ساختمان بايد مقاوم باشد

جسارت برای تغييرات:

خدا خانه اش را طراحی كرده كه جوری ساخته بشود كه گناه بتواند در آن باز خريد شود ونابود گردد. روش خدا دركليسای حقيقی اجازه ميدهد روابط بهبود يابد و گناه و ضعف از بين برود . اين خواست قلبی خدا برای قومش در سراسر دنياست . ما ميخواهيم به شما بگوئيم كه چطورانسانها همين حالا ميتوانند به كل ظرفيتهايشان دسترسی پيدا كنند .

2/12/2007

بعد ازمثلأ ده سال ايمانداری، عدۀ زيادی مشاهده ميشود كه هنوز به اندازۀ سال اول قدرت دارند و اين ناراحت كننده است . اگر بچه ها ی يك سالۀ ما رشد كنند و ده ساله شوند ولی از نظر قوای جسمی وذهنی هنوز يك ساله باقی بمانند ، خيلی غم انگيز خواهد بود . اگر در خانوادۀ شما يك بچۀ ده

ساله باشد كه به اندازۀ بچۀ يك ساله ضعيف باشد ، وهنوز قادر به راه رفتن و تكلم نباشد بعنوان يك پدر ومادر قلبتان ميشكند ــ اينطور نيست ؟

فكر ميكنيد پدر ما در آ سمان چه احساسی دارد وقتی همۀ قوم او كه بايد قوی وبا حكمت و پر از روح القدس باشند وبايد تا حالا معلم شده باشند وــ

ديگر كارهای بچه گانه نكنند وكارهای خدائی بكنند........هنوز بسياری از ما در يك سالگی باق‍ی مانده باشيم ؟ اين حقيقتی است در سرتاسر دنيا و اين قلب خدا را ميشكند . ما نميتوانيم سرود كافی بخوانيم يا به اندازۀ كافی موعظه كنيم

تا اين وضع را عوض كنيم چون ما به روش خداوند در خانۀ خدا بنا نشده ايم .خدا خانه اش را طراحی كرده كه جوری ساخته بشود كه گناه بتواند در آن باز خريد شود ونابود گردد. روش خدا دركليسای حقيقی اجازه ميدهد روابط بهبود يابد و گناه و ضعف از بين برود . اين خواست قلبی خدا برای قومش در سراسر دنياست . ما ميخواهيم به شما بگوئيم كه چطورانسانها همين حالا ميتوانند به كل ظرفيتهايشان دسترسی پيدا كنند . ما ميتوانيم اجازه دهيم عطايای بدن مسيح مارا با همديگر تبديل به بنائی قابلسكونت برای خدا بكند پر از جلال خدا ! اين طريقی است كه خدا ميخواهد ما بنا شويم ، آنموقع است كه ما می بينيم قدرت گناه درزندگی حقيقی ما درهم شكسته و ديگربندۀ انواع ضعفهايمان نيستيم .نقشۀ خدا ساختن رابطه هاست نه دست وپا زدن دائم در مشكلات، خدا نقشۀ حيرت انگيزی برای ساختن خانه اش با انسانهائی خارق العاده دارد .تاحالا مذاهب در دنيا معمولأ خانه های نامناسبی برای خدا ساخته اند با مردانی بعنوان رؤسا ومردان روحانی وتمام توجهشان به اجتماعاتشان بعنوان برداشتشان از كليسا بوده است . اگر تا حالا ندانسته ايم كه چطوربايد بنا شويم ،حالا زمانش رسيده كه ياد بگيريم چگونه بنا شويم . خدا گفته ما بايد خيلی مراقب باشيم كه چطوربنا ميشويم ، حقايق مخصوصی هستند كه همواره در انجيل شما بوده اند شايد تا كنون دقت نكرده ايد ولی آنها هرگز عوض نشده اند ،اين حقايق مسير زندگی شما را تغيير خواهند داد وبرای تجليل پادشاهمان عيسی و ديدن رؤياهای تحقق يافتۀ او برداشت شما را از كليسا تغيير خواهند داد . خدا ميخواهد خانه اش را طوری بنا كند كه همۀ ما بتوانيم با يكديگر رشد كنيم ،او ميخواهد خانه اش را طوری بنا كند كه ديگر درهای جهنم بر آن استيلا نيابد . او ميخواهد خانه اش را طوری بنا كند كه روابط بهبود يابد .اوميخواهد خانه اش را طوری بنا كند كه آزادانه بدنهای ما را ، ذهن ما را وروح ما را شفا بخشد . او ميخواهد كه خانه اش را طوری بنا كند كه مابتوانيم نيرومند وبا حكمت شويم ومژدۀخوش انجيل عيسی بتواند قويتر از پيش انتشار يابد . آيا جسارت شنيدن اين چيز ها را داريد ؟آيا از كلام بمحض شنيدن اين چيزها اطاعت خواهيد كرد ؟ آيا بدون توجّه به بهای آن حاضريد زندگيتان را عوض كنيد ؟

اگر جسارت برای اطاعت وقدرت ريسك داريد پس لطفأ به خواندن ادامه دهيد

jesuslifetogether.com
فارسی Languages icon
 Share icon