ANG PAGKA-PANGULO NI HESUS

SA TANAN NIYANG KATAWHAN

Kinahanglan walay opisyales nga bossing nga nagkontrolar sa mga desisyon, sa kwarta, ug sa mga tawo gawas lang ni Hesus taliwala sa Iyang mga tawo diha sa Espirito. Ang tanan nga nanga-usab sa ilang kinabuhi ug adunay Espirito, ug nagapuyo diha sa sagrado sa adlaw adlaw nga kinabuhi diha sa usag-usa ug Iyaha gayud [Heb. 3:12-14] - TANAN mao ang mga PARI!

7/5/2006

ANG PAG-PANGULO NI HESUS SA TANAN NIYANG KATAWHAN

Sa daghang mga tuig ang sayop nga kalse sa Kristiyanismo nagduot sa mga tawo paubos. Pipila lamang ka mga tawo nga ilang gipataas ang ilang kaugalingon ingon nga ‘lider’ nga datu ug sikat ug gamhanan, samtang ang kasagaran gayud mao ang pagduot paubos sa daghan. Sa Estados Unidos, India, Poland, Romania, Brazil, ug sa tibuok kalibotan, adunay mga “hero” nga Kristohanon ug “ubos” nga Kristohanon. Kini sayop gayud kaayo. Si Hesus miingon sa dose Niya ka disipolo sa Mateo 23 nga “Ayaw kamo pagtawag sa usa ka tawo nga magtutudlo, ayaw kamo pagtawag ug tawo nga amahan, ayaw kamo pagtawag sa tawo nga lider, away kamo pagtawag sa tawo nga agalon, ayaw kamo pagtawag ug tawo nga ‘rabbi,’ ayaw kamo pagtawag sa tawo nga ‘pastor,’ ayaw kamo pagtawag sa tawo nga ‘reverend’—kay kamong tanan mga igsoon man ug adunay usa lamang ka Amahan!” Walay mga “hero’s” sa Tinuod nga Kristiyanismo gawas lang kung siya para ni Kristo. Kinahanglan walay opisyales nga bossing nga nagkontrolar sa mga desisyon, sa kwarta, ug sa mga tawo gawas lang ni Hesus taliwala sa Iyang mga tawo diha sa Espirito.

Ang Bibliya naga-ingon sa Epeso 4 nga sa dihang si Hesus mikayab sa langit ug Iyang gepadala anf Iyang Espirito, Iyang gebahin bahin ang Iyang kaugalingon ug Iyang geapod sa Iyang Lawas nga mao ang Simbahan. Si Hesus, ang tanang gasa Iyang gehaw-as sa Iyang kaugalingon [ug anaa Kaniya ang tanang espirituhanong gasa, dili ba?], ug kini Iyang gehatag sa Iyang mga katawhan ingon sa tingob gayud. Wala Niya gehatag ang tanan Niyang gasa alang lang sa “pastor” o kaha sa usa lamang ka tawo nga mao ang “tawo sa Diyos.” And kasulatan nagaingon nga Iyang gehatag ang tanan Niyang gasa alang sa tibuok Niyang lawas. Ang Biblia nagaingon nga ang Espirito ingon nga deposito ug hinatag ingon nga gasa, sa Iyang kaugalingong kabubut-on, diha sa tibuok Simbahan. Kung ikaw tinuod gayud nga Kristohanon, kung imo na gayong gehatag ang tibuok nimong kinabuhi diha kang Kristo, nan ang Espirito Santo magahatag kanimo ug talagsaong gasa.

Ug, ang imong gasa kaparte ni Hesus. Adunay daghang mga gasa nga gesulat sa Biblia. Ang balaang Espirito Santo, pananglitan, muhatag ug kalooy bilang gasa. Ang gasa sa kalooy kaparte ni Hesus nga Iyang gehatag sa Iayng katawhan. Mao kini ang supernatoral nga gasa. Ang tanan kanato adunay kalooy, dili ba? Apan adunay supernatoral nga kalooy nga gasa gekan sa Espirito Santo. Ug susama nga ang tanang otoridad anaa man sa kang Kristo ug ang tanang gasa kaparte man ni Hesus, nan kita mo sobmitar diha sa gasa nga ania kanato tungod kini gedeposito man ni Kristo kanato.

Sa niining paagiha, ang pagkalider anaa sa tanang katawhan sa Diyos. Ang Biblia nagtawag kanato nga mga Gingharian sa mga pari. Ang Biblia wala mag ingon nga Gingharian nga adunay pari, kundili Gingharian sa mga pari. Dili lang kay adunay espesyal nga grupo susama sa Levitanyuhong pari diha sa Daang Testamento. Sa Bag-ong Kasabotan, ang tanang katawhan sa Diyos mga pari sa matag-usa. Ang intensyon sa Diyos dili kanang usa ka espesyal nga balaang tawo nga muhatag ug seremonyas. Ang Biblia nagaingon nga si Hesus mikayab didto sa kapanganuran ug naghatag sa Iyang gasa ngadto sa tanan Niyang katawhan. Siya naghimo ug Gingharian sa mga pari. Iyang gebahin bahin ang Iyang kaugalingon sa Iyang mga katawhan nga maoy nausab gayud sa tinuod, batan-on man o tigulang. Mao na kita nanginahanglan sa atong tagsa tagsa nga gasa. Kita nanginhanglan sa tanang gasa ni Hesus! Adunay ginatos-an ka mga gsa tungod kay ang TANAN nga anaa kang Hesus gebubo man Niya didto sa Iyang pamilya. Mao kini ang rason nga si Hesus miingon nga kitang tanan mga igsoong kauban sa igsoon. Wala kita nanginahanglan ug usa ka tawo nga adunay usa ka gasa nga mubarog sa atubangan, dili na pwedi. Ang tanan nga nanga-usab sa ilang kinabuhi ug adunay Espirito, ug nagapuyo diha sa sagrado sa adlaw adlaw nga kinabuhi diha sa usag-usa ug Iyaha gayud [Heb. 3:12-14]—TANAN mao ang mga PARI!

Wala’y pipila ka mga espesyal nga mga “tawo sa Diyos” ug ang uban manglingkod ug mutan aw lamang. Tungod kay ang pamaagi sa tawo sa pagtukod sa Simbahan sa 1800+ na nga ka katuigan, atong namatngunan nga kuuhay aduna ray usa ka gasa—gasa sa pagka-”pastor.” [O kun ugaling man ang tanan getagaan ug katungod nga adunay “gasa sa paghatag ug kwarta”!] Apan ang pastor/magbalantay usa lamang ka gasa! Kun mao kini ang patukuranan nan mapakyas kita. Kun ang usa lamang ka tawo maoy atong eduot sa atubangan nga maoy “pastor” ug ang uban manglingkod ug maminaw ra sa tibuok oras, nan walay lain makapahimulos sa imong gasa. Sila makadawat lamang sa usa ka gasa. Sila makadawat lamang sa gasa nga “pastor.” Kagamay ra gayud niana ug unya madunot pagyud. Kung gusto nato makita ang pagkadako sa Diyos, ug gusto nato makakita nga mausab ang atong kinabuhi ug ang kinabuhi sa atong mga anak, kinahanglan kita sa Tanan ni Kristo. Ang gasa nga anaa sa atong mga kaigsoonang babaye ug lalaki adunay kaparte sa kang Hesus. Maski ang mga bata adunay gasa nga kaparte ni Hesus. Nanginahanglan kita niining mga gasaha sa atong kinabuhi. Kitang tana mga igsoon. Ang kasing kasing sa Diyos nga ang kanang gasa nga naa sa imoha mamahmong maakoa ug kini nga gasa nga naa sa akoa mamahimong maimuha. Dili kita mtagbaw lang sa usa lamang ka parte ni Hesus. Amen ba?

Nakita mo na ba karun nganong nagaingon kami nga kinahanglan ka mag maisogon? Ang mga butang kinahanglan may kausaban! Dili nimo mahimong ipadayon ang mga butang nga imo nang naandan. Gikinahanglan ka mo desisyon nga imo pa gayong gamiton ang gasa nga anaa kanimo ug dawaton mo usab ang gasa sa uban. Gikinahanglan ka mo desisyon nga mag masinugtanon ug makabaton ug kaisog. Kun ikaw magapadayun nga mag sege ra ug lingkod ug dili nimo gamiton ang imong gasa nan kanang imong gasa mapadayunong dili magamit. “Siya nga getagaan ug pagsalig kinahanglan magpakita nga masaligon siya.” Nakahinumdom ba ikaw sa usa ka tawo nga iyang gelubong ang iyang talento? Si Hesus miingon, “Ikaw nga dautan, tapulan nga suluguon.” Mao kana ang isulti ni Hesus kanto kung dili nato buhaton ang sakto natong pagabuhaton. Kun dili nako gamiton ang akong gasa o kun dili nimo gaiton ang imong gasa, kita mga “daotan og tapulan.”

Unsa kaha kun ikaw usa ka Olympic nga magdudula ug dagan ang imong apilan, apan sege ka lang ug higda sa imong hegdaanan ug adunay tawo nga magkuha ug pisi ug gaposon ka? Maski pa siguro ikaw usa ka kampyon nga magdudula, kun ikaw gegapos sa imong mga tiil diha sa imong hegdaanan, ang imong mga kusug mahurot hangtod ka mamatay. Ang tanan nga potensyal nimo mawala tungod kay ikaw gegapos sa imong hegdaanan sa pipila ka mga bulan o kaha tuig. Nakita mo ba ang tradisyon sa mga tawo nga maoy nangawat sa pulong sa Diyos? Sa atong paagi sa pagtukod sa 1800 nga katuigan sa Balay sa Diyos gegapos niini ang katawhan sa Diyos sa ilang higdaanan! Sila dili makabarog ug mudagan ug para matuman ang ilang distinasyon sa kinabuhi tungod ang tawo nagtukod man niino sa sayop nga pamaagi, wala nila getagaan ug katungod ang Pulong sa Diyos. Kun atong pagatukorun kini sa estructora sa simbahan nga nagatuboy ug usa ka tawo o mga “staff” ug gepugngan ang gasa sa matag usa, kita mga mamamatay tawo sa Ginghariang Husgado tungod sa pag guba ug pagkawala sa daghang mga gasa, nag antos sa “Usa ra ka tawongdaotan ang gikinahanglan aron pagdaot kaninyong tanan sama sa diyotang igpapatubo sa tibuok minasa.”

Dili sa ingon nga ang tawo mga “daotan” nga ato kining getukod sa sayop nga pamaagi. Kasagaran gayud kita wala masayod unsaon pagtukod sa Balay sa Diyos sa Iyang desinyo. Sa 1800 nga katuigan, and Kristohanong kalibutan nalibog sa mga isyo kung kinsa ang Kristohanon…kinsa ang lider…unsa ang iyang hulagway sa matag adlaw niyang kinabuhi…ug unsay ilang pagabuhaton sa ilang mga pag pulong pulong. Ang atong Amahan gusto nga mabalik kining mga butanga sa atong kinabuhi karon. Susamang paagi sa panahon ni Haring Hosiah’s ang pulong sa Diyos nasalikway, ang Kamatuoran didto nakaplagan sa lubnganan sa mga tradisyon sa tawo ug sa ilang gingharian. Busa ang Kamatuoran sa Diyos karong adlawa, nga sa kadugay atong nag ignor [apan anaa pirmi sa Biblia] makapahigawas sa tawo. Ang Diyos sa milagrosong paagi magausab sa imong kinabuhi ug sa sa kinabuhi sa uban nga nagapalibot kanimo. Kini mga gamhanang pulong sa kamatuoran. Daghan man o gamay ang mga tawo sa imong gepuy-an nga lugar “Ang Diyos dili mapugngan sa pagluwas sa daghan o gamay” sa susamang paagi sa panahon ni Jonathan, ang suod nga amigo ni David, nagkanayon. “Siya nga gatagaan ug pagsalig kinahanglan magpakita nga masaligan.” Kinahanglan makabaton kita ug kaisog sa paghimo ug butang nga sa kadugay atong gebaliwala og gesupak kaniadto. Ug Siya mismo maoy imong Magbalantay, imong kasandiagn, ug imong taming sa likod samtang magkinabuhi ikaw’ng maisogon Kaniya.

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon