Magtukod Uban sa Maayong Materyalis

Unsa ang Simbahan ug ang Kristohanon?

Ang tinuod nga Simbahan nga binuhat sa mga buhing bato nga diin gehangad ug gihigugma ni Hesus binuhat gayud sa maayong materyalis.

7/5/2006

Ang Bibliya nagatudlo nga ang Diyos wala magapuyo sa balay nga binuhat sa kamot sa mga tawo. Epeso 2 ug ang daghang mga yugto sa Bibliya nagaingon nga kita ang balay o puloy-anan sa Diyos pinaagi sa Iyang Espirito – ang Simbahan. Kun ikaw maglakaw o mag-drive sa imong sakyanan sa dalan, kasagaran nimong maila kung unsa ang relihiyosong bilding kay makita nimo nga susama gayud siya sa relihiyosong bilding. Pero, sukad kaniadto ang tinuod nga Simbahan mao ang mga tawo, ug dili ang bilding, so unsa man gayud and iyang hulagway niini? Unsaon nimo pag-ila sa diperensya taliwala sa usa tinuod nga Simbahan ngadto sa dili tinuod?

Sa “simbahan” sa Daang Testamento, mamahimo kang membro tungod sa gigikanan sa imong ginikanan [Jew]. Kung mutoo ka sa insaktong mga butang ug ang imong mga ginikanan kaparte sa niining simbahan, ug “muapil ka sa simba” ingon sa gibatasan ug muhatag sa imong ikapulo, busa ikaw mamahimong membro sa “simbahan.” Sa Bag-ong Kasulatan nga Simbahan ni Hesus, dili ni siya tinuod – kinahanglan nga imong ihatag ang imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Ang propesiya mahitungod sa Bag-ong Kasabutan naga-ingon nga ang Simbahan nga pagatukuron sa Diyos [Herimiyas 31, Hebrohanon 8, ug 10] mao ang tinuod nga Simbahan, ug gikan sa gagmay ngadto sa mga dagko and TANAN nga membro mahibalo sa Buhi nga Diyos. Ang Simbahan masabot LANG sa niining pamagi. Menus niini maayo man ug apilan sa maayong binuhatan ug relihiyusong mga butang [uban sa ubang Nangaluwas], pero dili ingon niini ang Simbahan ni Hesu Kristo, a local nga Lampara, kung ang mga tawo lang nga “mutambong” ug skidyul sumala sa kalindaryo nga walay adlaw adlaw’ng pakiglambigit sa isigka-kinabuhi [1 Cor 12].

Ang tinuod nga Simbahan nga binuhat sa mga buhing bato nga diin gehangad ug gihigugma ni Hesus binuhat gayud sa maayong materyalis. Kung adunay may bilding nga getukod sa dautang materyalis, mahibalo ikaw nga kini malumpag. Kung ang kahoy nga maoy nagpugong sa atop dunot, kini matumpag. Mga hallow blocks nga humok, dili mayo pagkahimok, o gibuhat sa sayop nga materyalis dili makasuporta sa gibug-aton ug kini matumpag. Sa samang paagi, kung atong sulayan ug tukod ang Balay sa Diyos sa sayop nga materyalis, kini matumpag. Kung ang tawo wala gyud makaila sa Ginoo, dili sila mamahimong membro sa Simbahan ni Hesus. Kung ang panimalay nga pagabuhaton sa Ginoo pinaagi’g mga lalaki ug babaye nga makabarog gayud, kinahanglan nga wala kini dautang mga bato [1 Cor. 3-5].

Kinahanglan ba ang Simbahan, o ang tagsa-tagsa niini perpekto? Natoral, dili posibly [1 Juan 1]. Pero sumala sa Pulong sa Ginoo, unsa ang gikinahanglan mao kini: Usa ka gatos ka pursyento sa mga membro… “higugmaa ang Kahayag” ug “higugmaa ang Kamatuoran” ug masinatian ang Diyos Mismo sa pamaagi nga diin nga “wala gipadayag diha sa unod ug dugo.” OO, mao kini ang ge-require [Mateo 16:16-18, Juan 3:19-21, 1 Juan 1-3, Eze.11:19, Eze.36-26, Jer.31:34]. Mao kini ang gesulti ni Hesus nga Iyang pagatukuron diha ang Iglesia, kana kun IYAHA ang Iglesia. Natukod man gani ang uban nga mga balay diha sa humok sa lapok o dunot nga kahoy. Ang Balay nga gitukod ni Hesus mao ang pinaka anindot sa tibuok kalibutan, ug gamiton lamang ni Hesus ang mga mayo nga mga materyales sa pagtukod sa Iyang Panimalay.

Sa makausa pa, wala kini nagpasabot nga ang tagsa-tagsa ka kaugalingon perpekto. Pero, kini nagpasabot nga ang matag-usa gustong mahigugma ug mutuman ni Hesus ug wala magsalikway niadtong gustong mutabang kanila nga mahigugma ug mutuman kang Hesus; gusto nila kana nga tabang. Ang maayong materyales sa Diyos diha sa Iyang panimalay mao nga diha ang tawo “mahigugma sa kahaya,” matod pa ni Hesus mismo. Ang dautang mga materyales, sama sa dunot nga kahoy, mao ang usa ka tawo nga wala magkinahanglan ug tabang sa uban. Kana nga tawo muingon, “Ayaw ako husgae. Atimana ang imong kaugalingon.” Muingon sila sa pagpanalipod, “Kuhaa usa ang torso sa imong kaugalingong mata.” Mao kana ang dautang mga materyales, nga ang-ingon mismo ang Ginoo nga dili madawat sa Iyang panimaly. Dili ingon ana mutukod si Hesus sa Iyang panimalay. Mao na ang dunot nga kahoy ug matangtang gayud siya sa katawhan sa Diyos [Buhat 3:23, Mat. 18, 1 Kor. 5]. Sa matuod nga Iglesia, ang tawo nga magbuhat sa mao dili siya dawaton. Wala magbaling kung pila ilang kwarta o unsa sila ka mayo sa ilang Bibliya. Mahimo man gani sila nga usa ka “lider,” apan kun dili sila musanong sa pagtulun-an ni Hesus, nan dili gayud sila mamahimong kaparte sa tinuod nga Iglesis ni Hesus nga gimugna pinaagi’g Espirito. Kun ilahang pug-ngan and gugma ug ang paghangyo, kaalam, tabang ug pasensya, nan ang pagtugot kanila sa pagpadayon taliwala sa katawhan sa Diyos mamahimong magpakaulaw kang Hesus kanato, ug mao usab ang pagbaliwala sa Iyang mga sugo.

Kun ang tawo luwas, sila ADUNAY Espirito Santo [Roma 8:9, Gal. 3, Epeso 1]. Ug ang proweba lamang nga sila adunay Balaang Espirito Santo [maski kapila pa sila magsugyot kanimo pinaagig “testimonyo” ug moingon, “Ginoo, Ginoo!” Mateo 7] mao ang ilang paghigugma sa pagsugot. Sila mga bag-ong binuhat ug karon nahigugma sa Kahayag, ug nahigugma sa Kamatuoran [2Tesalonica 2:10], ug “mura ug bag-ong natawo nga mga bata” sila “nahingawa” sa Pulong sa Diyos nga maaplikar sa ilang kinabuhi [1 Pedro 2]. Kun ang tawo adunay Espirito Santo, sila mahigugma sa Kahayag ug mahigugma sa Kamatuoran…ug ang ilang mga kinaiya magsugod ug kausab. Maghinulsol sila sa ilang pagtrato sa ilang mga bana o sa ilang mga asawa, ug sila mausab. Maghinulsol sila kung geunsa nila pagtratar and ilang mga trabahante, o and ilang mga anak, o ang ilang mga silingan, ug sila mausab. Mighinulsol sila sa ilang mga nangage nga kasal-anan ug mga dautang gawi, ug sila mausab ug mamahimong mas mahamtong pa. Ang gasa sa Espirito Santo mao ang deposito nga nagarantiya sa ilang panulundon. “Mao kini ang sentencia,” mingon si Hesus, sa 1 Juan 3. Mao kini ang nagbahin taliwala sa inocente ug sad-an. Wala nagpasabot nga tagsa-tagsa perpekto, pero kadtong napasaylo na ang TANAN nilang mga sala “nahigugma sa Kahayag.” Sila makabaton ug Espirito nga wala nila madawat sauna. Karon, gikan sa kinasuludran, ang ilang bato nga kasing kasing mamahimong mahumok nga kasing kasing nga unod. Gikan sa kinasuludran, sila nagtagad sa mga pulong ni Hesus diha sa ilang mga kinaiyahan. Ang karnero nakaila sa tingog sa ilang magbalantay tungod kay aduna silay Espirito ni Hesus. Ang karnero moingon, “Gusto akong musund ni Hesus! Giyahe ako sa dalan.” Ang kanding moingon, “Pasagdi kong mag-inusara! Makahimo ako’g milagro! Makahatag ako’g kwarta sa mga pobre! Kahibalo ko sa mga butang. Mas mayo pa ako kay kanimo, ug wala ko’y labot kun unsa imong esulti. Ang Kristohanon, umalambit sa Bag-ong Kasabutan, nahigugma sa Kamatuoran [2 Tesalonika 2:10] ug nahigugma sa Kahayag [Juan 3:19-21], ug siya karon usa ka “umalambit sa DIOSNONG kinaiya” [2 Pedro 1:4, Roma 6:1-14]. Mao kini ang proweba nga ang Espirito nagpuyo sa ilaha o maski kinsa kanato. Dili nato tuhoan dayon ang mga pulong ni basin kinsa kay tungod lang moingon sila, “Ginoo, Ginoo!” MAO LAMANG ang usa ka tawonga diin iyang gitalikdan ang iyang kaugalingon ug kinabuhi diha kang Hesus, ug sa ingon niini Natandog didto sa Kahitas-an ug Gipuy-an sa Magbubuhat sa Kawanangan mao ang tinuod nga luwas, ug “membro” sa Iyang Simbahan [Roma 8:9-11, Lukas 9:57-62, Juan 1:12-13, 3:16-21, 1 Juan 3:8-10, 5:18-20].

Ang Tinuod nga Lampara, ang matuod nga Iglesia, LIMITADO sa mga nakabaton ug pinadayag sa Anak “nga wala gepadayag diha unod ug dugo, kundili ang Amahan gayud Mismo maoy nagapadayag niini ngadto kanila.” Dili kini mahitungod proximity o kahibalo o pagkomitar sa kaugalingon o uban sa imong pagtubo. Mahitungod kini sa personal nga pakig-engkwentro sa Diyos Amahan, sa persona sa Oyang Anak, nga diin ang kamatayon mibunga og kinabuhi nga susama sa Diyos, Zoe nga kinabuhi, gikan sa wala [Juan 3:5-8, Juan 12:24, Roma 6:1-14, Gal.6:14-17]. Aw hinuon adunay gayo’y pipila nga nanginahanglan ug “espesyal nga pagtagad” ug ang uban usab mingsaad sa ilang kaugalingon “usa pa ka tuig” [Juan 13:8-9, Juan 15, 1 Juan 2:19, Judas 11-25]

Aduna man kita’y SUPERnatoral nga kinabuhi kauban niya ug sa usa’g usa, o dili ba kaha, DILI Biblikal nga Kristiyanismo ug DILI sad litihimo nga Iglesia. Sa pagkatinuod adunay mga Linuwas nga mga tawo “ming-apil” ug organisasyon nga dili gyud tinuod nga Iglesia, maski gitawag nila kini ug mga Iglesia. Kini lahi nga na usanb nga tapik nga pagahisgutan. Ang amo lamang gisulti nga dili namo tandugon and Iyang Trono [amo lamang tandugon ang among “psuche” mainitong pagbati] kun dili nato ikinabuhing magkauban adlaw-adlaw –ZOE nga kiabuhi sa Diyos – sa matag-gutlo adunay koneksyon diha sa Ulo ug sa usa’g usa! Ang “serbisyo” nga seremonyas nga “gibuhat diha sa Iyang dungog,” o para magkat-on mahitungod Kaniya, o para pagtawag og mga balatianong pagbati gikan sa Kahitas-an pinaagig pagtogtog ug sonata – sa ingon nga namantala na, kini nakapausab lamang sa dyutay’ng mga kinabuhi ngadto sa hulagway sa Anak. Ayder atoa mang giambit-ambitan ang Pagkaunod sa Diyosnong Kinaiya sa matag-adlaw, o dili kini Kinabuhing Walay Katapusan, ni Lampara ug Iglesia, nga maoy gitinguha sa Diyos nga mao unta. “Usa ra ka tawongdaotan ang gikinahanglan aron pagdaot kaninyong tanan sama sa diyotang igpapatubo sa tibuok minasa.”

Kinahanglan kita dili mga ingog bata nga mosulti kunuhay sa mga insaktong butang, apan wala mgakinabuhi nga susama kang Hesus. Ug, ang Iglesia dili koleksyon sa minaomao nga mga Kristohanon nga musulti ug tarong apan wala diay siya’y Espirito ni Hesus sa ilang kaugalingon. Gusto Niyang mutukod ug Maanyagong Panimaly nga puy-an – nga diin usa nga maarangan gayud alang sa usa ka Hari ng amao Siya. Busa ang mga galamiton alang sa pagtukod sa Panimalay sa Diyos mao ang pinakaanindot nga kualidad. Ang matuod nga Iglesia nga binuhat sa Ginoo, dili pinaagig kamot sa tawo, binuhat o pinaagig buhing bato – mga tinuod nga Kristohanon – nga sukwahi sa mga patay’ng mga bato, lapok o dugami. Mutukod lamang si Hesus ug patukuranan pinaagig mga mayo nga mga materyales. Kun ato Siyang Gimenyuan diha sa kasabutan ug pakigsaad, biniyaan ang tanang hinigugma, natawo makaduha, adunay mahumok nga kasing-kasing, nahigugma sa Iyang mga pagtudlo, matinud-anong gustong mag-usab sa mga butang nga kinahanglan usbon sa atong kinabuhi, ug atong Siyang Tan-awon sa mga pagsulay ug kalisod, hangyuon nato Siya ug ang atong kaigsoonang lalaki ug babaye nga mutabang kanato, nan kita mamahimong mga maanindot nga mga buhing bato para sa Panimalay nga pagapuy-an ni Hesus. Kita mamahinong maanindot nga pamanhunon alang kang Hesus. Mao kini ang Maayong Balita sa Gingharian sa Ginoo.

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon