Hesus: Tinuod…dili usa ka handuman o relikyas Nahitabo…dili storya nga ginama, Pangulo…dili tawo-tawo o pahoy

Pangandam sa imong Kaugalingon, Pangasaw’onon! Ang inbitasyon sa Ginoo sa tibuok kalibutan mao ang pakigpuyo diha sa Amahan, Anak ug sa Espirito Santo—nga mamahimong kaslunonon nga nangandam sa pagbalik sa iyang matahum nga minyuonon nga si Hesus [Juan 13-15, Epeso 2-5, Pinadayag 19:7]. Kung imong hunahunaon ug ehulagway ang nahasulat sa Bibliya kung unsa ang kinabuhi, ug para asa kini uban ni Kristo sa kinatumuyan gayud. Unsa man kini? Usa kini ka pagpangulitawo—ug panihapun sa kasal! Ang Diyos nagaawhag kanato, nag-ingon, “Ako adunay arang nga pagsalig sa akong Kaugalingon. Kun ikaw ania Kanako ug mahisayran kung kinsa gayud Ako, imong mahibaloan nga wala Ako’y kaparihas o dili Ko nimo maikompara sa mga nangulitawo kanimo. Walay lain sa Tibuok Uniberso nga makadani sa imong kasing-kasing sama Kanako—kay gibuhat Ko man ikaw alang Kanako. Ubang butang midisturbo lamang kanimo, apan kung hatagan mo lang ug oras ug panahon nga makig-uban sa Akong kiliran, Makita nimo kung unsay katuyoan sa kinabuhi. Ug dayon kita magpakasal! “Busa, pag-andam sa imong kaugalingon, Kaslunon.”

7/5/2007

  1. Ang Iyang Inbitasyon
  2. Magtukod Uban sa Maayong Materyalis
  3. ANG PATUKURANAN SUMALA SA IYANG SUNDANAN UG DESINYO
  4. PAGTUKOD DIHA SA KALIG-ON
  5. ANG PAGKA-PANGULO NI HESUS
  6. ANG PAGKA-PANGULO NI HESUS
  7. ANG PAGKA-PANGULO NI HESUS
  8. Ang Pagpangulo ni Hesus
  9. Ang Katuyuan sa Diyos...KARON!
jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon