JESUS SE LEIERSKAP

SAMUEL TEENOOR SAUL

“Om ‘n leier te wees”, word gebore uit ‘n verhouding met God en met God se mense.

7/5/2008

Natuurlik is daar Gawes en verskillende tiepe leierskap in die Liggaam van Christus (Efes. 4; Rom.12; 1.Kor.12; 1.Tim.3; Tit.1). Efesiërs 4 praat nie net van volwassenheid en diepte van verhoudings mootlik in die Liggaam van Christus nie, maar ook van die werktuie nodig om daardie doel te bereik:

“En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.” (Efesiërs 4:11-16)

Sonder hierdie Begaafde leierskap (apostels, profete, evangeliste, herders en leraars), sal ons voortgaan om “heen en weer” geslinger te word”, en sal ons nooit ten volle “verbindheid en saamgeweefdheid” ervaar nie. Dit is egter baie anders as wat normaalweg in die kerk-wêreld gebeur. ’n “Offisiële dit of dat” is NIE God se manier van doen nie. En JA, dit MAAK SAAK! Titels is verbode deur Jesus Self. Hierdie is opsig self ’n toets van outentiteid van God se manier van leierskap teenoor mens se leierskap.

In lande regoor die wêreld, het ons almal ’n groot fout gemaak ten opsigte van leierskap in die Kerk. In baie plekke waar ‘n persoon die Bybel bestudeer in Bybelskole of in seminare, of ‘n goeie besigheidsman of spreker is, word hy die leier of die “pastoor”. Ons het opgemerk dat in Indië en ander lande, ‘n persoon wat ‘n fiets besit of kan lees, gekies word as leier. Dit is nie God se manier van doen nie. God se leierskap is nie gebaseer op ‘n persoon wat kan lees, die meeste kennis het of wat welsprekend is nie. Ook nie op die persoon met die beste besigheids-ondervinding, wat die rykste is, geleerdheid of sjarme of ‘n goeie voorkoms het, of ‘n fiets besit nie.

Laat ek aan julle twee baie verskillende soorte leiers beskryf. Een is ‘n leier van die hart, gebore uit ’n huidige verhouding met God. Die ander is ‘n leier deur posisie, miskien met ‘n titel en wie miskien die offisiële “hoofpersoon” is, die offisiële baas. Jesus sê dat ’n leier nie deur posisie een moet wees nie. Die leiers in die kerk moet diegene wees wat VANDAG ná aan God lewe. As ‘n broer of suster nie vandag ná aan God leef nie, is hy/sy glad nie veel van ‘n leier nie. As ‘n persoon dalk die vorige week nie so ná aan God gewandel het nie, maar berou het oor sonde in sy lewe en God se stem nou beter kan hoor, is hy meer van ‘n leier dié week as verlede week. “Om ‘n leier te wees”, word gebore uit ‘n verhouding met God en met God se mense. Leierskap is nie volgens ‘n betrekking of ‘n titel nie. Ons het verskeie leiers in die stad waar ons woon, maar ons het nie “offisiere” nie. ‘n Leier in hierdie week, is nie altyd ‘n leier volgende week nie. Jesus het gesê dat alle outoriteit, in die Hemel en op die aarde aan HOM behoort. Dit is nog steeds die waarheid. So, hoe meer ons die stem van Jesus, aan wie alle outoriteit behoort, kan hoor, hoe meer outoriteit het ’n mens—net soveel as wat hy Jesus se stem kan hoor. Dis al. “ALLE outoriteit in die Hemel en op aarde” behoort aan Jesus, het Jesus gesê. ‘n Persoon wat nie vir Jesus ken of Hom gehoorsaam is nie, is net ‘n “skynhoof”. Hierdie persoon mag gehoorsaam word net sover as wat ‘n mens se gewete dit toelaat, as hulle ‘n “posisie” het, maar is net ‘n “leier” sover as wat hy die Hoof, Jesus, ken, liefhet en gehoorsaam is.

Daar is daadwerklik ‘n voorbeeld in die Bybel van hierdie twee verskillende leiers. Samuel en Saul was beide leiers van God se mense, die Israeliete. Samuel was ‘n man van God wat invloed gehad het op die volk, omdat hy God geken het. Samuel het baie van die kwaliteite van ‘n koning in Israel gehad, maar Samuel was nie ‘n koning nie! Saul was egter ‘n koning genoem. Israel wou ‘n koning hê—hulle wou een man hê as baas. Hul wou iemand in die plek van Samuel hê en hul wou ‘n “koning” hê, soos al die nasies rondom hulle! Op ’n sekere manier lyk dit asof die leierskap dieselfde is, maar Samuel het nie ‘n “posisie” van outoriteit gehad nie. Samuel het uit sy verhouding met God gefunksioneer, en Saul het uit sy status/amp gefunksioneer. Samuel het geen amp, sekretaris, of salaris gehad nie. Hy was nie in ‘n “staf-posisie“ as koning nie. Samuel was net ‘n man van God wat deur die volk soveel as koning gerespekteer was, maar hy het geen amp of posisie gehad nie. Hy was nie ‘n koning nie. Hy was nie ‘n “pastoor” nie. Hy het net vir God liefgehad met sy hele hart. En omdat hy God se stem kon hoor, het hy invloed gehad. Hy het geen posisie gehad nie…maar hy het invloed gehad. As ‘n man waarlik God ken, sal hy God se mense help. As hy deur God geroep is, sal hy ander mense tot hulp wees. Ek sê dit weer: ‘n Ware man van God het geen posisie nie… hy het invloed. Hoofstuk 29 van Job, gee ‘n beskrywing van ‘n man wat deur God en mens gerespekteer word en deur satan gevrees en gehaat word. Só ‘n man het geen status, titel of salaris nodig nie. As jy soos Jesus is, sal jy geen “mag” nodig hê nie.

Met betrekking tot Ouderlinge en Diakens, sal julle in die Skrif vind dat: 1) Die kwalifikasies word selde nagekom in ons tyd (sien 1 Tim.3 en Tit.1), en ’n man moet nooit as ’n herder/ oorsiener/ouderling of ’n diaken/dienskneg beskou word nie, sonder om Bybelse kwalifikasies na te kom nie, vanselfsprekend. 2) In die Bybel is ouderlinge nooit aangestel deur ’n gemeente of ’n stem nie, nooit nie. 3) Ouderlinge is nooit aangestel in die vroeë stadium van ’n Kerk se lewe saam nie, maar net nadat mans hulself bewys het dat hulle alreeds as herders en leraars en vaders (1. Joh. 2:13) in God se Familie funksioneer. Paulus sou ’n nuwe groep Gelowiges sonder oorsieners los en sou dan terugkom en dié aanstel wat alreeds uit liefde, gawe en volwassenheid herders was. Daar was geen “ouderlinge” in Jerusalem vir waarskynlik ’n dekade nadat die kerk daar begin het. In die Skrif is ouderlinge/herders/oorsieners en diensknegte/diakens nie ‘n “kerklik geinstitueerde amp” nie, soos wat dit vandag baie die geval is nie.

As ek ‘n voorbeeld mag noem: As ek ‘n skrynwerker is, dan maak ek dinge uit hout. As ek ‘n messelaar is, dan maak ek iets met stene. Enigiets wat ek met stene maak, is die bewys dat ek ‘n messelaar is. Enigiets wat ek uit hout maak, is die bewys dat ek ‘n skrynwerker is. Die woord “pastoor”(eintlik ’n slegte vertaling), soos dit in die Bybel verstaan word, verwys na ‘n gawe van herder, wat daagliks besig is om onder God se mense te werk, tesame met die ander gawes—nie ‘n “baas” of persoon wat in ‘n vergadering ‘n toespraak lewer nie. Waar is die bewys dat ek ‘n “pastoor” of ‘n herder is? Die bewys is dat ek God se mense liefhet! Ek help hulle, ongeag tyd, dag of nag. Ek het nie ‘n amp nodig nie. Ek het nie ‘n titel nodig nie. Ek het nie nodig om “baas” te wees nie. Ek het net God se mense met die gawes wat ek het lief, en ek help hulle. Die bewys dat ek ‘n skrynwerker is, is die stoel wat ek gemaak het. Die bewys dat ek ‘n pastoor of herder is, is die feit dat ek God se mense elke dag voed, en hul nader na Jesus toe lei. As ek sien dat een van God se mense honger is, moet dit my hart breek. As ek sien dat een van God se mense in die moeilikheid is, of in gevaar verkeer, moet die herders-hart in my na hul uitreik om hul te beskerm. Dit is die bewys dat ek deur God gesalf is om ‘n pastoor te wees. Ek het nie ‘n kenteken nodig nie. Ek het nie ‘n sertifikaat of ‘n diploma van ‘n Bybelskool nodig nie. Ek het ‘n hart nodig om met liefde God se werk te doen, sodoende sal ek bonatuurlike vrug dra in enige area waarin Hy my Sy gawes gegee het.

Is jy ‘n skrynwerker? Maak dan stoele. Het jy die gawe van ’n herder? Wees dan lief vir mense—voed hulle, beskerm hulle en help hulle. Dit is waar vir enige gawe! Die bewys van enige gawe, is in die vrug wat dit dra.

Die teenoorgestelde van dit alles is ook natuurlik waar. Dit is ’n verstommende feit dat heidene, wat in wetenskap, medisyne en industrie spesialiseer, eintlik eis dat hulle wat opinies gee, wat kritiseer en self aangestelde “deskundiges” is, wat dink hul het sekere vrug in hul eie lewe om te wys, demonstreer dat hul die reg het om deur “hoëpriesterskap” ander te vermaan en te veroordeel. In die godsdienstige wêreld, is dit verbasend, dat daar baie minder integriteit is, as wat selfs deur die heidene getoon word. In godsdiens is mense egter dikwels baie meer blind en partydig. Kritiek, bedrewenheid, veroordelings en selfs verhoudings-sabotasie en laster, vloei maklik uit hulle wat vreeslike vrug in hul lewe, in hul families en gemeentes uitdra. Dit is heeltemal verstommend, maar tog waar, as noukeurig en versigtig na mense se godsdiens gekyk word. ‘n Persoon wat dinge doen soos lieg of laster of soos ‘n bedrewe engineur optree, of besigheid bedryf, kan eintlik in gevangenskap sit, maar in godsdiens kan hul maklik onder dié wat vreesbevange of na-ief is, ‘n klompie mense bymekaar maak en hulle kan maklik geforseer of afgepers of gevlei word om hulle te onderwerp aan die sogenaamde “deskundiges”. Dis eienaardig, maar tog die waarheid. Dit gebeur gereeld, want dit is hoe verkeerde heerskappye hulle aantal lidmate hou. Vrees, vleiery, skinder, insinuasies, laster of emosionele afpersing. Geen wonder Jesus het nie so goed gedoen in die godsdienstig-aanvaarbare wêreld in Sy dag nie. Ons kan van Hom leer en Sy woord omhels en uitkyk na die Vrug, en nie na hoorsê met programme en verskuilde geraamtes, begrotings en ego’s wat beskerm moet word nie.

Wel, nou het julle die idee:)

jesuslifetogether.com
Afrikaans Languages icon
 Share icon