ANG PATUKURANAN SUMALA SA IYANG SUNDANAN UG DESINYO

KAUBAN SA ADLW’NG ADLAW’NG KINABUHI

Para mamahimo kitang maanindot nga balay nga puloy-anan ni Hesus, ang panimalay sa DIos kinahanglan nga matukod gamit ang Iyang sundanan ug desinyo. Ang Iyang panimalay genamo sa mga tawo, Iyang buhing mga bato, ug Iya kitang gitagaan ug pamaagi ug unsaon pagtukod kauban sa usa ug usa. Ang Pulong sa Dios nahingalan ni Hesus nga Maayong Arkitikto. Kinahanglan nga maghatag kita’g lawom pagtagad sa Iyang sundanan ug plano.

7/5/2006

Karon nga ato ng natunhaw ug unsa ang maayong mga materyales alang sa pagtukod sa balay sa Ginoo…huna hunaa kini: Ibutang talang tapukon nato ang tanang maayo nga mga bato, maayo nga kahoy, ang tanan nga maayo gayud nga mga materyales alang sa pagtukod nga si Ginoong Hesus mismo ang nagpili alang sa Iyang balay puloy-anan, ug ato kinig ipatong-patong, kahibalo kaba ug unsay mahitabo? Wala gehapon taty balay. Ang panimalay sa Ginoo nagkinahanglan ug labaw pa sa mga maayo nga mga materyales [tinuod nga mga Kristohanon],. Wala nagpasabot nga tungod kay aduna ka nay mga maayo nga mga materyales alang sa pagtukad aduna kanay panimalay nga kapahulayan. Kining mga butanga dili gihapaon makahatag ug proteksyon sa dihang ang bagyo muabot, maski unsa pa ka maayo sa mga materyales.

Para mamahimo kitang maanindot nga balay nga puloy-anan ni Hesus, ang panimalay sa DIos kinahanglan nga matukod gamit ang Iyang sundanan ug desinyo. Ang Iyang panimalay genamo sa mga tawo, Iyang buhing mga bato, ug Iya kitang gitagaan ug pamaagi ug unsaon pagtukod kauban sa usa ug usa. Ang Pulong sa Dios nahingalan ni Hesus nga Maayong Arkitikto. Kinahanglan nga maghatag kita’g lawom pagtagad sa Iyang sundanan ug plano.

Ang Dios adunay daghang maanindot nga mga katawhan sa tibuok kalibutan. Ang kasagarang nahitabo sulod sa 2,000 ka mga katuigan mao nga kining mga tawhana nagtinguha nga mausab ang ilang kinabuhi ug gustong mahimut-anon sa Ginoo, apan nangapakyas. Wala nila nakab-ot ang kinatibuk-ang potensyal alang sa pag-alagad Kaniya sa tinuod. Aduna sila’y tinguha apan sige lang ug kapakyas. Ang rason nga sila nangapakyas tungod kay sayop ang patukuran. Wala kini natukod sumala sa Iyang sundanan, ang desinyo, nga gihatag sa Dios kanato. Sa dihang adunay buot muhimo niini apan sa sayop nga pamaagi, dili gayod sila makalampos, maski unsa pa ka sensiro sa ilang pagbuhat.

Ang panimalay ni Hesus matukod lamang sa Iyang desenyo, dili sa ato. Ug ang Iyang desinyo mao ang “usa ka gatos ka pinilo-pilo nga mga amahan, inahan, ug mga kaigsuonang lalaki ug babaye.” Ang Iyang desinyo mao nga kita “magsinugiray sa atong mga sala sa usa’g usa” ug mamaayo. Ang Iyang desinyo mao nga kita “magpinas-anay sa atong mga gebug-aton ug matuman ang balaod ni Kristo.” Ang Iyang desinyo nga kita “usa sa tanan, sama nga Siya usa sa Amahan.” Ang tinguha sa Ginoo nga dili kita magkabulag bulag nga mga bato matag Domingo, “muapil” sa usa ka seremonyas, apan ang Iyang tinguha mao ang usa ka pamilya nga natukod diha sa usa’g usa matag-adlaw, nakighalobili sa tanang matang sa kinabuhi matag-adlaw, nga usa ka pamilya.

Si Hesus nipili ug desinyo sa Iyang panimalay nga pareho rag dagway maski asa nga nasod, maski pag nagkalahi lahi ug mga sinultihan o kultura. Ang desinyo mao nga ang tanan nga katawhan sa Dios magdumiliay sa ilang kaugalingon alng sa usa’g usa diha sa paghigugma ug pag-alagad sa usa’g usa matag-adlaw, bilang usa ka pamilya. Ang tinuod nga simbahan ni Hesus, ge-desinyo Niya nga makusganon, kinahanglan nga usa ka Pamilya kada-adlaw. Nakigkaon nga kauban sila sa ilahang mga panimalay, gealagaran nila ang usa’g usa ug nagtinabangay sila sa daghan nga pamaagi matag-adlaw. Sila mag-stoyahanay sa Pulong sa Dios matag-adlaw para mamahimo silang pareho’s ni Kristo. Kung may makit-ang sala, ila kinig storyaan. Dili sila maghulat ug “Domingo” para maminaw ug wali mahitungod ug sala. Ang tinguha sa Ginoo [Eph. 3:10, 1 Pet. 2] mao nga kita mamahimong adlw-adlaw nga mga pari ug mga representatib sa Ginoo ug sa usa’g usa ug sa kalibutan “samtang kita mobarog, molingkod, ug mulakaw.”

Kitang tanan getawag ingon nga mga pari ni Hesus. Kitang tanan getawag para magdala sa Iyang mga pulong ug magtinabangay sa usa’g usa. Ang gepasabot mao nga kung ikaw makakita sa imong isigkatawo nga hakog ug suko, o nakita nimo siya nga nag-inom, o garboso nga maoy nakaguba sa kasing-kasing ni Hesus, nan ang tagsa-tagsa kanato kinahanglan nga mahimong responsable nga mutabang nga mausab siya. Kini pagabuhaton kada-adlaw. Way kalabutan ang Domingo niini. Ang tinuod nga simbahan si Hesus binuhat diha sa Buhing Bato, ang desinyo sa Iayng panimalay mao ang matag-adlaw nga Pamilya. Dili usa ka butang lamang nga “apilan,” kundili usa ka butang nga mao kita matag-adlaw.

Makita mo ba ang koneksyon? DIHA LANG SA ADLAW ADLAW’NG PAKIGPAG-RELASYON nga imong mahibaloan kun ang usa nahigugma gayud sa Kahayag ug sa Kamatuoran, ug mao kana siya ang anak sa Dios. Pipila lamang ka panagtigum sulod sa usa ka semana dili gyud mahibal-an sa uban kun siya nahigugma ba sa Kahayag, ug mahuyang lang gayud, o ba kaha nasuko sa Kahayag ug mao nga dili pa sila Luwas. Ang plano sa Dios mao ang panudlanan diri sa kalibutan. Ang plano sa Dios mao ang parianong mga magtotoo. Ang plano s Ginoo mao ang Iyang mga katawhan “mag-dinasigay sa usa’g-usa matag-adlaw.” Samtang ato kining ikinabuhi, ang usa mga benipisyo sa tanang kaanakan sa Dios mamahimong mohamtong. Laing resulta sa pagpakiglambigitay sa usa’g usa nga maoy intensyon sa Ginoo mao nga kun adunay wala mahigugma sa Kahayag, sila madayag nga nagtipakaarun-ingnon lamang diay. Kun sila dili magpatudlo, kun sila wala magtagad niining gehisgutan ni Hesus, kun sila magmasuk-anon ug arogante, nan sila madayag gayud nga sukwahi sa kinabuhing Kristohanon. Masuta na gayud nga wala nila mahatag ang ilang kinabuhi diha ni Hesus kay ang kamatauoran mao nga kun wala kay Balaang Espirito santo ug wala ka gayud mahigugma sa Kahayag [Jn. 3, 1 Jn 1,3].

Kun ingon niini ang atong pagkatukod—usbon nato ang atong pagkahakog o mga badlongon nga kinabuhi, ug sa tinuod magkat-on unsaon paghigugma sa usa’g usa nga mura ug pamilya kada adlaw, mamahimong responsable diha sa pag-alagad ug pagtinabangay sa matg-usa kauban ang Pulong sa Dios—nan mamahimo kining usa ka Panimalay nga puy-an ni Hesus sa paghigugma. Mamahimo kining Panimalay nga maarang kaanindot sa desinyo nga sayon puy-an ni Hesus ug kanato ug magpuyo kauban Kaniya.

Si Hesus miingon nga kun atong pagatumanon ang Iyang Pulong, kun moabot ang bagyo [ug maabot gayud], nan ang balay makabarog gayud. Kini makabarog tungod natukod man kini sa bato nga “tumanon ang Iyang Pulong,” dili lang huna hunaon kini o awiton. Kun ato lang kining awiton, ampoan ug storyahan apan dili nato tumanon ang Iyang Pulong diha sa usa’g usa, nan kun maabot ang bagyo, maski unsa kaanindot ang balay, kini tumpagon gayud ug manguba. Mao kini ang saad ni Hesus sa Mateo 7. Busa, klaruha gayud nga matukod kini sa Iyang Pamaagi ug buhaton gayud ang maong kamatuoran. Tumana kini, ug ang bagyo dili magtandog kanimo.

Sa samang pamaagi ang gamay nga langgam o rabbit manalipod sa mga bato sa dihang ang bagyo maabot, makapanalipod usab kita diha sa mga pako ni Hesus kun imo tukuron kini sa pamaagi nga diin ikaw getawag. Ang bagyo muoyog sa mga dagkong tanum ug mutarog sa mga bug-at nga butang. Kini moguba gayud kauban ang kidlat nga moigo niini. Apan kun tukuron mo kini sa pamaagi ni Hesus ug ikaw mudangop Kaniya kun maabot kini, ikaw pagagunitan sa mahugot pinaagi sa Iyang mga pako. Ang katalgman molabay ug ang adlaw mudan-ag. Ang mga langgam muawit pag-usab, ug ang kinabuhi mahimong mabag-ohon. Mamahimo kining usa gayud ka lig-on ug dili matandog nga Desinyo sa usa ka Panimalay. Kun ang bagyo moigo sa maong panimalay, kini dili makatnadog tungod kay maayo ang mga materyales nga gegamit, ug ang desinyo niini maayo. Aduna man gani madaot apan pwerti ra gayung gamaya, ug wala ra gayo’y mahitabo sa atong tanan. Sama nga ang atong Amahan muhatag sa mga perpektong sukod sa dihang Iyang gepatukod si Noah sa arka, si Hesus usab adunay plano ug desinyo sa Iyang Panimalay. Ug ang Iyang Plano, diha sa Bag-ong Kasabotan, dili usa ka balaang tawo nga naghatag ug mensahe nga nagbasi diha sa kong ‘pila ka tawo ang naminaw’ nga organisasyon nga mga tawo nga walay relasyon o koneksyon. Mao na karon ang, usa ka gatos nga mga ginikanan, igssong babaye ug igsoong lalaki’—diha sa lalom nga adlaw-adlaw nga pakiglambigit, ‘gekan sa ubos ngadto sa dako’ nga relasyon sa mahigugmaong Kahayag.

Mao kini ang maayong balita sa Gingharian ni Hesus. Siya miingon, “Ang akong Amahan adunay dakong kalipay sa Iyang Panimalay samtang getukad palang kini.” Ang Amahan adunay dakong tinguha nga tukuron kining Iyang Panimalay sumala sa Iyang pamaagi. Sa daghang mga nasod ug mga syudad, talagsaon nga ang panimalay matukod diha sa gusto ni Hesus. Kasagaran sa kada ‘simbahan’ sa kada nasod, adunay mga tawo nga magtigum maghimo ug mga ritual ug mga tradisyon ug human magbulag bulag ug mag-iyahay ug panginabuhi sumala sa ilang mga gusto. Tingali sila nagpakasala sa ilang gusto, o kaha musulay nga dili makasala. Apan kini dili usa ka panimalay kay dili man sila usa ka pamilya nga sa adlaw adlaw nag uban.

Sa diha lamang nga ang mga bato nagpilit, diha sa papilit nga pratical nga paghigugma ug abli sa mga pagbadlong, ug natukod kini sa desinyo sa Dios, nga mamahimo kining usa ka panimalay nga Iyang puloy-anan. Maski ikaw sa ka maanindot nga bato ug naninguha nga magkinabuhing balaan, ikaw usa ra gehapon ka bato. Kun ako ibutang sa yuta, dili gehapon kini mamhimong balay ni Hesus. Dili niya gusto ang tagsa-tagsa nga mga maanindot nga bato nga nagkatibulaag sa gawas. Kinahanglan buhaton nato, pugson gayud ang atong kaugamingon, nga mupilit diha sa usa’g usa kauban sa ubang mga bato, adlaw adlaw nga diha sa desinyo sa Ginoo sa panimalay…sa ‘dihang kita mubarog, molingkod, magdungan ug panlakaw. Maglinabhanay sa ilang mga sanina, ug magdungan ug adto sa merkado. Samatang mutarbaho, magbugha ug kahoy, mangandam ug pagkaon, buhaton ta kini nga magkauban para mamahimo kitang usa ka Panimalay kaysa magkinabuhi kitang nag-inusara o daghang pamilya. sa niining pagkinabuhia nga matag-adlaw nga kita mabugkos diha sa atong pagtoo, Paglaom, ug Gugma sa matag-usa. Kining mga pang-adlaw adlaw nga buluhaton, magkinabuhing usa ka Pamilya, mao king ang ‘bintana sa atong kalag’ nga nagbuhi kanato sa paglimpyo sa usag-usa kanato sa tubig sa Pulong, kaysa diha sa binuhat nga relihiyon sa ‘pag-apil’ sa relihiyosong seremonyas ug pag-awit ug sa tawong balaang mensahe. Si Hesus dili magtukod ug lain gawas sa Pamilya.

Si Hesus miingon nga kun ikaw mutuman sa akong kabubut-on, makadawat ika ug usa ka gatos nga amahan, inahan, igsoong lalaki ug babaye—dili usa ka gatos nga mga silingan, kundili usa ka gatos nga mga suod nga membro sa pamilya. Mao kini ang kabubut-on sa Ginoo. mao kin ang mga tudlo ni Hesu Kristo—nga Iyang tukuron and Iyang Panimalay diha sa maayong mga materyales. Ang dautan nga materyales dili kini pagadawaton, kun dili sila mag-usab kun makadungog sila sa pulong sa Dios.

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon