PAGTUKOD DIHA SA KALIG-ON

KAISOG SA PAG-USAB

Ang desinyo sa Ginoo sa Iyang Panimalay getukod para ang apgtubos sa mga sala ug kini mabuntog. Ang pamaagi sa Ginoo sa ‘pagsimba’ nagtugot ug mga relasyon nga mamaayo ug ang sala ug kaluyahon mapahawa. Mao kini ang kasing-kasing sa Dios sa Iyang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Gusto ko kamong suginlan nga ang maayo nga tawo makaplag sa iyang potensyal karon

7/5/2006

Napulo ka tuig sa pagka-kristohanon, kasagarang mga tawo nga naa sa ledirato nga kusog mangontrolar, nagabasi sa kung pila ang niapil, nga klase nga relihiyon dili sila molig-on pa gayud, susama ra gehapon sa niaging usa ka tuig sa ilang pagka-kristohanon. Kini dili maayo. Kun ang atong usa ka tuig nga anak motubo hangtod muabot ug dyes anyos apan dili gehapon sila makabarog o maalamon nga labaw pa unta sa dihang usa pa sila tuig, nan usa ka masulob-anon kini. Kun ikaw adunay dyes anyos nga anak nga maluyahon gehapon ingon nga usa ka tuig anyos, ug dili pa gehapon kalaw, o ka-estorya nga mas maayo pa ang usa ka tuig nga anak—bilang usa ka amahan o inahan kini makapasakit gayud sa imong kasing-kasing, dili ba?

Unsa kaha ang bation sa Imong Amahan sa langit kun ang tanan Niyang katawhan nga mamahimo na untang malig-unon ug maalamon ug ‘puno sa Espieito Santo ug kaalam,’ ug ‘mga magtutudlo na unta karon’ ‘dili na mga bata,’ nagpamuhat sa bulohaton sa Ginoo…pero kadaghanan nato mao ra gehapon ang gekusganon susama sa usa ka tuig nga panuigon? Tinuod kini sa tibuok kalibutan, ug nasakitan ang kasing-kasing sa Dios. Dili ta makakanta o makawali pag sobra para lang mausab kini, tungod kay wala man nato natukod sa pamagi sa Dios and Iyang Panimalay.

Ang desinyo sa Ginoo sa Iyang Panimalay getukod para ang apgtubos sa mga sala ug kini mabuntog. Ang pamaagi sa Ginoo sa ‘pagsimba’ nagtugot ug mga relasyon nga mamaayo ug ang sala ug kaluyahon mapahawa. Mao kini ang kasing-kasing sa Dios sa Iyang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Gusto ko kamong suginlan nga ang maayo nga tawo makaplag sa iyang potensyal karon. Atong matugutan ang mga gasa diha sa lawas ni Kristo nga matukod aron mamahimong puluy-anan sa Ginoo, nga puno sa himaya sa Dios. Adunay pamaagi ang Dios unsaon ta Niya pagtukod para makita nato nga ang gahom sa sala mabuntog sa tinuod nga pagkinabuhi ug dili na mga suloguon sa atong mga kahuyangon. Ang plano sa Ginoo mao nga matukod kita diha sa pakipag-relasyonay, dili nga kanunay rata nga naay problema. Ang Dios adunay maanindot nga pamaagi sa pagtukod sa Iyang Panimalay kauban sa mga maanyag nga mga tawo. Hangtod karun, ang mga relihiyon sa kalibutan nagtukod sa Panimalay sa Dios sa sayop nga pamaagi, uban sa mga tawong gusto mokontrolar, daw balaan kunuhay, ug ang ‘pag-apil’ sa maong mga tigum mao ang ilang panabot sa maong ‘simbahan.’ Wala gepadayag nato kun unsaon pagtukod, apan karun magkat-on ta sa pagtukod. Ang Dios nag-ingon nga ‘magbantay gayud kita unsaon sa pagtukod.’ Aduna gayoy mga kamatuoran sa imong Bibliya nga makausab sa imong kinabuhi ug usbon usab ang pamaagi sa pagsimba, para matuboy nato ang Hari nga si Hesus ug makita niya ang Iyang mga damgo nga matuman!

Ang Dios gustong matukod ang Iyang Panimalay para kita bug-os nga malig-on. Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay aron ang pultahan sa impyerno dili makatay-og. Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay para ang mga nangaguba nga relasyon mamaayo. Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay aron maarangan Siya nga muayo sa atong mga masakiton nga lawas, hunahuna, ug atong kalag. Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay aron kita mamalig-on ug maalamaon, ug ang Maayong Malita ni Hesus mapakaylap, ug makusganon hangtod sa hangtod.

Aduna ka bay kaisog sa pagpaminaw niining mga butanga? Imo bang tumanon ang Pulong sa Dios samtang naminaw ka niini? Usbon ba nimo ang imong kinabuhi maski unsa pa kadako ang gasto? Kun adunay kay kaisog nga mutuman niini ug murisgo, nan padayon ug basa.

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon