Ang Iyang Inbitasyon

Si Hesus wala mianhi para mamahimo kitang andakan o ambungan. Mianhi Siya para muhatag ug Kinabuhi nga madagayaon—para masinati nato ang Iyang Kinabuhi adlaw-adlaw diha sa atong isig-kaigsoon, dili lang sa hinuwaman nga mga pulong ug alawiton ug pag-ampo ug relihiyosong pulong. KINABUHI!

7/5/2006

Ang inbitasyon sa Ginoo sa tibuok kalibutan mao ang pakigpuyo diha sa Amahan, Anak ug sa Espirito Santo – nga mamahimong kaslunonon nga nangandam sa pagbalik sa iyang matahum nga minyuonon nga si Hesus [Juan 13-15, Epeso 2-5, Pinadayag 19:7]. Kung imong hunahunaon ug ehulagway ang nahasulat sa Bibliya kung unsa ang kinabuhi, ug para asa kini uban ni Kristo sa kinatumuyan gayud. Unsa man kini? Usa kini ka pagpangulitawo – ug panihapun sa kasal! Ang Diyos nagaawhag kanato, nag-ingon, “Ako adunay arang nga pagsalig sa akong Kaugalingon. Kun ikaw ania Kanako ug mahisayran kung kinsa gayud Ako, imong mahibaloan nga wala Ako’y kaparihas o dili Ko nimo maikompara sa mga nangulitawo kanimo. Walay lain sa Tibuok Uniberso nga makadani sa imong kasing-kasing sama Kanako – kay gibuhat Ko man ikaw alang Kanako. Ubang butang midisturbo lamang kanimo, apan kung hatagan mo lang ug oras ug panahon nga makig-uban sa Akong kiliran, Makita nimo kung unsay katuyoan sa kinabuhi. Ug dayon kita magpakasal!

“Busa, pag-andam sa imong kaugalingon, Kaslunon.”

Sukad sa sinugdanan sa panahon, kini nga inbitasyon nagdala ug mga tawo nga nangita Kaniya. Mao usab kini ang Iyang inbitasyon kanato. Ug mao kining buot nga hinungdan sa tanan. Dili ni usa ka butang nga doktrina kundili usa kini ka pag agni ug pag agda sa atong kinasuluran. Ug sa kahiladman sa atong kaugalingon nagaingon ngadto Kaniya, “Dili ako mabuhi kun wala Siya o kun unsa man gani ang matahom ug importante Kaniya! Dili ko gustong mabuhi nga wala kanang mga butanga. Dili mahitabo sa akong mga pangandoy nga magkinabuhi gawas sa Iyang kabubut-on o sa Iyang katuyuan sa akong kinabuhi. Gusto kong musunod sa Kordero sa Dios basin asa Siya paingon. Kun unsa man gani ang gusto Niyang mahitabo alang kanako, mahitabo gayud kini. Siya ang Pan nga may Kinabuhi, nga diin ang akong kahimsog ug katagbawan makaplagan. Siya ang hulagway sa usa ka lider nga mugiya ug pagkamaayo ug kapasayloan ug pagkalooy nga dili pwiding mabuhi nga wala kining mga butanga – kana basig kanus-a dili ko gustong mabuhi nga wala! Gusto ko Siyang Makita nga makusganon. Gusto ko Siyang Makita nga estrikto. Gusto ko Siyang Makita nga buutan. Gusto ko Siyang Makita nga mahigugmaon ug maloloy-on. Gusto ko Siyang Makita nga maalamon nga labaw pa sa tanang pulong. UG GUSTO KONG MAKAUBAN SIYA! Gusto kong makadungog sa kada pulong nga Iyang isulti. Dili ko gusto nga maulahi man lang ug maski dyutay’ng distansya Kaniya sa nahibilin nakong kinabuhi. Dili mahimong mahitabo nga talikdan ko Siya tungod lang sa akong kaugalingong pagka-garboso o pagkagahi’g ulo o hinanakit sa akong mga pagbati. Dili pwidi nga ako Siyang talikdan. Ang tentasyon sa paghimo doul ra, apan ang kapildihan hilabihang dakoa.

Si Hesus ania niining tanang klase sa kinaiyahan. Siya kaarangan mubuhat maski pa usa ka libo nga pamaagi ug maalamon labaw pa sa maligdong nga mga pulong. Mao kini ang atong Agalon. Siya si Hesus. Dili siya storya lang nga dili tinuod. Dili rani siya storya lang maski asa nga usa ka ginoo nga nagbuhat sa kalibutan ug nagalingkod sa dako nga puti nga trono. Kundili mahitungod kini sa pagkatawo ni Hesus ug sa Iyang amahan nga maoy nagdumala kanato. Kun ato lamang mahisayran, kun ato lamang Siyang masinatian, wala na gayoy igong pagpugong pa Kaniya. Ang dugay nang problema mao ang kulang sa kinasing-kasing nga pagbiya sa atong kaugalingon ug paingon didto sa maarangan ug mahigugmaong mga kamot. Ang Iyang pagkamasaligon sobra pa sa usa ka pagtoo. Apan dili nato pirming mahisayran tungod gihimo natong sobrang gibisihan ang atong kaugalingon, sobrang paghunahuna sa atong kaugalingon, sobrang wa’y pagtagad – ug dili lang gayud muhatag ug panahon nga masulawan ug mahingangha Kaniya.

Ang atong Amahan nahibalo nga kung tagaan lang nato Siya’g panahon mag-uban Kaniya diha sa Iyang Anak, ug Iya gayong ipasundayag ang Iyang Kinaiyahan sa atoa nga dili nato maarangang mapugngan. Ang matang klase sa Iyang kinaiyahan makapakurat o makapahingangha. Adunay mga mahitabo sa atong pagpakiglambigit Kaniya nga makapausbong daw rakit gikan sa mga butang nga nagbira kanimo paubos. Ug diha diha ikaw kalit matingala nalang sa mga panghitabo nga dili masabtan sa imong natoral nga kasinatian. Mao kana si HESUS! Ug, Siya nangimbitar kanato nga makig-uban Kaniya. Pahinganghaon gayud ikaw Niya sa tanan Niyang klase nga pagkabuutan, pagkamaloloy-on, ug walay katapusang kapasayloan.

Makita nimo ang pahiyom sa Iyang mga mata. Makita nimo mga hangin mutayhop sa Iyang mga buhok. Makita ug madungog mo ug masinatian ang mga butang nga magdala kanimo sa laing gingharian, ug wala nay orasan didto [Pinadayag 1:12-18]. Makita nimo ang Iyang paggiya ug kusog. Makita nimo kung giunsa Niya pagresolba ang sala. Makita nimo nga aduna Siya’y pokos ug klaro nga panan-awon kung unsa gayud ang katuyuan sa kinabuhi. Ug madungog mo ang gelawmon sa Iyang katawa ug mabati mo ang kainiton sa Iyang paggakos nga may dalang pagdasig.

Duol ug sunod Kaniya. Ug Siya mugiya kanimo. Muhatag kanimo ug kusog. Tagaan ka Niya ug lig-ong kinaiya ug kualidad sa kinabuhi nga makapatingala kanimo, nga maoy magahatag kanimo’g kadasig nga muduol Kaniya tungod kay wala’y mahitabu nga dautan ug walay kabalaka kun asa Siya. Ipakita Niya kanimo ang kabuutan ug ang pagka-sensitibo nga mususi sa imong kasing-kasing ug kinabuhi. Kun muduol lamang ikaw Kaniya ug ipaubos nimo ang imong misirably nga kinabuhi nga puno sa imong kaugalingon, ug iya Ikaw’ng hugasan ug limpyuhan, ug ibutang Niya ang Iyang Espiritu diha sulod kanimo. Ug unya, Iyang ipagawas ang mga diamante ug ang rubies ug ang bulawan nga anaa diha. Iya kanang ipagawas. Iya ikaw’ng himoon ingon nga rayna; himoon ka Niyang hari.

Gusto Niyang magtukod ug mga sumusunod nga sundalo, pero dili nang sa teyorya lang, o pagstudyo, o sa doktrina lang – “Sunod Kanako, kay kun dili itambog ka sa impyerno.” Tinuod man gani kana apan, wala kanay labot sa katuyuan ni Hesus nga Iyang gipaabot sa dose ka disipolo. Naghuna huna ka ba nga nisunod sila ni Hesus maski asa tungod kay giingnan sila Niya nga kun dili maimpyerno kamo? Kahinumdom kaba’g bersikulo ana? Mao ba kana Iyang gihimo samtang nag ampo Siya sa Iyang Amahan tibuok gabie? Niingon ba Siya, “Amahan, tudloe ko unsay isulti,” ug unya nibarog Siya ug miingon, “Kamong dose, musunod mo Kanako o itambog mo sa impyerno”? Dili. Gusto nilang musunod Kaniya tungod kay aduna sila’y nakita Kaniya nga katingalahang panghitabo. Nakita nila ang kaalam, pagkabuutan ug pasensya.

Nakita nila ang lig-ong nga pagkalider ug ang walay paglubad nga kinaiya. Nakakita sila’g usa ka tawo nga arang maka-kontrolar sa mga atake sa kinabuhi ug mubarog sa daplin ug kataw-an lamang niya kini, nga may kaisog sa Iyang mga mata. Ug gusto nilang mahisama Kaniya – gusto nilang makuban Siya! Wala sila’y kapadulngan tungod kay wala sila’y laing kapasingadtuan gawas lamang sa Iyang kiliran. [Mateo 4:19-22, Juan 6:68, Buhat 5:20, Buhat 3:19-20].

Dili kinahanglan nga hulgaon sila Niya, ug dili sad Siya kinahanglan maghulga nato. Siya nangimbitar kanato sa pagkakita Kaniya us sa pagkakita kung kinsa Siya gayud ug Makita diha Kaniya ang makahibulunganong kinaiyahan ug makahibulunganong personalidad nga anaa Kaniya…para maaghat kitang makig-uban Kaniya, niining kinabuhia ug sa sunod nga kinabuhi. Gusto akong mahisama Kaniya inig hamtong nako. Tinuod gayud kana.

Sa dili madugay, si Hesus mubalik gayud sa Iyang pamanhunon nga nangandam. Ug, ang kabubut-on sa Amahan kanato dili lang mualagad sa pamanhunon kundili, kundili mamhimong pamnhunon gayud…dili muatiman ug balay, kundili mamahimong panimalay gayud. Kung imohang susihon sa Daang Kasulatan, Makita nimo ang Iyang tinguha nga gusto ug puloy-anan, dili lang mga linuwas nga mga tawo nga Iyang maangkon bilang bahandi. Ang Iyang tinguha mao ang puloy-anan, lugar nga Iyang kapoy-an dinhi sa kalibutan nga Iyang gihimo. Si Hesus misugilon kanato sa Lukas 17 nga Iyang Gingharian wala didto o dinhi, apan anaa sulod sa mga katawhan nga diin nagpakaylap sa ilang kasingkasing, giduot pagawas ang mga butang sa kalibutan, mga dautang tinguha, kailibgon ug ambisyon. Kinahanglan gayud kitang mga katawhan nga magahatag ug lugar para kang Hesus sa atong mga kasingkasing sama sa gitudlo ni Hesus sa Juan 8. Mao kini ang kinaiyahan sa usa ka Iglesia, Ang Iyang buhi nga Lawas ug Simbahan.

Si Hesus wala lamang mianhi alang sa pagpasaylo sa mga sala, maanindot man kaayo kana, o para usab maghunahuna kita sa Iyang mga pagtudlo. Si Hesus mianhi para ma-experyensyahan gayud kanato ang kinabuhi nga Iyang nasinati – dili lang sa pagkinabuhi nganhi, mamatay, ug unya muadto sa langit. Sama sa giingon sa Bibliya, Mianhi Siya aron kita magkinabuhi diha “sa gahom nga walay pagkalaglag nga kinabuhi” aron masinati nato ang samang paghimamatay ug kinabuhi ug gugma kauban sa Amahan ug Iyang mga kaigsuonan nga gihimi ni Hesus.

Ingon nga “luwas” HALAYO pa sa katapusan sa estorya. Sama sa pagkatawo ni Hesus, ang atong pagkatawo usab MAO RA ug Sinugdanan sa pinaka-gamhanang Estorya nga gustong isulti kanato sa Amahan [Col. 1:26-29, Gal. 4:19, Juan 7:38]. Ang Iyang tinguha nga mao si Kristo maporma sulod Kanto, ug kita [Iyang Katawhan, Iyang Pamanhunon, Iyang Panimalay, Iyang Simbahan] mamahimong mga pulong sa Iyang kinatibuk-ang Himaya ni Hesus nga taga Nasaretnon dinhi sa kalibutan niining adlawa. Ang tinguha sa Diyos dili lang diha sa tagsa-tagsa kanato nga mudan-ag si Hesus, kundili MAG-UBAN, kinatilingban, kita mamahimong insakto gayud nga representasyon ni Hesus.

Ug, ang pagpamuhat niining “dili matukib nga bahandi” may kalabutan sa tanan natong pagkinabuhi kauban sa uban adlaw-adlaw. Ang kadaghanang nahimo sa relihiyon ug kristyanismo sa daghang katuigang milabay mao lamang ang pagtudlo kanato sa ngilngig nga tinudluan mahitungod kang Hesus ug sa Iyang Simbahan. Karon ang panahon nga muoswag kita gikan sa pagkat-on sa pagtudlo mahitungod sa simbahan ngadto sa pagiging simbahan [Epeso 3:10, Mateo 16:18]

Mamahimo lamang kitang TAGA Iyang Kasimbahanan ug magkinabuhi sa Iyang Kinabuhi samtang kita maghinigugmaay sa usa’g usa ug magbinayloay sa atong mga kinabuhi adlaw-adlaw. Magtinabangay kita sa usa’g usa sa pag-ila pag-ayo kang Hesus pinaagi’g pagtinabangay sa usa’g usa nga mupahilayo sa sala, paghinigugmaay sausa’g usa pa gayud pag-ayo, ug ang pag-inatimanon sa usa’g usa ka panginahanglanon labaw sa pag-atiman sa atong mga kaugalingong pagpanginahanglan. Mao kini ang tinudluan ni Hesus. Mao kini ang Iyang pagkinabuhi uban kanato, ug karon Iya kitang gitawag sa susama nga kinabuhi diha sa usa’g usa. Ingon niini ang “pagpangandam” sa usa ka pamanhunon alang sa pagbalik sa Iyang Bana nga si Hesus. Kita magkanindot ug magkanindot pa gayud samtang magkat-on kita sa tinud-anay nga paghigugma sa usa’g usa. Samtang isalikway nato ang atong pagkaakoakohon ug garbo nga maoy nakapahimulag nato sa usa’g usa, ug sa atong kabubut-on ablihan ta ang atong mga kasing-kasing nga maarangan andam masakitanan sa usa’g usa, unya ang Espirito Santo sa Ginoo, ang Grasya sa Diyos ug ang Gugma sa Ginoo mupuno dinhi kanato…ug mamahimo kitang usa ka matahom nga pamanhunon nga ANDAM sa pagbalik sa atong Bana ngasi Hesus.

Mao kini ang Simbahan – nga magkinabuhi sa ingon niani matag-adlaw, dili muapil ug sinimbahon sa balay sa Ginoo, kundili MAMAHIMO gayong usa ka panimalay nga diin ang Diyos nagpuyo kaniya. Ug unya ang atong panimalay, atong trabahuan ug ang atong Simbahan mamahimong usa nalang. Wala nay babag dinhi sa akong kasing-kasing paingon dinha kanimo ug wala nay babag taliwala sa akong panimalay ug sa imong panimalay. Akong isalikway ang pagkaakoakohon, garbo, pagkatapulan ug pagkadili-matinuohon, ug mahigma na ako sa uban kay ako gihigugma man ni Hesus. Kung buhaton kini sa tanan, gikan sa gamay o manghod paingon sa mga dagko o maguwang, ibubo ni Hesus ang Iyang lana nga makaayo, ug kita ang Simbahan, ang maanyag nga Pamanhunon. Si Hesus wala mianhi para mamahimo kitang andakan o ambungan. Mianhi Siya para muhatag ug Kinabuhi nga madagayaon—para masinati nato ang Iyang Kinabuhi adlaw-adlaw diha sa atong isig-kaigsoon, dili lang sa hinuwaman nga mga pulong ug alawiton ug pag-ampo ug relihiyosong pulong. KINABUHI!

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon