moyo Wake ni wa Mtu Mmoja, Luka 9:23-27, 57-62—Ukristo wa kweli, “kutoka kwa mdogo hadi mkubwa” avalishwe kwa Roho YAKE.

Si kuhusu kutulia kidogo na kuwa rahisi kuwa na mikutano yetu iliyopangwa au isiyopangwa, na kuipatia lile jina la “kuongozwa na Roho.” Kwa sababu hatujui mapema kile tutakaloenda kufanya haimaanishi kwamba vitu vitakuwa “vikiongozwa na Roho.” Vigumu. Si KITU kama hicho. Ijapokuwa “kama vile Yane na Yambre,” waongo, wakiangaliwa kutoka kwa maoni ya kidunia, inaonekana sawa na mambo ya Kweli.

Utofauti kati ya kubadilisha dini ya madhehebu, dhidi ya kuishi katika kweli ya Yesu aliye fufuka, aliyehai… inatatanisha. Kurekebisha “mikutano” na “muundo” (katika jengo la kidini, au ndani ya “nyumba”) sio muhimu vile, ikilinganishwa na Nafasi aliyotukabidhi mbele yetu hivi leo. Hatuiti kwa muundo “mpya na uliyoboreshwa.” Anatuita kwa uhusiano wa kila siku wa kula pamoja kutoka kwa Mti wa Uzima, na Mpakwa mafuta! Ah, NDIO, hiyo itabadilisha “mikutano” yetu—lakini hilo ni Tunda, sio lengo. Kubadilisha kwa mafunzo, mbinu, elimu, mwendo mpya na iliyoboreshwa, vile watu wanavyoishi pamoja kwa karibu, “pochi ijulikanayo” isiyo ya Kibiblia, au idadi yoyote ya njia mpya za jadi na desturi, kwa kweli hazina maana. Kwa kweli kile tunachokifuatia (ikiwa tunatamani kile Yeye Anachokitamani!) ni Makao ambayo YESU anaweza kuishi na “kuenea” (Ufun.1-2) bila kuzuiliwa, kama MFALME anayetawala, aliyehai. Hii peke yake ndiyo MAISHA YA ZOE (kama Yesu alivyoiita). Maisha ya Kibinguni, isiyo ya KAWAIDA, isiyoweza kuangamizwa na asili ya Milele, yote ikijumuisha Ukweli wa Ufalme usio onekana wa Nguvu na Kweli na Upendo na Uzima. Yesu alileta “Uzima tele,” Mito ya Maji Hai” Uzima kwa Watu Wake kutoka kwa nafasi nyingine, Ulimwengu ambao hauwezi kuonekana na macho ya mwanadamu na frikwensi ya mwanga wa kidunia.

Uzima ndani ya Kristo kwa Pamoja si kuhusu “jinsi ya kuwa na mikutano.” Kile Yesu alileta Duniani na Matangazo ya Malaika haiwezi kuwa ya kijuujuu na ya nje kama hiyo yote. “Mikutano”—ambapo watu wengi wanaweza “kuhusika”—je! HIYO ndiyo Yesu alikufa kwa ajili yake? HAPANA! Yesu hakuja ulimwenguni ili kuleta njia mpya ya kuwa na mikutano au “kuwa na kanisa” au “mfumo” fulani. Hiyo haifai kabisa ikilinganishwa na “Malengo Yake, sasa kupitia Kanisa!” (Waef. 3:10). Anataka kumwangamiza, kumwua, na kumwaibisha adui hadharani—na kubadilisha maisha baada ya maisha baada ya masha, kwa tabia na Maisha na Hekima na Nguvu ya Mwana. “Anawaleta wana wengi kwa Utukufu”—sio kwa Wokovu tu. Analijenga KANISA Lake, ambalo milango ya kuzimu HAITALISHINDA. Kwa Neema ya Yesu Kristo na kwa Utawala Wake, tuna warudisha wana na binti zetu na familia na majirani kutoka kwa upotofu na utumwa wa shetani. Maisha yanabadilika. Alituletea Ufalme mpya kabisa ili tuishi kando Yake—hewa mpya ya kupumua, macho mapya ya kuona, masikio mapya ya kusikia, na moyo mpya wa kuhisi na kupenda. Utofauti huu unaathiri kila kitu maishani, pamoja na “mikutano”!

Je! unaweza kuona kwamba hii inahitaji ujasiri? Je! unaweza kuona kwamba hii inahitaji imani na utiifu? Je! unaweza kuona kwamba hii itabadilisha maisha yako ikiwa utaanza kuishi katika vitu hivi? Hauta fungwa tena kitandani! Sisi ni Ufalme wa Makuhani kila siku. Na, kwa kweli mikutano ni ya ziada. Asilimia tisini ya kukua hutoka kwa kuishi pamoja, na pengine asilimia kumi hutoka kwa mikutano. Hiyo ina maanisha kwamba una stahili kutoka kwa nyumba yako na uingie nyumba za watu wengine. Unaleta maji, au chakula, au nguo nyumbani kwao. Wakati unapoona wana njaa pamoja na mtoto, una stahili kuwaweka kando na uzungumze nao na utembee nao. Unapoona kiburi katika maisha yao, wakumbatie na uwaulize wasiwe na kiburi. Unapoona uchoyo katika maisha ya ndugu, mkumbatie na useme, “Tafadhali usiwe na uchoyo tena.” Hatufungi tu macho yetu hadi asubuhi inayofuatia. Tunaishi katikati ya maisha ya kila mmoja kama makuhani wanaofanya kazi ya Mungu, na kama “mama, ndugu, na dada mia moja.” Hii pia, ni amri kuu kutoka kwa Mungu katika Waebrania 3, na katika maandiko mengine, mengi, mengi.

(Waebrania 3:12-14: “Angalieni, ndugu zangu. Usiwe katika mmoja wenu moyo mmbovu wa kuto kuamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Lakini mwonyane kila siku, maadamu iitwapo leo; ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo, kama tukishikamana na mwanzo wa uthabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho.”

Gundua yale Andiko hili linasema—hii ni kutoka kwa Mungu. Mungu Mkuu anakwambia wewe na mimi kwamba tunapaswa kuonyana kila siku na kusaidiana. Tunapaswa kushikamana kila siku. Roho Mtakatifu amechagua kusema “kila siku.” Hakusema kila Jumapili. Hakusema kila Jumapili na Jumatano. Hakusema pia katika mikutano. Alisema muhusike katika kiwango cha kweli katika maisha ya kila mmoja. Ikiwa wengine wanapatikana au wanaweza kupatikana, na usihusike kwa sababu ya mtindo wa maisha, au kiburi, au uchoyo, au chaguo la hali ya kimaisha, Mungu alisema utakuwa mgumu na hautaweza kuhisi Yale anayohisi. Utadaganywa kwa kudhania kwamba unajua kinachofaaa wakati haujui. Hivyo ndivyo Maandiko yanasema haswa! Hakusema tu ufanye hivyo. Alisema ukikosa kufanya hivi, itakuumiza pakubwa. Ikiwa sina ndugu anayezungumza na mimi kila siku kuhusu maisha yangu—kila siku—nitakuwa mgumu. Nitadanganyika. Lazima useme, “Lakini ninasoma Biblia yangu kila siku!” “Lakini nina omba kila siku!” “Mke wangu ni Mkristo na ninamwona kila siku!” Hivyo sivyo Mungu alivyosema. Unaweza kusoma Biblia yako na kuomba kila siku, lakini ikiwa hauta husika katika maisha ya yule mwingine kila siku, utakuwa mgumu zaidi na zaidi, na utadanganyika zaidi na zaidi. Mungu anasema haya katika Waebrania 3:12-14. Je! Unaamini Biblia? Je! Unamwamini Mungu?

Je! Ni nani aliyeiandika Biblia? Mungu! Mungu alisema kwamba tunastahili kuhusika katika maisha ya yule mwingine kila siku. Ukiniona nikiwa mchoyo, unastahili kuja kwangu na useme, “Ndugu, usiwe mchoyo. Hiyo inamuhuzunisha Yesu.” Ukiniona nikiwa na kiburi, tafadhali nisaidie na unikumbushe kwamba Mungu anawakataa wenye kiburi. Sitaki Mungu anikatae! Unastahili kunisaidia, kwa sababu siwezi kuiona kila wakati. Hakuna awezaye. “Mwonyane kila siku, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu.” Hii ni sehemu muhimu (na isiyo tiiwa kabisa ulimwenguni kote) ya maisha yetu ya kila siku pamoja. Hii ndiyo njia moja kuu ya kwamba wewe ni kuhani unayetumia vipawa vyako, na “mjumbe wa Kristo, kana kwamba Mungu alikuwa akikata rufani Yake kupitia wewe.”

Ukitumia kweli hizi ambazo zimekuwa daima katika Biblia yako, utashangazwa vile utakuwa karibu sana na Yesu miaka miwili ijayo kwanzia sasa. “Mwonyane kila siku.” Jihusishe na watoto wa yule mwingine na ndoa na sehemu za kazi “kila siku.” Enda hapo! Ni lazima utoke “mahali pako pa starehe” na uende hapo wakati ambapo haungeweza kufanya hivyo mbeleni! Ndio, nina maanisha WEWE! :) Tafadhali, kwa ajili ya Yesu! Sema Neno “kama Mungu” katika maisha ya yule mwingine, kwa kweli, kwa upendo, kwa njia ya hekima, kila siku. “Mnapo kusanyika pamoja, ndugu, Kila mmoja wenu ana neno la kuongoza, wimbo, ufunuo.” “Wakati ufunuo unapomjia wa pili, na wa kwanza akae chini!.” Unapotembea hivi, unaweza kupata kwamba wengine ambao ulidhania walikuwa Wakristo hawampendi Yesu kama vile ulivyodhania wanampenda. Unaweza pia kupata kwamba wengine ambao ulidhania walikuwa wadhaifu sana wanakuwa na nguvu na wenye hekima zaidi ya vile ungeweza kudhania. Njia za Mungu za kufichua utapeli na uongo, na kufanya wadhaifu kuwa na nguvu sana. Atukuzwe Mungu!

Utajiri huu umepewa wewe. Zitumie kwa ajili ya Yesu. Ni lazima ufafanue Mkristo kwa kweli ni nani na yale Yesu alisema. Ni lazima ufahamu uongozi na vile una stahili kuwa. Ishi maisha yako kila siku, kwa pamoja, mkihimizana, mkijengana. Saidianeni kukua na kumpenda Yesu zaidi kila wakati mchana na jioni. Kujeni na mkutane pamoja karibu na Mfalme Yesu.

Biblia ni kweli kwa asilimia 100. Ni kuhusu Yesu na Wafuasi wake. Hizi ni hadithi ya vile wanavyo umia na vile walivyo jifunza katika masaibu yao na Mungu. Kwa hakika tunaweza kujifunza kutoka kwa hadithi hizi, lakini pia tunaweza kujifunza kwa njia sawa na vile walivyo jifunza: kwa kumkabili Mungu kwa pamoja katika maisha yetu ya kila siku. Kwa ufahamu huo, hata sisi ni “waraka uliohai.” Kusoma kwote duniani hakuwezi kutu badilisha sisi kama vile masaibu ya pamoja ya Maisha yanaweza kutu badilisha sisi. Mambo ya ndani tunayotaka kuyajua hayaingii kabisa ndani ya mioyo yetu wakati tusomapo kutoka kwa karatasi. Tunapotekeleza mambo kila siku, Yesu anatufunza mafunzo ya ndani ya maisha ambayo hatuwezi kusoma kutoka kwa mafunzo yote ya Biblia ya ulimwengu, ijapokuwa kweli hizi ziko katika Biblia ya kila mtu. “Nguzo na msingi wa Kweli ni eklesia—kanisa.” “UZIMA unakuwa Nuru ya wanadamu.”

Maisha hayakukusudiwa kuwa kama shule ya sarufi ambapo tunajifunza mawazo na kisha kuamini orodha fulani au “imani” ya mambo. Badala yake, Mungu ametuita tuwe wanaume na wanawake sawa wa Mungu kama wale waliokuja mbele yetu—tuunganishwe na Mungu Mmoja kama hao—kwa upendo na Yesu yule mmoja kama hao. Ndiposa kufanya hivyo, hatuhitaji tu kujua yale wanayojua, lakini tunahitaji kuhisi wanacho kihisi. Ndiposa kuhisi wanach okihisi, lazima Mungu atupeleke Safari moja na yao. Kwa hivyo tunaenda safari hiyo kwa kutumia Neno la Mungu kwa pamoja katika maisha yetu. Tunaenda safari hiyo na machozi machoni mwetu, na udhaifu wetu na nguvu zetu, tukipendana, na tukisaidiana—kwa wakati mbaya na wakati mzuri—macho yetu yakiwa kwa Tumaini letu, Masihi wetu. Daimi sisi tunasonga mbele, tukimwamini Mungu kwamba atakuwa mwezesha wetu, akitusaidia tunapoishi pamoja.

Ikiwa unampenda Yesu na ujenge kwa njia sawa, milango ya kuzimu haitalishinda. Dhambi itaangamizwa. Udhaifu na magonjwa yataponywa. Dhambi zitasamehewa. Ukarimu utawaongoza wengi kwa toba. Mahusiano yatajengwa au kurudishwa, zaidi ya vile ungeweza kudhania katika ndoto zako za ajabu. Utang’aa kama nyota duniani, ukionyesha wema wa Mungu. Na Bi-arusi, Kanisa, “atajiandaa” na kuwa tayari wakati Bwana arusi atakaporudi!! Amina?

jesuslifetogether.com
Kiswahili Languages icon
 Share icon