ANG PAGKA-PANGULO NI HESUS

DIHA SA MGA PAGTIGUM

Sa Simbahan nga diin si Hesus gehulagway nang daan nga naglihok, may kalabutan, ug Buhi, kaysa sa nahaagi ng estorya o larawan nga diin geamuma ug gesimba ug getudlo, adunay kagawasan.

7/5/2006

Laing butang nga makabaton kita’g kaisog sa pag-usab mao ang pagkabaton ug mga pagtapok-tapok susama sa gehulagway sa Biblia diha sa 1 Taga-Corinto 14: “Ang gepasabot ko mga igsoon, mao nga sa magtigum kamo aron pagsimba, ang uban mag-awit, ang uban magtudlo, ang uban magwali, and uban magsultig laing mga pinulongan ug ang uban pa gayod maghubad sa kahulogan niini.” Kun kita magkinabuhi ug ingon niini, nan maski ang dili magtotoo muyukbo sa iyang nawong ug mupasundayag, “Ang Dios anaa gayud kaninyo!”

Walay laing Agalon gawas lamang ni Hesus! “Ayaw kamo pagtawag ug pangulo, agalon, maestro, o pastor. Kamong tanan mga igsoon.” Kamong tanan adunay Hesus sa sulod ninyo ug Siya parehas ra sa usa’g usa dinhi kanato. Aduna gayo’y deperensya sumala sa pagkahamtong, ug ang ubang gasa mas ‘dayag,’ kaysa laing mga gasa nga dili kaayo mapadayag. Apan, ang tanan magamit ra gayud sa umaabot nga mga oportonidad. Usahay manginahanglan kita sa kalooy ni Hesus ug usahay manginahanglan kita sa pagtudlo ni Hesus. Usahay kinahanglan kita sa alawiton ni Hesus ug usahay manginahanglan kita sa tabang ni Hesus sa pagsolbad ug problema. Apan ang tanan pareho ra nga Hesus. Palihug sa pagbasa sa 1 Taga-Corinto 14:26-40. Walay ni usa nga nagdumala gawas lamang ni Hesus.

Kita magakatapok ingon nga “Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat ug maayo” [Heb. 10:24-26]. Kinahanglan maghunahuna kita ug mainampuon unsaon nga magtinabangay kita sa usa ug usa sa dihang magtigom kitang tanan, ug ang usa ug usa kanato modawat sa maong responsibilidad nga magdala sa Pulong sa Dios ug sa Gugma sa Dios. Walay “espesyal nga tawo” nga “otomatik” mag-expek nga mohimo sa tanan—maliban lang sa pagpamati ug muresponde sa Dios susama sa uban.

Kun adunay usa nga magadala ug pagtudlo gekan kang Hesus ug ang uban magdala ug pulong sa kaalam o alawiton o rebelasyon; kun kini nga igsoon natong lalaki o babaye mupasundayag ug butang nga gepakita kaniya ni Hesus ug ang ikaduha makadawat ug rebelasyon, nan ang unang nipasundayag ‘mulingkod’—kun kita muresponde sa sugo sa Dios kaysa tradisyon sa mga tawo. Ang Biblia padayong naga-ingon, “Kun ang rebelasyon maabot sa ikaduhang tawo, ANG NAHAUNA PALINGKURON!” Mao kini ang gesulti sa 1 Taga Corinto 14. Dili kini susama sa sikat nga sa usa ka tawo ‘gustong mahauna’ ug gusto nga maoy mangulo ug malantaw nga maoy ‘pinaka espitituhanon’ ug maoy mukuha sa mga kwarta sa mga kaigsoonan. Ato gayong nakuha ang mga bug at nga tradisyon sa Romano Katoliko ug mga ‘protestante’ ug ‘denominasyon’ ug mga pagano natong nahauna pa nga mga amahan sa pagtoo. Ang ‘pari’ o ‘pastor’ o MC o CEO maoy naa sa atubangan, maoy nagasaysay didto sa mga ‘mugbo’ nga mga tawo getawag ug laity—nga maong mga pobre nga mga tawo, tanan mga audience ra—lingkod ug pamati. Mao kini ang ‘doktrina’ nga gekaligotgutan ni Hesus—kanang mga taga “Nicolaitans” [nga gehubad niadtong mga tawo nga ‘gebungtod nila ang katawhan sa Dios’]. Apan ang Dios naga-ingon nga kining tanan kinahanglan mausab, alang sa kaayuhan sa Iyan Ngalan ug sa atoa.

Sa praktikal nga hulagway, Ako mohangyo nga kun ato gyud tagaan ug dungog ang gasa nga ana sa tagsa-tagsa kanato, ug dasigon kining mga gasaha nga magamit sa tanang katawhan sa Dios, nan daghang mga butang ang mangausab. Binuang man gani, usa sa mga butang nga maangayang mausab mao ang atong posisyon sa nilingkuran sa dinag magakatigum kita. Sa dihang si Hesus dinhi pa sa kalibutan, aduna Siya’y mga tawo nagpalibot Kaniya. “Kadtong mga nilingko palibot sa Iyaha—sila mao ang akong mga ginikanan, igsoong lalaki, ug igsoon babaye” [Marcos 3]. Naglingko palibot sa Iyaha! Dili ba mao kini ang pinakanatoral nga buhaton, sa dihang kita magtapok palibot Kaniya alang sa pag paminaw, dili lang tawo nga adunay limitado nga mga gasa? Kini usa man gani ka simply lang nga butang, ug dili man gani siguro importante, apan ako magahatag kanimo ug kasiguruhan. Akong nadunggan ang pulong nga ‘pulpito’ ug ‘unod’ nga maora ug tingog sa pinulongang Kinatsila.

Sa dihang kita magakatigum nga nag-atubang sa atubangan, din ang tanan nga atensyon ato sa usa ka tawo. Dili na kita patas sa usag usa. Nagpailahom nako sa kung si kinsa ang naglingkod sa trono atubangan sa ako nga maoy agalon nako, o ang nagdala o ang nagpahiluna, o nagtinghan-ay, o experto sa iyang nahiba-an. Kung atong eplastar ang mga lingkuranan ingon nga naglinya nga unta palibot ni Hesus, kini susama nga ang puntarya didto lamang sa usa ka tawo. Ang uban tigtan-aw ra ug ang usa maoy pokus sa atraksyon. Kini usa ka dakong sayop tungod kay adunay daghang mga gasa dinhi kanato, ug ang tanan kaparte ni Hesus. Kung eplastada nato ang tanan nga mag-atubang sa atubangan, usa lamang ka gasa ang atong getuboy. Unsa kaha ka garboso ng tawhana nga iyang getugutan ang iyang kaugalingon nga solohun ang lugar.

Institusyon

Kini nga modelo nga nakita sa taas, usa ka tipikal nga relihiyusong institusyon o ‘mga balay simbahan,” adunay pipila nga mga tawo nga opisyal nga “nagdumala” nga diin ang tanan kinahanglan muagi kaniya. Siya maoy mo-opisyal kun kanus-a magsugu o kanus-a mahuman, siya usab mutudlo o si kinsa ang iyang e “asign” sa pagtudlo o sa “pagsimba.” Siya maoy muhatag ug dereksyon, mutubag sa mga pangutana, ug mukuntrolar sa dagan sa maong institusyon. Kini dili Biblikal [1 Taga-Korinto 14:26] ug layo ra nga mamunga. Leaven in the batc, mupalong sa kalayo sa Espirito, ug ang mawad-an ug pagka Ginoo si Hesus sa niining klase nga modelo. Usa sad kining klase nga ‘pamaagiha’ dili makit-an sa Biblia. Makonbikta nata ani.

Mikaylap na gayud kini sa tibuok kalibutan [kining klase nga relihiyuna, apil ning Kristohanon sa kultura] clergy/laity sa sistema ug plenano nga mga “pasundayag” nga wala sa Biblia, ni naa sa kasing-kasing ug huna-huna sa Ginoo. Si Hesus klaro gayud ug mapugsanong sukwahi kaayo, maghingalan pa gani, sa niining sistemaha nga puno sa mga tradisyon ug pang hire ug mupataas sa ilang kaugalingon taliwala sa katawhan sa Dios. Maski gani ang “Dose ka Apostoles sa Karnero” pareho ra sa tanang katawhan sa Dios “Igsoon kauban sa mga Kaigsoonan” diha sa “taliwala” sa mga Magtotoo, dili “ubos” sa ilaha, miingon si Hesus mismo. Ang tinguha sa Dios sa pagkalider ni Samuel, taliwala sa Kinabuhi, walay titulo o posisyon, kundili mao lamang ang gugma ug gasa, kun kinahanglanun. Kay kundili, kita mismo atong “balibaran ang Dios” pinaagi sa pagtugot ug tinguha nga susama ug pareha kang Saolo nga klase nga pagkalider, mao kini ang deklarasyon sa Dios sa kang Samuel, ug sa Iyang tibuok katawhan. Tinuod, kini usa ka radikal nga tawag ekomparar sa naandan ng tradisyon sa tawo nga diin ang ilang hunahuna nahugawan na hangtod sa ilang tobuok kinabuhi. Apan, hangtod nga atong lantawon ug timbang-timbangon kining atong mga pamaagi diha sa Pulong sa Dios, kita magapadayun lang gehapon sa atong init-init ug bugnaw-bugnaw, puno sa dili maayong resulta, moderno man nga klase nga relihiyon sa pag-pangalagad sa Ginoo.

Adunay usa ka butang nga kinahanglan nato e-reconsiderar: Kini bang atong pagtigum-tigum “mahitungod” ni Hesus o “gekan” kang Hesus? Ang pagsunod ug pagpaubos ug ang kagawasan sa TANANG mga magtotoo maoy maghatag ug deperensya! “Diha Kaniya ug uban Kaniya ug para Kaniya mao ang TANANG BUTANG!” Ang binuhat sa tawo nga modelo nga “pag-apil” ug “balaan nga tawo” nga klase nga Kristyanismo nag-garantiya nga GRABE nga pagkawad-on. Si Hesus DILI manguha ug mga pamaagi diha nimo, o pamaagi nimo, sa dihang Siya mahimuot sa mga tawo nga mukontrolar—pinaagi sa ilang mga ‘abilidad’ ug pagduladula sa gahom. Ang basihanan sa kahadlok, o pagtuboy sa kaugalingon, kini maoy usa ka pangwarta ug pagsugnod sa garbo sa kaugalingon para sa mga tig-paubos nga mga tawo o clergy. Dili kahibulongan nga makusganon kini ug adunay paghingalan sa dihang kini marepresentar kanila. Ang maong “Bato maoy gesalikway sa mga magtutukod nga maoy nahimong Labawng Patukuranan.” And maong “magtutukod” maoy mawad-an. O at lest sila ang naghunahuna nga silay nawad-an, tungod kay sila wala musalig ni Hesus o sa Iyang mga Katawhan sa sufisyente gayud.

Hinuon, sigurado gayud nga si Hesus nagpugong [Mateo 23, etc] niining binuhat sa tawo nga pyramid nga straktura ug sa mga relihiyusong titulo nga makita nato karon. Usa ka makao-olaw ug pagkadakong pildi gayud tungod kay ang Iyang mga Gasa nausik man, ug ang Iyang tingug wala madungog. Ug kini tinuod maski pa ang usa ka “wali” “maayo” o Biblikal, o ang “alawiton” “makadasig.” Ilikay nalang tamo sa “resulta” sa dili maayong “bunga” mahitungod niining moderno nga klase sa Kristyanismo, taliwala sa “maanindot nga wali” ug “madasigong awit.” Ang basihanan sa pag-apil apil, clergy ang maoy nangontrolar nga klase sa relihiyon wala magagekan Kaniya, maski kini “alang” pa Kaniya. Kini makahimo ug dakong deprensya nga “ang dalan ba sa Impyerno magmadaugon” ba o di kaha sila MANGAPILDI pinaagi sa Iyang adlaw-adlaw nga Kinabuhi [1 Taga-Korinto 12, Mga Buhat 2:42-47. Hebruhanon 3:12-14]. Gusto Niyang Siya ang Ulo sa Iyang Simbahan, dili nga maoy hisgotan lang sa mga nagtapok sa Iyang Ngalan.

Hesus Buhi

Unsa kaha, kung ang tanang gasa adunay parehos nga lugar? Usa ba kaha adunay gasa sa pag-atiman nga anaa naglingkod taliwala kanato. Ug dili ba kaha adunay usay gasa sa pagtudlo kauban kanato ug gasa sa kaluoy didto. Ang gasa sa pagtabang kauban usab kanato kauban sa gasa sa pag-propesiya naglingkod dinhi. Ang tanan nga gasa adunay parehos o ekwal nga lugar tungod kay silang tanan kang Hesus man!

Ato na kining gehisgutan, si Pablo sa 1 Taga-Corinto 14 nagpadayag ug klaro nga sa dihang “and tanang kasimbahanan” magakatigum. Siya nagapadayag nga ang tanang Kristohanon may kalabutan gayud tungod kay sila aduna may Kristo sulod kanila. Ang mga Kristohanon, sa dihang kini gehulagway ganina [kapitulo 12], nga nagkinabuhi adlaw adlaw kauban sa tanan diha sa Pagka-Ginoo ni Hesus kinahanglan magapadayun sa pagkinabuhi ingon nga mga Pari sa dihang sila magakatigum sa usa ka lugar. Ang tanan adunay oportunidad nga musugot ngadto ni Hesus ug sa Iyang Pagkapangulo, bilang mga tinuod nga mga Pari, sa dihang sila magakatigum. Walay nagdominar o tawo nga nagbuot lag pangulo sa iyang kaugalingon pagkarelihiyuso, lalaki man o babaye nga maoy nagapamulong nga inandam ng daan nga wali o alawiton. Kini nga modelo nga “kung ang rebelasyon muabot sa ikaduha, nan ang nahauna MULINGKOD” nahisukad sa MAO ra gahong hulagway sa Bag-ong Tugon sa Pagka-{angulo ni Hesus diha sa Pagpulong-pulong sa Iyang “Gingharian nga mga Pari.” Ang tanang gasa nga gebubo dha sa Lawas ni Kristo, ang Simbahan, arangan nga mulihok, MAGAMIT sa maski KANUS-A nga panahon. “Kun ang rebelasyun maabot sa ikaduha, nan ang nahauna MULINGKOD!” naga-ingon ang Ginoo. Walay lugar alang sa pagkontrolar sa nahitabo, plenano man daan ang gesulti o gekanta, o pag-entertenar, o sa controlado man nga mga katuyuan.

Sa Simbahan nga diin si Hesus gehulagway nang daan nga naglihok, may kalabutan, ug Buhi, kaysa sa nahaagi ng estorya o larawan nga diin geamuma ug gesimba ug getudlo, adunay kagawasan. Ang tagsa tagsa nga diin si Hesus nagpuyo sa sulod kanila ug nagapanlihok sa adlaw-adlaw taliwala kanila nga mga magtotoo, adunay responsibilidad nga ehalad ang ilang mga gasa “alang sa kalambuan sa Lawas.” Ang TANAN nga anaa kang Hesus gebubo diha sa Iyang Lawas, and TANAN nga Iyang Gasa—ni maski unsa man nga gasa nga kinahanglanun dayun maski unsang orasa. Kun adunay batan-ong lalaki nga nagapasundayag ug kalisod sa iyang getarbahuan, o igsoong babaye nga naglisod sa iyang mga anak, ang Gasa sa Pagtudlo, o Pagdasig, o Pag-atiman, o Pagtabang pweding mulihok, samtang ang “Rebelasyon muabot didto sa ikaduha!” Mao lamang kini ang “Hulagway” nga “dihang ang tibuok kasimbahanan magakatigum” diha sa Biblia. Ug kining maong “hulagway” si Hesus matagaan ug katungod nga mamahimong BUHING Ulo sa Iyang simbahan, kaysa ang binuhat sa tawo nga organisasyon, kontrolado sa tawo.

Ang tagsa-tagsa nga gepuy-an sa Buhing Kristo kinahanglan nga adunay kagawasan nga mulihok o magpagamit ni Hesus sa dihang adunay pagpanginahanglanun. KINI mismo mao ang “Lawas ni Kristo.” Nan, ang maong “Pagtigum-tigum” mao nalang ang pag-awas-awas ug unsay nahitabo adlaw-adlaw diha sa “balay-balay” sa Dungan-Nga-Pagkinabuhi-Nga-Kauban ni Hesus. Kinahanglan adunay lugar sa kang HESUS sa Iyang pagdumala diha sa Iyang KATAWHAN ug sa Iyang Gasa SA TANANG PANAHON, diha sa mga balay ug sa atong getawag nga “panagtigum.” Ang mga tawo musundog sundog niini pinaagi sa ilang getawag nga “oras sa pag-ministeryo”—unsa man gani na—apan pagpugong sa kaugalingon. Ayaw ug pagdawat sa mga sundog sundog lang kung si HESUS pweding magapanlihok pinaagi sa Iyang mga Gasa ug Katawhan.

insert three gray image

Ang IYANG kasing-kasing usa ka “Gingharian sa mga Pari”—nga si Hesus mismo ug Siya ang Praktikal nga Ulo sa Iyang Lawas—mao ang atong gehisgotan dinhi. Kini nga paghisgot hisgot dili lang kini nga mura kita ug mga bata ug magpasundayag sa atong mga dili Biblikal nga paghuna huna o mga opinyon, ug ang tanan “pwede lang musulti tungod kay sa pwede ra,” ug kay tungod nakasulti kana manlang ug 5 minutos nilabay nga semana, na hala karong ‘semanaha’ pwede nasad ka muestorya. Ang Iyang Simbahan dili nato getawag nga “Demokrasya.” Ang Iyang Simbahan usa ka Theocracy nga diin and DIHOG ug GASA ug ANG IYANG PANGHUNAHUNA KARON Magdumala sa atong panaglambigitay, diha sa mga pagsurprisa sa mga dili-plenanong mga pamaagi. Udunay panahon [sa walay pagplano] usa ka tawo muresponde sa Ginoo sa hataas nga panahon. Apan wala siya “ge-expektar” niining panahona o maski kanus-a pa.

Hinuon, ang isyo dili “mandatory nga mapadayunon” [though kini gehimo ni Hesus diha sa Mateo 10:20 nga diin importante ang pagsalig dihsa sa atong Amahan nga maoy maghatag kanato diha sa kadagaya, kaysa mga plenano ng daan UG sinulod sa lata nga andam nalang ablihan nga dili nalang kita maminaw sa BUHING Dios.” Maski diha sa Hebrohanon 10:25—adunay Hebrohanon 10:24! “MAGDINASIGAY” kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat ug maayo sa dihang ang mga Kristohanun magakatigum. Sa 1 Taga-Corinto 14, klaro nga ang “tagsa-tagsa” adunay alawiton o pulong sa pagtudlo nga andam magpagamit diha sa kadagaya sa atong mga kasing kasing ug kinabuhi. Ang tagsa-tagsa kahibalo “mu-adjust” kung unsay mahitabo diha diha kun ang mga Kristuhanon nagakatigum ug ang mga butang Mahitabo, nga timing ra kun sa “kanus-a” musulti, ug “unsay” unod sa gesulti. Ang preparasyon usa ka maayong butang, samtang ang pagiging flexible usab sa kun kanus-a, unsa, ang isulti mandatory, kun si Hesus maoy Ulo. Kun ang mga Kristuhanon magakatigum kinahanglan sila FLEXIBLE, dili sila kaayo mandatory ra nga “mga panghitabo.” Ma adlawng Huebes man o Byernes o maski kanus-a, diha sa sala sa balay o sa coliseum, ni kanang orasa geplanuhan lima ka adlaw ang milabay o 20 minutos ba una nahitabo, kun kita preparado sa KINABUHI, ang kamatuoran sa isulti ni Hesus o buhaton MAO ang unahaon nato sa pag-preparar sa kanus-a nga kita magakatigum kauban sa ubang Kristuhanon, ma-tenisan mana o basketbulan. :-) Ug, kini usabd tinuod kun ang tanan makabutan ug “warning” nga sila magtigum. Busa! Ang maong issue dili ang “spontaneity” kundili ang “pagka-awas” sa kun unsa ang gehimo sa Dios dinhi sulod kanato, kaysa kita “mag-andam ug inug-tudlo” para maoy atong “epasundayag.” Karon sa panahon sa “pagka-awas” mag-take note man gani ta sa atong mga nakat-unan diha sa Pulong kun kini makatabang kanato sa”pagproklamar diha sa klaro gayud” [sama sa gisulti ni Pablo]. Apan, “ang pag-andam ug mensahi alang sa pagpasundayag” [labi na kun kita ang tawo nga ilang “ge-expektar” nga muhimo niini, nan atong gekuhaan ug katungod ang Pagka-parianong responsibilidad ug oportunidad niini] kini lahi ra gayud kaysa atong “preparahon ang atong kinabuhi” sa pag “pasundayag sa kun unsay tinuod nga Iyang gehimo dinhi kanato” kun kita geduot sa mga tinud-anay nga sitwasyun mga mitunga atubangan kanato, ni diha sa atong tigumanan o sa shopping mall kauban sa ubang kristuhanon. Nasabtan ba? Kun kita magakatigum tungod kay adunay usa ka tawo nga adunay isulti, dili kini problema basta ang hisgutan pweding mausab-mausab, ug ang timing, ug ang kausaban sa dagan sa pagahisgutan—kini usa ka responde kun unsay buhaton ni Hesus nga surprisa niaanang panahona. :-)

Adunay kagawasan ug pagtuman sa Iyahang mga pamaagi diha sa 1 Taga-Corinto 14. Apan, pagbantay kay si Pablo usab naghisgot niaadtong mga tawong kusug mangabuso ug mu-egnor nalang sa pagka-angulo, o gamiton nila ang ilang “pagkagawasnun” tungod lang sa ilang ambisyon, o mga pagbati, ug pagkakulang sa kaalam. Timan-e nga ang context sa 1 Tag-Corinto 14 apil ang mga “kapitolo” 10-13, nga diin ang kasing-kasing sa Dios sa Iyang mga Katawhan nagapuyo diha sa ‘usa lamang ka pan’ diha sa Iyang Lawas ug sa PANG-ADLAW-ADLAW nga pakigpuyo nga gekan sa ilahang paglinambigitay nga kinabuhi sa bug-os gayud. Niining context nga Kristohanong PAGKINABUHI diha sa simbahan, 1 Taga-Corinto 14 pwede usab nga matuman. “Kun ang pinadayag maabot sa ikaduha nga tawo, nan ang una MULINGKOD.” Walay “salida” o “balaan nga awo” nga maoy nagdumala sa serbisyo. “Siya mao ra gehapon gahapon, karn ug sa hangtod sa walay katapusan!” Ang pagkahadlok, pagkahakog, gahom, ug ambisyon sa uban dili hatagan ug permiso nga maoy mangawat sa Iyang Katawhan sa ilang kabilin. Si Hesus bUHI ug NAKIGSULTI diha sa Iyang mga GASA “kun kinsa Iyang tugahan” sa dihang kita mamahimong iyang Lawas, kaysa nag-dra drama rata sa atong seremonyas matag-balaan nga adlaw.

Tinuod, aduna ma gani mga “overseers” nga nag-alagad ug nagtabang sa pagpundar. Ug tinuod man, nga aduna usay mga panahon nga atong “eproklamar” didto sa mga dili-Magtotoo diha sa kadaghanan sama sa gihimo ni Pablo sa ubang higayun nga nahasulat diha sa mga Buhat. Kini mapadayunon, dili pareho karong mga panahona, nga diin sila “mu-proklamar” sa Pulong sa Dios kini usa ka “panaghisgotay” [sama sa nahitabo didto sa Troas]—dili kay kanang dili madisturbo nga “pagwali” sa usa ka magwawali. Ug kini nga klase sa pagsangyaw dili nato ikatandi kun ang ‘tanang Kristuhanon magakatapok.” [Mahitabo man nga ang usa ka dili magtotoo mutipon sa dihang ang pamilya sa Dios magtapok—1 Taga-corinto 14.] Mga panahon nga diin ang lokal nga lawas ni Kristo nalingaw sa ilang panagtigum sa usa ug usa diha sa parehon rang lugar, lahi kini sa dhang ang usa magali diha sa ‘kadalanan’ taliwala sa daghan dili magtotoo. Usa ka pananglitan niaana, mao nga si Pablo nigamit ug pagano nga ‘eskoylahan” alang sa katuyuan sa pakig pulong sa mga dili magtotoo mahitungod kang Hesus [Buhat 19:8-10], gesangyaw ang Pulong sa Dios sa ‘tanan tawo diha sa Probensya sa Asya.’ Kini, hinuon, lahi sa dihang ang simbahan, ag mga niukat ug gepu-an sa Dios, nagakatigum sumala sa 1 Taga-Corinto 12: 14 o Buhat 20 nga diin si ablo “nakig-hisgotay” [sa Grego mao kini ang pulong gegamit] sa iyang Pamilya hangtod sila nakadlawnan nalang sa ilang npormal nga panagtigum.

Si Hesus nagatinguha nga ang Iyang Simbahan nga pagatukuron dili makapukan niini ang Impyerno! “INGON niini nga “PAMAAGIHA” nga ang tanang tawo makaila nga kamo AKONG mga Disipolo.” Gusto Niya nga KITANG TANAN “mamahimo nga Iyang Kapuy-an”—matag-adlaw, sa panaglambigitay “sa tagsa tagsa nga lutahan,” ug “nibarug diha sa Usa Ka Tawo sa Pagtoo.” Ug kining adlaw adlaw nga panaglambigitay sa mga “ginikanan, ug mga igsoong lalaki ug babaye” sa Qulidad nga Kinabuhi nga si Hesus mismo ang angtukod, NAN ang tanan Niyang Katawhan [gekan sa pagkaawas sa ilang mga “adalw-adlaw” nga kinabuhi ug panaglambigitay, Buhat 2:42-47, 1 Taga-Corinto 12-13] Gamiton sa Espirito ni Hesus, sa tukman oras. Sayun ra gayud kaayo. :-) Susama sa nga dihang ania Siya sa Iyang Pisikal nga Lawas, IYAHA ang storya. Kun dili nato tagaan ug kaguol ang Iyang espirito pinaagi sa tawhanong plano ug mga tawhanong lider ug mga relihiyusong programa ug mga tradisyon ug mga tawhanong pasundayag, ug mga independenting mga kinabuhi, Siya adunay kagawasan nga magpasundayag sa Iyang Kaugalingon ug sa Iyang mga Gasa, susama nga Siya ani sa Iyanhang Pisikal nga lawas. Ang Iyang Panghunahuna karon ug Gahom, karon man o “hangtod sa kadlawn”—mao kni ang atong pasyon. “Kun and Rebelasyon muabot sa ikaduha, ang una mulingkod...!”

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon