هبری عيـــــسی

برتمامی قوم خود

بجز عيسای درون ازطريق قومش وبا كمك روح القدس، نبايد رئيسان اداری وتشكيلاتی باشند كه تصميمات و پول و مردم را كنترل كنند .حقيقی او ومسكن های او، در يك زندگی تقديس شدۀ روزانه با يكديگر با توجه به اينكه همه مقدسند، (عبرانيان ٣: ١٢ــ ١٤) مشاركت كنند .

2/12/2007

Jesus Yesu Y'shua

عالم مسيحيت دروغين ساليان دراز باعث سقوط مردم شده است .آنها عدّه ای را انتخاب كرده وآنها را بعنوان رهبران علم كرده اند ، ثروتمند ، قوی و مشهور ، در حاليكه اكثريت را در محروميت نگهداشته اند . در ايالات متحده ، هندوستان ، رومانی ،برزيل ، لهسـتان وسرتا سر دنـيـا مســيحيان

قهرمان ومسيحيان ردۀ پائين وجود دارند . اين اشتباه بسيار بزرگی است . عيسی در( متی ٢٣: ٨) به دوازده شاگردش گفت : كسی شما را معلم ،پدر

رهبر ، ارباب ، خداوند و شبان نخواند زيرا شما همه برادرانيد با يك پدر . هيچ قهرمانی به جز عيسی درمسيحيت راستين نيست . بجز عيسای درون ازطريق قومش وبا كمك روح القدس، نبايد رئيسان اداری وتشكيلاتی باشند كه تصميمات و پول و مردم را كنترل كنند .انجيل در افسسيان ٤ ، ميگويد

وقتی عيسی به آسمان صعود كرد ، روح القدس را فرستاد .يعنی بخشی ازخودش را نثار بدن مسيح ،كليسا كرد . ميگويد :هنگامی كه به عرش برين

صعود كرد ، اسارت را به اسيری برد وعطايا به مردم داد .

عيسی عطايای روحانی زيادی داشت . اينطور نيست ؟ وآنها را به قوم خويش بخشيد به همۀ قوم ، او همۀ عطايايش را يكجا جمع نكرد و به شبان نبخشيد يا به يك مرد خدا كتاب مقدس ميگويد همۀ عطايايش را به تمام بدنش بخشيد .

انجيل ميگويد روح بعنوان يك هديه وارادۀ روحانی به تمام كليسا بخشيده شد . اگر شما حقيقتأ يك مسيحی باشيد اگرحقيقتأ از زندگی پيشين خود بخاطر عيسی چشم بپوشيد ، آنموقع روح القدس عطائی كاملأ مخصوص بشما خواهد بخشيد و عطای شما بخشی از عيسی است .

عطايای گوناگونی هستند كه در انجيل ذكر شده اند .روح القدس بعنوان مثال بخشش را بعنوان عطيه ميدهد .عطيۀ بخشش جزئی از عيسی است كه او

به برخی ميبخشد . اين يك عطای فوق طبيعی است. همۀ ما بايد بخشش داشته باشيم اينطور نيست ؟ ولی بخشش خارق العاده ای هست كه آن عطا‍ی

روح القدس هست .ازآنجائيكه همۀ اقتدار به عيسی تعلق دارد، هرعطيه ای نيز كه هركدام از ما داريم بخشی از عيسی است . بنا براين ما تسليم همۀ

عطايائی هستيم كه در وجود هر كدام از ماست چون اين بخشی از عيسی است .به اين ترتيب رهبری در تمام قوم خدا هست . انجيل ما را به پادشاهی

مقدسان فرا ميخواند . انجيل نميگويد پادشاهی بر مقدسان بلكه پادشاهی مقدسان . فقط گروه ويژه ای مثل كاهنان لاويان در عهد قديم وجود ندارد . در

عهد جديد همۀ قوم خدا برای يكديگر كاهنان درنظر گرفته شده اند . قصد خدا فقط يك مرد مقدس خاص نيست كه بتواند موعظه كند ، انجيل ميگويد،

عيسی به عرش برين صعود كرد و عطايايش را به مردم داد . او پادشاهی مقدسان را بنا كرد او بخشی از وجود خويش رادر وجود هركدام ازافراد ــ قومش از پير و جوان كه حقيقتأ ايمان آورده اند قرار داد . به اين دليل است كه ما به عطايای يكديگر نياز داريم . ما به همۀ عطايای عيسی نياز داريم

نياز داريم . صد ها عطيه گوناگون وجود دارند زيرا همۀ وجود عيسی نثار خانواده اش شد . به اين دليل هست كه عيسی گفت ما همه برادران باشيم،

در زمرۀ برادران ، ما بعد از اين ، فقط به يك مرد ويك عطيه نياز نداريم كه در مقابل ما بايستد .ما نبايد ديگر چنين اجازه ای بدهيم .تمام ايمانداران

حقيقی او ومسكن های او، در يك زندگی تقديس شدۀ روزانه با يكديگر با توجه به اينكه همه مقدسند، (عبرانيان ٣: ١٢ــ ١٤) مشاركت كنند .

اقتدار خاصّی كه مختص يكنفر بنام مرد خدا باشد وجود ندارد كه همه بايد فقط بنشينند وتماشا كنند . در روشی كه پيشينيان درطی حدود ١٨٠٠

سال گذشته كليسا را بنا كرده اند ،اعضاء بايد جوری عمل كنند كه گوئی

فقط يك عطيه وجود دارد وآنهم عطيۀ شبانی است .(و شايد كسـان ديگرهم اجازه پيدا كنند عطيۀ پول دادن و كف زدن را داشته باشند ! )

ولی شبانی فقط يك عطيه هست،اگر ما اشتباه بنا شويم همه بازنده ايم .اگر افراد خاصی به جلو رانده بشوند كه شبان بشوند وديگران فقط بنشينند و

هميشه گوش كنند ، آنوقت ديگران درعطيۀ شما سهيم نميشوند وفقط از عطيۀ شبانی بهره مند ميشوند . اين خيلی ناچيزو آسيب پذير خواهد بود .

اگر ما بخواهيم عظمت خدا را ببينيم و اگر بخواهيم تمام زندگ‍ی ما وزندگی فرزندانمان تغيير كند ، ما به كلعيسی نياز داريم . عطايائی كه همۀ ــ برادران وخواهران دارند بخشی از وجود عيسی است ما به تمام آن عطايا درزندگيمان نيازمنديم . ما همه برادريم قلب خدا اينست كه ازعطيه ای كه

من دارم شما بهره مند شويد و ازعطيه ای كه شما داريد من بهره مند گردم . مانبايد فقط به بخشی از عيسی اكتفا كنيم آمين ؟

ميبنيد چرا گفتيم آيا جسارت داريد ؟ چيزهائی بايد عوض شوند .شما نبايد به كاری كه ميكرديد ادامه بدهيد . شما تصميم خواهيد گرفت كه عطيه تان رابيش از پيش بكار گيريد واز كاری كه ديگران بنحوی انجام ميدهند استقبال كنيد . شما تصميم ميگيريد كه بايد اطاعت كنيد وجسارت داشته باشيد .

اگر به نشستن روی نيمكت يا زمين در تمام مدت ادامه دهيد وآنطور كه بايد از عطايای خود استفاده نكنيد ، عطايای شما رو به خاموشی خواهد رفت

كسی كهمورد اعتماد قرار ميگيرد وعطيه ای دريافت ميكند بايد درآن امين باشد . آن مردی را كه استعداد خودش را دفن كرد بخاطر مياوريد ؟

عيسی گفت : ( ای خادم بدكاره وتنبل ... ) اگر آنچه كه بما سپرده شده انجامش ندهيم بما نيز همان را خواهد گفت . اگر من عطيه ام را بكار نگيرم

ويا اگر شما عطيه تان را بكار نگيريد ما هم تنبل و بدكاره ميشويم . اگر شما يك دوندۀ المپيك بوديد ويك نفرشما را در رختخوابتان طناب پيچ ميكرد

فكر ميكنيد چه اتفاقی ميفتاد ؟ حتی اگريك ورزشكار قهرمان هم بوديد ودرآ ن حالت طناب پيچ ميمانديد ماهيچه هايتان تحليل ميرفت ودر نهايت

ميمرديد چونكه شما ماهها ويا سالها در رختخواب بسته شده بوديد و تمام توان شما تحليل رفته بود. ميبينيد چطورتعليمات انسانی كلام خدارا به غارت

ميبرد ؟ روشی كه ما بمدت بيش ازهجده قرن در خانۀ خدا ابداع كرده ايم بسياری از مردمان خدا را در رختخوابشان طناب پيچ كرده وآنها قادرـــــ نبوده اند برخيزند وراه بيفتند و سرنوشتشان را به انجام رسانند ، چونكه انسانها اشتباه بنا كرده اند و كلام خدا را پيروی نكرده اند .اگر ما كليسا را طوری بنا كنيم ويا ترتيب دهيم كه يك نفر را بعنوان رئيس بلند كنيم و

بقيۀ عطايا را خاموش كنيم، در محكمۀ آسمانی جنايتكار هستيم چونكه باعث خسارت ، خرابی ورنج عدۀ زيادی و راكد ماندن عطايا شده ايم (خميرمايه در خمير ) هميشه به اين دليل نيست كه مردم بد هستند كه اشتباه بنا ميكنند بلكه اكثرأ به اين دليل هست كه ما ندانسته ايم چطور با طرح خداوند خانۀ خدا را بسازيم بمدت هجده قرن دنيای مسيحيت اين موضوع را كه{مسيحی كيست ؟ رهبر كيست ؟ زندگی روزمرۀ مسيحی چگونه بايد باشد ؟ اجتماعات چطور بايد باشد؟ } اشتباه گرفته اند ويا سؤ تعبيركرده اند. پدر ميخواهد اين موضوعات را برای شما در زندگيتان همين الان اصلاح كند . همانطور كه از كلام خدا در دوران يوشيا پادشاه غفلت شده بود وحقيقت در زيرپس ماند های پادشاهی انسان ورسومات دوران مدفون شده بود، وسرانجام پيدا شد. امروز هم حقايق خداوند كه ساليان درازازآن غفلت شده ميتواند انسانها را آزاد سازد .خدا زندگيتانرا معجزه وارعوض خواهد كرد. در نتيجه تمام اطرافيانتان عوض خواهند شد . اينها حقايق بسيارقدرتمندوارزنده ای هستند .هرچند در شهر يا روستای شما جمعيت كم يا زيادی باشد ،خدا بخاطر كمی يا زيادی جمعيت نجاتش را به تأخير نمياندازدهمانگونه كه يوناتان دوست صميمی داود يكبار گفت : به كسی كه اعتماد شده بايد درآن امين بماند،ما نيز بايد رسم امانت را بجا آورده وشهامت داشته باشيم كاری دربارۀ حقيقت انجام دهيم . حقيقتی كه درگذشته ازآن غفلت كردهونافرمانی كرده بوديم ،آنوقت او،ماداميكه شما با شهامت برای او زندگی كنيد شخصأ شبان شما خواهد بود،قلعۀ شما وپشتيبان شما خواهد بود .

jesuslifetogether.com
فارسی Languages icon
 Share icon