ANG PAGKA-PANGULO NI HESUS

Samuel v. Saolo

Ang "Pagiging usa ka lider" nagagikan diha sa iyang relasyon sa Diyos ug sa katawhan sa Diyos.

7/5/2006

Aw o, adunay gayo’y nagkalain-laing gasa ug pagdumala diha sa lawas ni Kristo [Epeso 4; 1 Korinto 12; 1 Timoteo 3; Tito 1]. Sa Epeso 4 wala lamang naghisgot ug pagkahamtong ug posibling pagkalalom sa pag-alagad diha sa lawas ni Kristo, naghisgot usab kini sa mga huramentas aron kini makab-ot:

“Ang mga gasa Niya mao nga an uban Iyang gihimong mga apostoles, and uban mga propeta, ang uban ma ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo Niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Diyos alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron mutobo ang lawas ni Kristo. Ug magkahiusa kitang tanan sa pagtoo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Diyos. Unya mahingkod kita uban sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod, ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtolun-an sa malimbungong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinagi sa mga tanghaga nga ilang minugna. Hinunua pinaagi sa pagsulti sa matuod uban sa gugma, kinahanglan mutuo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Ubos sa Iyang pagbuot magkahaom ang tanan mga bahin sa lawas, ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsa-tagsa ka lutahan niini. Busa kun mulihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo u malig-on pinaagi a gugma.” [Epeso 4:11-16]

Kun wala kining mga gasa sa pagdumala [apostoles, propeta, ebanghelista, pastor ug magtutudlo], kita magapadayong “maanod-anod nganhi ngadto,” ug dili gayud nato masinatian ang tinuod nga “pagkadugtong sa mga lutahan niini.” Lahi kini kaayo hinuon, sa nahitabo sa usa ka normal sa kalibutnon simbahan. Ang “opisyal ga kini o kna dili maoy pamaagi sa Diyos. O tinuod, mag mater kana! Mga titulo nga dinadili ni Hesus mismo sa Iyang kaugalingon. Kini, mismo, mao ang usa ka pagsulay sa “pagkatinuod” sa Diyos sa Iyang Klase sa pagdumala sangka sa tawo nga klase nga pagdumala.

Sa nagkalin-laing nasud sa kalibutan, kitang tanan nangasayop mahitungod sa pagdumala sa simbahan. Sa daghang lugar ang tawo nga nag eskuwela sa mga seminario or sa Bible Schools, or ba kaha siya negosyante o maayo nga musulti, siya maoy mahimong pangulo or “pastor.” Nakita kini namo sa India ug sa ubang nasod, sa makadaghan na, nga ang tawo nga adunay bisikleta unya kahibalo mubasa maoy mapilian nga mamahimong lider. Dili ingon niani ang pamaagi sa Dios! Ang pagpangulo sa Ginoo wala gebasi diha kun kinsa ang kahibalo mubasa, o kinsa ang adunahan, o kinsa ang maantigo mubasa, o kinsa ang maayo experyensa sa pagdumala ug negosyo, o kinsa ang dato o nag eskuwela, o maayo ug nawong or adunay bisekleta.

Ako ehulagway kanimo and duha ka klase ka pangulo. Ang usa nangulo gekan sa iyang kasing-kasing, sumala sa iyang relasyon diha sa Ginoo. Ang usa ka lider kay pinaagi ug posisyon o titulo o opisyal nga “pinakalider,” mao ang bossing. Si Hesus miingon nga ang pagkalider sa posisyon dili kini maoy inyuha. Ang lider sa simbahan mao kadtong nagalakaw sa kasuod diha sa Dios KARON. Kun ang usa ka igsoong lalaki o babaye wala magalakaw diha sa pagsunod sa Dios karon, dili man gani siya makonsiderar nga usa ka lider. Ug ang usa usab sa nilabay nga semana wala maglakaw diha sa pagpangalagad sa Dioys apan naghinulsol sa iyang sala ug karun maayo na kaayong maminaw sa tingog sa Ginoo, siya mas maayo pang lider karong semanahuna kaysa niaging semana. Ang “Pagiging usa ka lider” nagagikan diha sa iyang relasyon sa Diyos ug sa katawhan sa Diyos. Dili magagikan sa titolo o posisyon. Aduna kitay daghang mga lider sa syudad nga diin ako nagpuyo, apan wala kami mga “opiyalis.” Ang lider karon nga semana dili man gani lider nasad sunud semana. Si Hesus miingon nga ang tanan nga otoridad sa langit ug sa yuta ania Kanako. Kini tinuod pa gayud. Busa, sa dihang kita makadungog sa tingog ni Hesus, nga anaa Kaniya ang tanang otoridad, mao usab kana ang gedaghanun sa otoridad sa usa ka tawo—sa mao lang usab sa gedaghanun sa iyang pagpamati ni Hesus. Mao kini tanan. “Ang TANAN nga otoridad sa langit ug sa yuta” anaa kang Hesus, SIya miingon. Ang tawo nga waka makaila ni Hesus o wala nituman Niya nan si Hesus usa lamang ka murag “figurin.” Kining klase sa mga tawo maangayan lamang sundon kay tungod sa iyang “posisyon,” apan sila mamahimong mga ‘lider’ lamang kun sila makaila, mahigugma, ug musugot sa Pangulo, nga si Hesus.

Mao kini ang exampolo sa duha ka kalse nga lider diha sa Bibliya sa aktwal nga pagkahitabo. Si Samuel og si Saolo pareho nga mga lider sa katawhan sa Diyos, mao ang Israel. Si Samuel mao ang tawo sa Diyos nga adunay influwensiya sa nadud kay siya nakaila man sa Diyos. Aduna kaniya ang daghan hiyas sa pagiging usa ka hari sa Israel—apan siya dili hari! Hinuon, si Saolo ang getawag sa pagkahari. Ang Israrelita gusto ug naay hari—gusto nila nga adunay usa ka tawo nga maoy ilang agalon. Gusto nila ug usa ka tawo nga maoy mupuli kang Samuel, ug gusto nila nga ug hari nga susama sa uabng nasud nga nagapalibot sa ilaha. Sa daghang pamaagi mura ug parehos ra sila ug lidership, apan si Samuel wala lama’y usa ka “posisyon” nga naghatag niya ug otoridad. Si Samuel nagapangulo gekan sa iyang relasyon sa Diyos, ug si Saolo nagapangulo gekan sa iyang posisyon/opisyal. Si Samuel walay opisina, sekretarya, o sweldo. Wala siya’y mga kauban nga naay mga posisyon ingon nga “staff” bilang hari. Si Samuel usa lamang ka tawo sa Diyos nga gerespituhan nga murag hari, apan siya walay opisina o posisyon. Dili siya hari. Dili siya “pastor.” Nahigugma lamang siya sa Diyos sa tibuok niyang kasing-kasing. Ug kay tungod siya makadungog man sa tingog sa Diyos, siya adunay influwensiya. Wala siyay posisyon…siya adunay influwensya. Kun ang tawo nakaila gayud sa Diyos, siya mutabang sa katawhan sa Diyos. Kun siya getawag sa Diyos, siya mutabang ug mga tawo. Ako kini isulti pag-usab: a tinuod nga tawo sa Diyos walay posisyon…siya adunay influwensiya. Sa Job 29, mao ang diskripsyon sa usa ka tawo nga gerespituhan sa Diyos ug sa mga tawo, ug siya gekahadlokan ug gekasuk-an ni Satanas. SIya nga tawo wala manginahanglan ug opisina o titulo o sweldo. Kun ikaw parehas ni Hesus, dili ka manginahanglan ug “gahom.”

Mahitungod sa mga Ansyano ug Diakono, imong makita sa Kasulatan nga: 1] Ang mga qualipikasyon wala matuman sa atong panahon karon [tan-awa 1 Timoteo 3 ug Tito 1], ug ang usa ka tawo dili mamahimong usa ka magbalantay/ansyano o diakono/suluguon kun dili niya matuman ang nakasaad sa kasulatan nga mga qualipikasyon, aw o. 2] Ang usa ka Ansyano wala gayod mahabutang sa pagpili-pili ingon nga butaran siya, walay nakasulat sa Bibliya. 3] Ang Ansyano wala usab gebutang diha sa pag-alagad sa Iglesia sa sayo kaayo nga panahon sa iyahang pagkinabuhi kauban sa uban, apan sa diha lamang kun sila proben na sa ilang kaugalingon ug andam na nga mag-alagad ingon nga magbalantay ug maestro o amahan. [1 Juan 2:13] diha kauban sa pamilya sa Diyos. Si San Pablo, mubiya man gani sa usa ka grupo nga bata pa, apan mubalik siya alang sa pagpili niadtong nag-alagad na ingon n ga magbalantay, diha gekan sa gugma, gasa ug pagkahamtaong. Walay mga “Ansyano” sa Herusalem sa usa ka dekada siguro sa dihang nahumana ang simbahan pagtukod. Sa kasulatan, ang ansyano’magbalantay ug suluguon/diakonos, sila dili mga “opiyalis sa usa ka institusyon sa simbahan,” nga maoy gesundan karon sa mga simbahan.

Usa ka exampolo, kun ako usa ka karpentero, ako magatukod diha sa kahoy. Ako maghimo ug lingkuranan, lamisa, o pultahan diha sa kahoy kay ako karpentero man. Kun ako usa ka mason, nan maghimo akog mga bricks. Ang akong gehimo nga mga bricks nag proweba nga ako usa ka mason. Ang gepanghimo nako nga gekan sa mga kahoy magpamatuod nga ako usa ka karpentero. Busa, kining pulong nga “pastor” sa Bibliya [hinuon, pinakapordoy nga hinubaran kini] usa kini sa gasa sa magbalantay, nga nagapanlihok adlaw adlaw diha taliwala sa katawhan sa Diyos kauban sa ubang mga gasa—dili amo o ‘sege ug “yawyawirong lider” diha sa panagtipon. Asa ang proweba nga ako usa ka pastor/magbalantay?Ang proweba mao ako nahigugma sa Katawhan sa Diyos! Ako silang getabangan adlaw gabie. Wala ko manginahanglan ug opisina para buhaton nako kini. Wala ako manginahanglan ug titulo. Wala ako manginahanglan ug agalon. Ako nahigugma lamang sa katawhan sa Diyos kauban sa gasa nga ania kanako. Ang proweba nga ako usa ka pastor/magbalantay kay ako nagapakaon sa katawhan sa Dioys matag adlaw, ug sila nahimong suod ni Kristo tungod nako. Kun ako makakita sa usa lamang kanila nga gegutom, kini nakapasakit sa akong kasing kasing. Kun ako makakita sa usa lamang kanila nga katawhan sa Diyos nga aduna sa kagubot o sa dilikado nga sitwasyon, ang magbalantay nga kasing kasing nga ania kanako mudagan ngadto kanila alang sa paghatag ug proteksyon. Mao kini ang proweba nga ako usa ka dinihugan sa Diyos nga mamastor. Wala ako manginahanglan ug I.D. nga naay akong pangalan. Wala ako manginahanglan ug certificate sa akong bong bong o kaha diploma gekan sa eskuwelahan nga kolehiyo. Nanginahanglan lamang ako ug kasing kasing nga mahigugma ug mubuhat sa buluhaton sa Ginoo, ug busa kini magapamunga ug supernatoral nga bunga sa basin asa nga bahin nga diin Iya akong getahasan ug gasa.

Unya, ikaw usa ka karpentero? Paghimo ug lingkuranan. Aduna ikaw gasa sa usa ka magbalantay? Nan higugmaaa ang katawhan—pakan-a sila, proteksyuni sila, ug tabangi sila. Usa kini ka kamatuoran sa basin unsa nga gasa! Ang proweba sa basin unsa nga gasa didto makita sa iyang bunga.

Sa laing bahin usab nagpamatuod kini. Sa makahibulunganong nahitabo sa mga pagano nga scientipiko ug medicina ug mga industriyas nag demand kini nga ang opinyon ug kritiko ug mga kinaugalingong pag proklama nga sila mga “experto” adunay ikapakita, pipila lamang kanila nga nagbunga sa ilang kinabuhi, aron mapadayag sa uban nga sila lamang ang adunay katungod nga mutudlo o di kaha mukondinar sa uban. Sa relihiyoso usab nga bahin sa kalibutan, makahibulunganon, daku kaayong kulang sa ilang integridad nga gepakita, ug labaw pa gani sa mga gepadayag sa mga pagano. Hinuon, sa relihiyon, ang mga tawo labaw pa sa ilang pagkabuta ug pagpangilad. Ang pagka kritiko, pagkamahusgaon, ug maski ang pagguba sa relasyon ug pagpanamastamas sayon lamang nilang pagabuhaton niadtong pagkangil-ad nga bunga sa ilang kinabuhi, pamilya ug ilang katawhan. Grabe gayud nga kahibulungan, apan tinuod, kun tan-awon nimo ang relihiyon sa tawo pag-ayo ug sa tinud-anay gayud. Ang tawo nga nagbuhat ug bakak, pagdaut o kaha nagpakaaron ingnon nga experto diha sa pagka-engeneer, o medicina, o negosyo sila mapreso gayud. Apan, sa relihiyon dali lamang sila makatapok ug mga katawhan diha sa kahadlok, o pagpangilad, or daug daugn lang sa pagsubmitar kunuhay diha sa dili mabungahong makinarya ug “experto.” Lisod hisabtan, apan tinuod. Kini nahitabo pirmi, tungod kay ingon niini ang mga sayop nga gingharian magtipig sa ilang gedaghanon. Kahadlok ug kabuang, magdinaotay, mangilad, sa ilang pagbati. Dili kahibulungan nga si Hesus mismo dili madawat sa relihiyosong kalibutan niadtong adlawa. Apan, kita makakat-on Kaniya ug hangupon ang Kasulatan, ug mangita sa bunga, dili sudya lamang o tinaguang mga bukog, kwarta, ug hambog alang maproteksyunan.

Nakuha na nimo ang pamaagi. :-)

jesuslifetogether.com
Cebuano - Butuanon Languages icon
 Share icon