عيسی
واقعيت .....نه اثر باستانی
حقيقت .....نه افسانه
رئيس .....نه رئيس پوشالی

دعوت خدا برای تمامی دنيااينست كه باهمديگر خانه ای بشوند برای پدرـ پسرـ و روح القدس وعروسی بشوند كه خودرا آماده ميكنند برای بازگشت داماد زيبايشان عيس‍ی (يوحنا١٣ ـ ١٥ ؛ افسسيان ٢ ـ ٥؛ مكاشفه ١٩:٧ ) به تصوير كتاب مقدس درباره ‍‍ً اينكه چگونه زندگ‍ی با مسيح وبرای او انسان را به اوج ميرساند فكر كنيد ـــــ معنی اين چيه ؟ اين مثل مراسم خواستگاری و ازدواج هست! خدا بر ما ظاهر ميشود وميگويد : من به خودم چنين اطمينانی دارم كه اگربا من باش‍یدوبدانيد من واقعأ ك‍ی هسَتم ؛ هيچ خواستگارى قابل مقايسه با من نخواهد بود . در سراسر اين جهان هيچ چيز ديگرى نيست كه قلب شما را همانند من فتح كند ؛چون من شما را براى خودم خلق كرده ام . چيزهاى ديگرشما راآشفته كرده اند ولی اگر شما وقت بگذاريد و به سمت من آئيد خواهيد ديد زندگى چه مفهومِى خواهد داشت و ماعروسى خواهيم كرد . « پس خود رابرای عروس شدن آمادۀ كنيد »

2/12/2007

 1. دعوت او
  خودرا بعنوان عروس
  آماده كنيد
 2. عيســـــی
  سا زنـد ه و طـرا ح
 3. ساختن با مصالح نيكو
  كليســـا ومسيحـی چيست ؟
 4. احداث طبق نقشـه و طرح او
  زندگی روزانه با همد يگر
 5. ساختمان بايد مقاوم باشد
  جسارت برای تغييرات:
 6. عيســی:
  رهبــــر وســرر
 7. هبری عيـــــسی
  برتمامی قوم خود
 8. رهبـری عيـسی
  رويّۀ سموئيل يا شائول ؟
 9. رهبری عيسـی
  درگردهمائيـها
 10. رهبری عيسی
  درزندگی
 11. قصد خداوند......اكنون !
jesuslifetogether.com
فارسی Languages icon
 Share icon