احداث طبق نقشـه و طرح او

زندگی روزانه با همد يگر

برای تبديل شدن به خانه ای كه عيسی بتواند درآن زندگی كند ، خانۀ خدا بايد بر اساس طراحی و نقشۀ او بنا شود.خانۀ اوساخته شده ازسنگهای زندۀ او،وازمردمیست كه به او عشق ميورزند .او روشی دارد كه ما بايد زندگيهايمان را باهمديگر بر آن اساس بنا كنيم . كتاب مقدس عيسی را معمار اعظم ميخواند ، پس ما عميقأ بايد مراقب طر

2/12/2007

حالا كه تشخيص داديم مصالح خوب ساختمان خدا چگونه هست وچه مشخصاتی دارد، بيائيد با همديگرمطلب ديگری را بررسی كنيم :

فرض كنيم ما همۀ سنگهای خوب و چوبهای سالم را وهمۀ مصالح خوب ومناسب را كه عيسی برای احداث بنايش ميخواهد داريم و اين مصالح را در

يكجا انباشته ايم . خوب چه حدس ميزنيد ؟ بله درسته ، ما هنوز يك خانه نداريم .

خانۀ خدا چيزی فراتر از حتی مصالح خوب ( مسيحيان حقيقی ) ميطلبد ،فقط داشتن همۀ مصالح خوب كه روی هم انباشته شده بمنزلۀ داشتن يك خانه

نيست كه شما بتوانيد درآن زندگی كنيد ، كپه های مصالح هرقدرهم عالی باشد نميتواند شما را از طوفان حفظ كند .

برای تبديل شدن به خانه ای كه عيسی بتواند درآن زندگی كند ، خانۀ خدا بايد بر اساس طراحی و نقشۀ او بنا شود.خانۀ اوساخته شده ازسنگهای زندۀ

او،وازمردمیست كه به او عشق ميورزند .او روشی دارد كه ما بايد زندگيهايمان را باهمديگر بر آن اساس بنا كنيم .

كتاب مقدس عيسی را معمار اعظم ميخواند ، پس ما عميقأ بايد مراقب طرح ونقشۀ او باشيم .خدا انسانهای عجيب زيادی در سراسر دنيا دارد،

ازآنچه كه غالبأ در ٢٠٠٠ سال گذشته اتفاق افتاده پيداست كه انسانها همواره در صدد تغيير زندگــی هايشان بوده اند ولی ناكام مانده اند . و قادر

نبوده اند تمام ظرفيتها وتوانائيهای خود را شناخته و برای خدمت به او بكار گيرند .اين خواست قلبيشان بوده ولی بارهاوبارها ردشده اند .

دليلی كه آنها شكست خورده اند اين بوده كه ، ما انسانها غالبأ طبق نقشه وطرح الهيی كه خدا ارائه كرده بنا نميكنيم

وقتی كسی قصد انجام كاری را ميكند

و ميخواهد آنرا از راهی كاملأ غلط انجام دهد،هر قدرهم كه جدی وكوشا باشد ، بندرت موفق خواهد شد .

خانۀ عيسی طبق نقشۀ او ساخته ميشود نه نقشۀ ما ، ودر طرح اوصدها مادر ، برادر وخواهرامكان پيدا ميكنند گناهانشان را به يكديگر اعتراف كرده

و شفا يابند . طرح او اينست كه ما يكديگر را برادرانه تحمّل كنيم تا قانون مسيح اجرأ گردد .طرح او آنست كه ما باهمديگر يكی شويم همانطور كه

او با پدريكی بودند .ارادۀ خدا اين نيست كه سنگها جدا از هم باشند و روزهای يكشنبه يكجا جمع شوند وصحبتی وموعظه ای گوش كنند بلكه ارادۀ او

اينست كه ما خانواده ای باشيم كه هر روزه با همديگربنا شويم و در همۀ عرصه های زندگی روزانه با همديگرمانند يك خانواده جمع شويم . عيسی طرحی برای خانه اش اَماده كرده كه در همۀ كشورها با هر فرهنگ و زبانی يكسان هست .طرح او اين است كه تمام مردان وزنان خداوند ــ

برای محبت وخدمت روزانه به همديگربعنوان يك خانواده از جان خود بگذرند .كليسای حقيقی عيسی بايد بر اين اساس طراحی و اجرا شود :

برای قوی بودن وبقاء بايد يك خانواده شد ،خانواده ای كه با همديگر ميخورند ، يكديگر را خدمت ميكنند ، و دركارهای بسياری هر روزه يكديگر را

كمك ميكنند . آنها كلام خدا را هر روز برای هم بازگو ميكنند تا كمكشان كند بيشتر وبيشتر شبيه عيسی گردند . وقتی گناه را می بينند باهمديگر حتی

درحال رفتن به جائی راجع به آن صحبت ميكنند و منتظر نميشوند تا يكشنبه برسد وكسی راجع به آن موعظه ای بكند .

قصد خداوند برای ما اينست كه ما واعظان وسفيران هر روزۀ خدا باشيم ( افسسيان ٣: ١٠ ، اول پطرس ٢) و نشستن وبرخاستن وراه رفتن ما برای

همديگر ودنيا الگوئی باشد . همۀ ما فرا خوانده شديم تا برای عيسی مسيح كاهنان باشيم ،فرا خوانده شديم تا حاملان كلام خدا باشيم وهمديگر را كمك

كنيم تا به شباهت مسيح درآئيم . اين يعنی وقتی ميبينيد همسايۀ شما خود خواه و يا عصبانی هست يا ميبينيد الكل مينوشد ، يا افتخار ميكند كه ، قلب عيسی راميشكند ، آن موقع هر كدام از ما مسئوليت داريم بهمديگر كمك كنيم تا عوض شويم واين كار هر روزه هست و ربطی به يكشنبه ندارد .

كليسای حقيقی عيسی از سنگهای زنده بنا شده وطزح اساسی خانه اينست : خانواده هر روز باهم ــ اين چيزی نيست ما فقط بايد به آن توجه كنيم بلكه

امريست كه بايد هر روزه اجرا كنيم .

می بينيد اينها چطور با هم مرتبط هستند ؟ فقط با رابطۀ روزانه باهم شما ميتوانيد دريابيد آيا كسی نورو حقيقت را دوست دارد يا نه ، ودرنتيجه آيا

فرزندخدا هست؟ فقط با چند ملاقات در هفته هرگز نميشود فهميد آ يا كسی نور را دوست دارد و فقط ضعيف است يا كه از نور گريزان است پس درنتيجه هنوز نجات ندارد . نقشۀ خدا گنجينه ای برای اين ظرفهای زمينی است ، نقشۀ خدا كهانت ايمانداران است .نقشۀ خدا برای قوم خود نصيحت روزانۀ بهمديگر است. همينكه شروع كنيم حقيقتأ اينگونه زندگی كنيم بلافاصله نتايج آنرا مشاهده خواهيم كرد .اولين نتيجه اش اينست كه همۀ فرزندان حقيقی خدا بالغ خواهند شد . نتيجۀ ديگرش همانطور كه خواست خدا هم هست ، اگر كسانی نوررا دوست ندارند بعنوان ريا كاران مشخص خواهند شد و اگر غير قابل اصلاح باشند وتوجه نكنند عيسی در اين موارد چه ميگويد، واگر عصبانی ومغرور باشند آنوقت مشخص ميگردد آنها مسيحيان جعلی ومصلحتی هستند وروشن ميشود كه آنها حقيقتأ زندگی خود را به مسيح نداده اند .چونكه حقيقت اينست ، هر كسی كه روح القدس را دارد نميتواند نور و روشنائی را دوست نداشته باشد . ( يوحنا ٣ ، اول يوحنا ١ و٣ ) اگر ما اينگونه بناشويم، زندگيهاى خود خواهانه وتنبلى را عوض ميكنيم و حقيقتأ ياد ميگيريم چگونه همديگر را مانند يك خانواده هر روزه محبت كنيم ومسئوليت كمكوخدمت بهمديگر را طبق كلام خدا ميپذيريم . وخانۀ ما خانه اى خواهد شد كه عيسى بتواند در آن سكونت كند وآنرا محبت نمايد . خانه ای خواهد شـد

با طرحی عالى كه براى عيسى و هركدام از ما سكونت در آن آسان و دلپذير خواهدشد وما درآ نجا در كنار عيسی بنا خواهيم شد .عيسی گفت وقتی ما كلام اورا سرمشق قرار دهيم زمانيكه طوفانها بياند ( آمدنشان حتمی است ) خانه پابرجا خواهد ماند زيرا بر صخره بنا شده است(صخرۀ زيستن در

كلام او )نه فقط فكر كردن يا سرود خواندن دربارۀ كلامش اگر فقط سرود بخوانيم ودرباره اش حرف بزنيم وپرستش كنيم ورويّه امان را تغيير ندهيم وبا اطاعت از كلام اوبا همديگر زندگی نكنيم ، آنوقت وقتی طوفان بيايد ، مهم نيست خانه چقدر زيبا بنظر ميرسد آن ويران و نابود خواهد شد. اين ــ

چيزيست كه عيسی در متی باب ٧ وعده داده پس مطمئن شويد كه به روش او بنا كنيد و دربارۀ حقايق او كاری انجام دهيد و از آنها اطاعت كنيد آن

موقع طوفان به شما آسيبی نخواهد رساند ، همانگونه كه پرنده ای ضعيف وخرگوشی كوچك در هنگامۀ طوفان بر صخره ای پناه ميگيرند ،شما نيز ــ

ميتوانيد درپناه بالهای عيسی پنهان شويد .

طوفان درختان را خواهد لرزاند ، اجسام بزرگ را جابجا خواهد كرد آنها را ميشكند ، صاعقه برآنها می افتد ، اما شما اگربه روش عيسی بنا شويد و

در طوفانها فقط به او نگاه كنيد شما در پناه بالهای او در امان خواهيد ماند .طوفانهای سهمگين ميگذرند وآفتاب بازهم خواهد درخشيد ، پرندگان از نو

آواز سر خواهند داد و زندگی تازه ونو خواهد شد .چنين خانه ای مستحكم وبا طراحی عالی وقتی طوفان ميايد وخانه ها را خرد ميكند ودرهم ميشكند پابرجا خواهد ماند چون از مصالحی عالی بنا شده و طراحی اش عاليست . خسارت فوق العاده ناچيزی بر اين خانه وارد ميشود وهمۀ ما در امان

خواهيم بود .همانطور كه پدر در مورد مصالح و طراحی كشتی نوح تأكيد داشت ، عيسی نيز برای مصالح وطراحی خانه اش تأكيد دارد.ونقشه اش اين نيست كه درعهد جديد يك مرد روحانی برای جماعت‍ی و تشكيلاتی از هم گسيخته سخنرانی و موعظه بكند .

نقشۀ امروز او اينست كه صدها مادر ، برادر و خواهردرارتباط ورابطه ای صميمی و عميق ومستمراز كوچك وبزرگ با يكديگرباشند .رابطۀعاشقان نور اين مژدۀ پادشاهی عيسی است . او گفت: پدرم اشتياق فراوان برای بنای خانه دارد اشتياق قدرتمند پدر اينست كه ما خانه های خودرا به روش او بنا كنيم .در اينهمه كشورها وشهرها بندرت خانه ای به روشی كه عيسی ميخواهد ساخته ميشود . تقريبأ در هر كليسا درهر كشوری ،كسانی هستندكه طبق سنّت ها وتعاليمشان يك جا جمع ميشوند ، بعد به راههای جداگانه ميروند وهر طور دلشان ميخواهد زندگی ميكنند . شايد آزادانهگناه ميكنند ، ويا شايد سعی ميكنند گناه نكنند ، ولی اين يك خانه نيست چون آنها يك خانواده نيستند وهر روز باهم نيستند .

فقط زمانی كه سنگها با چسب محبت عملی و انتقادپذيری بهمديگربچسبند وباطرح خداوند ساخته شوند ، آنموقع تبديل به جائی ميشوند كه او ميتواند

خانه بنامد، حتی اگر شما يك سنگ زندۀ بسيار عالی باشيدوسعی كنيد يك زندگی مقدس داشته باشيد ، شما هنوز فقط يك سنگ هستيد، اگر سنگ را روی زمين بگذاريد، هنوز يك خانه برای عيسی بحساب نمی آيد . او فقط سنگهای خوب رابه تنهائی نمیخواهد كه كناريك زمين افتاده باشند .

ما بايد خودمان را بسازيم حتی خودمان را در فشار قرار دهيم كه با ديگر سنگها بهمديگر بچسبيم . هر روزه بايد از خودمان بخواهيم با طرح الهی

برای يك خانه به ديگر سنگها بچسبيم . هنگام نشستن ، برخاستن ، راه رفتن باهم باشيم ،

لباسهايمان را باهم بشوئيم ، باهم به خريد برويم ،وقتی درمزرعه كار ميكنيم ،آجرميسازيم ، هيزم میشكنيم ، غذا درست ميكنيم بيائيد باهم انجام دهيم به اينترتيب يك خانواده خواهيم بود بجای اعضاء بسيارو يا خانواده های جدا.در اين مسائل جزئی زندگی روزمره هست كه ما ايمان ،اميد ومحبت به يكديگرراوسعت می بخشيم وتضمين ميكنيم .اين مسائل روزمرۀ زندگی باهم همچون خانواده پنجره های روح هستند كه بما اجازه ميدهند كه همديگررا ببينيم وحقيقتأ در آب كلام پاك كنيم ،بجای اين كه دستجات ايماندار درست كنيم وتوجهمان فقط معطوف به موعظه ها وسرود ها و سخنرانی ها باشد . عيسی چيزی بنا نميكند مگرخانواده .عيسی گفت اگرتوحقيقتأ خواستۀ مرا اطاعت كنی ،صدها مادر، برادر و خواهر خواهی داشت ، نه صدها همسايه

بلكه صدها عضو بسيار نزديك خانواده . اين ارادۀ خداست ، اينها تعاليم عيسی مسيح هستند ، كه اوخانه اش را با مصالح خوب ميسازد . مصالح بد پذيرفته نميشوند وقتی كلام عيسی را بشنوند وتغيير نكنند .

jesuslifetogether.com
فارسی Languages icon
 Share icon