KONZEKERA WEKHA NAMWALI IWE!

Anadza kudzatipatsa moyo wochuluka—kukhala moyo nthawi yonse ndi anzathu, osalankhula mau obweleka ndi kuimba ndi kupemphela mau a chipembedzo. MOYO!

7/5/2006

Pachiyambi pomwe kuitana uku kwabweletsa anthu kufuna—funa iye. Ndiye kuitanidwa kwa ifenso ndiye m’mene zilili. Sichiphunzitso ai, ndi zimene zili mkati mwa ife. Tiyanganila zimene iye ali, ndi kulankhula. “Sindingathe kukhala popanda iye kapena kukongola ndi kufunika kotani kwa iye! Sindingathe kukhala popanda izi. Sindinalole kukhala kunja kwa malingaliro a moyo wanga ndi wa cholinga chake. Ndifuna kumutsata mwana wa nkhosa popita iye. Zonse zimene afuna ndi moyo wanga, apeza iye! Ndiye mkate wa moyo umene zoyenela zonse zipezeka ndi kukwanilitsidwapo mopezeka. Iye ndiye chithunzi cha utsogoleri, ndi kukoma mtima ndi kukhululuka ndi chifundo zimene sindingathe kukhala popanda izo! Ndifuna iye wamphamvu, iye wangwilo, iye wokoma mtima, iye wokonda ndi wachifundo. Iye wanzeru zosaneneka NDIFUNA KUKHALA NDI IYE! Ndimvetsele mau onse anena. Sindifuna kutalikana naye ai nthawi ya umoyo wanga. Sindimuonetsa msana chifukwa cha kudzikonda, ulesi, kapena kupwetekedwa mtima. Sindionetsa msana wanga kwa iye. Zoyesedwa zilipo koma zoonengeka zidzakhala zazikulu.”

Yesu ali ndi kupambana, ali mukuchuluka mwa zikwi—zikwi munjira, nzeru zochuluka. Ali Ambuye iye ndi Yesu sinthano ai, si nkhani chabe za timilungu olenga dziko lapansi, okhala pampando wa chifumu oyera. Ndiza munthu otchedwa Yesu ndi Atate amene ali oweluza ife tonse. Ife ngati tingaone, ngati tikatenge nthawi kumudziwa iye, palibenso kumukanizanso kopitilira. Bvuto lakhala kupanda kufunitsitsa kuziletsa kumanja ake wotheka achikondi.

Kukhulupirika kwake ndikopanda malile. Koma sititha nthawi zonse kukhala pafupi mokwanila kuona, chifukwa cha ntchito yathu—yathu, kuzikonda, kusasamala–osakhala ndi nthawi naye kwenikweni.

Atate adziwa kuti ngati tikhala ndi nthawi ndi mwana wake, ndiye adzaonetsa khalidwe kwa ife munjira yomwe kwenikweni yotamandika. Zoyeneleza makhalidwe ake ali achipambano pali zina zomwe zili zokhala mwa iye zimene zingakutengeleni kunja kwa zonse zomwe zikugwetsa inu pansi. Kenaka muyangana za kunja kwa dziko lomwe inu muli limene kukhala muzochitika Ameneyo ndi YESU! Waitana tonse kuyenda ndi iye. Iye adzaonetsa inu, kukoma mtima, chifundo, ndi kukhululuka kosatha.

Mudzaona kumwetulira mu maso ake. Mudzaona mmene mphepo iwombela pa tsisi lake. Mudzaona ndikumva zochitika kukutengelani inu kudziko lina mmene nthawi sipita. (Chivumbulutso 1:12–18) Mudzaona utsogoleri ndi mphamvu zake. Mudzaona mmene anagonjetsera uchimo. Mudzaona kuti iye ali ndi masomphenya eni—eni mmene moyo ungakhalire. Mudzamva kuzama kwa kusekelera ndi kumva kutentha kwa kulimbikisidwa kwake.

Londola iye. Adzakuonetsa utsogoleri, adzakuonetsa kulimbika. Adzakuonetsa khalidwe losasuntha ndi moyo wopambana umene udzaonekera pa iwe. Umene udzakutengela kwa iye, potetezedwa kumene iye akhalako. Adzakuonetsa mtima wabwino, ndi nzeru zoyangana mtima ndi moyo yomvetsa chisoni wako—wako—ndiye iye adzasambitsa, kuyeletsa, kulonga mzimu wake mwa iwe. Adzakupatsa mwala wa mtengo wapatali ndi miala yapamwamba imene kwa iye adzakupatsa zonse. Udzakhala mfumukazi, nudzakhala mfumu.

Akufuna kumanga usilikali pa otsatira ake-sinkhamwa chabe, zoganiza, zophunzitsa—“Idzakwa ine kapena mudzapita ku Gehena” chabwino, ndizoona. Koma sizilingana ndi zimene anadzaonetsa kwa ophunzira ake khumi ndi awiri, mukuganiza kuti amamutsata konse m’midzi chifukwa amaloza kwa iyo chala ndi kunena kuti tsatani ine Yesu, kapena adzapita ku chionongeko? Mukumbukira lembo liri lonse lonena chomwechi? Ndizimene anachita pamene anapita ndi kupemphera kw aAtate usiku onse? Anatelo kodi? “Atate, onetsani zimene ndinene” naima nati, “inu khumi ndi awiri, bwerani pamodzi nane, kapena, mudzapita ku chionongeko?

Ai, anafuna kukhala naye chifukwa anaona kanthu, mwa iye, kamene kanadabwitsa.

Anaona nzeru zake mtima wabwino ndi odekha. Adaona utsogoleri ndi makhalidwe yosatekeseka mwa iye. Anaona wina amene angatenge moyo ndi kuupambanitsa ndi pakamwa posekelera, pa nkhope pake ndi kulimbika mmaso mwake. Anafuna kukhala monga iye. Anafuna kukhala naye! Sakanapita kwina, chifukwa kunalibe kwina kumene anakakhala koposa kukhala pambali pake (Mateyu 4:19–22, Yohane 6:68, Machitidwe Atumwi 3:19–20)

Sanaopsyeze iwo, ndipo sakutiopsyeza ifenso. Iye ali kuitana ife tonse kuti tidziwe kuti iye ali ndani ndinso kuona kudabwitsa kwake ndi kudabwitsa pazochita zake kuti ali choncho kuti tikhale ndi iye, mu moyo wake ndi zina. Ine ndifuna kukhale ndi iye pamene ndidzakula ndi zoona ndinenazi.

Posachedwapa Yesu, abwera kwa Mkwatibwi yokonzekelayo. Cholinga cha Atate ndichoti, osati tilandire mkwati ai koma tikhale mkwatibwi osati tidzakhale mnyumba koma ndidzakhale nyumba. Tikabwelera mbuyo mu chipangano chakale, mudzaona kuti anali ofunitsitsa nyumba, osati kuombola anthu kuti akhale ndi zinthu. Anafunitsitsa kukhala nyumba, malo amene angakhale padziko lino limene analilenga. Yesu anati kwa ife mu Luka 17 kuti ufumu wake suli uko kapena pano, koma mwa anthu, amene akulitsa malo mu mtima mwawo kukana zinthu zadziko lapansi, zofuna za thupi, zilakolako ndi kunyada. Tiyenela kukhala amene takonza chipinda cha Yesu mumtima mwathu monga Yesu anatiphunzitsa mu Yohane 8. Awa ndiye makhalidwe a Mpingo, thupi lamoyo ndi mpingo.

Yesu sanangobwera kudzankhululuka machimo, modabwitsa motero, kapena kudzatinganizitsa za ziphunzitsao zake. Yesu anabwera kuti potero ife tikhale ndi moyo omwe uli ndi Atate omwe iye anali nawonso—osangokhala chabe pano pa dziko, kufa, ndikupita kumwamba. Monga bukhu lopatulika linena, Anadza kuti ife tikhale mu mphamvu yopambanitsa mmoyo, mu moyo wa chiyanjano ndi moyo wa chikondi pamodzi ndi Atate ndi Abale amene ali nawo.

“Kuomboledwa” ndi mtunda yotalika kwa nkhani, monga mwa kubadwa kwa Yesu, kubadwa kwathu ndi chiyambi cha nkhani yopambana imene Atate afuna atiuze (Akolose 1:26–29, Agalatiya 4:19, Yohane 7:38) chikhumbo chake ndi choti Kristo atumphuke mwa ife, ndikuti ife (Anthu ake, Mkwatibwi wake, nyumba yake, mpingo wake) uwonetsele ulemelero wake wa Yesu wa ku Nazarene pa dziko lino lapansi mu nyengo ino. Atate safuna chabe munthu payekha powonetsela Yesu, koma PAMODZI, mogwilizana, tikhale chenicheni choimilira iye Yesu.

Ndi pogwila ntchito yotele “Chuma chobisika” chili ndi zonse zamoyo mmene tikhalira pamodzi tsiku ndi tsiku. Zimene chipembedzo ndi chikristo chachita kwa zaka zambili mukuphunzitsa za Yesu ndi mpingo. Ndi nthawi yopita pa tsogolo kuchoka mu chiphunzitso cha zampingo kuti tikhale mpingo (Aefeso 3:10, Mateyu 16:18).

Tingakhale ife Mpingo ndi kukhala moyo monga tikondana wina ndi mzake ndi kusinthana wina mmoyo tsiku ndi tsiku. Tithandizana wina ndi mnzake kuziwa bwinoYesu, pothandizana wina ndi mnzake kutchosa chimo, kukondana koposa, ndi pothandiza ena zosowa zawo kuposa monga tingazithandize tokha.

Izi ndi chiphunzitso cha Yesu umu ndi mmene akhalira moyo wake mwa ife, ndiyo watiitana tsopana kukhala mnjira yotere kwa wina ndi mnzake. Umu ndi mmene mkwatibwi “wakonzekera” pobwera kwa mkwati, yesu. Tidzakhala okongola mopambana pamene titchosa kuzikonda ndi kunyada kumene kumatichotsa ife ndi mzake, ndipo pamene ife tafunitsitsa kutsegula moyo kukhala ofunikira kwa aliyense, choncho Mzimu wa Ambuye, chisomo cha Ambuye ndi chikondi chizagwa pa ife—ndi kukhala mkwatibwi okongola okonzeka kubwela kwa mkwati Yesu.

Uwu ndi mpingo—okhala motere tsiku lililonse, osati kuonelera mu nyumba ya Mulungu, koma kukhala malo amene Mulungu akhalamo.

Choncho makomo athu, malo atchito ndi mpingo onse pamodzi. Palibe zotchinga mumtima wanga kwa ena ndiponso zotchinga pakati pa nyumba yanga ndi zanu. Ndichotsa kuzikonda kwanga, kunyada, ulesi, kusakhulupilira ndi kukonda ena monga Yesu andikondela ine. Pamene tonse titelo, kuchokera wang’ono mpaka wa mkulu, Yesu athira mafuta ochilitsa ndi ife tonse mpingo, mkwatibwi okongola. Yesu sanadze kudzatiika ife aukhondo. Anadza kudzatipatsa moyo wochuluka—kukhala moyo nthawi yonse ndi anzathu, osalankhula mau obweleka ndi kuimba ndi kupemphela mau a chipembedzo. MOYO!

jesuslifetogether.com
chiCheŵa Languages icon
 Share icon