ساختن با مصالح نيكو

كليســـا ومسيحـی چيست ؟

يك كليسای حقيقی ساخته شده ازسنگهای زنده كه عيسی دوستش دارد ونگاهش به آنست بايد از مصالح خوب ساخته شود

2/12/2007

كتاب مقدس بما مياموزد كه خدا در خانه های ساخت دست بشر ساكن نميشود . افسسيان باب ٢ وبسياری از بخشهای كتاب مقدّس ميگويند كه ما ــــ

جايهای سكونت ويا زندگی خداونديم توسط روح يك كليسا . وقتی در حال قدم زدن يا رانندگی هستيد بناهائی را ميبينيد و تشخيص ميدهيد كه بنا ها ی

مذهبی هستند چون ظاهرشان اينرا نشان ميدهد . امّا اگر يك كليسای حقيقی بنا شده از مردم نه كليسای ساختمانیمورد نظر باشد ،ظاهر آن چگونه بايد ـ

باشد ؟ چگونه فرق بين يك كليسا ی واقعی و يك كليسای جعلی را تشخيص بدهيم ؟ در معابد عهد قديم شما عضوميشديد بخاطر اينكه والدينتان يهودی بودند اگر شما اسا سأ به چيزهای درست ايمان داشتيد والدينتان بخشی از اين معبد بودند وشما منظمأ به معبد ميرفتید و ده يك ميپرداختيد آنموقع شما عضو معبد ميشديد . در عهد جديد در كليسای عيسی اين طريقه درست نيست ، شما بايد قلبتان را به خدا بدهيد . نبوت درباره ی عهد جديد گفته ـــ كليسايی كه خدا ميسازد ( ارميا ٣١ ، عبرانيان ٨ و١٠ ) كليسای حقيقی هست . واز خرد وكلان همۀ اعضأ آن خدای زنده را خواهند شناخت .

كليسا فقط از اين طريقه درك خواهد شد بغير از اين ممكن هست مذهبی و نيكوكار بنظر برسد امّا اين فقط توجيه است (برای نجات يافتگانی ــ

كه گرفتار شده اند ) اين كليسای عيسی مسيح نيست بلكه يك چراغدان محلی است اگرمردم فقط يكشنبه ها ودر بعضی مراسم گرد هم بيايند ـــ

نه مشاركت های روز مره با همديگر (اوّل قرنتيان ١٢ )

يك كليسای حقيقی ساخته شده ازسنگهای زنده كه عيسی دوستش دارد ونگاهش به آنست بايد از مصالح خوب ساخته شود ،اگر بنائی از مصالح تقــلّبی

ساخته شود فرو ريختنش امری حتمی است .اگرتيرهای چوبی سقف پوسيده باشند فرو خواهد ريخت ، آجرهای نرم كه بطور نادرست ساخته شده اند

يا از مواد تقلبی ساخته شده اند قادر به تحمل وزن نبوده و فرو خواهد ريخت . همينطور هم اگر ما بخواهيم خانۀ خدا را با مصالح معيوب بسازيم آنهم فرو خواهد ريخت اگر شخصی حقيقتأ خدا را نشناسد نميتواند عضوی از كليسای عيسی باشد .اگر خانه ای كه خداوند از مردان وزنان ميسازد و ميخواهد كه استوار بماند نبايد سنگ معيوب در

آن بكار رود .( اول قرنتيان ٣ ــ ٥ ) اول بايد كليسا ويا افراد آن متشكل شده بعد كامل شود ؟ البته كه اين امكان ندارد ( اول يوحنا ١ ) ولی بر اساس

كلام خدا آنچه كه ضرورت دارد اينست كه بايد ١٠٠% اعضأ نور را دوست داشته باشند، حقيقت را دوست داشته باشند وتجربه ای ناب ازخدا وخود

داشته باشند نه با جسم و خون بلكه در روح بله لازمه اش اينست (متی١٦ :١٦ــ ١٨ ، يوحنا ٣ :١٩ ــ ٢١ ، اول يوحنا ١ ــ٣ ،حزقيال ١١ ــ١٩ ،

حزقيال ٣٦ :٢٦ ، ارميا ٣١: ٢٦ ) اين چيزيست كه عيسی گفت كليسايش را بر آن بنا ميكند اگر اين بايد كليسای او باشد هر بنای ديگری مثل بنائی

خواهد بود با آجر های نرم وتيرهای پوسيده خانه ای كه عيسی بنا ميكند بهترين خانۀ دنيا خواهد بود .وعيسی فقط ازمصالح حقيقی ونيكو برای احداث بنايش استفاده خواهد كرد .بديهی است كه اين بدان معنی نيست كه همه كامل هستند ، معنی اش اين است كه هر كسی كه اشتياق محبت به عيسی را ــ

دارد وميخواهد از او پيروی نمايد كمك ديگران را خوار نمی شماردوكسانی را كه درجهت محبت به عيسی پيروی او به كمكش میايند با آغوش باز ــ

ميپذيرد .مصالح خوب برای بنای خانۀ خدا بقول خود عيسی فقط وقتی هست كه كسی ؛ نور را دوست دارد ؛ مصالح بد مثل تيرهای چوبی پوسيده

شخصی است كه كمك نمی پذيرد وميگويد : مرا داوری نكنيد ! بكار خودتان بپردازيد ! وبا حالتی دفاعی ميگويند چوب توی چشم خودت را دربياور!

اين مصالح بد ساختمان است كه خدا ميگويد در ساختمان او غيرقابل قبول است .عيسی خانه اش را از اين مصالح بنا نميكند اين چوب پوسيده است و

تمامأ از ميان مردم بريده خواهد شد (اعمال رسولان٣: ٢٣ ، متی ١٨ ،اول قرنتيان ٥: ١٣)

در كليسای حقيقی به كسانی كه چنين رفتاری دارند خوشامديد گفته نميشود .مهم نيست چقدر پول دارند يا چقدر كتاب مقدس را خوب بلدند حتی شايد

رهبر باشند اما اگر آنها با نرم خوئی به تعليمات عيسی پاسخ نميدهند در اينصورت

٨

نمی توانند جزئی از كليسای حقيقی عيسی باشند كه در روح بنا ــ شده است . اگرآنها در برابر محبت مقاومت كنند و برای كمك وحكمت وصبر بهانه بياورند آنموقع اجازه دادن به آنها برای ماندن بين قوم خدا بمنزلۀ

تحريك كردن ديگران برای مخالفت و رد كردن خواهد بود . اگر كسی نجات دارد روح القدس راهم دارد (روميان ٨: ٩ ،غلاطيان ٣ ،

افسسيان ١ ) ونشانه ای كه آنها روح القدس را درونشان دارند ( مهم نيست كه چند بار شهادت بزرگی داده باشند يا بگويند خداوندا ! خداوندا متی٧)

اين است كه آنها دوست دارند اطاعت كنند، آنها خلقتی تازه اند وحالا نور را دوست دارند، حقيقت را دوست دارند(دوم تسالونيكيان ٢ : ١٠ ) و مانند

نوزادان برای شير آنها در اشتياق كلام خدا هستند كه در زندگیيشان بپذيرند ( اول پطرس ٢ )

آنهائی كه روح القدس را دارند ،نور و حقيقت را دوست خواهند داشت .بعد رفتارشان شروع به تغيير خواهد كرد ، آنها به رفتاری كه با همسرشان

داشتند توجه خواهند كرد وعوض خواهند شد ، آنها از رفتاريكه با همكارانشان يا با فرزندانشان يا با همسايگانشان داشتند تو به خواهند كرد و عوض

خواهند شد و به بلوغ بيشتری خواهند رسيد .عطايای روح القدس ذخيره ای است كه ميراث آنها را تضمين ميكند ،اين وعدۀ عيسی است در يوحنا ٣

اين چيزيست كه بيگناه را از گناهكار متمايز ميكند . نه اينكه همه كامل باشند ولی آنانی كه گناهانشان به تمامی بخشيده شده(نور را دوست دارند)

آنها عطيۀ روح القدس را دارند كه قبلأ نداشتند ، و حالا از اعماق وجودشان قلبهای سنگی شان تبديل به قلبهای نرم گوشتين شده . ازاعماق وجودشان

مراقب كلام عيسی در مورد رفتارهايشان ميشوند. گوسفندان صدای شبان را ميشناسند چونكه آنان روح عيسی را دارند. گوسفندان ميگويند: ميخواهيم

عيسی ميخواهيم تو را پيروی كنيم راه را نشانمان بده ، بزها ميگويند مارا تنها بگذاريد . ما ميتوانيم معجزه كنيم ، ميتوانيم پولمان را به فقرا بدهيم ،

ما همه چيز را ميدانيم ، ما بهترازشما هستيم و اهميتی نميدهيم شما چه ميگوئيد. يك مسيحی ، يك شريك عهد جديد ، حقيقت را دوست دارد ( دوم

تسالونيكيان٢ : ١٠ ) و نور را دوست دارد ( يوحنا ٣ :١٩ ــ ٢١) و حالاشريك طبيعت الهی است .(دوم پطرس ١: ٤، روميان٦: ١ــ ١٤) و اين

نشانه ای است كه روح القدس درونشان زندگی ميكند . ما نبايد به حرف كسانی كه فقط ميگويند خداوندا ، خداوندا توجه كنيم .

٩

فقط اشخاصی كه خود و زندگيشان را تسليم عيسی كرده اند وبه اينترتيب از آسمان مسح شده اند و محل سكونت خالق اين كهكشان شده اند حقيقتأ نجات يافته اند وعضوی از كليسای محلی او هستند . (روميان ٨ : ٩ ــ ١١ ، لوقا ٩: ٥٧ ــ٦٢ ، يوحنا١: ١٢ ــ١٣و٣: ١٦ ــ ٢١،اول يوحنا ٣: ٨ ــ١٠و٥: ١٨ ــ ٢٠) يك فانوس حقيقی ، يك كليسای معتبر تشكيل يافته از (١٠٠% اعضأ ) كسانی كه مكاشفه ای از پسر داشته اند (متی ١٦: ١٧ ) زيرا اين حقيقت را جسم وخون بر تو آشكار نكرد بلكه پدر من كه در آسمان است ....

اين مربوط به در جوار او بودن يا آگاهی يا تعهد و يا تربيت نيست بلكه مربوط به رابطۀ شخصی با خدای پدرهست ، در شخص پسرش . آنجا كه از

مرگ حياتی خدائی شكل ميگيرد ، زندگی نـو ، تولدی دوباره بدور از فنا ،(يوحنا ٣ : ٥ــ ٨ و١٢: ٢٤ ، روميان ٦: ١ ــ ١٤ غلاطيان ٦: ١٤ـ١٧)

البته عدۀ معدودی هستند كه به ( فروتنی و حجب و حيای خاص نياز دارند) (يوحنا ١٣: ٨ ــ ٩ و ١٥ ) آنانی كه تصميم ميگيرند به راه خود بروند،

دير يا زود خواهند رفت ( اول يوحنا ٢: ١٩ ، يهودا ١١ ــ ٢٥ )

ما بايد زندگی خارق العاده اى با او وبا همديگر داشته باشيم در غير اين صورت اين يك مسيحيت كتاب مقدسی نخواهد بود وكليسايمان يك كليسای حقيقی ومشروع نخواهد بود .

مطمئنأ اشخاص نجات يافته ای هستند كه به تشكيلاتی وابسته هستند كه كليسای حقيقی نيستند اگرچه خودشان آنجاراكليسا میخوانند .اين مبحث ديگری

است . حرف ما اينست كه اگر باهمديگر در زندگی لحظه به لحظه مشاركت نكنيم و به سر و به همديگرمتصل نباشيم ،تخت پادشاهی او را درك ــ

نخواهيم كرد بلكه نفس خود واحساسات مغشوش ودرهم وبرهم خود را درك خواهيم كرد . خدمت يعنی موعظه ای كه او را جلال دهد ، يا مطالبی

راجع به او بياموزد ، يا سرود هائی كه احساسات ما را با آسمان پيوند دهد .اينها زندگی های بسياری را تغيير خواهند داد كه انسانها به شباهت پسر

درآيند . مشاركت های روزانۀ ما نيز بايد براساس خدامحوری باشد وگرنه حيات ابدی و نور جهان وكليسا آنگونه كه منظور خدا هست مفهومی ــ

نخواهد داشت . « اندكی خميرمايه خمير را ور مياورد»

ما نبايد مثل كودكانی باشيم كه حرفهای خوب ميزنند ولی مثل عيسی زندگی نميكنند ،كليسا مجموعه ای از يك سری مسيحيان قلابی نيست كه حرفهای

خوب بزنند اما روح عيسی درونشان . زندگی نكند .عيسی معمار اعظم است .او سنگهای سست و چوبهای پوسيده را بكار نخواهد برد ، او می خواهد

خانه ای باشكوه برای سكونتش بنا نمايد ، خانه ایكه لايق پادشاهی چون او باشد .

١٠

پس مصالح ساختمانی در خانۀ خداوند بايد بهترين كيفيت را دارا باشند . كليسای حقيقی كه توسط خدا بنا ميشود نه بدست بشر، از سنگهای زنده بنا

ميشود . مسيحی حقيقی نقطۀ مقابل ومخالف خشت وكاه هست . عيسی فقط مصالح مرغوب بكار ميبرد . اگر با او با عهد و سوگندی محكم ومعتبر

ازدواج كرده ايم و از ديگر عشق ها برگشته ايم ، دوباره متولدشده ايم ، قلب های نرم داريم ، آموزه هايش را دوست داريم ،اگر حقيقتأ خواهان تغيير

در زندگی هايمان هستيم ،ودر بدبختی ها ومشكلات رويمان را به سوی اوبرميگردانيم و از او وديگر خواهران وبرادرانمان ميخواهيم ما را ياری دهند ،و اجازه ميدهيم چيزهائی كه لازم است، عوض شوند آن موقع سنگهای زندۀ زيبائی برای بنای خانه ای هستيم كه مسكن عيسی خواهدشد .

ما ميتوانيم و.. تبديل به قصر با شكوهی برای عيسی خواهيم شد .اين بشارتی اميد بخش از پادشاهی خداوند است بر روی زمين .

jesuslifetogether.com
فارسی Languages icon
 Share icon